• نام و نام خانوادگی
  • مرضیه عارفی ( بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
  • m.arefi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرضیه عارفی ( بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1- "Facing the Hard Questions:Ethics for Early Childhood Fieldwork Programs", Australian Journal of Childhood, 1999.

2- "بررسی دیدگاه زنان نسبت به مشارکت اجتماعی آنان", فصلنامه فرهنگی و پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان (ریحانه), 1383.

3- "شناسایی متغیرهای اثر گذار بر ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی", پژوهش زنان- دانشگاه تهران, 1383.

4- "بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان ىر شهر ارومیه", پژوهشکده زنان- دانشگاه الزهرا, 1382.

5- "بررسی مهارتهای زبانی-شناختی کودکان دوزبانه با زمینه های اقتصادی-فرهنگی متفاوت", نوآوری های آموزشی, 1382.

6- "بررسی میزان خودکشی در سطح استان آذربایجان غربی بین سالهای 1377 و 1378 و دستیابی به برخی از متغیرهای اثر گذار برآن", مجله روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, 1381.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "تاثیر زبان مادری، طبقه اجتماعی و فرهنگ در یادگیری زبان دوم - یک مطالعه بین فرهنگی در آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1381.