• نام و نام خانوادگی
  • سیدمحمدحسن کماریزاده (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (26)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)
پایان نامه ها (19)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدمحمدحسن کماریزاده (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1-ذرعی فروش، سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، علیزاده، توکلی، معصومی, 2012, Effect of moisture content, loading rate and grain orientation on fracture resistance of paddy grain,International journal of food properties.

2- 2012, Effects of moisture content, loading rate and grain orientation on fracture resistance of paddy grain,International Journal of food properties.

3-Smail Khalifa and mohammad Hasan Komarizadeh, 2012, An intelligent approach based on adaptive neuro-fuzzy inference systems for walnut sorting,Australian Journal of crop science.

4- 2011, Power requirements for paddy rice (Oriza sativa L.) grain handling with augers,Applied engineering in agriculture.

5-سیدمحمدحسن کماریزاده اصل, 2011, Power requirements for paddy rice grain handling with augers,Applied engineering in agriculture.

6- 2011, An Intelligent System for Grading Walnuts Based on Acoustic Emission and Neural Networks,Journal of food Agriculture and Environment, 9,1.

7- 2011, An approach to estimate moisture content of apple with immage processing method,Australian journal of crop science, 5,2.

8-اسماعیل خلیفه، سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، بهروز طوسی, 2011, Usage of fruit response to both force and forced vibration applied to assess fruit firmness,Australian Journal of Crop Science.

9-اسماعیل خلیفه، محمدحسن کماریزاده، بهروز طوسی, 2011, Usage of fruit response to both force and forced vibration applied to assess fruit firmnessa,Australian journal of Crop Science, 5,5.

10- 2010, Performance evaluation of screw augers in paddy grains handling,International Agrophysics.

11- 2010, Feasibility of impact – acoustic emissions for discriminating between potato tubers and clods,Journal of food Agriculture and Environment, 8,2.

12- 2010, Screw conveyors power and throughput analysis during horizontal handling of paddy grain,Journal of Agricultural science, 2,2.

13- 2010, A review on screw conveyors performance evaluation during handling process,Journal of scientific review, 2,1.

14- 2010, Effect of crop-screw parameters on rough rice grain damage in handling with a horizontal screw conveyors,Journal of food Agriculture and Environment, 8,3.

15- 2010, Effect of srew auger rotational speed on paddy (Oryza sativa L.) grains damage in handling process,Australian Journal of Agricultural Engineering, 1,4.

16- 2010, Effects of crop – machine variables on paddy grain damage during handling with an inclined screw auger,Biosystems Engineering.

17- 2010, Mechanical properties of paddy grains under Quasi-static compressive loading,New York Science Journal, 3,7.

18- 2010, Performance characteristics of a 15.5 cm screw coveyor in handling process of rough rice (Oryza sativa L.) grains,Nature and Science, 8,6.

19- 2010, Rotary tiller design proportional to a power tiller using specific work method (SWM),Nature and Science, 8,9.

20- 2009, Effect of moisture content on some physical properties of paddy grains,Research journal of applied science, engineering and technology, 1,3.

21-محمد عسکری ، سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، نعمت نوبخت، 1390، طراحی ، ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه،مجله ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

22-محمد عسکری،سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، نعمت نوبخت، 1390، طراحی ساخت و آزمون دینامومتر اتصال سه نقطه،نشریه ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

23- 1385، بررسی برخی از اجزاء انرژی در خاک ورزی کشت ذرت،مجله علوم کشاورزی ایران.

24- 1385، بررسی مصارف انرژِ ی ماشین های خاک ورزی درکشت ذرت علوفه ی،مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز.

25- 1385، بررسی برخی از اجزاء انرژی در خاک ورزی کشت ذرت،مجله علوم کشاورزی ایران - دانشگاه تهران، 37،2.

26- 1385، بررسی مصارف انرژی ماشین های خاک ورزی در کشت ذرت علوفه ای،مجله دانش کشاورزی - دانشگاه تبریز، 16،3.
کتاب های چاپ شده (2)

1- 1386، روش اجزای محدود.

2- 1379، کتاب ماشینهای کشاورزی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1370، تحقیقی در زمینه تعیین انرژی لازم برای چیدن علوفه (یونجه همدانی)،دانشگاه ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

1-سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، 1388، دستگاه اندازه گیری زاویه استقرار محصولات کشاورزی با مکانیزم الکترومکانیکی،دانشگاه اروميه، اداره ثبت اختراعات،ايران.

2-سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، 1388، دستگاه نقاله هلیسی با قابلیت تنظیم فاصله آزاد بین هلیس و محفظه،دانشگاه اروميه، اداره ثبت اختراعات،ايران.

3-سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، 1388، طراحی و ساخت سیستم انتقال مارپیچی با شیب متغیر(مورد استفاده در صنایع کشاورزی)،دانشگاه اروميه، اداره ثبت اختراعات،ايران.
پایان نامه ها (19)

1-امير جلائي صادقيان، 1383، شبيه سازي سيستم كنترل كننده فازي براي سمپاش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-امير علي سلامت گول، 1385، بررسي برخي مشخصه هاي فيزيكي خرمالوهاي ايران و توصيه پارامترهاي مناسب براي طراحي ماشين سورتينگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-افسانه كيواني، 1385، ارزيابي و مقايسه عملكرد كششي دو نوع تراكتور جاندير و مسي فرگوسن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-وحيد رستم پور، 1386، طراحي دروگر شانه اي سوار مناسب براي تراكتورهاي گلدوني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-جواد رفيعي، 1383، شبيه سازي و اناليز مكانيكي دندانه هاي هرس هاي رفت و برگشتي با كمك نرم افزار اجزاء محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-عارف مرداني كراني، 1381، شبيه سازي و آناليز مكانيكي يك گاوآهن برگرداندار به روش اجزاء محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-بهزاد محمدي الستي، 1385، طراحي تيلر دوار متناسب با تراكتور مسي فرگوسن 285، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-پرويز احمدي مقدم، 1381، طراحي وجين كن مخصوص تراكتورهاي مسي فرگوسن شاسي بلند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مرتضي منوچهري آذري، 1388، طراحي دروگر استوانه اي متناسب با تراكتور گلدوني 930، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-معصومه مشكاني، 1389، مطالعه برهم كنش خاك (خاك اروميه) و تيغه برشي (پهن و باريك) با استفاده از روش المان هاي مجزا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-اسماعيل خليفه حمزه قاسم، 1389، جداسازي هوشمند گردوهاي پر از گردوهاي پوك با استفاده از پردازش سيگنال اكوستيك و منطق فازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حماد ذرعي فروش، 1389، بررسي عوامل موثر بر عملكرد نقاله هاي مارپيچي در انتقال شلتوك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-محمد عسكري، 1389، طراحي و ساخت دينامومتر الكترونيكي جهت تعيين نيروي كششي لازم براي ادوات خاكورزي سوار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سعيد رنجبريان، 1389، بررسي بازده كششي و سوخت تراكتور مسي فرگوسن 285 در اثر سرعتهاي مختلف پيشروي با ادوات خاكورزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-عادل حسين پور داش آتان، 1389، مطالعه جداسازي سنگ و كلوخ در ماشين برداشت سيب زميني با استفاده از روش صوتي مبتني بر سيستم هوشمند، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

16-ياسر نوربخش، 1389، مطالعه بازده كششي تراكتور مسي فرگوسن 285 با استفاده از رفتار مكانيكي خاك و تاير توسط روش المان محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فرشاد وصالي، 1389، شناسائي علفهاي هرز مزارع سيب زميني با استفاده از ماشين بينائي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-لعيا چراغي تيز خراب، 1390، اندازه گيري و مدل سازي نيروي مورد نياز ادوات باريك خاكورزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-فاطمه قشلاقي، 1390، ارزيابي مدل بكر در تخمين مقاومت غلتشي چرخ در مقايسه با داده هاي تجربي بدست آمده از آزمونگر تك چرخ سويل بيني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.