• نام و نام خانوادگی
  • سیدمهدی رضوی روحانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدمهدی رضوی روحانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1- 2008, effects of salinity on survival growth reporductive and life span characteristics of artemia populations from urmia lake and neighboring lagoons,pakistan journal of biological sciences.

2- 2008, Effects of Salinityon Survival, Growth, Reproductive and Life span Characteristics of Artemia population from Urmia Lake and Neighboring Lagoons,Pakistan J. Biological Sciences.

3- 2008، Preparation of Chitosan from Brine Shrimp (Artemia urmiana ) Cyst Shells Aieffects of Different Chemical Processing Sequences on the Physicocl Properties of the Product،Molecules.

4- 2008, Microbial and Sensory Characteristics of Camel Meat During Refrigerated Storage as Affected by Gamma Irradiation,Pakistan Journal of Biological Sciences.

5- 2007, Detection of Aflatoxin M1 in Raw and Commercial Pasteurized Milk in Urmia, Iran,Pakistan J. Biological Sciences.

6- 2007, Detection of Aflatxin M1 in Raw and Cimmercial Pasteurized Milk in Urmia, Iran,pakistan journal of biological sciences.

7- 2006, Artemia Sites in Iran,Journal of the Marine Biological.

8- 1387، بررسی مقایسه ای غلظت ماهانه اوره در شیر بز و میش در یک دوره ی شیردهی،مجله دامپزشکی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1388، بررسی اثرات ضد میکروبی توام نیسین و عصاره روغنهای اسانس سیر و پیاز تحت شرایط مختلف PH، NaCl درجه حرارت و عوامل شلاته کننده،دانشگاه ارومیه.

2-سیدمهدی رضوی روحانی، - 2.حسین تاجیک 50%، 1387، مقایسه روش های Elisa، Hplc، FPT برای تشخیص مقادیر باقیمانده های داروهای انروفلوکساسین و کلرامفنیکل در پوست، گوشت و کبد طیور،دانشگاه ارومیه.

3- 1384، تعیین مقدار تلفات گندم در برداشت با کمباین،دانشگاه ارومیه، کاربردی.