• نام و نام خانوادگی
  • شاهرخ حکیم خانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
  • sh.Hakimkhani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شاهرخ حکیم خانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1- "تعیین ترکیب مناسبی از عناصر ژئوشیمیایی برای جداسازی واحدهای سنگ شناسی حوضه پخش سیلاب پلدشت", مجله منابع طبیعی ایران, 1386.

2- "تحلیل رگرسیونی بین رسوب معلق و ویژگی های هیدروژئومورفولوژیک حوضه دریاچه ارومیه", مجله علوم کشاورزی ایران, 1385.

3- "تعیین سهم زیر حوضه ها در تولید رسوب با استفاده از روش منشاءیابی ( مطالعه موردی : حوضه مرنگن پلدشت ، ماکو)", مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی, 0.

4- "تهیه نقشه فرسایندگی باران برای حوضه دریاچه نمک", مجله منابع طبیعی ایران, 1386.