• نام و نام خانوادگی
  • احمد محمودزاده (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • a.mahmoodzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد محمودزاده (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1- "Comparison of Plant Species Diversity in 3 Grazing Systems", Research Journal of Biological Sciences, 2008.

2- "Investigation and Comparison of Natural Regeneration Structure of Forest Stands in Protected and Non-Protected Areas in Arasbaran", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

3- "Ecological Study in Forest Reserve of Ghasemloo(Shohada) Valley and it's Adjacent Areas, Urmia-Iran", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

4- "Floristic Study of Ghasemloo (Shohada) Valley Forest Reserve and adjacent area", Pakistan Iournal of Biological Sciences, 2007.

5- "Vegetation Cover Plays the Most Improtant role in Soil Erosion Control", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

6- "Sediment Yields and Soil Loss Rates from Different Land Uses on Triassic Shales in Western Sydney NSW", Australian Journal of Soil Research, 2003.

7- "Sediment yields and soil loss rates from native forest , pasture and cultivated land in the Bathurst area , New South Wales", j.Australian Forestry, 2002.

8- "اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور تاتوره Datura stramonium L", مجله زیست شناسی ایران, 1384.

9- "اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذرو یونجه زرد", مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1382.

10- "ارزیابی فاصله ژنتیکی ارقام چای ( .Cammellia sinensis L)با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و پلی مورفیسم ایزوزیم استراز", مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1382.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "محاسبه شدت فرسایش خاک با استفاده از رسوبات", دانشگاه ارومیه, 1382.