• نام و نام خانوادگی
  • طیبه فربودنیا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • طیبه فربودنیا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1- 2008, Antioxidant Responses of Two Barley Varieties to Saline Stress,Research Journal of Biological Sciences.

2- 2008, Effects of Salinity on Photosynthetic Pigments Respirstion and Water Cotent in Two Barley Varieties,Pakistan Journal of Biological Sciences.

3- 2008, The Effects of Flooding Stress on Induction of Oxidative Stress and Antioxidant Enzymes Activity in Zea Mays L. Seedligs,Research Journal of Biological Sciences.

4- 2007, Copper-Induce Change in Antioxidative System in Maize (Zea mays L.),Pakistan Journal of Biological Sciences.

5- 2004, Effect of Pb Toxicity on the Membrane Stability and Fatty Acids Changes of Zea mays Seedlings Root,Pakistan Journal of Biological Sciences.

6- 1380، تغییرات قندهای محلول ، نشاسته و پروتئین ها در اثر تنش خشکی در دو رقم نخود ایرانی ( Cicer ArietinumL)،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.

7- 1377، اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتئینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی،مجله علوم کشاورزی ایران.