• نام و نام خانوادگی
  • اصغر زمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر زمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-بابک کریمی-اصغر زمانی-فریبرز منصوری, 2014, Activity enhancement in cyanation of aryl halides through confinement of ionic liquid in the nanospaces of SBA-15-supported Pd complex,RSC Advances.

2-بابک کریمی، اصغر زمانی, 2012, SBA-15-functionalized palladium complex partially con?ned with ionic liquid: an ef?cient and reusable catalyst system for aqueous-phase Suzuki reaction,Organic and Biomolecular Chemistry.

3-ابک کریمی، حسام بهزاد نیا، داود الهامی فر، پری فدوی اخوان، فرهاد کبیری اصفهانی، اصغر زمانی, 2010, Transition-Metal-Catalyzed Oxidative Heck Reactions,Synthesis.

4-بابک کریمی، حسام بهزاد نیا، الهام فرهنگی، احسان جعفری، اصغر زمانی, 2010, Recent Application of Polymer Supported Metal Nanoparticles in Heck, Suzuki and Sonogashira Coupling Reactions,Current Organic Synthesis.

5-بابک کریمی، اصغر زمانی، صدیقه عابدی، جیمز کلارک, 2009, Aerobic oxidation of alcohols using various types of immobilized palladium catalyst: the synergistic role of functionalized ligands, morphology of support, and solvent in generating and stabilizing nanoparticles,Green Chemistry.

6-بابک کریمی، اصغر زمانی, 2008, Recent Advances in the Homogeneous Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidation of Alcohols,Jounral of the Iranian Chemical Society.

7-بابک کریمی، اصغر زمانی، جیمز کلارک, 2005, A Bipyridyl Palladium Complex Covalently Anchored onto Silica as an Effective and Recoverable Interphase Catalyst for the Aerobic Oxidation of Alcohols,ORGANOMETALLICS.

8-بابک کریمی،اصغر زمانی، داریوش زارعی, 2004, N-Iodosuccinimide (NIS) as a mild and highly chemoselectiv catalyst for deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers,TETRAHEDRON LETTERS.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1392، اپر افزودن نانو رس بر روی خواص ساختاریو مکانیکی فوم،شانزدهمین کنگره شیمی ایران، یزد،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-بابک کریمی، صدیقه عابدی، اصغر زمانی, 1392, Palladium-Catalyzed Coupling Reactionsفصل پنجم کتاب, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-اصغر زمانی، 1394، تهیه نانوذرات مس به روش سازگار با محیط زیست و کاربردهای مختلف آنها،دانشگاه اروميه-پژوهشكده نانوفناوري، ثبت اختراع،ايران.
پایان نامه ها (4)

1-احمد دهقان، 1394، تهيه و شناسايي نانو ذرات فلزي تثبيت شده روي مواد سلولزي و بررسي خواص كاتاليزوري آن در كاهش تركيبات نيترو آروماتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مجتبي حيدرپور، 1394، تهيه و شناسايي نانوذرات فلزي تثبيت شده بر روي مواد سلولزي و بررسي خواص كاتاليزوري آن در احياي نيتريل ها و آميدها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سولماز صانعي فر، 1394، تهيه و شناسايي نانوذرات فلزي تثبيت شده بر روي مواد سلولزي و بررسي خواص آنتي باكتريال و آنتي اكسيداني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شتاو حبيبي، 1394، مطالعه قابليت حفاظت كنندگي سيلي مارين عليه استرس اكسيداتيو حاصل از نانو ذره نيكل در ماهي قزلآلاي رنگينكمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.