• نام و نام خانوادگی
  • علی اصغر پورمیرزا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • a.pourmirza@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی اصغر پورمیرزا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1- "اثر کودهای محتوی آهن و روی بر علمکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای در ارومیه", مجله آب و خاک, 1379.

2- "زیست سنجی مراحل مختلف رشدی سن گندم به شش حشره کش و تجریه تحلیل نتایج به سه روش مختلف", مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی, 1381.

3- " آسیب شناسی و بررسی تأثیر ویروس NbNPV روی سنین مختلف لاروی پروانه برگ خوار چغندر قند (کارادرینا) Spodoptera exigua Hb(Lep. Noctuidae. )", نشریه آفات و بیماری های گیاهی, 1379.

4- "Comparison of Fumifant Toxicity of Eucalyptus Globoluslabill and Lavandula Stoechasl L. Oils Against Different Stages of Tribolium Castaneum Herbst", Indian J.Agric. Res, 2010.

5- "Studies on the Efficacy of Silicosec Against Oryzaephilus Surinamensis L. and Tribolium Castaneum Herbst Using Two Bioassay Methods", Journal of Plant Protection Research, 2009.

6- "Studies on the Lethal Effectes of Spinosad on Adultes of Leptinotarsa Decemlineata (Say) (Coleoptera:Chrysomelidae)with Tow Biossay Methods", Journal of Biological Sciences, 2009.

7- "اثرات حشره کش های بوپروفزین، پیری پروکسی فن و فنپروپاترین روی پارامتر های تولید مثلی", آفات و بیماری های گیاهی, 1382.

8- "اثرات حشره کش های بوپروفزین، پیری پروکسی فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae)", نامه ی انجمن حشره شناسی ایران, 1384.

9- "اثرات حشره کش های پیری پروکسی فن، بوپروفزین و فنپروپاترین روی شاخص های رشد جمعیت سفید بالک گلخانهTrialeurodes Vaporariorum WestWooa(Hom.;Aleyrodidae)", مجله علوم کشاورزی ایران, 1384.

10- "بررسی پایداری سمیت نه حشره کش براساس تلفات زنیور Trissolcus grandis (Thom) (Hym:Scelionodae", نامه انجمن حشره شناسی ایران, 1379.

11- "مقایسه تاثیر روغن دانه چریش وسموم هگزی تیازوکس و پروپارژیت روی کنه قرمز اروپایی (Acari: Tetranychidae)panonychus ulmi(KOCH) در شرایط آزمایشگاهی", مجله دانش کشاورزی, 1385.

12- "کارایی روش های مبتنی بر ویژگی های رفتاری در کاهش انبوهی جمعیت سوسک چوبخوار صنوبر Melanophila picta Pall. (Col.: Buprestidae)", مجله علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه مشهد, 1385.

13- "Studies on the Toxicity of Acetone,Acrolein and Carbon Dioxide on Stored-Product Insects and Wheat Seed", pakistan journal of Biological Sciences, 2008.

14- "The Influence of Post-Exposure Temperature on the Toxicity of Spinosad Against Adults of Callosobruchus Maculates Fabricius.", Pakistan Entomological Society, 2007.

15- "تولید ویروس چند وجهی هسته ای در لارو برگخوار چغندر podoptera Exigua (Hbn.) (Lep. Noctuidae)", مجله علمی کشاورزی, 1382.

16- "مقایسه روش های کنترل سرخرطومی برگ یونجه در همدان", نامه انجمن حشره شناسی ایران, 1383.

17- "بررسی اثر بیماری زایی باکتریBacillus Thuringiensis Var. Kurstaki روی سنین مختلف لارو سوسک کلرادوی سیب زمینی( Leptinotarsa Decemlineata(Say و اثر تشدید کننده های گیاهی در افرایش کارایی آن در شرایط آزمایشگاه", مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1383.

18- "بررسی اثر سینرژیستی کاربراندوم و مخلوط پودر حنا و کاربراندوم با B.t روی لارو های سن سوم برگخوار چغندر قند( Spodoptera Exigua(Hubner)(Lep.Noctidae", مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی, 1382.

19- "بررسی حساسیت لارو های سنین اول تا سوم( Spodoptera Exigua(Hubner نسبت به باکتری Bacillus thuringiensis var. Kurstaki در شرایط گلخانه", مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1382.

20- "Effect of Acrolein Vapors on Stored-Product Insects and Wheat Seed Viability", Journal of Economic Entomology, 2006.

21- "Local Variation in Susceptibility of Colorado Potato Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) to Insecticide", J. Econ. Entomology, 2005.

22- "Relationship Between Nuclear Polyedrosis Virus Susceptibility and Larval Weight in Heliothis armigera", J. Agr. Sci. Tech., 2000.

23- "Toxic Effects of Malathion and Endosulfan on Chick Embryo", J. Agr. Tech. Vol., 2000.

24- "Toxicity of Acetone to Stored-Product Insects", J. Agric. Sci. Technol., 2006.

25- "اثرات کشندگی و ناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین و هیوسیامین در جنین تخم مرغ", مجله دانشکده دامپژشکی دانشگاه تهران, 1380.
کتاب های چاپ شده (4)

1- "ویراستاری علمی کتاب اصول رده بندی حشرات، آفات و عوامل کنترل بیولوژیک", 1385.

2- "کتاب آفات سبزی و صیفی", 1384.

3- "کتاب سم شناسی", 1384.

4- "کتاب آفات گیاهان زراعی ایران", 1383.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-علی اصغر پورمیرزا, - 2.محمدحسن صفرعلیزاده, "بررسی امکان فرموله کردن نماتدهای Steinernematidae در مبارزه های بیولوژیکی و تلفیقی با آفات", دانشگاه ارومیه, 1384.

2- "بررسی سمیت استون، آکرولین و گاز کربنیک روی پروانه شب پره هندی", دانشگاه ارومیه, 1386.

3-علی اصغر پورمیرزا, - 2.مهدی تاجبخش شیشوان, "بررسی سمیت استون، آکرولین و گاز کربنیک روی حشرات انباری و بذور گندم", دانشگاه ارومیه, 1386.

4- "جمع آوری و شناسایی فون حشرات آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1379.