• نام و نام خانوادگی
  • علاءالدین رحمانی دیدار (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
  • a.rahmani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علاءالدین رحمانی دیدار (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- "Mechanical properties of Whole Apple,its Skin and Flesh", Research Journal of Biological Sciences, 2008.

2- "تاثیر ارتفاع و زاویه قرار گیری نازل هوا در برداشت نیوماتیکی محصولات کشاورزی", مجله پژوهش در علوم کشاورزی--نشریه علمی -پژوهشی دانشکده کشاورزی, 1379.
کتاب های چاپ شده (2)

1- "کتاب رابطه ماشین و خاک", 1384.

2- "کتاب تکنولوژی موتور و تراکتور", 1383.