• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل حبیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
  • e.habibi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل حبیبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-اسماعیل حبیبی، حسن حیدری, "Renewable Surface Carbon-composite Electrode Bulk Modified with GQD-RuCl3 Nano-composite for High Sensitive Detection of l-tyrosine", Wiley- Electroanalysis, 2016.

2-اسماعیل حبیبی, اله بیداد, علیرضا فیض بخش, مریم فضلی, "Comparative electrooxidation of C1-C4 alcohols on Pd/CC nanoparticle anode catalyst in alkaline", international journal of hydrogen energy, 2014, 32,39.

3-اسماعیل حبیبی, "Flow injection amperometric detection of insulin at cobalt hydroxide nanoparticles modified carbon ceramic electrode", Analytical Biochemistry, 2015, 1,1.

4-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, "Amperometric detection of acetaminophen by an electrochemical sensor based on cobalt oxide nanoparticles in a flow injection system", Electrochimica Acta, 2010.

5-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, "Electrocatalytic oxidation of methanol on carbon ceramic electrode modified by platinum nanoparticles incorporated in poly (o-phenylenediamine) film", J Solid State Electrochem, 2008.

6-اسماعیل حبیبی, "Glycerol electrooxidation on Pd, Pt and Au nanoparticles supported on carbon ceramic electrode in alkaline media", International journal of hydrogen energy, 2012.

7-اسماعیل حبیبی, حبیب رزمی, "Kinetics of direct ethanol fuel cell based on Pt-PoPD nanoparticle anode catalyst", International journal of hydrogen energy, 2012.

8-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, "Nanomolar detection of hydrogen peroxide at a new polynuclear cluster of tin pentacyanonitrosylferrate nanoparticle-modified carbon ceramic electrode", Analytical Biochemistry, 2009.

9-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی, "Preparation and Characterization of a Tin Pentacyanonitrosylferrate-Modified Carbon Ceramic Electrode: Application to Electrocatalytic Oxidation and Amperometric Detection of l-Cysteine", Electroanalysis, 2008, 7,21.

10-حبیب رزمی، اسماعیل حبیبی، حسن حیدری, "Electrocatalytic oxidation of methanol and ethanol at carbon ceramic electrode modified with platinum nanoparticles", Electrochimica Acta, 2008.

11-اسماعیل حبیبی, "pH-sensing properties of PbO2 thin film electrodeposited on carbon ceramic electrode", J Solid State Electrochem, 2008.

12-حسن حیدری، صادق افشاری، اسماعیل حبیبی, "Sensing properties of pristine, Al-doped, and defected boron nitride nanosheet towards mercaptans: a first-principles study", RSC Advances, 2015.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- "Diract isomeric alcohol fuel cells with Pd/CC anode catalyst", 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 1393, تهران,ایران.

2- "Direct ethanol fuel cell based on platinum alloy nano-particle anode promoted by -PbO2", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همذان,ایران.

3- "Electrooxidation of Ethylene Glycol on Pd, Pt and Au nano-particle supported on carbon-ceramic electrode (CCE) in alkaline", پانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1390, همدان,ایران.

4- "Kinetics of Direct Ethanol Fuel cell based on Pt-PoPD nanoparticle anode catalyst", پنجمین سمینار پیل سوختی ایران, 1390, تهران,ایران.

5- "Preparation and electrocatalytic properties of carbon ceramic electrode modified by poly (o-phenilenediamine) film and dispersed platinium microparticles", هفتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران, 1386, ارومیه,ایران.

6- "preparation and electrochemical properties of zinc pentacyanonitrosyl ferrate modified carbon ceramic electrode and its catalytic effect on the electrooxidation of hydrazine", هفتمین مینار دوسالانه الکتروشیمی, 1386, ارومیه,ایران.

7- "synthesis and characterisation of new Sn/NP nano particle electrocatalyst for determination of H2O2 and L-cysteine", The 6th international chemical engineering congress and exhibition, 1388, kish island,iran.

8- "Synthesis and characterization of Pt/CC nanoparticle electrocatalyst for direct Methanol fuel cell", 2nd international congress on nano science and nanotechnology, 1378, tabriz,iran.

9- "بررسی امکان الکترو پلی مریزاسیون برخی از ترکیبات آلی و معدنی در سطح الکترودهای کربن- سرامیک تهیه شده به روش سل- ژل", هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو, 1389, مشهد,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-اسماعیل حبیبی,حبیب رزمی, "تهیه الکترود کربن-سرامیک اصلاح شده با نانو ترکیبات کبالت و بررسی خواص الکتروکاتالیزی آن", اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی, 1394.