• نام و نام خانوادگی
  • مرضیه عارفی ( بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرضیه عارفی ( بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1- 1999, Facing the Hard Questions:Ethics for Early Childhood Fieldwork Programs,Australian Journal of Childhood.

2- 1383، بررسی دیدگاه زنان نسبت به مشارکت اجتماعی آنان،فصلنامه فرهنگی و پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان (ریحانه).

3- 1383، شناسایی متغیرهای اثر گذار بر ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی،پژوهش زنان- دانشگاه تهران.

4- 1382، بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان ىر شهر ارومیه،پژوهشکده زنان- دانشگاه الزهرا.

5- 1382، بررسی مهارتهای زبانی-شناختی کودکان دوزبانه با زمینه های اقتصادی-فرهنگی متفاوت،نوآوری های آموزشی.

6- 1381، بررسی میزان خودکشی در سطح استان آذربایجان غربی بین سالهای 1377 و 1378 و دستیابی به برخی از متغیرهای اثر گذار برآن،مجله روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1381، تاثیر زبان مادری، طبقه اجتماعی و فرهنگ در یادگیری زبان دوم - یک مطالعه بین فرهنگی در آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه.