• نام و نام خانوادگی
  • رضا دادمهر (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا دادمهر (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 1388، اثرات واگرایی ناگهانی و تدریجی مقطع مستطیلی بر مشخصات جهش هیدرولیکی،مجله آبیاری و زهکشی ایران.
پایان نامه ها (2)

1-رزا جنوبي، 1389، بررسي اثرات احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن بر مدل منابع آب زيرزميني- مطالعه موردي: دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سيامك رازمندي، 1390، ارزيابي مدلي احداث سد زيرزميني در راستاي احياي منابع آب زيرزميني- مطالعه موردي:دشت خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.