• نام و نام خانوادگی
  • محمدنبی تولائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
کتاب های چاپ شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدنبی تولائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1- 2006, Investigation of Pull-In Phenomenon of Rectangular Micro-Plate Subjected to Nonlinear Electrostatic Pressure,Sensors & Transducers Journal.

2- 2007, Mechanical Behavior of a Circular Micro Plate Subjected to Uniform Hydrostatic and Non-Uniform Electrostatic Pressure,Microsyst Technol -Springer.

3- 2005, New forms of cumulative probability distribution and their applications in communications,IEE Proceedings Communications.

4- 2006, Design and Construction of a Pneumatic-thermal Machine for Controlling Colorado Potato Beetle(Leptinotarsa decemlineata),Journal of Applied Sciences.

5- 1379، مقایسه روش کود دهی نواری زیر بذر با روشهای متدائل ئ اثرات آنها روی رشد نخود دامی و بازدهی جذب کود،پژوهش در علوم کشاورزی.

6- 0, Birth and Death,Poetry monthly.

7- 0, God and Satan Reconstructed,Poetry monthly.

8- 2007, Metamorphosed Fish,Poetry monthly.

9- 2003, Poems,Jouvert.

10- 2006, Seven Poems,Jouvert.

11- 2007, The Lion,Poetry monthly.
کتاب های چاپ شده (4)

1- 1386، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی-ویژه تاریخ.

2- 1386، کتاب شنای پیشرفته.

3- 1385، ویرایش مجله پژوهش در علوم کشاورزی.

4- 1388، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی-ویژه زبان و ادبیات فارسی.