• نام و نام خانوادگی
  • مسعود خیامی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
پروژه های تحقیقاتی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود خیامی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- 2006, The Effects of Light, Storage Temperature, pH and Variety on Stability of Anthocyanin Pigments in Four Malus Varieties,Pakistan Journal of Biological Sciences.

2- 2008, Insecticidal Effect of Ethanolic Extract From Verbascum Cheiranthifolium Boiss Against Two Stored-Product Insect Pests Species,Journal of Biological Sciences.

3- 2005, Pollen Morphology of Some Species of Verbasum (Scrophulariaceae) in Urmia,Pakistan Journal of Biological Sciences.

4- 1382، بررسی اثرات ضد باکتریی عصاره آبی و الکلی سه گونه گیاه پیاز دار در ویترو،فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

5- 2007, A Comparison of Important Physical and Chemical Characteristics of Linum Usitatissimum sub. Species,Pakistan Journal of Nutrition.

6- 2007, A Comparison of Important Physical and Chemical Characteristics of Six Lallemantia Iberica (Bieb.) Fisch. and Mey. Varieties,Pakistan Journal of Nutrition.

7- 2005, Effect of pH and EDTA on Pb Accumulation in Zea mays Seedlings,Journal of Agronomy.

8- 1382، اثر دما و پرتو فرابنفش در کاهش تعداد باکتری های کلیفرم در زعفران،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

9- 1384، اثرات فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی ناشی از آلودگی سرب در دانه رستهای ذرت ( Zea mays L)،مجله زیست شناسی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1375، بررسی عوامل ایجاد کننده جوش صورت و راههای جلوگیری از آن،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-مسعود خیامی، - 2.صمد زارع، 1382، بررسی اجمالی ماکروفون و میکروفون رودخانه نازلوچای،دانشگاه ارومیه.