• نام و نام خانوادگی
  • ابوالحسن فجری (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

ابوالحسن فجری

نام:ابوالحسن 
نام خانوادگي:فجري 
تاريخ تولد:1330 
رتبه دانشگاهي:استاديار 
مدارج دانشگاهي: 
ليسانس:كشاورزي دانشگاه اروميه 1352 
فوق ليسانس:حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358 
دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374 
عناوین پایان نامه ها : 
فوق ليسانس : تغييرات مواد معدني در گياهان مرتعي 
دكترا : تثبيت بيولوژيك ازت (BNF) درگياهان مرتعي

مدارک علمی دانشگاهی

فوق ليسانس: حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358

دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374

 دوره های تخصصی گذرانده

دورة مقدماتي DNA نوتركيب در مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ( مركز بيوتكنولوژي كرج ) 1379  

  وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

فعلی :

مدیر گروه علوم دامی هیئت علمی دانشگاه ارومیه

سابقا : پست اجرايي :

&bull رئيس دانشكده دامپروري

&bull معاون اداري مالي دانشكده كشاورزي

&bull مديركل امور اداري دانشگاه

&bull رئيس پژوهشكده علوم زيستي

&bull معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالحسن فجری (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
        بیوگرافی کوتاه

ابوالحسن فجری

نام:ابوالحسن 
نام خانوادگي:فجري 
تاريخ تولد:1330 
رتبه دانشگاهي:استاديار 
مدارج دانشگاهي: 
ليسانس:كشاورزي دانشگاه اروميه 1352 
فوق ليسانس:حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358 
دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374 
عناوین پایان نامه ها : 
فوق ليسانس : تغييرات مواد معدني در گياهان مرتعي 
دكترا : تثبيت بيولوژيك ازت (BNF) درگياهان مرتعي

مدارک علمی دانشگاهی

فوق ليسانس: حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358

دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374

 دوره های تخصصی گذرانده

دورة مقدماتي DNA نوتركيب در مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ( مركز بيوتكنولوژي كرج ) 1379  

  وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

فعلی :

مدیر گروه علوم دامی هیئت علمی دانشگاه ارومیه

سابقا : پست اجرايي :

&bull رئيس دانشكده دامپروري

&bull معاون اداري مالي دانشكده كشاورزي

&bull مديركل امور اداري دانشگاه

&bull رئيس پژوهشكده علوم زيستي

&bull معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-.

2-aaa، edfefef.

3-تالتعابرعتغاا.

4-.

5- لزلبزلازالز.

6- 2006, Effects of Different Rates of Potassium on Nitrogen Fixation and Agronomic Traits of Three Medicago Sative Varieties,Pakistan Journal of Biological Sciences.

7- 1384، بررسی تاثیر آبیاری در عملکرد 9 گونه از گیاهان مرتعی،مجله منابع طبیعی ایران.

8- 1384، تاثیرتاریخ کاشت و تغییرات فصلی بر عملکرد وگره زائی سه رقم یونجه،مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی.

9- 1380، تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زائی ارقام یونجه،مجله علوم کشاورزی ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1383، ویراستاری علمی کتاب نباتات علوفه ای (گندمیان)"".
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1378، مقایسه عملکرد یونجه های دیمی در شرایط آب و هوایی ارومیه و تاثیر ازت و تلقیح ریزوبیوم در گره زایی، رشد و تثبیت ازت آنها،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1384، اثر پتاسیم بر تثبیت بیولوژیک ازت و صفات مهم زراعی سه رقم یونجه منطقه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

3- 1382، تغییرات فصلی سال روی رشد و گره زایی قره یونجه در ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.