بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (32)
جوایز و افتخارات (6)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • علی آشتاب
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دیپلم، 1379، ریاضی-فیزیک،ارومیه.

2-دکتری تخصصی، 1392-1396، حسابداری،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

3-کاشناسی ارشد، 1384-1386، حسابداری،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

4-کارشناسی، 1380-1384، حسابداری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (26)

1-بابک مرادی، جمال بحری ثالث، سعیدجبارزاده، علی آشتاب، 1400، تبیین و ارائه مدلی برای پیش بینی نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-رساله دکتری،تحقیقات مالی، در جریان چاپ.

2-محمدرضا عبرتی، جمال بحری ثالث، سعیدجبارزاده کنگرلویی، علی آشتاب، 1400، ارائه الگویی از اثر معیارهای گزارش حسابرسی و ویژگی های شرکتی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به معادلات ساختاری-رساله دکتری ،دانش حسابداری و حسابرسی، در جریان چاپ.

3-حسن ملکی کاکلر- جمال بحری ثالث- سعید جبارزاده کنگرلویی- علی آشتاب، 1400، بررسی کارایی مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه-رساله دکتری،مجله اقتصاد مالی، دوره 15، شماره 54.

4-کیوان فرامرزی، جمال بحری ثالث، سعید جبارزاده کنگرلویی، علی آشتاب، 1400، ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان-رساله دکتری،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 12، شماره 49 - شماره پیاپی 4، زمستان 1400.

5-سامان توکلی-علی آشتاب، 1400، مقایسه کارایی مدل‌های یادگیری ماشین و مدل های آماری در پیش بینی ریسک مالی،مجله راهبرد مدیریت مالی، در جریان چاپ.

6-علی آشتاب-مهدی میرزایی، 1400، تاثیر سواد مالی مدیرعامل بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر فرضیه نظارت اثربخش،ماهنامه تخصصی IT در ایران، وابسته به انجمن حسابداران خبره ایران، سال دوم، مرداد و شهریور1400.

7-mohammad reza ebrati saeed Jabbarzadeh Kangarloui jamal bahrisales ali ashtab, 2021, Presenting a Model for the Effect of Corporate Governance Measures on Audit Report Lag by a Structural Equation Approach,international journal of finance and managerial accounting, https://ijfma.srbiau.ac.ir/.

8-حسن ملکی کاکلر- جمال بحری ثالث- سعید جبارزاده کنگرلویی- علی آشتاب- توحید کاظمی، 1400، ارائه مدل توسعه یافته پنج ضلعی تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر ساختارهای کنترل های داخلی-رساله دکتری،دانش حسابرسی، جلد ۲۱ شماره ۸۴ صفحات ۷۹-۵۶.

9-سامان توکلی-علی آشتاب، 1400، شناسایی عوامل موثر بر ریسک مالی شرکت‌ها با رویکرد معادلات ساختاری،مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، https://amf.ui.ac.ir/article_25954.html.

10-دهقان خانقاهی، بیتا؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ آشتاب، علی؛ ، 1399، بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش-بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس-رساله دکتری،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.

11-علی آشتاب-پرویز پیری، 1399، تاثیر ویژگی‌های افشای پیش‌بینی سود بر ریسک شرکت با توجه به مدیریت سود واقعی،فصلنامه حسابداری مالی.

12-علی آشتاب-آمنه احمدی، 1399، بررسی رابطه بین خوانایی و نقد شوندگی سهام،دانش حسابداری مالی.

13-بیتا دهقان خانقاهی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ علی آشتاب، 1400، تدوین الگوی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام-رساله دکتری،مجله راهبرد مدیریت مالی، دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1400.

14-علی آشتاب-حمیده محمدزاده-اکبر زواری رضایی، در جریان چاپ، بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نقدشوندگی سهام با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،مجله راهبرد مدیریت مالی.

15-پیری، پرویز؛ آشتاب، علی؛ رسولی، معصومه، پیری، پرویز؛ آشتاب، علی؛ رسولی، معصومه1398)، بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دانش حسابداری مالی، دوره6، شماره2.،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

16-آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا، 1397، آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا(1397)، مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت های بحران زده و شرکت های سالم، پژوهش های تجربی حسابداری، دوره8، شماره2،دانشگاه الزهرا.

17-آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا، 1397، آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا(1397)، بررسی رابطه بحران مالی پیش‌بینی شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری، تحقیقات مالی، دوره20، شماره4.،دانشگاه تهزان.

18-آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا، 1396، آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا(1396)، مقایسه ی دقت مدل‌های پیش‌بینی بحران مالی و تاثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود، بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره 24، شماره2،دانشگاه تهران.

19-حقیقت، حمید، علی آشتاب، 1394، حقیقت، حمید، علی آشتاب(1394)، پیامد همگرایی پس از گدشت بیش از 10 سال، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، سال11، شماره43، صص 8-13.،انجمن حسابداری ایران.

20-کردستانی، غلامرضا، علی آشتاب، 1394، کردستانی، غلامرضا، علی آشتاب(1394). تحول‌های بودجه‌بندی و حسابداری بخش عمومی، مجله حسابرس، سال 17، شماره 77،صص 102-112.،مجله حسابرس.

21-غلامرضا کردستانی،علی آشتاب، 1389، بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسی.

22-جواد رضازاده-علی آشتاب، 1389، رابطه دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه علوم اقتصادی.

23-محمد رضا ساربان ها -علی آشتاب، 1387، شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.

24-پرویز پیری-علی آشتاب، 1388، مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیران و مدل های سری زمانی در شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،کاوش های مدیریت بازرگانی.

25-حسن حیدری-علی آشتاب-غلامرضا کردستانی، 2012، Predicting earnings management based on adjusted earnings per share(EPS)،AJBM.

26-غلامرضا کردستانی، فرزاد غیور، علی آشتاب، 1390، مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بورس و اوراق بهادار.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-علی آشتاب-بهروز محمدی زاویه جگی، 1400، تاثیر XBRL بر مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران،اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.

2-علی ملک حسینی-علی آشتاب، 1400، تاثیر خوانایی گزارش های مالی بر نقدشوندگی و خط مشی های تقسیم سود،اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.

3-رزگار فتحی، علی آشتاب، اکبر زواری رضایی، 1400، تاثیر کیفیت کنترل های داخلی بر رابطه بین ریسک ورشکستگی و مدیریت سود،اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.

4-ندا خاتم نژاد-وحید کفیلی-علی آشتاب، 1400، رتبه بندي هوش تجاري و تاثير آن بر عملكرد مالي بانك ها،چهارمين كنفرانس بين المللي سالانه تحولان نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري.

5-علی آشتاب، حمیده محمدزاده، 1400، رابطه حسابداري ارزش منصفانه و مديريت سود از ديدگاه ادبيات نظري،دومين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري.

6-علی آشتاب، علیرضا علی اکبرلو، 1400، تأثير مديريت سرمايه در گردش بر ارزش ، سودآوري و ريسك شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري.

7-پرویز پیری،علی آشتاب، علیرضا علی اکبرلو،ابراهیم خاکپور، 1400، بررسي رابطه بين ويژگيهاي كميته حسابرسي و كيفيت حسابرسي با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري،همايش بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري.

8-Heidari، Hasan Ashtab، Ali Kordestani، Gholamreza ، 2012، 1-Heidari، Hasan Ashtab، Ali Kordestani، Gholamreza (2012)،”Predicting Earnings Management Based on Adjusted EPS’، African Journal of Business، Vol.6 (28)، pp.8281-8286، 18 July، IF: 1.05.،African Journal of Business.

9-Sarebanha، M، A. Ashtab and M. Asghar، 2010، 4-Sarebanha، M، A. Ashtab and M. Asghari (2010)،”Identifying Effective Factors on Long-Term Abnormal Return of IPOs”، 1st Annual International Conference on Business& Economics (ICBE)”، Greece.،Greece..

10-Ashtab، A.، and M، Sarebanha، 2008، 3-Ashtab، A.، and M، Sarebanha (2008).” Identification of Efficient Factors in Earning Forecast Error of IPOs at Tehran Stock Exchange"، 2nd International Colloquium on Business and Management (ICBM)، Thailand.،Thailand.

11-Ashtab، A.، and M، Sarebanha، 2009، 2-Ashtab، A.، and M، Sarebanha(2009).” Comparing the Accuracy of Earning Forecasts Made by Managers with Time-series Models at Tehran Stock Exchange IPOs"، 1st Global Business Summit Conference (GBSC)،Malasia.،،Malasia.

12-Ashtab، A.، and G، Kordestani ، 2008، 1-Ashtab، A.، and G، Kordestani (2008).” Predicting Earnings Management Based on Adjusted EPS"، Regional Development International Conference (REDICE)، Malaysia.،Malaysia.
کتاب های چاپ شده (1)

1-علی آشتاب، سامان توکلی، 1400، مدل‌سازی ریسک مالی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی،تالیف.
پایان نامه ها (10)

1-ابراهیم قاسمی خزینه، 1401، بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی کالا با تاکید بر نقش تعدیل کننده رقابت در بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، دکتر اکبر زواری رضایی-دکتر علی آشتاب.

2-گلاله زینب، 1400، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت از طریق اعتبار شرکت ها و نقش تعدیل گری صداقت مدیرعامل، دکتر آشتاب.

3-نسرین محمدنژاد، 1400، بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش مالکانه با توجه به چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد معادلات همزمان، دکتر پیری-دکتر آشتاب.

4-مینا اسکندرزاده، 1400، تاثیر شهرت اجتماعی بر اعتبار تجاری و تمرکز مشتری، دکتر غیور-دکتر آشتاب.

5-محسن مرادپور، 1400، ررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و سودآوری بر ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، دکتر آشتاب.

6-مهدی هاشملو-کارشناسی ارشد، 1400، قدرت مدیر و ریسک سقوط قیمت سهام: نقش میانجی گری مدیریت سود، دکتر غلامرضا منصورفر-دکتر علی آشتاب.

7-سامان توکلی، 1400، مدل سازی ریسک مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های داده کاوی.

8-مهسا کاخ سر، 1399، بررسی رابطه بین ویژگی های مدیریت و ساختار مالکیت با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای سود ده در مقایسه با شرکتهای زیان ده.

9-مهسا علیخانی، 1397، بررسی وابستگی شرطی بین ریسک نوسانات قیمت نفت و شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد کاپولا-تی گارچ.

10-نادر سلیمانی، 1396، بررسی رابطه مالکیت مدیریتی و ساختار سرمایه با توجه به ساختار رقابتی موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
دروس تدریس شده (32)

1-مسائل جاری در حسابداری، ارشد-حسابداری مدیریت.

2-مدیریت ریسک، کارشاسی ارشد-حسابداری مدیریت.

3-روش پژوهش در حسابداری، کارشناسی ارشد-حسابداری.

4-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، کارشناسی ارشد.

5-مهندسی مالی و مدیریت ریسک، کارشناسی ارشد.

6-پیشرفته 1، کارشناسی.

7-اصول حسابداری و هزینه یابی، کارشناسی.

8-روش تحقیق، کارشناسی.

9-زبان تخصصی حسابداری1، کارشناسی.

10-امار کاربردی 2، کارشناسی.

11-امار کاربردی 1، کارشناسی.

12-مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، کارشناسی ارشد.

13-اقتصاد سنجی کاربردی، کارشناسی ارشد.

14-حسابداری صنعتی 3، کارشناسی.

15-حسابداری صنعتی 2، کارشناسی.

16-حسابداری صنعتی 1، کارشناسی.

17-حسابداری میانه 2، کارشناسی.

18-حسابداری میانه 1، کارشناسی.

19-مباحث جاری در حسابداری، کارشناسی.

20-کاربرد کامپیوتر در حسابداری، کارشناسی.

21-حسابداری شرکت ها، کارشناسی.

22-زبان تخصصی 2، کارشناسی.

23-مهندسی مالی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

24-مدلسازی مالی، کارشناسی ارشد.

25-تحلیل آماری، کارشناسی ارشد.

26-آمار کاربردی 2، کارشناسی.

27-مدیریت و ارزیابی عملکرد، کارشناسی ارشد.

28-مدیریت مالی 2، کارشناسی.

29-مدیریت مالی 1، کارشناسی.

30-اصول حسابداری 3، کارشناسی.

31-اصول حسابداری 2، کارشناسی.

32-اصول حسابداری 1، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (6)

1- 1397، فارغ التحصیل برتر مقطع دکتری تخصصی رشته حسابداری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

2- مدرک بین المللی تافل اینترنتی با نمره 98 از 120، سال 2012،2012.

3- 1390، کسب بورسیه اعزام به خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390.

4- 1390، پایان نامه برتر رشته حسابداری-کارشتاسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1390،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

5- 1386، فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-1386،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

6- 1384، فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی رشته حسابداری، دانشگاه ارومیه-1384،دانشگاه ارومیه.