• نام و نام خانوادگی
  • کرمعلی قدمیاری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کرمعلی قدمیاری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (28)

1-1-کرمعلی قدمیاری 2- علی قلی نامی, 2112, The crushed people in Iranian short stories today,Iinternational Journal of Management Sciences and Business Research, 1,1.

2-کرمعلی قدمیاری, 2013, “Paucity of words in prose texts Sofia”,European Journal of Scientific Research, 8,106.

3-کرمعلی قدمیاری, 2013, Linguistic features poems of Simin Behbahani,European Journal of Scientific Research, 10,109.

4-کرمعلی قدمیاری, 2013, Paucity of words in prose texts Sofia,European Journal of Scientific Research, 10,106.

5-کرمعلی قدمیاری, 2013, Reduce the sleep (low sleeping) in prose texts Sofia,Advances in Environmental Biology, 7,7.

6-کرمعلی قدمیاری, 2013, The Spiritual Shams effect on mind and Language Molavi (Rumi),American-Eurasian Network for ScintificInformation.

7-کرمعلی قدمیاری، علی قلی نامی, 2012, Investigating the roots of Persian short stories,American-Eurasian Network for Scientific Information, 7,6.

8-کرمعلی قدمیاری, 2012, A comparison between the occupations in the 7th and 8th centuries with the occupations of the 5th and 6th centuries,American-Eurasian Network for Scientific Information, 7,6.

9-کرمعلی قدمیاری, 2012, Fantasy Semiotics In folk tales of Darab Name and Samak Ayyar,American Journal of Scientific Reserch.

10-کرمعلی قدمیاری, 2012, Fantasy, Literary Genre,American Journal of Scientific Research, 4,1.

11-کرمعلی قدمیاری, 2012, Sufism impact on Iranian society, culture and literature,European Journal of Experimental Biology, 2,2.

12-کرمعلی قدمیاری، 1393، «معنا شناسی و آوا شناسی سه واژه از تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ بیهقی»،فصلنام? علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه «زبانشناس»، 3،10.

13-کرمعلی قدمیاری، 1393، « ساخت شکنی دستوری در بافت کلام و تأثیر آن بر زیبایی سخن ادبی،فصلنام? علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه «زبانشناس»، 3،11.

14-کرمعلی قدمیاری، 1393، اندیشه های حکمی، عرفانی و اخلاقی در رباعیّات افشل الدین محمد کاشانی،پژوهشنامه کاشان، 2،2.

15-کرمعلی قدمیاری، 1392، ساخت شعر حجم و معناشناسی آن در آثار یدالله رویائی،فصلنامه غلمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه ( زبانشناس)، 2،2.

16-کرمعلی قدمیاری، 1392، ادیب اریب پرکشیده به ملکوت استاد ادب و ادبیات،فصلنام? علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه «زبانشناس»، 2،2.

17-کرمعلی قدمیاری، 1392، ساختمان فعل و تأثیر آن بر ساختمان جمله از دو دیدگاه معنائی و ساختاری،فصلنامه غلمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه ( زبانشناس)، 2،2.

18-کرمعلی قدمیاری، 1392، کارکرد عناصر فانتزی در منظومه غنایی همای و همایون،پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 11،11.

19-کرمعلی قدمیاری- علی صمدی، 1391، ساخت دستوری اشعار اخوان ثالث،فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه « زبانشناس»، 1،1.

20-کرمعلی قدمیاری، 1391، ساختار داستان فرود در شاهنامه فردوسی،فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه زبانشناس، 2،1.

21-کرمعلی قدمیاری, 1391, Iranian Literature Situation in the Qajar Era,American-Eurasian Network for Scientific Information, 6,6.

22-کرمعلی قدمیاری، 1391، آرایه های کهن گرائی در اشعار پروین اعتصامی،فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه « زبانشناس»، 1،1.

23-کرمعلی قدمیاری، 1391، اصطلاحات ترکی و مغولی در متون ادبی و تاریخی قرن هفتم و شتم هجری،فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه زبانشناس، 1،1.

24-کرمعلی قدمیاری، 1390، کارکرد عناصر فانتزی در مثنوی ویس و رامین،بهارستان سخن، 9،2.

25- 1386، بازتاب اندیشه های عرفانی ابن عربی در آثار شیخ محمود شبستری،فصلنامه زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی.

26- 1386، مقایسه مشاغل قرن هفتم و هشتم هجری با مشاغل قرن پنجم و ششم در ایران،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

27- 1384، فرهنگ عامه در مقامات بدیع الزمان همدانی ( مستخرج از تز دکتری )،زبان و ادب ( مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علّامه طباطبایی تهران).

28- 1382، شب قدر در غزلیات حافظ،زبان و ادب ( مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علّا مه طباطبایی تهران).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- 1391، « باز تاب باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر ادیب الممالک فراهانی»،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، تهران،ایران.

2- 1391، « حکیم سنایی غزنوی و اخلاق»،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، تهران،ایران.

3- 1391، «مطالعه و مقایسه انگیزش از دیدگاه امام علی(ع، مزلو و هرزبرگ»،دومین همایش ملبی نهج البلاغه و علوم انسانی، همدان،ایران.

4- 1391، «نیما و باستان گرایی»،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، تهران،ایران.

5- 1389، اندیشه های حکمی و عرفانی و اخلاقی در رباعیّات افضل الدّین محمّد کاشانی،نخستین کنگره ملّی حکیم افضل الدّین محمد بن حسین مرقی کاشانی(بابا افضل)، کاشان،ایران.

6- 1389، تحلیل ساختاری شعر « آی آدم ها»،دومین همایش ملّی نیما شناسی، بابلسر،ایران.

7- 1386، سیمای حضرت فاطمه (س)در شعر کهن ایران،شانزدهمین کنگره سراسری علمی فاطمه شناسی.

8- 1390، کارکرد عناصر فانتزی در مثنوی گل و نوروز،همایش بلاغت، زیبایی شناسی و موسیقی شعر فارسی، ماکو،ایران.

9- 1390، نام و نام گزینی،نخستین همایش ملّی مهندسی نام و نام گذاری، ارومیّه،ایران.

10- 1389، نو آوری نیما در عرصه ی « فعل»،دومین همایش ملّی نیما شناسی، بابلسر،ایران.

11- 1389، نوآوری های نیما در عرصه ی فعل""،دومین همایش ملی نیما شناسی.
کتاب های چاپ شده (3)

1-کرمعلی قدمیاری، 1390، شرح و ترجمه مقامات بدیع الزّمان همدانی (همراه با تحلیل صرفی و بلاغی)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2- 1388، ویرایش کتاب قرائت عربی 3 گزیده نهج البلاغه.

3- 1381، از ویس تا زلیخا ( باز نویس پنج اثرمنظوم غنایی کُهن ایران ).
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-کرمعلی قدمیاری، - 2.هدایت منتخب 30%، 1386، فرهنگ مشاغل ایران در قرن هفتم و هشتم هجری،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (16)

1-صابر احمد زاده، 1393، « بررسي سبكي و محتوايي ديوان سيّداي نسفي»، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ضيلان چودار ساوجبلاغي، 1392، زبان غنايي در غزليّات عاشقانه انوري و مقايسه آن با زبان عرفاني در غزليّات عارفانه عطّار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ليلا عزيزي، 1392، مقايسه تطبيقي خسرو و شيرين نظامي با رمان سال باوا، اثر عبّاس معروفي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-الناز صمد زاده، 1392، بررسي عاشورا سروده هاي دوره صفويّه و قاجاريه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فريبا عظيمي، 1392، بررسي تطبيقي جايگاه عشق در اشعار شاعران زن و مرد نو پرداز»، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-موسي هوشيار مياوقي، 1390، تحليل محتوايي و ادبي سه اثر منظوم عرفاني نقشبندي(تحفةالاحباب، ديوان مولانا خالد نقشبندي، اشعار خواجه محمّد باقي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فاطمه سادات ذاكري، 1389، آموره هاي اخلاقي در قصايد و حديقة الحقيقه سنايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-زينب دل افروز، 1389، كاركرد عناصر فانتزي در سه منظومة غنايي ويس و رامين، هماي و همايون و گل و نوروز.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-علي قلي نامي، 1391، تحليل زير ساخت و روساخت داستان كوتاه ايراني در دهة هشتاد هـ. ش.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-وحيد صمد سلطاني، 1390، نمود هاي دوستي و دشمني در كليله و دمنه و هزار و يك شب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-سميّه نوري، 1390، جلوه هاي فرهنگ عامّه در ديوان اديب الممالك فراهاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سميّه طالعي، 1392، بررسي محتوايي آثار منثور غنايي از آغاز تا پايان قرن نهم هجري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم كرّاري، 1391، بررسي تطبيقي عناصر و شخصيتهاي داستان هاي غنايي درحماسه هاي ملّي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مهناز قادري، 1391، واژه ها، عناصر و كنايات مربوط به مرگ در متون ادب فارسي از آغاز تا پايان قرن هشتم هجري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ناهيد پايدار پويا، 1391، بررسي تطبيقي مصنّفات بابا افضل الدّين كاشاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-شبنم معصومي كهريز، 1391، مقايسه محتوايي منظومه غنايي «مهر و مشتري» عصّارتبريزي با «مهر و ماه» جمالي دهلوي و تحليل شخصيّت آن¬ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.