• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا موقری
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا موقری
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1394، آب و هواشناسی سینوپتیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2-کارشناسی ارشد، 1390، آب و هواشناسی سینوپتیک،دانشگاه شهید بهشتی.

3-کارشناسی، 1387، آب و هواشناسی،دانشگاه تهران.
دروس تدریس شده (9)

1-روش تحقیق در آب و هواشناسی، کارشناسی،1395.

2-مبانی سنجش از دور، کارشناسی،1395.

3-آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی، کارشناسی،1395.

4-پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا، کارشناسی،1395.

5-میکروکلیماتولوؤی، کارشناسی،1394.

6-آب و هواشناسی فیزیکی، کارشناسی،1394.

7-آب و هوای ایران، کارشناسی،1394.

8-آب و هواشناسی دینامیک، کارشناسی،1394.

9-مبانی آب و هواشناسی، کارشناسی،1394.