• نام و نام خانوادگی
  • فتح اله فتحی آذربایجانی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • f.fathi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فتح اله فتحی آذربایجانی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- "Morphin-Induced Sensitization in Mico : Chages in Locomotor Activity by Prior Scheduled Exposure to GABA Receptor Agents", Behavioural Pharmacology, 2007.

2- "Antidiabetic Effect of Equisetum Arvense L. (Equisetaceae) in Streptozotocin-Induced Diabetes in Male Rats", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

3- "Arboral arthropod biodiversity in Woodlands:Effet of Collection Procedures and Geographic distance on Estimates of Diversity Found on Two Species of Melaleuca", Australian Journal of Ecology, 1999.

4- "Arboreal Arthropod biodiversity in Woodlands.II.the Pttern of Recovery of Diversity on Melaleuca Linariifolia Following Defaunation", Australian Journal of Ecology, 1999.

5- "نقش گیرنده های GABA در اکتساب و بیان حساسیت حرکتی القا شده توسط مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی", فصلنامه تازه های علوم شناختی, 1385.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "مطالعه تنوع حشرات درختی در جزایر دریاچه ارومیه و اطراف ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1380, کاربردی.