• نام و نام خانوادگی
  • سیدمهدی رضوی روحانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
  • m.razavirohani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدمهدی رضوی روحانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1- "effects of salinity on survival growth reporductive and life span characteristics of artemia populations from urmia lake and neighboring lagoons", pakistan journal of biological sciences, 2008.

2- "Effects of Salinityon Survival, Growth, Reproductive and Life span Characteristics of Artemia population from Urmia Lake and Neighboring Lagoons", Pakistan J. Biological Sciences, 2008.

3- "Preparation of Chitosan from Brine Shrimp (Artemia urmiana ) Cyst Shells Aieffects of Different Chemical Processing Sequences on the Physicocl Properties of the Product", Molecules, 2008.

4- "Microbial and Sensory Characteristics of Camel Meat During Refrigerated Storage as Affected by Gamma Irradiation", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2008.

5- "Detection of Aflatoxin M1 in Raw and Commercial Pasteurized Milk in Urmia, Iran", Pakistan J. Biological Sciences, 2007.

6- "Detection of Aflatxin M1 in Raw and Cimmercial Pasteurized Milk in Urmia, Iran", pakistan journal of biological sciences, 2007.

7- "Artemia Sites in Iran", Journal of the Marine Biological, 2006.

8- "بررسی مقایسه ای غلظت ماهانه اوره در شیر بز و میش در یک دوره ی شیردهی", مجله دامپزشکی ایران, 1387.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "بررسی اثرات ضد میکروبی توام نیسین و عصاره روغنهای اسانس سیر و پیاز تحت شرایط مختلف PH, NaCl درجه حرارت و عوامل شلاته کننده", دانشگاه ارومیه, 1388.

2-سیدمهدی رضوی روحانی, - 2.حسین تاجیک 50%, "مقایسه روش های Elisa, Hplc, FPT برای تشخیص مقادیر باقیمانده های داروهای انروفلوکساسین و کلرامفنیکل در پوست، گوشت و کبد طیور", دانشگاه ارومیه, 1387.

3- "تعیین مقدار تلفات گندم در برداشت با کمباین", دانشگاه ارومیه, 1384, کاربردی.