• نام و نام خانوادگی
  • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1-بهنام محمدی، مهدی لطفی زاده، 2020، Evaluation of the B^+_c to DK decay by the factorization approaches and applying the effects of the final state interaction،Physica Scripta، 95.

2-بهنام محمدی، اکبر عبدی سرای، 2020، Investigating the effects of the phenomenological parameters changes in the final state interaction،J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.، 47.

3-بهنام محمدی، 2020، Branching fractions of $B^+_c$ decays to two vector charm mesons،International Journal of Modern Physics A، 35،19.

4-بهنام محمدی, 2018, The branching fraction calculations of B^+_c → ψ(2S)π^+, B^+_c → J/ψK^+ and B^+_c → J/ψD^+_s decays relative to that of the B^+_c → J/ψπ^+ mode,International Journal of Modern Physics A, 33, 1850044.

5-بهنام محمدی, 2018, Estimating the branching ratio for the B^0_s to \bar{D}^0K^0_s decay by using the QCD factorization approach considering the effects of final state interactions ,Nuclear Physics A, 969, 196.

6-بهنام محمدی, 2017, Study of B^+_c decays to the K^+K^−π^+ final state by using B^0_s, χ_{c0} and D^0 resonances and weak annihilation nonresonant topologys,Journal of High Energy Physics, 12, 19.

7-بهنام محمدی, 2017, Estimating of CP-Violation in B^0 to \psi(2S)\pi^0 Decay,Physics of Particles and Nuclei Letters, 14, 886.

8-بهنام محمدی, 2017, Estimating the branching fraction for B^0 to \psi(2S)\pi^0,AIP Conference Proceedings, 1819, 060011.

9-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Effects of Final State Interactions in B to D(s) K Decay,Physics of Particles and Nuclei Letters.

10-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Analysis of three-body B decays to heavy vector and light pseudoscalar mesons,Physica Scripta.

11-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Final State Interaction Effects on the B to J/Psi \Rho Decay,Advances in High Energy Physics.

12-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Investigation of three-body B to D(2007)K K and B to D(2010) KK decays,Iranian Journal of Physics Research.

13-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Studies of Three-Body Decay of B to J/Psi Eta K and B to Eta Pi K,Advances in High Energy Physics.

14-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Study of the B(s) to J/Psi K K decay,Physical Review D.

15-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Three-body decay of B to D pi pi,Canadian Journal of Physics.

16-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Three-body decays of B to K \Pi \Pi,The European Physical Journal A.

17-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, Effects of Final-State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) \Pi \Pi -,Physics of Atomic Nuclei.

18-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, Measurement of the Quasi-Two-Body B Decays,Advances in High Energy Physics.

19-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, The Effects of Final State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) to Pi 0 Pi 0,International Journal of Theoretical Physics.

20-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, The Final State Interaction in B to J/Psi Rho,Physics of Particles and Nuclei Letters.

21-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, Final state interaction in B to D(s) D(s),JOURNAL OF PHYSICS G: NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS.

22-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, Nonresonant three-body decays of B to J/Psi \Pi \Pi,Europhysics Letters.

23-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, The DSEffects of Final-State Interactions in B to K K Decay,Progress of Theoretical Physics.

24-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, WEAK ANNIHILATION TOPOLOGIES AND FINAL STATE INTERACTIONS IN B to D Phi DECAY,International Journal of Modern Physics A (IJMPA).

25-بهنام محمدی حسین مهربان, 2011, Final state interaction in B to D D decay,Journal of High Energyn Physics.

26-بهنام محمدی حسین مهربان, 2010, QCD factorization and CP asymmetries in hadronic B to KPi decays,Iranian Journal of Physics Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-بهنام محمدی، 1390، برهمكنش حالت نهائي براي واپاشي B 0 to J/Psi Rho^0،كنفرانس فيزيك ايران، ارومیه، ایران.

2-بهنام محمدی، 1390، تحليل واپاشي B to J/Psi Rho با اثرات برهمكنش هاي حالت نهائي،دومين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدانها، سمنان، ایران.
پایان نامه ها (2)

1-فریده بهراد، 1399، محاسبه نسبت شاخه ای و نقض تقارن CP در واپاشی $B^+$، بهنام محمدی، کوروش آقایار.

2-شعله محمدیان، 1398، مطالعه واپاشی ... همراه با محاسبه ی نسبت شاخه ای آن، بهنام محمدی.
دروس تدریس شده (18)

1-فیزیک پایه2، کارشناسی،1399.

2-هسته ای و ذرات بنیادی، کارشناسی،1399.

3-الکرومعناطیس 1، کارشناسی،1399.

4-موضوعات ویژه 2، دکتری،1399.

5-موضوعات ویژه 1، دکتری،1399.

6-ذرات بنیادی پیشرفته 1، کارشناسی ارشد،1399.

7-فیزیک پایه 1، کارشناسی،1399.

8-مکانیک کوانتومی 1، کارشناسی،1399.

9-موضوعات ویژه ، دکتری،1398.

10-موضوعات ویژه ، کارشناسی ارشد،1397.

11-ذرات بنیادی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1397.

12-الکترومغناطیس 2، کارشناسی،1396.

13-ریاضی فیزیک 1، کارشناسی،1396.

14-فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی، کارشناسی،1398.

15-فیزیک پایه 2، کارشناسی،1398.

16-مکانیک کوانتومی 1، کارشناسی،1398.

17-الکترومغناطیس 1، کارشناسی،1398.

18-فیزیک پایه1، کارشناسی،1398.