• نام و نام خانوادگی
  • فرین بابائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • f.babaei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرین بابائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-فرین بابائی بالدرلو, "تأثیر ملاتونین بر درد نوروپاتی محیطی در موش صحرایی مبتلا به دیابت", غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 1388.

2-فرین بابائی بالدرلو, "Effects of Melatonin and Vitamin E on Peripheral Neuropathic Pain in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats", Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2010.

3-فرین بابائی بالدرلو, "بررسی تأثیر ملاتونین بر افسردگی ناشی از دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرائی", علوم پزشکی رازی (علوم پزشکی ایران), 1389.

4-فرین بابائی بالدرلو, "بررسی تأثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به دیابت", غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 1388.

5-فرین بابائی بالدرلو, "Melatonin improves spatial navigation memory in male diabetic rats", Veterinary Research Forum, 2012.

6-فرین بابائی بالدرلو, "اثرات تزریق درون بطن مغزی گرلین بر رفتار جنسی در موش صحرائی نر", مجله پزشکی ارومیه, 1393.