بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (28)
جوایز و افتخارات (6)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • علی آشتاب
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دیپلم، 1379، ریاضی-فیزیک،ارومیه.

2-دکتری تخصصی، 1392-1396، حسابداری،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

3-کاشناسی ارشد، 1384-1386، حسابداری،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

4-کارشناسی، 1380-1384، حسابداری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (19)

1-دهقان خانقاهی، بیتا؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ آشتاب، علی؛ نویسنده مسئول : بحری ثالث، جمال؛، 1399، بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش-بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.

2-علی آشتاب-پرویز پیری، 1399، تاثیر ویژگی‌های افشای پیش‌بینی سود بر ریسک شرکت با توجه به مدیریت سود واقعی،فصلنامه حسابداری مالی.

3-علی آشتاب-آمنه احمدی، 1399، بررسی رابطه بین خوانایی و نقد شوندگی سهام،دانش حسابداری مالی.

4-بیتا دهقان خانقاهی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ علی آشتاب، 1400، تدوین الگوی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام،مجله راهبرد مدیریت مالی.

5-علی آشتاب-حمیده محمدزاده-اکبر زواری رضایی، در جریان چاپ، بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نقدشوندگی سهام با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،مجله راهبرد مدیریت مالی.

6-پیری، پرویز؛ آشتاب، علی؛ رسولی، معصومه، پیری، پرویز؛ آشتاب، علی؛ رسولی، معصومه1398)، بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دانش حسابداری مالی، دوره6، شماره2.،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

7-آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا، 1397، آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا(1397)، مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت های بحران زده و شرکت های سالم، پژوهش های تجربی حسابداری، دوره8، شماره2،دانشگاه الزهرا.

8-آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرض، 1397، آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا(1397)، بررسی رابطه بحران مالی پیش‌بینی شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری، تحقیقات مالی، دوره20، شماره4.،دانشگاه تهزان.

9-آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا، 1396، آشتاب، علی؛ حقیقت، حمید؛ کردستانی غلامرضا(1396)، مقایسه ی دقت مدل‌های پیش‌بینی بحران مالی و تاثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود، بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره 24، شماره2،دانشگاه تهران.

10-حقیقت، حمید، علی آشتاب، 1394، حقیقت، حمید، علی آشتاب(1394)، پیامد همگرایی پس از گدشت بیش از 10 سال، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، سال11، شماره43، صص 8-13.،انجمن حسابداری ایران.

11-کردستانی، غلامرضا، علی آشتاب، 1394، کردستانی، غلامرضا، علی آشتاب(1394). تحول‌های بودجه‌بندی و حسابداری بخش عمومی، مجله حسابرس، سال 17، شماره 77،صص 102-112.،مجله حسابرس.

12-علی آشتاب، 1389، بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسی.

13-علی آشتاب، 1389، بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.

14-جواد رضازاده-علی آشتاب، 1389، رابطه دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه علوم اقتصادی.

15-محمد رضا ساربان ها -علی آشتاب، 1387، شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.

16-پرویز پیری-علی آشتاب، 1388، مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیران و مدل های سری زمانی در شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران،کاوش های مدیریت بازرگانی.

17-حسن حیدری-علی آشتاب-غلامرضا کردستانی, 2012, Predicting earnings management based on adjusted earnings per share(EPS),AJBM.

18-علی آشتاب، 1390، مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بورس و اوراق بهادار.

19-علی آشتاب، 1390، مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بورس و اوراق بهادار.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-Heidari، Hasan Ashtab، Ali Kordestani، Gholamreza ، 2012، 1-Heidari، Hasan Ashtab، Ali Kordestani، Gholamreza (2012)،”Predicting Earnings Management Based on Adjusted EPS’، African Journal of Business، Vol.6 (28)، pp.8281-8286، 18 July، IF: 1.05.،African Journal of Business.

2-Sarebanha، M، A. Ashtab and M. Asghar، 2010، 4-Sarebanha، M، A. Ashtab and M. Asghari (2010)،”Identifying Effective Factors on Long-Term Abnormal Return of IPOs”، 1st Annual International Conference on Business& Economics (ICBE)”، Greece.،Greece..

3-Ashtab، A.، and M، Sarebanha، 2008، 3-Ashtab، A.، and M، Sarebanha (2008).” Identification of Efficient Factors in Earning Forecast Error of IPOs at Tehran Stock Exchange"، 2nd International Colloquium on Business and Management (ICBM)، Thailand.،Thailand.

4-Ashtab، A.، and M، Sarebanha، 2009، 2-Ashtab، A.، and M، Sarebanha(2009).” Comparing the Accuracy of Earning Forecasts Made by Managers with Time-series Models at Tehran Stock Exchange IPOs"، 1st Global Business Summit Conference (GBSC)،Malasia.،،Malasia.

5-Ashtab، A.، and G، Kordestani ، 2008، 1-Ashtab، A.، and G، Kordestani (2008).” Predicting Earnings Management Based on Adjusted EPS"، Regional Development International Conference (REDICE)، Malaysia.،Malaysia.
پایان نامه ها (2)

1- 1392، توسعه مدل های پیش بینی بحران مالی و تاثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود.

2- 1386، "بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران"، 1386، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، نمره عالی، استاد راهنما: دکتر محمد رضا ساربان‌ها..
دروس تدریس شده (28)

1-پیشرفته 1، کارشناسی.

2-اصول حسابداری و هزینه یابی، کارشناسی.

3-روش تحقیق، کارشناسی.

4-زبان تخصصی حسابداری1، کارشناسی.

5-امار کاربردی 2، کارشناسی.

6-امار کاربردی 1، کارشناسی.

7-مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، کارشناسی ارشد.

8-اقتصاد سجی کاربردی، کارشناسی ارشد.

9-حسابداری صنعتی 3، کارشناسی.

10-حسابداری صنعتی 2، کارشناسی.

11-حسابداری صنعتی 1، کارشناسی.

12-حسابداری میانه 2، کارشناسی.

13-حسابداری میانه 1، کارشناسی.

14-مباحث جاری در حسابداری، کارشناسی.

15-کاربرد کامپیوتر در حسابداری، کارشناسی.

16-حسابداری شرکت ها، کارشناسی.

17-زبان تخصصی 2، کارشناسی.

18-زبان تخصصی 1، کارشناسی.

19-مهندسی مالی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

20-مدلسازی مالی، کارشناسی ارشد.

21-تحلیل آماری، کارشناسی ارشد.

22-آمار کاربردی 2، کارشناسی.

23-مدیریت و ارزیابی عملکرد، کارشناسی ارشد.

24-مدیریت مالی 2، کارشناسی.

25-مدیریت مالی 1، کارشناسی.

26-اصول حسابداری 3، کارشناسی.

27-اصول حسابداری 2، کارشناسی.

28-اصول حسابداری 1، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (6)

1- 1397، فارغ التحصیل برتر مقطع دکتری تخصصی رشته حسابداری در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

2- مدرک بین المللی تافل اینترنتی با نمره 98 از 120، سال 2012،2012.

3- 1390، کسب بورسیه اعزام به خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390.

4- 1390، پایان نامه برتر رشته حسابداری-کارشتاسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1390،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

5- 1386، فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-1386،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

6- 1384، فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی رشته حسابداری، دانشگاه ارومیه-1384،دانشگاه ارومیه.