• نام و نام خانوادگی
  • محمد قربانی گلشن آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد قربانی گلشن آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-محمد قربانی گلشن آباد، پاییز 1392، انقلاب اسلامی از منظر شهید مطهری،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی ایران، شماره 6.

2-محمد قربانی گلشن آباد، پائیز 1396، مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی ایران، شماره 22.

3-محمد قربانی گلشن آباد، پائیز 1396، مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی ایران، شماره 50.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-محمد قربانی گلشن آباد، 1397، درآمدی بر احوال و آثار شهید مشروطیت؛ ثقه الاسلام تبریزی،همایش بین المللی «تبریز و انقلاب مشروطه ایران»، تبریز.

2-محمد قربانی گلشن آباد، 1391، بیداری اسلامی و نقش زنان مسلمان بر اساس ارزشهای اسلامی-انقلابی،کنفرانس بین المللی زنان و بیداری اسلامی، تهران،ایران.

3-محمد قربانی گلشن آباد، 1390، جایگاه عقل در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی،نخستین کنگره ملی بررسی اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (س)، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-محمد قربانی گلشن آباد، 1387، صهیونیسم مسیحی، فرا روایت نومحافظه کاری آمریکا، نشر معارف.

2-محمد قربانی گلشن آباد، 1390، فرهنگ و تهاجم فرهنگی، نشر ناجا.