• نام و نام خانوادگی
  • سیدمرتضی علوی شوشتری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدمرتضی علوی شوشتری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-سیدمرتضی علوی شوشتری, 2013, Effects of in vitro copper supplementation on the ejaculated sperm characteristics in water buffaloes (Bubalus bubalis,Veterinary Research forum, 4,4.

2-سیدمرتضی علوی شوشتری، سیامک عصری رضای، رویا عابدینی، امیر خاکی، مژگان پاک، سجاد علیزاده, 2012, Calcium and magnesium concentrations in uterine fluid and blood serum during the estrous cycle in the bovine,Veterinary Research Forum, 1,3.

3-سیدمرتضی علوی شوشتری،سیامک عصری رضایی، مژگان پاک، سجاد علیزاده، رویا عابدی زاده، امیر خاکی, 2012, Copper and zinc concentrations in the uterine fluid and blood serum during the bovine estrous cycle,Veterinary Research Forum, 1,3.

4-کامران درستکار،سیدمرتضی علوی شوشتری، آرام مکاری زاده, 2012, Effects of in vitro selenium addition to the semen extender on the spermatozoa characteristics before and after freezing in water biffaloes (Bubalus bubalis),Veterinary Research Forum.

5- 2010, Calcium, magnesium and total antioxidant capacity in seminal plasma of water buffalo bulls and their relatioship with semen characteristics,Veterinary Research Forum, 1,1.

6- 2010, Effects of seminal plasma iron and lead content on semen quality of water buffalo bulls,Veterinary Research Forum, 1,1.

7- 2008, Effects of Copper and Superoxide Dismutase Content of Seminal Plasma on Buffalo Semen Characteristics,Pakistan Journal of Biological Science.

8- 2007, SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis of Buffalo Bulls Seminal Plasma Proteins and Their Relation with Semen Freezability,Animal Reproduction Science.

9- 2006, Seasonal Variation in the Characteristics of the Azarbaijani Buffalo (Bubalus bubalis) Semen,Iranian Journal of Veterinary Research.

10- 2006, A Study of the Uterine Protein Variations During the Estrus Cycle in the Cow: A Comparison with the Serum Proteins,Animal Reproduction Science.

11-سیدمرتضی علوی شوشتری، 1392، بررسی علل وقوع سخت زایی بالینی در گاو،مجله دامپزشکی ایران، 9،9.

12- 1382، تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سیدمرتضی علوی شوشتری، - 2.سیامک عصری رضائی، 1383، بررسی تغییر پروتئین های رحم گاو طی چرخه استروس،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (4)

1-كامران درستكار، 1391، بررسي اثر روي و سلنيم به رقيق كننده مني گاوميش رودخانه اي بر پارامترهاي كيفي مني تازه و منجمد آن، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

2-مهدي تبسمي، 1391، بررسي اثر افزودن مس و آنتي اكسيدان سنتتيك 4-هيدروكس تمپو به رقيق كننده مني بر تحرك و زنده مانده اسپرماتوزوئيدهاي گاوميش رودخانه اي در مني تازه و منجمد و، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

3-مژگان پاك، 1390، بررسي تغيير ميزان مس و روي موجود در مايع رحم گاو هاي كشتاري در كشتارگاه اروميه در مراحل مختلف چرخه استروس و مقايسه آن با مقدار مس و روي خون، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-رويا عابدي زاده، 1390، بررسي تغيير ميزان كلسيم و منيزيم موجود در مايع رحم گاوهاي كشتاري در كشتارگاه اروميه در مراحل مختلف چرخه استروس و مقايسه آن با مقدار كلسيم و منيزيم خون، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.