• نام و نام خانوادگی
  • سیدعلی اصغر هاشمی قره باغ (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدعلی اصغر هاشمی قره باغ (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 1381، تحلیل اثر بخشی سبک های مدیریتی و ارتباط آن با عوامل بیو گرافی مدیران،نشریه علمی پژوهشی( دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی )حرکت.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1385، کتاب کشتی (1) آموزش تجزیه و تحلیل آسیب شناسی.