• نام و نام خانوادگی
  • مهدی محمودیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی محمودیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1387، شیمی پلیمر،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1385، شیمی پلیمر،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1381، شیمی کاربردی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (14)

1-Mehdi Mahmoudian, Mahmoud Ghasemi Kochameshki, Hossien Mahdavi, Mojtaba Enayati, 2018, Investigation of Structure- Performance Properties of a Special Type of Polysulfone Blended Membranes,Polymers for advanced technology.

2-Samaneh Torbati *1, Mehdi Mahmoudian 2, Neda Alimirzaei, 2018, Toxicological Effects of a Post Emergent Herbicide on Spirodela polyrhiza as a Model Macrophyte: A Comparison of the Effects of Pure and Nano-capsulated Form of the Herbicide,Iranian Journal of Toxicology.

3-Mahmoud Ghasemi Kochameshki a, Azam Marjani a,⇑, Mehdi Mahmoudian b, Khalil Farhadi, 2017, Grafting of diallyldimethylammonium chloride on graphene oxide by RAFT polymerization for modification of nanocomposite polysulfone membranes using in water treatment,Chemical engineering journal, http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.10.008.

4-سلمان سليمي ١، مهدي محموديان ٢، رضا زهدي اقدم، 1396، بررسی اثر حفاظتی لایههاي نانوکامپوزیتی هیبریدي جدید در برابر اشعه ایکس مورداستفاده در ماموگرافی،مجله پزشکي اروميه.

5-Mehdi Mahmoudian† , Ehsan Nozad, and Mohammadtaghi Hosseinzadeh, 2017, Characterization of EDTA Functionalized Graphene Oxide/Polyethersulfone (FGO/PES) Nanocomposite Membrane and Using for Elimination of Heavy Metal and Dye Contaminations,Polymer (korea), https://doi.org/10.7317/pk.2018.42.3.434.

6-Samaneh TORBATI1 , Mehdi MAHMOUDIAN2, Neda ALIMIRZAEI, 2018, Nanocapsulation of herbicide Haloxyfop-R-methyl in poly(methyl methacrylate): phytotoxicological effects of pure herbicide and its nanocapsulated form on duckweed as a model macrophyte,Turkish Journal of Chemistry.

7-F. Khorrami1 & F. Mehrkhou1 & M. Mahmoudian2 & Y. Ghosta1, 2017, Pathogenicity of Three Different Entomopathogenic Fungi, Metarhizium anisopliae IRAN 2252, Nomuraea rileyi IRAN 1020C and Paecilomyces tenuipes IRAN 1026C Against the Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae),Potato research.

8-Mehdi Mahmoudian 1 · Peyman Gozali Balkanloo 1, 2017, Clay-hyperbranched epoxy/polyphenylsulfone nanocomposite membranes,Iranian polymer hournal.

9-Mehdi Mahmoudiana,⁎, Ehsan Nozada, Mahmoud Ghasemi Kochameshkib, Mojtaba Enayatib, 2018, Preparation and investigation of hybrid self-healing coatings containing linseed oil loaded nanocapsules, potassium ethyl xanthate and benzotriazole on copper surface,Progress in Organic Coatings, https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.03.014.

10-Mehdi Mahmoudian, Mahmoud Ghasemi Kochameshki, Mohammadtaghi Hosseinzadeh, 2018, Modification of Graphene Oxide by ATRP: A pH-Responsive Additive in Membrane for Separation of Salts, Dyes and Heavy Metals,Journal of environmental chemical engineering, https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.04.056.

11-5- Mehdi Mahmoudian, Peyman Gozali Balkanloo, Ehsan Nozad, A Facile Method for Dye and Heavy Metal Elimination by pH Sensitive Acid Activated Montmorillonite/Polyethersulfone Nanocomposite Membrane,Chinese Journal of POLYMER SCIENCE, https://doi.org/10.1007/s10118-018-2004-3.

12-مهدی محمودیان، حسین مهدوی، فرید شیخ حسنی, 2014, Nanofiltration Membranes Based on Blend of Polysulfone-g-poly(tert-butylacrylate) Copolymer and Polysulfone,Polymer Science Series B.

13-مهدی محمودیان, 2013, Preparation of an efficient nanofiltration membrane based on blending of polysulfone and polysulfone-g-butylacrylate prepared by ATRP,Journal of Iranian Chemical Society.

14-مهدی محمودیان ، حسین مهدوی, 2010, SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF CROSS-LINKED POLY(DIALLYLDIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE) AND ITS DERIVATIVE COPOLYMERS AS EFFICIENT PHASE TRANSFER CATALYST FOR NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION REACTIONS,Chinese Journal of Polymer Science.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-مهدی محمودیان،شرکت کفا، 1389، ارزیابی شرکت دانش بنیان پیشتازان شب تاب عصر،معاونت اموزشی.

2-مهدی محمودیان،شرکت کفا، 1394، ارزیابی شرکت دانش بنیان دانش سامان ارومیه،وزارت علوم.

3-مهدی محمودیان،مهدی محمودیان، 1392، انجام فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی نیتره دار کردن HTPB،شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی.

4-مهدی محمودیان،مهدی محمودیان، 1391، بررسی و امکان سنجی استفاده از پوشش های خود ترمیم شونده برای جلوگیری از خوردگی در تاسیسات غیر مدفون،شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی.

5-مهدی محمودیان،دکتر حسین مهدوی( دانشگاه تهران)، 1394، تعیین طول عمر مواد پیشرانه ومنفجره با استفاده از تکنیک های آنالیز حرارتی،شرکت گاز منطقه ای ارومیه.

6-مهدی محمودیان،سعید ایرانپور، 1393، فاز آزمایشگاهی طرح تولید 2 نیترو دی فنیل آمین،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
پایان نامه ها (3)

1-بهرام زرجو، 1394، كاربرد گرافن اكسايد عامل دار شده در غشاي پايه پلي سولفون جهت حذف تركيبات نامطلوب از آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-يگانه خزاني، 1394، استفاده از كربن¬ نانوتيوب عاملدار شده در غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي سولفوني براي حذف ناخالصي¬ها از پساب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پيمان گوزلي بالكانلو، 1394، تهيه غشاي نانوكامپوزيتي پلي سولفوني با خاك رس عاملدار شده جهت تصفيه آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.