• نام و نام خانوادگی
  • علی آشتاب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
دروس تدریس شده (20)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی آشتاب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-علی آشتاب، 1389، بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسی.

2-علی آشتاب، 1389، بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.

3-جواد رضازاده-علی آشتاب، 1389، رابطه دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه علوم اقتصادی.

4-محمد رضا ساربان ها -علی آشتاب، 1387، شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.

5-پرویز پیری-علی آشتاب، 1388، مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیران و مدل های سری زمانی در شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،کاوش های مدیریت بازرگانی.

6-حسن حیدری-علی آشتاب-غلامرضا کردستانی, 2012, Predicting earnings management based on adjusted earnings per share(EPS),AJBM.

7-علی آشتاب، 1390، مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بورس و اوراق بهادار.

8-علی آشتاب، 1390، مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بورس و اوراق بهادار.
دروس تدریس شده (20)

1-حسابداری صنعتی 3، کارشناسی.

2-حسابداری صنعتی 2، کارشناسی.

3-حسابداری صنعتی 1، کارشناسی.

4-حسابداری میانه 2، کارشناسی.

5-حسابداری میانه 1، کارشناسی.

6-مباحث جاری در حسابداری، کارشناسی.

7-کاربرد کامپیوتر در حسابداری، کارشناسی.

8-حسابداری شرکت ها، کارشناسی.

9-زبان تخصصی 2، کارشناسی.

10-زبان تخصصی 1، کارشناسی.

11-مهندسی مالی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

12-مدلسازی مالی، کارشناسی ارشد.

13-تحلیل آماری، کارشناسی ارشد.

14-آمار کاربردی 2، کارشناسی.

15-مدیریت و ارزیابی عملکرد، کارشناسی ارشد.

16-مدیریت مالی 2، کارشناسی.

17-مدیریت مالی 1، کارشناسی.

18-اصول حسابداری 3، کارشناسی.

19-اصول حسابداری 2، کارشناسی.

20-اصول حسابداری 1، کارشناسی.