• نام و نام خانوادگی
  • ژیرایز کاراپتیان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • j.carapetian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ژیرایز کاراپتیان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- "Chilling pretreatment Causes Some Changes in Respiration Membrane Permeability and Some other Factors in Soybean Seedlings", Research Journal of Biological Sciences, 2008.

2- "Cold Pretreatment-Induced Changes in Antioxidant Enzyme Activities and Relative Water Content and Soluble Sugars in Shoots and Roots of Soybean Seedlings", Journal of Biological Sciences, 2007.

3- "September 22, 2007 The Influence of Cold Acclimation on Proline, Malondialdehyde(MDA), Total Protein and Pigments Contents in Soybean(Glycine max) Seedlings", Journal of Biological Sciences, 2007.

4- "The Influence of Cold Acclimation on Proline, Malondialdehyde(MDA) Total Protein and Pigments Contents in Soybean (Glycine Max) Seedlings", Journal of biological sciences, 2007.

5- "اندازه گیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب موجود در دانه چند رقم کلزا (Brassica napus L)", مجله پژوهش و سازندگی, 1384.