• نام و نام خانوادگی
  • عباس آقائی نژاد میبدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مهندسی شیمی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر عباس آقائی نژاد میبدی

زمینه های پژوهشی:

1- فرآیندهای جداسازی غشایی

2- رآکتورهای غشایی

3- فرآیندهای اکسایش پیشرفته در تصفیه آب و پسآب

4- مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
کتاب های چاپ شده (8)
دروس تدریس شده (4)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عباس آقائی نژاد میبدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی مهندسی شیمی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی شیمی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر عباس آقائی نژاد میبدی

زمینه های پژوهشی:

1- فرآیندهای جداسازی غشایی

2- رآکتورهای غشایی

3- فرآیندهای اکسایش پیشرفته در تصفیه آب و پسآب

4- مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- دکتری تخصصی مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز/ عنوان رساله دکتری: مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند ازناسیون کاتالیستی در تصفیه پسآبهای حاوی فلوکستین با استفاده از نانوکاتالیستهای آلومینا /اساتید راهنما: دکتر امن الله عبادی، دکتر سیروس شفیعی، دکتر علیرضا ختائی / معدل: 18.38 .

2- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای جداسازی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز / عنوان پایان نامه: مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي جداسازي چند مرحله اي گازها با استفاده از غشاهاي نانومتري سراميکي / اساتید راهنما: دکتر علي اکبر بابالو، دکتر سيروس شفيعي / معدل: 17.09.

3- کارشناسی مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی / دانشگاه رازی / عنوان پایان نامه: راه اندازي و نصب سيستم آزمايشگاهي برج پرشده / استاد راهنما: دکتر شهرام شریف نیا / معدل: 16.05.
مقالات ژورنال (19)

1-M Sharif, A Heidari, A Aghaeinejad-Meybodi, 2019, Effect of ZnO-GO Particles on the Photopolymerization and Photo-cleaning of Epoxy Coating,Journal of Photopolymer Science and Technology, Accepted.

2-Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Amanollah Ebadi , Sirous Shafiei, Alireza Khataee, Afshin Dehghani Kiadehi, 2019, Degradation of Fluoxetine using catalytic ozonation in aqueous media in the presence of nano-γ-alumina catalyst: Experimental, modeling and optimization study,Separation and Purification Technology, Volume 211, Pages 551-563.

3-Mojtab Forouzesh, Amanollah Ebadi, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, 2019, Degradation of Metronidazole Antibiotic in Aqueous Medium Using Activated Carbon as a Persulfate Activator,Separation and Purification Technology.

4-K. Ghasemzadeha, M. Khosravi, S.M. Sadati Tilebon, A. Aghaeinejad-Meybodi, A. Basile, 2018, Theoretical evaluation of Pdsingle bondAg membrane reactor performance during biomass steam gasification for hydrogen production using CFD method,International Journal of Hydrogen Energy.

5-Kamran ghasemzadeh, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Adolfo Iulianelli, Angelo Basile, 2018, Theoretical performance evaluation of inorganic (not Pd-based) membranes for hydrogen separation ,Journal of membrane science and research, 4 (2018) 198-203.

6-Kamran Ghasemzadeh, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Angelo Basile, 2018, Hydrogen production as a green fuel in silica membrane reactor: Experimental analysis and artificial neural network modeling,Fuel, Volume 222, 15 June 2018, Pages 114-124.

7-Kamran Ghasemzadeh, Farzad Ahmadnejad, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Angelo Basile, 2018, Hydrogen production by a Pd-Ag membrane reactor during glycerol steam reforming: ANN modeling study,International Journal of Hydrogen Energy, Volume 43, Issue 15, 12 April 2018, Pages 7722–7730.

8-كامران قاسم زاده، محمد ولي بك نژاد، عباس آقائي نژاد ميبدي، 1397، مروري بر كاربرد فناوري غشايي در سامانه هاي نوين دارورساني،مجله مهندسی شیمی ایران (ISC)، http://www.ijche.ir/issues/1397-17-97/685.pdf.

9-کامران قاسم زاده، عباس آقائی نژاد میبدی، 1397، مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهای جداسازي غشايي گازها با استفاده از روش خط عملياتي اصلاح شده،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران (ISC).

10-Afshin Dehghani Kiadehi, Amanollah Ebadi, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, 2017, Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) from aqueous medium in the presence of nano-perfluorooctyl alumina (PFOAL): Experimental study of adsorption and catalytic ozonation processes,Separation and Purification Technology, Volume 182, Pages 238-246.

11-کامران قاسم زاده، رحمان زینالی، عباس آقائی نژاد میبدی، 1396، كاربرد فناوري جدید راكتور غشايي در صنايع شيميايي،مجله مهندسی شیمی ( ISC)، شمار ه 90- صفحه 37 الی 48.

12-A. Dehghani, A. Ebadi, S. Shafiei, A. Aghaeinejad-Meybodi, 2016, Synthesis, characterization and application of nano-perfluorooctyl alumina for Adsorption of Methyl tertiary -butyl Ether (MTBE) from aqueous medium,Desalination and water treatmet, 57 (2016) 11807-11819.

13-Kamran Ghasemzadeh, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Mohammad Javad Vaezi, Ahmad Gholizadeh, Mohammad Adel Abdi, Ali Akbar Babaluo, 2015, Hydrogen Production via Silica Membrane Reactor during Methanol Steam Reforming Process: Experimental study,RSC Advances, http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ra/c5ra14002a#!divAbstract.

14-Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Kamran Ghasemzadeh, A. A. Babaluo, and Angelo Basile, 2015, Theoretical Analysis of Butane Isomers Separation using Various Membrane Process Configurations,International Journal of Membrane Science and Technology.

15-A. Aghaeinejad-Meybodi, K. Ghasemzadeh, A.A. Babaluo, P. Morrone, A. Basile, 2015, Modelling study of silica membrane performance for hydrogen separation,Asia pacific journal of chemical engineering, 10(5) (2015) 781-790.

16-A. Aghaeinejad-Meybodi, A. A. Babaluo, S.Shafiei, K. Ghasemzadeh, 2014, Letter to editor "Approximate Solutions for Gas Permeator Separating Binary Mixtures" [J.Membr. Sci. 66 (1992) 103-118],Journal of Membrane Science, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738813008971.

17-Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Amanollah Ebadi, Sirous Shafiei, Alireza Khataee, Mohammad Rostampour, 2015, Degradation of antidepressant drug Fluoxetine in aqueous media by ozone/H2O2 system: Process optimization using central composite design,Environmental technology, Volume 36, 2015 - Issue 12-Pages 1477-1488.

18-Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Amanollah Ebadi, Sirous Shafiei, Alireza Khataee, Mohammad Rostampour, 2015, Modeling and optimization of antidepressant drug Fluoxetine removal in aqueous media by ozone/H2O2 process: Comparison of central composite design and artificial neural network approaches,Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 48 (2015) 40–48..

19-اکرم کاظم زاده، علي اکبر بابالو، عباس آقايي نژاد ميبدي، 1390، تاثير پارامترهاي مختلف در سنتزغشاي زئوليتي MFI به روش هيدروترمال،مجله مهندسي شيمي ايران (علمی ترویجی)، http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=276133.
کتاب های چاپ شده (8)

1- 2019, Chapter 10: Solar energy for pure hydrogen production using inorganic membrane reactor,Elsevier.

2- 2017, Chapter 8: Silica Membrane Application for Desalination Process ,Elsevier, 181-216.

3- 2017, Chapter 4: Separation Theory of Silica Membranes,Elsevier, 65-95.

4- 2017, Chapter 4: Modeling of membrane process performance by artificial neural network ,Nova Publisher.

5- 2016, Chapter 6:Polymeric membrane reactor ,John Wiley.

6- 2016, Chapter 12: Solar membrane reactor,John Wiley.

7- 2015, Chapter 8: Membrane reactors for the decomposition of H2O, NOx and CO2 ,Elsevier.

8- 1390 (چاپ اول) / 1394 (چاپ دوم)، عملیات واحد(1) در مهندسی شیمی،آشینا و اطهران.
دروس تدریس شده (4)

1-دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1388-1394، عملیات واحد 1/ آزمایشگاه عملیات واحد.

2-دانشگاه آزاد اسلامی ، 1389-1394، طرح و اقتصاد کارخانه/ تقطیر چند جزئی/ عملیات واحد 1/ عملیات واحد 2/ مکانیک سیالات/ انتقال جرم / محاسبات عددی / ترمودینامیک مهندسی شیمی / طراحی رآکتورهای شیمیایی / کنترل فرآیندها.

3-دانشگاه صنعتی ارومیه، 1391-1394، انتقال حرارت 2/ عملیات واحد 1/ عملیات واحد 2.

4-دانشگاه ارومیه، 1394- ادامه دارد.، مقدمه ای بر مهندسی شیمی/ ترمودینامیک مهندسی شیمی/ معادلات دیفرانسیل/ ریاضیات مهندسی/ شیمی فیزیک مهندسی شیمی/ تصفیه آب و فاضلاب/ کارگاه نرم افزار مهندسی..
جوایز و افتخارات (2)

1- کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 1388 / دانشگاه صنعتی سهند.

2- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی مهندسی شیمی / دانشگاه رازی.