• نام و نام خانوادگی
  • مسعود خیامی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشيار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • m.khayami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
پروژه های تحقیقاتی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود خیامی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشيار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- "The Effects of Light, Storage Temperature, pH and Variety on Stability of Anthocyanin Pigments in Four Malus Varieties", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2006.

2- "Insecticidal Effect of Ethanolic Extract From Verbascum Cheiranthifolium Boiss Against Two Stored-Product Insect Pests Species", Journal of Biological Sciences, 2008.

3- "Pollen Morphology of Some Species of Verbasum (Scrophulariaceae) in Urmia", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2005.

4- "بررسی اثرات ضد باکتریی عصاره آبی و الکلی سه گونه گیاه پیاز دار در ویترو", فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 1382.

5- "A Comparison of Important Physical and Chemical Characteristics of Linum Usitatissimum sub. Species", Pakistan Journal of Nutrition, 2007.

6- "A Comparison of Important Physical and Chemical Characteristics of Six Lallemantia Iberica (Bieb.) Fisch. and Mey. Varieties", Pakistan Journal of Nutrition, 2007.

7- "Effect of pH and EDTA on Pb Accumulation in Zea mays Seedlings", Journal of Agronomy, 2005.

8- "اثر دما و پرتو فرابنفش در کاهش تعداد باکتری های کلیفرم در زعفران", مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1382.

9- "اثرات فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی ناشی از آلودگی سرب در دانه رستهای ذرت ( Zea mays L)", مجله زیست شناسی ایران, 1384.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "بررسی عوامل ایجاد کننده جوش صورت و راههای جلوگیری از آن", دانشگاه ارومیه, 1375, کاربردی.

2-مسعود خیامی, - 2.صمد زارع, "بررسی اجمالی ماکروفون و میکروفون رودخانه نازلوچای", دانشگاه ارومیه, 1382.