• نام و نام خانوادگی
  • جواد عبدالحسینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
  • j.abdolhoseyni@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد عبدالحسینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- "سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم بومي ", فصلنامه معماري،شهرسازي و تجسمي داراي رتبه علمي - پژوهشي (هنر و معماري) سال هشتم، شماره 18، پاييز 1390.

2- "تطبیق شرایط ایده های معاصر در احیاء شهرهای تاریخی.", مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره 11. دارای نمایه ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2008 میلادی. .

3- "همگون ساختن ساختمانهای جدید مسکونی در محیط تاریخی تبریز و باکو.", نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2007 میلادی..

4- "بررسیهای تشابه خانه های مسکونی شهر تبریز از ایران و شهر باکو از جمهوری آذربایجان و پیشنهادات همگون سازی.", نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره 5. سال انتشار 2007 میلادی..

5- "مشکلات همگون سازی و سنن معماری در محیط تاریخی شهر.", مجله ایده آل مکان جمهوری آذربایجان. شماره 04/(06). سال انتشار 2007 میلادی..

6- "ویژگیهای همگون سازی فرمهای ساختمانی جدید در محیط تاریخی.", مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان.شماره 10. دارای نمایه ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2007 میلادی. .

7- "تبریز- مسکن کهن انسان.", نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2006 میلادی..

8- "تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران (در آئینه شهر یزد).", نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2004 میلادی..

9- "تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران در آئینه شهر بندری بوشهر.", 1- مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره 5. سال انتشار 2003 میلادی. .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "همگون سازی ساختمانهای مسکونی جديد متناسب با بافت تاریخی شهرها در کشورهای مشرق‌زمين (در آينه ایران و آذربایجان). ", کنفرانس بین المللی دیدگاههای نوین شهری در طراحی و حمل و نقل. محل برگزاری: کشور یونان. .

2- "نظری به معماری گذشته تبریز.", سومین همایش بین المللی در رابطه با مشکلات توسعه و شکل گیری شهرهای تاریخی شرق و آسیای مرکزی در باکو .