• نام و نام خانوادگی
  • حسن قلاوندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
  • h.ghalavandi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن قلاوندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (33)

1-حسن قلاوندی, "The relationship between individual factors, organizational and financial performance among university faculty", Terapevt Arkh, 2015.

2-حسن قلاوندی, "STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SKILLS AND COLLECTIVE TEACHER EFFICACY WITH LIFE SATISFACTION AMONG", Trends in life science, 2014.

3-حسن قلاوندی, "Explaining the relation between the quality of work life with the organizational learning among the staffs of Orumia university", journal of agriculture and resource economics, 2013.

4-حسن قلاوندی, "Prediction of Empowerment Cognitive Components based on Organizational Sociability Dimensions, Case Study “Urumia University Staff”", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS, 2013.

5-حسن قلاوندی, "Relationship between Career Anchors and Organizational Commitment among Faculty Members", Journal of Studies in Education, 2012.

6-حسن قلاوندی, "the analysis of the relationship between organizational structure and information technologo (IT) :and barrierse to its estabilishment at the university of isfahan from faculty members viewpoints", higher education studies, 2011.

7-حسن قلاوندی, "Study of relationship between Total Quality Management (TQM) variables and Teachers Morael (TM) in Iranian Schools", INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY, 2011.

8-حسن قلاوندی, "ارزیابی تاثیر عملکرد اعضای هیات علمی بر ارتقای مولفه های توسعه اجتماعی ( از دیدگاه دانشجویان دکتری واحد علوم و تحقیقات)", مطالعات توسعه اجتماعی, 1394.

9-حسن قلاوندی, "رابطه ی عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی: بررسی موردی دبیران زن شهر نقده", روانشناسی مدرسه, 1394.

10-حسن قلاوندی, "روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیرس سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی : مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه", رهیافت نو در مدیریت آموزشی, 1394.

11-حسن قلاوندی, "عوامل موثر بر استفاده از رایانه ها در بین آموزگاران : آزمون نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری", اندیشه های نوین تربیتی, 1394.

12-حسن قلاوندی, "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات", فناوری آموزش, 1393.

13-حسن قلاوندی, "تحلیل همبستگی ویژگیهای رهبری خدمتگزار مدیران ، عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه", فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه, 1393.

14-حسن قلاوندی, "بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه", تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, 1393.

15-حسن قلاوندی, "بررسی رابطه بین ویژگیهای رهبری معنوی و اخلاق کار در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه", فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی, 1393.

16-حسن قلاوندی, "رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه", جامعه شناسی کاربردی, 1393.

17-حسن قلاوندی, "رابطه مؤلفه های راهبردهای یادگیری با مؤلفه های عملکرد تحصیلی دانش آموزان", رویکردهای نوین آموزشی, 1392.

18-حسن قلاوندی, "فرهنگ مدرسه و از خودبیگانکی تحصیلی نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی اساسی", راهبرد فرهنگ, 1392.

19-حسن قلاوندی, "پیش بینی رضایت شغلی بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان ( مطالعه موردی کارکانان دانشگاه ارومیه)", اخلاق در علوم و فن آوری, 1392.

20-حسن قلاوندی, "پیش بینی مؤلفه های یادگیری سازمانی ادراک شده بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)", فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه, 1392.

21-حسن قلاوندی, "مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه پذیری سازمانی", اندیشه های نوین تربیتی, 1392.

22-حسن قلاوندی, "الگوی علّی روابط میان رهبری خدمت گزار، معنویت در محیط کار و سرمایه ی اجتماعی", پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی, 1392.

23-حسن قلاوندی, "بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید", اندیشه های نوین تربیتی, 1392.

24-حسن قلاوندی, "کیفیت خدمات آموزشی؛ فاصله وضع موجود و مطلوب", راهبردهای آموزش, 1392.

25-حسن قلاوندی, "ارجحیت نسبی مؤلف ههای هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه", مطالعات ملی, 1391.

26-حسن قلاوندی, "تبیین رابطه بین کارراهه ی شغلی و تعهد سازمانی", پژوهش نامه مدیریت اجرایی, 1391.

27-حسن قلاوندی, "بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز", دوفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی, 1391.

28-حسن قلاوندی, "بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال", فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه, 1391.

29-حسن قلاوندی, "تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان شناختی اساسی در میان دانش آموزان", اندیشه های نوین تربیتی, 1391.

30-حسن قلاوندی, "بررسی رابطه نشاط،سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان", فرایند مدیریت و توسعه, 1390.

31-حسن قلاوندی, "بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه", فرایند مدیریت و توسعه, 1390.

32-حسن قلاوندی, "پیش بینی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ویژگی های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده", اندیشه های نوین تربیتی, 1390.

33-حسن قلاوندی, "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و لنگر های مسیر شغلی با منظر های عملکرد سازمانی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه", فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- "انطباق و کاربرد مدل راهبردی سرکوال در آموزش عالی به منظور بررسی شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی", همایش ملی مدیریت و آموزش, 1394, ملایر,ایران.

2- "بررسی ارتباط بین رهبری امنیت مدار و اخلاق مدار", دومین کنفرانس بین مامللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی, 1394, اردبیل,ایران.

3- "بررسی رابطه بین الزامات شغلی و توانمند سازی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه", کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی, 1391, قم,ایران.

4- "بررسی رابطه بین روش تدریس یادگیری مشارکتی و سرمایه اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان دوم متوسطه", همایش ملی مدیریت و آموزش, 1394, ملایر,ایران.

5- "بررسی رابطه فرایند تبدیل مدیریت دانش با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه)", همایش ملی مدیریت وآموزش, 1394, ملایر,ایران.

6- "بررسی رابطه مولفه های اعتماد سازمانی و توسعه کارکنان درمیان دبیران زن مقطع متوسطه مدارس شهر ارومیه", همایش ملی مدیریت وآموزش, 1394, ملایر,ایران.

7- "پیش بینی مولفه های یادگیری سازمانی بر اساس عناصر سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه", اولین همایش ملی مدیریت آموزش در نظر و عمل, 1390, تهران,ایران.

8- "تبیین رابطه بین احساس عدالت سازمانی و استفاده از تاکتیک های سیاسی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه", همایش ملی مدیریت وآموزش, 1394, ملایر,ایران.

9- "تحلیل رگرسیبون چندگانه ابعاد مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه", سومین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری, 1390, زنجان,ایران.

10- "تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه", سومین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری, 1390, زنجان,ایران.

11- "تعیین رابطه بین سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در میان اعضای هیئات علمی دانشگاه ارومیه", کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی, 1391, قم,ایران.

12- "تعیین رابطه مولفه های یادگیری سازمانی بر اساس ابعاد سرمایه فکری در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه", اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی, 1390, شیراز,ایران.

13- "ضرورت استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد سازمانی موسسات آموزش عالی", اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی, 1391, قم,ایران.

14- "مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران از نگاه نظریه پردازان و عمل امام علی (ع) در نهج البلاغه", همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان, 1391, همدان,ایران.

15- "مطالعه و مقایسه انگیزش از دیدگاه امام علی (ع) مزلو و هرزبرگ", همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی, 1391, همدان,ایران.

16- "مطالعه ویژگی های رهبری معنوی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی ( مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)", همایش ملی علوم مدیریت نوین, 1391, گرگان,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-حسن قلاوندی, "رهبری و مدیریت آموزشی(توسعه دیدگاه ها و مهارتها)", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پایان نامه ها (13)

1-مصطفي سيفي شهريور, "ارزيابي عملكرد فردي و سازماني بيمارستان هاي امير المومنين(ع) و شهيد بهشتي شهرستان مراغه بر اساس مولفه هاي سازمان يادگيرنده و سازمان ياددهنده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سيد جعفر زينال پور, "پيش بيني وجدان كاري بر اساس مولفه هاي رهبري مبتني بر ارزش: مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-خسرو رسيدي, "پيش بيني رضايت شغلي بر اساس سيرت نيكوي مديران:مطالعهموردي كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-شهاب الدين خضري, "رابطه رفتار شهروند سازماني با رهبري معنوي مديران وسيرت نيكوي مديران در مدارس متوسطه شهرستان اشنويه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-ميترا صادقيان, "پيش بين وجدان كاري بر اساس مولفه هاي كيفيت زندگي كاري: مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-كيوان آقازاده, "سنجش كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه بر اساس مدل هدپرف از نظر دانشجويان در سال تحصيلي 94-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-سميرا عباسي خالجيري, "بررسي رابطه بين فعاليت هاي منابع سازماني ادراك شده و نگرش مثبت به كار:آزمون نقش ميانجي اخلاق سازماني در ميان كاركنان ناحيه يك و دو شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-صادق بوداقي, "مطالعه سيرت نيكوي مديران و رابطه آن با رفتار شهروند سازماني( مطالعه موردي :كاركنان دانشگاه اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-سعيد شهرياري فر, "بررسي رابطه بين هوش معنوي با شادكامي در ميان كودكان بي سرپرست شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

10-سيمين شاكر, "بررسي رابطه بين خودكارآمدي با اهمال كاري و فرسودگي شغلي كار در بين كاركنان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 94-93", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-چنگيز كاكوكاني سرخ, "مطالعه تغيير سازماني بر اساس عوامل فردي و رابطه آن با عملكرد سازماني (مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-نورعلي كبيري, "تبيين استقرار نظام پيشنهادات بر اساس حمايت سازماني ادراك شده در دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

13-كاوه فيضي, "پيش بيني رضايت شغلي بر اساس فضاي اخلاقي سازمان و ويژگي هاي رهبري معنوي مديران مطالعه موردي دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.