• نام و نام خانوادگی
  • ژیرایز کاراپتیان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ژیرایز کاراپتیان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- 2008, Chilling pretreatment Causes Some Changes in Respiration Membrane Permeability and Some other Factors in Soybean Seedlings,Research Journal of Biological Sciences.

2- 2007, Cold Pretreatment-Induced Changes in Antioxidant Enzyme Activities and Relative Water Content and Soluble Sugars in Shoots and Roots of Soybean Seedlings,Journal of Biological Sciences.

3- 2007, September 22, 2007 The Influence of Cold Acclimation on Proline, Malondialdehyde(MDA), Total Protein and Pigments Contents in Soybean(Glycine max) Seedlings,Journal of Biological Sciences.

4- 2007, The Influence of Cold Acclimation on Proline, Malondialdehyde(MDA) Total Protein and Pigments Contents in Soybean (Glycine Max) Seedlings,Journal of biological sciences.

5- 1384، اندازه گیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب موجود در دانه چند رقم کلزا (Brassica napus L)،مجله پژوهش و سازندگی.