• نام و نام خانوادگی
  • فرین بابائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • f.babaei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرین بابائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-فرین بابائی بالدرلو، 1388، تأثیر ملاتونین بر درد نوروپاتی محیطی در موش صحرایی مبتلا به دیابت،غدد درون ریز و متابولیسم ایران.

2-فرین بابائی بالدرلو, 2010, Effects of Melatonin and Vitamin E on Peripheral Neuropathic Pain in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats,Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

3-فرین بابائی بالدرلو، 1389، بررسی تأثیر ملاتونین بر افسردگی ناشی از دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرائی،علوم پزشکی رازی (علوم پزشکی ایران).

4-فرین بابائی بالدرلو، 1388، بررسی تأثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به دیابت،غدد درون ریز و متابولیسم ایران.

5-فرین بابائی بالدرلو, 2012, Melatonin improves spatial navigation memory in male diabetic rats,Veterinary Research Forum.

6-فرین بابائی بالدرلو، 1393، اثرات تزریق درون بطن مغزی گرلین بر رفتار جنسی در موش صحرائی نر،مجله پزشکی ارومیه.