• نام و نام خانوادگی
  • احمد مرشدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد مرشدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1- 2007, Changes in Intestinal Microflora and Humoral immune Response Following Probiotic Administration in Rainbow Trout(Oncorhynchus Mikiss),Journal of Animal and Veterinary Advances.

2- 2006, Detection 0f Bovine Coronavirus by RT-PCR in a Field Study,Vterinarski Arhiv.

3- 2006, A Seroprevalence Survey of Peste Des Petits Ruminants in Sheep in Iran,Indian Vet. J.,.

4- 2004, Detection of Rotavirus Infection in Young Calves by ELISA and Coparison with Complement Fixation Test,Indian Vet. Journal.

5- 1999, Detection of Cold Agglutinin with Cross-Reactive Idiotype Produced by Pneumonic Patients,Arch.Razi.Ins.

6- 1384، نقش پاسخ ایمنی سلولی از نوع DTHدر عفونت ناشی از هیلوباکتر در التهاب معده موش ها و ارتباط آن با انترفرون گاما،مجله پزشکی ارومیه.

7- 1383، یافته های بالینی .بیوشیمیایی ومیکروب شناسی سندروم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری اطراف تهران،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

8- 1381، بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیر واکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1380، بررسی فراوانی موارد مثبت سرمی هاری در سگهای ارومیه به روش الایزا،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-احمد مرشدی، - 2.نوروز دلیرژ 50%، 1391، مطالعه مقایسه اثر هپارین و DNA آسیب دیده بر بلوغ سلولهای دندرینیک،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1383، مقایسه روش الایزا با RT-PCR در تشخیص عفونت کوروناویروسی گوساله های 8-0 هفته (اسهالی و بظاهر سالم) در ارومیه،دانشگاه ارومیه.

4- 1000، بررسی میزان آلودگی گوساله ها به اسهال ویروسی کلی باسیلی کریتپوسپوریدیومی در شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.