• نام و نام خانوادگی
  • طیبه فربودنیا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • t.farboodnia@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • طیبه فربودنیا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1- "Antioxidant Responses of Two Barley Varieties to Saline Stress", Research Journal of Biological Sciences, 2008.

2- "Effects of Salinity on Photosynthetic Pigments Respirstion and Water Cotent in Two Barley Varieties", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2008.

3- "The Effects of Flooding Stress on Induction of Oxidative Stress and Antioxidant Enzymes Activity in Zea Mays L. Seedligs", Research Journal of Biological Sciences, 2008.

4- "Copper-Induce Change in Antioxidative System in Maize (Zea mays L.)", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

5- "Effect of Pb Toxicity on the Membrane Stability and Fatty Acids Changes of Zea mays Seedlings Root", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2004.

6- "تغییرات قندهای محلول , نشاسته و پروتئین ها در اثر تنش خشکی در دو رقم نخود ایرانی ( Cicer ArietinumL)", نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم, 1380.

7- "اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتئینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی", مجله علوم کشاورزی ایران, 1377.