• نام و نام خانوادگی
  • محمد قربانی گلشن آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد قربانی گلشن آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 1391، بیداری اسلامی و نقش زنان مسلمان بر اساس ارزشهای اسلامی-انقلابی،کنفرانس بین المللی زنان و بیداری اسلامی، تهران،ایران.

2- 1390، جایگاه عقل در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی،نخستین کنگره ملی بررسی اندیشه های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (س)، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-محمد قربانی گلشن آباد، 1390، فرهنگ و تهاجم فرهنگی.