• نام و نام خانوادگی
  • سیدمحمد طباطبائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدمحمد طباطبائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- 2004, Virulence of Avian Serotype A1 Pasteurella Multocida for Chicken and Mice,Arcive Razi institute.

2- 2002, Protective Immunity Conferred by Aattenuated aroA Derivatives of Pasteurella Multocida B:2 Strains in a Mouse Model of Hemorrhagic Septicaemia,Infection and Immunity.