• نام و نام خانوادگی
  • حسین حقگوئی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
  • h.haghgooie@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین حقگوئی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "Synthesis and Characterization of Som New Schiff Base Ligands and their Complexes With Cobalt (II) Nikel(II)and Copper(II)", Asian Journal of chemistry, 2008.

2- "FeCl3(Py)4, FeCl3[(NH2)2CO]6 and FeCl3[(NH2)2CS]6 as Efficient Catalysts for the Efficient Reduction of Carbonyl Compounds with NaBH4 under Aprotic Condition", Asian J. Chem, 2008.

3- "Synthesis and Dynamic NMR Studies of pt(n5-c5me5)(co)[c(o)nr2] Complexes,", spectrochimica Acta, 2007.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-حسین حقگوئی, - 2.بهزاد زینی زاده نجد 50%, "سنتز برخی ازکمپلکسهای تیتانیم و بررسی اثر کاتالیستی آنها در احیاء گروه عاملی کربونیلی با سدیم بوروهیدرید در تحت شرایط غیرآبی", دانشگاه ارومیه, 1385.