• نام و نام خانوادگی
  • فتح اله فتحی آذربایجانی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فتح اله فتحی آذربایجانی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- 2007, Morphin-Induced Sensitization in Mico : Chages in Locomotor Activity by Prior Scheduled Exposure to GABA Receptor Agents,Behavioural Pharmacology.

2- 2007, Antidiabetic Effect of Equisetum Arvense L. (Equisetaceae) in Streptozotocin-Induced Diabetes in Male Rats,Pakistan Journal of Biological Sciences.

3- 1999, Arboral arthropod biodiversity in Woodlands:Effet of Collection Procedures and Geographic distance on Estimates of Diversity Found on Two Species of Melaleuca,Australian Journal of Ecology.

4- 1999, Arboreal Arthropod biodiversity in Woodlands.II.the Pttern of Recovery of Diversity on Melaleuca Linariifolia Following Defaunation,Australian Journal of Ecology.

5- 1385، نقش گیرنده های GABA در اکتساب و بیان حساسیت حرکتی القا شده توسط مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی،فصلنامه تازه های علوم شناختی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1380، مطالعه تنوع حشرات درختی در جزایر دریاچه ارومیه و اطراف ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.