• نام و نام خانوادگی
  • ابوالحسن فجری (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • f.naghiloo@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

ابوالحسن فجری

نام:ابوالحسن 
نام خانوادگي:فجري 
تاريخ تولد:1330 
رتبه دانشگاهي:استاديار 
مدارج دانشگاهي: 
ليسانس:كشاورزي دانشگاه اروميه 1352 
فوق ليسانس:حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358 
دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374 
عناوین پایان نامه ها : 
فوق ليسانس : تغييرات مواد معدني در گياهان مرتعي 
دكترا : تثبيت بيولوژيك ازت (BNF) درگياهان مرتعي

مدارک علمی دانشگاهی

فوق ليسانس: حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358

دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374

 دوره های تخصصی گذرانده

دورة مقدماتي DNA نوتركيب در مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ( مركز بيوتكنولوژي كرج ) 1379  

  وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

فعلی :

مدیر گروه علوم دامی هیئت علمی دانشگاه ارومیه

سابقا : پست اجرايي :

&bull رئيس دانشكده دامپروري

&bull معاون اداري مالي دانشكده كشاورزي

&bull مديركل امور اداري دانشگاه

&bull رئيس پژوهشكده علوم زيستي

&bull معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالحسن فجری (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
        بیوگرافی کوتاه

ابوالحسن فجری

نام:ابوالحسن 
نام خانوادگي:فجري 
تاريخ تولد:1330 
رتبه دانشگاهي:استاديار 
مدارج دانشگاهي: 
ليسانس:كشاورزي دانشگاه اروميه 1352 
فوق ليسانس:حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358 
دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374 
عناوین پایان نامه ها : 
فوق ليسانس : تغييرات مواد معدني در گياهان مرتعي 
دكترا : تثبيت بيولوژيك ازت (BNF) درگياهان مرتعي

مدارک علمی دانشگاهی

فوق ليسانس: حاصلخيزي مراتع، دانشگاه بريستول انگلستان 1358

دكترا:مرتعداري، دانشگاه آدلايد، استراليا 1374

 دوره های تخصصی گذرانده

دورة مقدماتي DNA نوتركيب در مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي ( مركز بيوتكنولوژي كرج ) 1379  

  وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

فعلی :

مدیر گروه علوم دامی هیئت علمی دانشگاه ارومیه

سابقا : پست اجرايي :

&bull رئيس دانشكده دامپروري

&bull معاون اداري مالي دانشكده كشاورزي

&bull مديركل امور اداري دانشگاه

&bull رئيس پژوهشكده علوم زيستي

&bull معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-تالتعابرعتغاا.

2-.

3- "لزلبزلازالز".

4- "Effects of Different Rates of Potassium on Nitrogen Fixation and Agronomic Traits of Three Medicago Sative Varieties", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2006.

5- "بررسی تاثیر آبیاری در عملکرد 9 گونه از گیاهان مرتعی", مجله منابع طبیعی ایران, 1384.

6- "تاثیرتاریخ کاشت و تغییرات فصلی بر عملکرد وگره زائی سه رقم یونجه", مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی, 1384.

7- "تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زائی ارقام یونجه", مجله علوم کشاورزی ایران, 1380.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "ویراستاری علمی کتاب نباتات علوفه ای (گندمیان)""", 1383.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "مقایسه عملکرد یونجه های دیمی در شرایط آب و هوایی ارومیه و تاثیر ازت و تلقیح ریزوبیوم در گره زایی، رشد و تثبیت ازت آنها", دانشگاه ارومیه, 1378, کاربردی.

2- "اثر پتاسیم بر تثبیت بیولوژیک ازت و صفات مهم زراعی سه رقم یونجه منطقه ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1384.

3- "تغییرات فصلی سال روی رشد و گره زایی قره یونجه در ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1382, کاربردی.