سجاد کشی پور
 • نام و نام خانوادگی
  • سجاد کشی پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
  • s.keshipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی (5)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد کشی پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (23)

1-سجاد کشی پور, "Pd(0) supported on N-doped graphene quantum dot modified cellulose as an efficient catalyst for the green reduction of nitroaromatics", RSC Advances, 2016.

2-سجاد کشی پور، نسترن کلام خلطه, "Pd(II) anchored to modified Fe3O4 nanoparticles as a new magnetically recoverable catalyst for epoxidation of styrene", Journal of Iranian Chemical Society, 2016.

3-سجاد کشی پور، نسترن کلام خلطه, "Oxidation of ethylbenzene to styrene oxide in the presence of magnetic cellulose supported Pd nanoparticles", Applied Organometallic Chemistry, 2015.

4-سجاد کشی پور, "Fe3O4 nanoparticles as a new efficient co-catalyst for Pd(II) in Wacker oxidation of styrene using H2O2 as an oxidant", RSC Advances, 1394.

5-سجاد کشی پور, "Synthesis of new bis-spirooxindolopyrrolizidine(pyrrolidine) derivatives via a pseudo five-component 1,3-dipolar cycloaddition reaction", Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1394, 5,51.

6-ابوالقاسم مقیمی، محمدرضا شهدادی، سجاد کشی پور، مرتضی صادق زاده, "A study about the synthesis of seven-membered-ring analogues of ketamine", Reseach on Chemical Intermediates, 1393.

7-احمد شعبانی، سجاد کشی پور، مونا حمیدزاد، شبنم شعبانی, "Cobalt(II) phthalocyanine covalently anchored to cellulose as arecoverable and efficient catalyst for the aerobic oxidation of alkylarenes and alcohols", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 1393.

8-احمد شعبانی، مجتبی مهیاری، مرتضی آقایی، سجاد کشی پور، سیک ونگ ان جی, "Aett eRr emarkable One-Pot Sequential Four-Component Synthesis of Tetrahydroquinazolines via an Isocyanide-Based Multicomponent Reaction", Synthesis, 1392.

9-احمد شعبانی، سجاد کشی پور، مونا حمیدزاد، مژده سید حمزه, "Cobalt(II) supported on ethylenediamine-functionalized nanocellulose as an efficient catalyst for room temperature aerobic oxidation of alcohols", Journal of Chemical Sciences, 1392.

10-سجاد کشی پور، احمد شعبانی, "Copper(I) and palladium nanoparticles supported on ethylenediamine-functionalized cellulose as an efficient catalyst for the 1,3-dipolar cycloaddition/direct arylation sequence", Applied Orgaometallic Chemistry, 1392.

11-سجاد کشی پور، احمد شعبانی, "Selective aerobic hydrolysis of nitriles to amides using cobalt(II)/zinc", Research on Chemical Intermediates, 1392.

12-حمید احمر، سجاد کشی پور، هادی حسینی، علیرضا فخاری، احمد شعبانی، اکبر باقری, "Electrocatalytic oxidation of hydrazine at glassy carbon electrode modified with ethylenediamine cellulose immobilized palladium nanoparticles", Journal of Electroanalytical Chemistry, 1391.

13-احمد شعبانی، سجاد کشی پور، مرتضی آقایی، محمد حسن خدابنده، منصور زاهدی, "Synthesis of a New Class of Highly Functionalized Phosphorus Ylides Containing Heterocyclic Compounds", Chinese Journal of Chemistry, 1391.

14-سجاد کشی پور، احمد شعبانی، میلاد پدر پور، افشین سروری, "An oxy-Michael addition: 2,5-dihydroxy- 1,4-benzoquinone-assisted synthesis of 1-(ethoxy(phenyl)methyl)-2-naphthol and 5-(ethoxy(phenyl)methyl)-6-hydroxyquinoline derivatives", Research on Chemical Intermediates, 1391.

15-سجاد کشی پور، سلمان شجاعی، احمد شعبانی, "A novel one-pot isocyanide-based four-component reaction: synthesis of highly functionalized 1H-pyrazolo(1,2-b)phthalazine-1,2-dicarboxylates and 1H-pyrazolo(1,2-a)pyridazine-1,2-dicarboxylates", Tetrahedron, 1391.

16-سجاد کشی پور، شبنم شعبانی، احمد شعبانی, "A novel one-pot pseudo five-component isocyanide-based reaction: synthesis of 2,6-bis(alkylamino)-benzofuro(5,6-b)furan-4,8-dione derivatives", Tetrahedron Letters, 1391.

17-سجاد کشی پور، سلمان شجاعی، احمد شعبانی, "Palladium nano-particles supported on ethylenediaminefunctionalized cellulose as a novel and efficient catalyst for the Heck and Sonogashira couplings in water", Cellulose, 1391.

18-احمد شعبانی، مجتبی مهیاری، مژده سیدحمزه،سجاد کشی پور، ونگ ان جی, "A one-pot pseudo nine-component isocyanide-based reaction: synthesis of a new class of zinc 1,5-disubstituted 1H-tetrazol-5-yl coordination complexes", Tetrahedron Letters, 1390.

19-احمد شعبانی، سجاد کشی پور، شبنم شعبانی، مجتبی مهیاری, "Zinc chloride catalyzed three-component Ugi reaction: synthesis of N-cyclohexyl-2-(2-hydroxyphenylamino)acetamide derivatives", Tetrahedron Letters, 1390.

20-احمد شعبانی، علی حسین رضایان، افشین سروری، سجاد کشی پور، حمیدرضا خواصی, "An unexpected coupling reaction between isocyanides and carboxylic acids: a method for the synthesis of highly stable symmetrical and unsymmetrical alkylamidine and arylamidine carbocations", Tetrahedron Letters, 1389.

21-احمد شعبانی، علی حسین رضایان، سجاد کشی پور، افشین سروری، سیک ونگ ان جی, "A Novel One-Pot Three-(in Situ Five-)Component Condensation Reaction: An Unexpected Approach for the Synthesis of Tetrahydro-2,4-dioxo-1H-benzo(b)(1,5)diazepine- 3-yl-2-methylpropanamide Derivatives", Organic Letters, 1388.

22-احمد شعبانی، افشین سروری، سجاد کشی پور، علی حسین رضایان، رحیم قدری, "Unexpected Knoevenagel self-condensation reaction of tetronic acid: synthesis of a new class of organic heterocyclic salts", Tetrahedron, 1388.

23-احمد شعبانی، افشین سروری، علی حسین رضایان، سجاد کشی پور, "Synthesis of fully substituted pyrano(2,3-c)pyrazole derivatives via a multicomponent reaction of isocyanides", Tetrahedron, 1387.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- "مطالعه، تهیه و شناسایی روغن¬های ترانسفورماتور سنتزی بر پایه¬ی پلی ال استری", شرکت توزیع برق استان آذربایجانغربی.

2- "بررسی بسط حلقه شش تایی به هفت تایی جهت سنتز همولوگ کتامین", دانشگاه امام حسین (ع).

3- "طراحي و ارائه سازوكاري موثر جهت كپسوله كردن مواد غذايي زیست فعال بوسيله پليمرهاي زيست تخريب پذير", سازمان اتكا پژوهشكده علوم و فنون.

4- "1) بررسی سنتز مشتقات 10-هیدروکسی-12-فنیل-8H-بنزو[a]زانتن-11،8(12H)-دی ان از طریق واکنش چند جزیی ", دانشگاه شهید بهشتی.

5- "بررسی تهیه ی استوفنون از استایرن در حضور کاتالیزورهای پالادیم و نانوذرات Fe3O4", دانشگاه ارومیه, 1394, بنیادی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-سجاد کشی پور, "فرآیند انکپسوله کردن مواد غذایی و دارویی", سازمان اتكا-تهران, 1390, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور,ايران.
پایان نامه ها (5)

1-مجید مرسلی, "سنتز، شناسایی و بررسی عملکرد پوشش های جاذب امواج الکترومغناطیسی بر پایه نانوذرات گرافنی", 1395.

2-مریم هوشیار, "تهیه برخی از روغن های پلی ال استری با استفاده از نانوکاتالیزورهای صفحه ای شکل SnO2", 1395.

3-کامران اداک, "ساخت و مطالعه نانو پوشش های خود تمیز شونده", 1395.

4-نسترن کلا خلطه, "طراحی بسته هوشمند مواد غذایی حاوی نانوذرات نگهدارنده ماده غذایی و شناساگرهای pH جهت رصد سریع فساد ماده غذایی", 1395.

5-زهرا فاطمي, "سنتز روغن‌هاي پلي ال استري در حضور نانوكاتاليزور‌ها و بررسي خواص شيمي فيزيكي آن‌ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1- "شیمی آلی پیشرفته".

2- "نانوفناوری پلیمر".

3- "شناسایی و تعیین ساختار نانومواد".
جوایز و افتخارات (3)

1-سجاد کشی پور, "نفر دوم جشنواره جوان خوارزمی در بخش پژوهشهای بنیادی", 1395.

2- "برگزیده علمی بنیاد البرز", 1393.

3- "دانشجوی نمونه کشوری", 1393.