اسمعیل مرتاض
 • نام و نام خانوادگی
  • اسمعیل مرتاض
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • e.mortaz@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسمعیل مرتاض
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "Study on Frequency, Etiology and Some Enzymatic Activities of Subclinical Ovine Mastitis in Urmia, Iran", Small Ruminant Research, 2003.

2- "خون تهیه شده جهت انتقال خون به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1379.

3- "نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1379.