• نام و نام خانوادگی
  • مینو ایلخانی پور (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مینو ایلخانی پور (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1- 2006, Effect of Different Dietary Fats on Plasma Lipid Profiles in Rabbits,International Journal of Biology and Biotechnology.

2- 2008, Effect of Oral Administration of Fenitrothion on Biochemical and Hematological Parameters in Rats,Pakistan Journal of Biological Science.

3- 2008, Histopathological Changes in the Liver and Kidney Tissues of Wistar Albino Rat Exposed to Fenitrothion,Toxicology and Industrial Health.

4- 1388، اثر آسپیرین بر یادگیری و حافظه مختل شده به وسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.

5- 1387، بررسی اثر کورکومین بر التهاب و تغییرات سطح سرمی پروتئین های فاز حاد در موش های مبتلا به آرتریت سال 1386-1387،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

6- 2008, Effect of Echium Amoenum (Gol-gav-zaban) on Motor Coordination in Rat During Two Treatment Courses,Research Journal of Biological Sciences.

7- 2007, Evaluation of the Anxiolytic Effect of Echium Amoenum Petal Extract During Chronic Treatment in Rat,Research in Pharmaceutical Sciences.