• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل حبیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل حبیبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-Hassan Heidari، Samira Ghanbari-Rad، Esmaeil Habibi، 2020، Optimization deep eutectic solvent-based ultrasound-assisted liquid-liquid microextraction by using the desirability function approach for extraction and preconcentration of،Journal of Food Composition and Analysis.

2-Behnam Seyyedi، Bahar Ahmadi Variani، Esmaeil Habibi، 2019، Bio‐inspired iron/sulfur/graphene nanocomposite and its use in the catalysis of the oxygen reduction reaction at room temperature in alkaline media on a glassy carbon electrode،Journal of the Chinese Chemical Society.

3-Esmaeil Habibi، 2019، Mesoporous Pd| β-SiCNW-nC based home made screen printed electrode for high sensitive detection of hydrazine،Microchemical Journal.

4-Hassan Heidari، Esmaeil Habibi، 2018، Lead-doped carbon ceramic electrode as a renewable surface composite electrode for the preparation of lead dioxide film and detection of l-tyrosine،Journal of the Iranian Chemical Society.

5-Esmaeil Habibi، 2017، Kinetics of ethylene glycol electrooxidation on the noble metal-based nano-catalysts،Journal of the Iranian Chemical Society.

6-Esmaeil Habibi، Hassan Heidari، 2017، High-sensitive amperometric hydrazine sensor based on chemically synthesized zinc nitroprusside nanoparticle-supported carbon ceramic electrode،Journal of the Iranian Chemical Society.

7-Hassan Heidari، Esmaeil Habibi، 2016، Amperometric enzyme-free glucose sensor based on the use of a reduced graphene oxide paste electrode modified with electrodeposited cobalt oxide nanoparticles،Microchimica Acta.

8-Esmaeil Habibi، Eskandar Omidinia، Hassan Heidari، Maryam Fazli، 2016، Flow injection amperometric detection of insulin at cobalt hydroxide nanoparticles modified carbon ceramic electrode،Analytical biochemistry.

9-اسماعیل حبیبی، حسن حیدری، 2016، Renewable Surface Carbon-composite Electrode Bulk Modified with GQD-RuCl3 Nano-composite for High Sensitive Detection of l-tyrosine،Wiley- Electroanalysis.

10-اسماعیل حبیبی, 2015, Flow injection amperometric detection of insulin at cobalt hydroxide nanoparticles modified carbon ceramic electrode,Analytical Biochemistry, 1,1.

11-حسن حیدری، صادق افشاری، اسماعیل حبیبی, 2015, Sensing properties of pristine, Al-doped, and defected boron nitride nanosheet towards mercaptans: a first-principles study,RSC Advances.

12-اسماعیل حبیبی, اله بیداد, علیرضا فیض بخش, مریم فضلی, 2014, Comparative electrooxidation of C1-C4 alcohols on Pd/CC nanoparticle anode catalyst in alkaline,international journal of hydrogen energy, 32,39.

13-اسماعیل حبیبی, 2012, Glycerol electrooxidation on Pd, Pt and Au nanoparticles supported on carbon ceramic electrode in alkaline media,International journal of hydrogen energy.

14-اسماعیل حبیبی, حبیب رزمی, 2012, Kinetics of direct ethanol fuel cell based on Pt-PoPD nanoparticle anode catalyst,International journal of hydrogen energy.

15-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, 2010, Amperometric detection of acetaminophen by an electrochemical sensor based on cobalt oxide nanoparticles in a flow injection system,Electrochimica Acta.

16-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, 2009, Nanomolar detection of hydrogen peroxide at a new polynuclear cluster of tin pentacyanonitrosylferrate nanoparticle-modified carbon ceramic electrode,Analytical Biochemistry.

17-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, 2008, Electrocatalytic oxidation of methanol on carbon ceramic electrode modified by platinum nanoparticles incorporated in poly (o-phenylenediamine) film,J Solid State Electrochem.

18-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, 2008, Preparation and Characterization of a Tin Pentacyanonitrosylferrate-Modified Carbon Ceramic Electrode: Application to Electrocatalytic Oxidation and Amperometric Detection of l-Cysteine,Electroanalysis, 7,21.

19-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی، حسن حیدری, 2008, Electrocatalytic oxidation of methanol and ethanol at carbon ceramic electrode modified with platinum nanoparticles,Electrochimica Acta.

20-اسماعیل حبیبی, 2008, pH-sensing properties of PbO2 thin film electrodeposited on carbon ceramic electrode,J Solid State Electrochem.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- 1393, Diract isomeric alcohol fuel cells with Pd/CC anode catalyst,10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, تهران,ایران.

2- 1390, Direct ethanol fuel cell based on platinum alloy nano-particle anode promoted by -PbO2,پانزدهمین کنگره شیمی ایران, همذان,ایران.

3- 1390, Electrooxidation of Ethylene Glycol on Pd, Pt and Au nano-particle supported on carbon-ceramic electrode (CCE) in alkaline,پانزدهمین کنگره شیمی ایران, همدان,ایران.

4- 1390, Kinetics of Direct Ethanol Fuel cell based on Pt-PoPD nanoparticle anode catalyst,پنجمین سمینار پیل سوختی ایران, تهران,ایران.

5- 1386, Preparation and electrocatalytic properties of carbon ceramic electrode modified by poly (o-phenilenediamine) film and dispersed platinium microparticles,هفتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران, ارومیه,ایران.

6- 1386, preparation and electrochemical properties of zinc pentacyanonitrosyl ferrate modified carbon ceramic electrode and its catalytic effect on the electrooxidation of hydrazine,هفتمین مینار دوسالانه الکتروشیمی, ارومیه,ایران.

7- 1388, synthesis and characterisation of new Sn/NP nano particle electrocatalyst for determination of H2O2 and L-cysteine,The 6th international chemical engineering congress and exhibition, kish island,iran.

8- 1378, Synthesis and characterization of Pt/CC nanoparticle electrocatalyst for direct Methanol fuel cell,2nd international congress on nano science and nanotechnology, tabriz,iran.

9- 1389، بررسی امکان الکترو پلی مریزاسیون برخی از ترکیبات آلی و معدنی در سطح الکترودهای کربن- سرامیک تهیه شده به روش سل- ژل،هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-اسماعیل حبیبی، الکترواکسیداسیون برخی از سوختهای الکلی در سطح الکتروکاتالیستهای آندی پیلهای سوختی الکلی.

2-اسماعیل حبیبی. مریم فضلی. جواد کرمدل. اسکندر امیدینیا، 1400، طراحي و ساخت كيت هاي الكتروشيميايي تشخيصي بيماريهاي مرتبط با اختلالات اسيد هاي آمينه فنيل آلانين و تيروزين در انسان ،تولیدی.

3-اسماعیل حبیبی،حبیب رزمی، 1394، تهیه الکترود کربن-سرامیک اصلاح شده با نانو ترکیبات کبالت و بررسی خواص الکتروکاتالیزی آن،اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-اسماعیل حبیبی. مریم فضلی.، 1400، دانش فنی تولید کیت الکتروشیمیایی تشخیصی.