• نام و نام خانوادگی
  • احمد مرشدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • a.morshedi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد مرشدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1- "Changes in Intestinal Microflora and Humoral immune Response Following Probiotic Administration in Rainbow Trout(Oncorhynchus Mikiss)", Journal of Animal and Veterinary Advances, 2007.

2- "Detection 0f Bovine Coronavirus by RT-PCR in a Field Study", Vterinarski Arhiv, 2006.

3- "A Seroprevalence Survey of Peste Des Petits Ruminants in Sheep in Iran", Indian Vet. J.,, 2006.

4- "Detection of Rotavirus Infection in Young Calves by ELISA and Coparison with Complement Fixation Test", Indian Vet. Journal, 2004.

5- "Detection of Cold Agglutinin with Cross-Reactive Idiotype Produced by Pneumonic Patients", Arch.Razi.Ins, 1999.

6- "نقش پاسخ ایمنی سلولی از نوع DTHدر عفونت ناشی از هیلوباکتر در التهاب معده موش ها و ارتباط آن با انترفرون گاما", مجله پزشکی ارومیه, 1384.

7- "یافته های بالینی .بیوشیمیایی ومیکروب شناسی سندروم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری اطراف تهران", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1383.

8- "بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیر واکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1381.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "بررسی فراوانی موارد مثبت سرمی هاری در سگهای ارومیه به روش الایزا", دانشگاه ارومیه, 1380, کاربردی.

2-احمد مرشدی, - 2.نوروز دلیرژ 50%, "مطالعه مقایسه اثر هپارین و DNA آسیب دیده بر بلوغ سلولهای دندرینیک", دانشگاه ارومیه, 1391, کاربردی.

3- "مقایسه روش الایزا با RT-PCR در تشخیص عفونت کوروناویروسی گوساله های 8-0 هفته (اسهالی و بظاهر سالم) در ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1383.

4- "بررسی میزان آلودگی گوساله ها به اسهال ویروسی کلی باسیلی کریتپوسپوریدیومی در شهرستان ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1000, کاربردی.