بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
پایان نامه ها (25)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (3)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • فرین بابائی بالدرلو
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی (PhD)، زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی جانوری،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2-کارشناسی ارشد، زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی جانوری،دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3-کارشناسی، زیست شناسی- علوم جانوری،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مقالات ژورنال (23)

1- STIM1, STIM2, and PDI Participate in Cellular Fate Decisions in Low Energy Availability Induced by 3‑NP in Male Rats.

2- Dopamine D2 Receptor Antagonist Alters the Testosterone Release and Kisspeptin/GPR54 Signaling in Food-Restricted Rats.

3- Effect of Sulpiride on Translocator Protein ( TSPO) Gene Expression and Histomorphometric Indices in the Testis of Rats under Physical or Psychological Stress.

4- Simultaneous effect of food restriction and dopamine D2 receptor inhibition on spatial memory of male rats.

5- Evaluation of the Effect of Dopamine D2 Receptor Antagonist on the Spermatogenesis Process in Rats Under Physical or Psychological Stress and Their Offspring .

6- Assessment of Fertility in Female Offspring of Stressed Male Rats Treated with Sulpiride.

7- The Effect of Inhibition of Dopamine D2 Receptors on Some of the Peripheral Blood Mononuclear Cells of the Rat under Food Restriction.

8- 2019, The Effect of Sulpiride and Food Restriction on Depression and Anxiety Control in Adult Male Rats ,Journal of Arak University of Medical Sciences , 22(3).

9- A Comparative Survey of the Effects of Fluoxetine and Imipramine on Depression-Like Behavior and Serum Levels of Corticosterone and Glucose in Male Rats under Immobilization StressQom University of Medical Sciences Journal 2018-04 | journal-article .

10- Evaluation of Antioxidant Properties of Hydroalcoholic Extract of Purslane (Portulaca oleracea) and Its Protective Effect on 6- Hydroxydopamine Induced Hepatic Damage in Parkinsonian Male RatsQom University of Medical Sciences Journal 2018-03 | journal-article .

11- The Effect of Hydroalcoholic Extract of Salvia leriifolia Root and Fluvoxamine on the Spatial Memory in Male Rats under Immobilization StressQom University of Medical Science Journal 2018-01 | journal-article .

12- Role of the Serotonergic System in the Effects of Imipramine Drug on Depression and some the Hippocampus Oxidative Stress Factors in Stress ratsMedical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services 2017-08 | journal-article .

13- Combination Thrapy of Hydroalcoholic Extract of Pistacia atlantica kurdica and Fluvoxamine on Spatial Memory of Immobilization RatJournal of Gorgan University of Medical Science 2017 | journal-article .

14- Comparison of the Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Pistacia atlantica kurdika and Fluvoxamine Drug on Depression in Male Rat Under Immobilization StressJournal of Guilan University of Medical Sciences 2017 | journal-article .

15- Role of the Serotonergic System in the Anxiety- like Behavior of Male Rats Under Immobilization StressJournal of Guilan University of Medical Sciences 2017 | journal-article .

16- The Role of Serotonergic Antagonists on Learning and Orientation Memory in Stressed RatsQom University of Medical Sciences Journal 2017 | journal-article .

17- Effects of Ghrelin on Sexual Behavior and Luteinizing Hormone Beta-subunit Gene Expression in Male RatsJournal of Reproduction & Infertility 2016 | journal-article .

18- Effects of intracerebroventricular injections of ghrelin on sexual behavior in male ratThe Journal of Urmia University of Medical Sciences 2015-01 | journal-article .

19- Melatonin improves spatial navigation memory in male diabetic ratsVeterinary Research Forum 2012 | journal-article .

20- Effects of Melatonin and Vitamin E on Peripheral Neuropathic Pain in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsIranian Journal of Basic Medical Sciences 2010-06-31 | journal-article .

21- Effect of Melatonin on Depression in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats Razi Journal of Medical Sciences 2010-05 | journal-article .

22- Effect of Melatonin on Sexual Behavior in Male Diabetic RatsIranian Journal of Endocrinology & Metabolism 2009-07-02 | journal-article .

23- Effect of Melatonin on Peripheral Neuropathic Pain in Diabetic RatIranian Journal of Endocrinology & Metabolism 2009-05-01 | journal-article .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- Effect of Inhibition of D2 Dopamine Receptors on Offspring s Fertility of Intact Male Rats.

2- Studying the Short Term of Memory of Male Offspring of Intact Rats Treated with Sulpiride.

3- The Modulatory effect of Vitamin D on Rosuvastatin-Induced Impaired Working memory in male rat.

4- Monitoring of molecular factors of STIM1, STIM2 and cell death in the striatum of male rats in neurotoxic model of Huntington disease.

5- Effect of chronic administration of apple vinegar on anxiety-like behavior of streptozotocin induced diabetic rats.

6- Time course study of protein disulfide isomrase activity, body weight and brain volumein the striatum of male rats in neurotoxic model of huntington disease.

7- Modulatory effect of vitamin D on impaired working memory induced by rosuvastatin in male rats.

8- Effect of dopamine receptor inhibition on working memory of under stress rats offspring.

9- Effect of dopamine receptor inhibition on working memory of under stress rats offspring.

10- Interference of dopamine D2 receptors and food restriction on changing anxiety behavior and serum biochemical factors in adult male ratsInternational congress on biomedicine 2017-12-19 | conference-paper .

11- Effect of poly vinyl chloride (PVC) on the reproductive hormones in female ratsThe 2nd International Congress on Reproduction (ISERB 2016) 2017-05-19 | conference-paper .

12- Intervention of Dopamine D2 Receptors in Regulating the Serum Lipid Profile in Male Rats under Food RestrictionsInternational congress on biomedicine 2017-05-18 | conference-paper .

13- Saffron could suppress oxidative stress in female rats that treated with PVCThe 1st International Congress on Reproductive Health and Childbearing (ICRHC 2016) 2017-05-18 | conference-paper .

14- Study of therapeutic dose of melatonin on expression of nNOS, SOD, GnRH, GPx, DiO2 mRNA level in diabetic ratsThe 2th international congress of veterinary pharmacology 2011-12-14 | conference-paper .

15- The effect of intra-VTA bupropion injection on morphine withdrawal teeth chattering behavior in ratThe 19th conference of physiology and pharmacology 2009-11-06 | conference-paper.

16- Reducing effect of melatonin on formalin-induced nociception in diabetic rats15th national and 3rd international conference of biology 2008-08-20 | conference-paper .
پایان نامه ها (25)

1-نیلوفر نعمتی، 1400، تأثیر محیط شرطی سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با استرادیول بر نقص‌های شناختی و اختلالات نوروپاتولوژیک شبه آلزایمر در مدل موش صحرائی دیابتی نوع دو، استاد راهنمای اول.

2-مریم احمدی، 1400، تأثیر محیط شرطی مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی تیمار شده با استرادیول بر سیستم تولیدمثلی نر در مدل موش صحرائی دیابتی نوع دو، استاد راهنمای اول.

3-سعیده خیری پور، 1400، تأثیر محیط شرطی شده سلول¬های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با استرادیول بر ساختار و عملکرد عضلات اسکلتی در مدل موش صحرائی دیابتی نوع دو، استاد راهنمای اول.

4-افسانه کارجو علیار، 1400، مقایسه‌ی اثرات عصاره کندر ( Frankincens) و الزیکسا (ممانتین) و اکسلون (ریواستیگمن) بر اختلالات شبه آلزایمری القا شده با تزریق درون بطن مغزی استرپتوزوتوسین در موش صحرائی، استاد راهنمای دوم.

5-فاطمه نوروززاده، 1399، ارزیابی نقش گیرنده های دوپامینی در اثرات ناشی از استرس فیزیکی و روانی مزمن بر عملکرد سیستم گوارشی در موش صحرائی نر، استاد راهنمای اول.

6-نازیلا ایرانی پور، 1398، بررسی روند تغییرات مولکول های PDI ، STIM2 ، STIM1 و مرگ سلولی در ناحیه استریاتوم موش صحرایی نر در مدل نوروتوکسیک بیماری هانتینگتون، استاد راهنمای اول.

7-حمیده صوفیانی زاده، 1398، بررسی مسیر سیگنالینگ RFRP3/GPR147 در محور تولید مثلی موش صحرائی نر مبتلا به دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین، استاد راهنمای اول.

8-سپیده فرخ اسلاملو، 1398، بررسی اثرات ویتامین D بر آسیب عضلانی ناشی از رزوواستاتین در موش صحرایی نر، استاد راهنمای اول.

9-نرگس پورسمیله، 1398، مطالعه ی تغییرات سیستم کلیوی در موش صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع یک تیمار شده با سرکه ی سیب، استاد راهنمای اول.

10-فریبا نوبخت، 1398، مطالعه تغییرات سیستم عضلانی در موش صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع یک تیمار شده با سرکه سیب، استاد راهنمای اول.

11-آمنه بی غم، 1398، تأثیر تجویز مزمن سرکه سیب بر یادگیری و حافظه فضائی موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، استاد راهنمای اول.

12-شهلا امیری، 1398، مطالعه اثرات سولپیراید بر بیان ژن CatSper1 در بیضه و قابلیت باروری درون تنی و برون تنی در موش های صحرایی نر تحت استرس فیزیکی یا روانی، استاد راهنمای اول.

13-سمیرا برادران کرمانی، 1398، بررسی اثرات مهار گیرندۀ D2 دوپامینی بر بیان ژنهای مرتبط با آپوپتوز و شاخصهای آتروژنیک در سیستم قلبی- عروقی موشهای صحرائی نر تحت استرس فیزیکی یا روانی، استاد راهنمای اول.

14-حسینعلی محمودی، 1398، اثرات تزریق محیطی سولپیراید بر بیان پروتئین ترانسلوکاتور (TSPO) در سیستم تولید مثلی و میزان کنترل درد در موش صحرایی نر تحت استرس فیزیکی و روانی، استاد راهنمای اول.

15-محمد صالح رعنائی، 1397، بررسی اثر سیمواستاتین بر هیستومورفومتری سلولهای مغز در موشهای رت نر در حضور مکمل ویتامین دی، راهنمای دوم.

16-خاطره نورمحمدی، 1396، دخالت گیرنده‌های D2 دوپامینی در مسیر سیگنالینگ Kisspeptin/ GPR54 در سیستم تولیدمثلی موش صحرائی نر بالغ تحت محدودیت غذائی، راهنمای اول.

17-مرضیه کامکار، 1396، تداخل عمل گیرنده های D2 دوپامینی و محدودیت غذائی در تغییر بیان ژن های catSper و TSPO در محور تولید مثلی و میزان اضطراب و افسردگی در موش صحرائی نر بالغ، راهنمای دوم.

18-شیدا علیخانی، 1396، دخالت گیرنده‌های D2 دوپامینی در مسیر سیگنالینگ RFRP-3/GPR147 در سیستم تولیدمثلی و تغییرات حافظه در موش صحرائی نر بالغ تحت محدودیت غذائی، راهنمای اول.

19-خدیجه حسن زاده، 1395، اثر حفاظتی زعفران بر سیستم تولیدمثلی موش صحرائی ماده که با پلی‌وینیل‌کلراید تیمار شده‌اند، مشاور.

20-شرمین فرزانه، 1395، ارزیابی اثرات بادام (Prunus dulcis) در مدل موش صحرائی مبتلا به پارکینسون القا شده با 6- هیدروکسی دوپامین، راهنمای دوم.

21-راضیه بایراملو، 1395، آنالیز مقایسه ای اثرات فلوکستین و ایمی پرامین بر پروفایل رفتاری سیستم سروتونرزیک در موش صحرائی نر تحت استرس بیحرکتی، راهنمای دوم.

22-سمیرا یزدانی، 1395، ارزیابی اثرات عصاره مغز گردو (Juglance regia) بر برخی اختلالات ناشی از پارکینسون القا شده با 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرائی نر، راهنمای دوم.

23-سحر عباداللهی، 1395، ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ خرفه (Portulaca oleracea) در مدل بیماری پارکینسون القا شده با 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرائی نر، راهنمای دوم.

24-سوده اریش، 1395، بررسی اثرات داروی فلووکسامین و عصاره نوروزک (Salvia leriiforia) بر حافظه و افسردگی موش صحرائی نر تحت استرس بی حرکتی، مشاور.

25-فاطمه بابائی فر، 1395، بررسی اثرات داروی فلووکسامین و پسته کوهی (Pistacia atlantica kurdica) بر حافظه و افسردگی موش صحرائی نر تحت استرس بی حرکتی، مشاور.
دروس تدریس شده (12)

1-فیزیولوژی سلول، کارشناسی.

2-فیزیولوژی حواس، کارشناسی ارشد.

3-اندوکرینولوژی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

4-نوروفیزیولوژی رفتار، کارشناسی ارشد.

5-فیزیولوژی سیستم عصب مرکزی، کارشناسی ارشد.

6-فیزیولوژی عصب و عضله، کارشناسی ارشد.

7-سمینار 1 و 2، کارشناسی ارشد.

8-آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2، کارشناسی.

9-آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1، کارشناسی.

10-فیزیولوژی جانوری 3، کارشناسی.

11-فیزیولوژی جانوری 2، کارشناسی.

12-فیزیولوژی جانوری 1، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (3)

1- تقدیر و تشویق برای عملکرد آموزشی؛ مرجع اعطا کننده: ریاست محترم دانشگاه ارومیه.

2- کسب رتبه اول پذیرش در مقطع دکتری در دانشگاههای شهید بهشتی، تهران و خوارزمی.

3- دانش‌آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد.