• نام و نام خانوادگی
  • احمد محمودزاده (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد محمودزاده (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1- 2008, Comparison of Plant Species Diversity in 3 Grazing Systems,Research Journal of Biological Sciences.

2- 2007, Investigation and Comparison of Natural Regeneration Structure of Forest Stands in Protected and Non-Protected Areas in Arasbaran,Pakistan Journal of Biological Sciences.

3- 2007, Ecological Study in Forest Reserve of Ghasemloo(Shohada) Valley and it's Adjacent Areas, Urmia-Iran,Pakistan Journal of Biological Sciences.

4- 2007, Floristic Study of Ghasemloo (Shohada) Valley Forest Reserve and adjacent area,Pakistan Iournal of Biological Sciences.

5- 2007, Vegetation Cover Plays the Most Improtant role in Soil Erosion Control,Pakistan Journal of Biological Sciences.

6- 2003, Sediment Yields and Soil Loss Rates from Different Land Uses on Triassic Shales in Western Sydney NSW,Australian Journal of Soil Research.

7- 2002, Sediment yields and soil loss rates from native forest , pasture and cultivated land in the Bathurst area , New South Wales,j.Australian Forestry.

8- 1384، اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور تاتوره Datura stramonium L،مجله زیست شناسی ایران.

9- 1382، اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذرو یونجه زرد،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

10- 1382، ارزیابی فاصله ژنتیکی ارقام چای ( .Cammellia sinensis L)با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و پلی مورفیسم ایزوزیم استراز،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1382، محاسبه شدت فرسایش خاک با استفاده از رسوبات،دانشگاه ارومیه.