• نام و نام خانوادگی
  • علی اصغر پورمیرزا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی اصغر پورمیرزا (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1- 1379، اثر کودهای محتوی آهن و روی بر علمکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای در ارومیه،مجله آب و خاک.

2- 1381، زیست سنجی مراحل مختلف رشدی سن گندم به شش حشره کش و تجریه تحلیل نتایج به سه روش مختلف،مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی.

3- 1379، آسیب شناسی و بررسی تأثیر ویروس NbNPV روی سنین مختلف لاروی پروانه برگ خوار چغندر قند (کارادرینا) Spodoptera exigua Hb(Lep. Noctuidae. )،نشریه آفات و بیماری های گیاهی.

4- 2010, Comparison of Fumifant Toxicity of Eucalyptus Globoluslabill and Lavandula Stoechasl L. Oils Against Different Stages of Tribolium Castaneum Herbst,Indian J.Agric. Res.

5- 2009, Studies on the Efficacy of Silicosec Against Oryzaephilus Surinamensis L. and Tribolium Castaneum Herbst Using Two Bioassay Methods,Journal of Plant Protection Research.

6- 2009, Studies on the Lethal Effectes of Spinosad on Adultes of Leptinotarsa Decemlineata (Say) (Coleoptera:Chrysomelidae)with Tow Biossay Methods,Journal of Biological Sciences.

7- 1382، اثرات حشره کش های بوپروفزین، پیری پروکسی فن و فنپروپاترین روی پارامتر های تولید مثلی،آفات و بیماری های گیاهی.

8- 1384، اثرات حشره کش های بوپروفزین، پیری پروکسی فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae)، نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

9- 1384، اثرات حشره کش های پیری پروکسی فن، بوپروفزین و فنپروپاترین روی شاخص های رشد جمعیت سفید بالک گلخانهTrialeurodes Vaporariorum WestWooa(Hom.;Aleyrodidae)،مجله علوم کشاورزی ایران.

10- 1379، بررسی پایداری سمیت نه حشره کش براساس تلفات زنیور Trissolcus grandis (Thom) (Hym:Scelionodae،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

11- 1385، مقایسه تاثیر روغن دانه چریش وسموم هگزی تیازوکس و پروپارژیت روی کنه قرمز اروپایی (Acari: Tetranychidae)panonychus ulmi(KOCH) در شرایط آزمایشگاهی،مجله دانش کشاورزی.

12- 1385، کارایی روش های مبتنی بر ویژگی های رفتاری در کاهش انبوهی جمعیت سوسک چوبخوار صنوبر Melanophila picta Pall. (Col.: Buprestidae)،مجله علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه مشهد.

13- 2008, Studies on the Toxicity of Acetone,Acrolein and Carbon Dioxide on Stored-Product Insects and Wheat Seed,pakistan journal of Biological Sciences.

14- 2007, The Influence of Post-Exposure Temperature on the Toxicity of Spinosad Against Adults of Callosobruchus Maculates Fabricius.,Pakistan Entomological Society.

15- 1382، تولید ویروس چند وجهی هسته ای در لارو برگخوار چغندر podoptera Exigua (Hbn.) (Lep. Noctuidae)،مجله علمی کشاورزی.

16- 1383، مقایسه روش های کنترل سرخرطومی برگ یونجه در همدان،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

17- 1383، بررسی اثر بیماری زایی باکتریBacillus Thuringiensis Var. Kurstaki روی سنین مختلف لارو سوسک کلرادوی سیب زمینی( Leptinotarsa Decemlineata(Say و اثر تشدید کننده های گیاهی در افرایش کارایی آن در شرایط آزمایشگاه،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

18- 1382، بررسی اثر سینرژیستی کاربراندوم و مخلوط پودر حنا و کاربراندوم با B.t روی لارو های سن سوم برگخوار چغندر قند( Spodoptera Exigua(Hubner)(Lep.Noctidae،مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی.

19- 1382، بررسی حساسیت لارو های سنین اول تا سوم( Spodoptera Exigua(Hubner نسبت به باکتری Bacillus thuringiensis var. Kurstaki در شرایط گلخانه،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

20- 2006, Effect of Acrolein Vapors on Stored-Product Insects and Wheat Seed Viability,Journal of Economic Entomology.

21- 2005, Local Variation in Susceptibility of Colorado Potato Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) to Insecticide,J. Econ. Entomology.

22- 2000, Relationship Between Nuclear Polyedrosis Virus Susceptibility and Larval Weight in Heliothis armigera,J. Agr. Sci. Tech..

23- 2000, Toxic Effects of Malathion and Endosulfan on Chick Embryo,J. Agr. Tech. Vol..

24- 2006, Toxicity of Acetone to Stored-Product Insects,J. Agric. Sci. Technol..

25- 1380، اثرات کشندگی و ناهنجاریزایی مرفولوژیکی مخلوط اسکوپولامین و هیوسیامین در جنین تخم مرغ،مجله دانشکده دامپژشکی دانشگاه تهران.
کتاب های چاپ شده (4)

1- 1385، ویراستاری علمی کتاب اصول رده بندی حشرات، آفات و عوامل کنترل بیولوژیک.

2- 1384، کتاب آفات سبزی و صیفی.

3- 1384، کتاب سم شناسی.

4- 1383، کتاب آفات گیاهان زراعی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-علی اصغر پورمیرزا، - 2.محمدحسن صفرعلیزاده، 1384، بررسی امکان فرموله کردن نماتدهای Steinernematidae در مبارزه های بیولوژیکی و تلفیقی با آفات،دانشگاه ارومیه.

2- 1386، بررسی سمیت استون، آکرولین و گاز کربنیک روی پروانه شب پره هندی،دانشگاه ارومیه.

3-علی اصغر پورمیرزا، - 2.مهدی تاجبخش شیشوان، 1386، بررسی سمیت استون، آکرولین و گاز کربنیک روی حشرات انباری و بذور گندم،دانشگاه ارومیه.

4- 1379، جمع آوری و شناسایی فون حشرات آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه.