• نام و نام خانوادگی
  • سیدمحمد طباطبائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • m.tabatabaei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدمحمد طباطبائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- "Virulence of Avian Serotype A1 Pasteurella Multocida for Chicken and Mice", Arcive Razi institute, 2004.

2- "Protective Immunity Conferred by Aattenuated aroA Derivatives of Pasteurella Multocida B:2 Strains in a Mouse Model of Hemorrhagic Septicaemia", Infection and Immunity, 2002.