• نام و نام خانوادگی
  • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • be.mohammadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (18)

1-بهنام محمدی حسین مهربان, "Analysis of three-body B decays to heavy vector and light pseudoscalar mesons", Physica Scripta, 2014.

2-بهنام محمدی حسین مهربان, "Effects of Final State Interactions in B to D(s) K Decay", Physics of Particles and Nuclei Letters, 2014.

3-بهنام محمدی حسین مهربان, "Final State Interaction Effects on the B to J/Psi \Rho Decay", Advances in High Energy Physics, 2014.

4-بهنام محمدی حسین مهربان, "Investigation of three-body B to D(2007)K K and B to D(2010) KK decays", Iranian Journal of Physics Research, 2014.

5-بهنام محمدی حسین مهربان, "Studies of Three-Body Decay of B to J/Psi Eta K and B to Eta Pi K", Advances in High Energy Physics, 2014.

6-بهنام محمدی حسین مهربان, "Study of the B(s) to J/Psi K K decay", Physical Review D, 2014.

7-بهنام محمدی حسین مهربان, "Three-body decay of B to D pi pi", Canadian Journal of Physics, 2014.

8-بهنام محمدی حسین مهربان, "Three-body decays of B to K \Pi \Pi", The European Physical Journal A, 2014.

9-بهنام محمدی حسین مهربان, "Effects of Final-State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) \Pi \Pi -", Physics of Atomic Nuclei, 2013.

10-بهنام محمدی حسین مهربان, "Measurement of the Quasi-Two-Body B Decays", Advances in High Energy Physics, 2013.

11-بهنام محمدی حسین مهربان, "The Effects of Final State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) to Pi 0 Pi 0", International Journal of Theoretical Physics, 2013.

12-بهنام محمدی حسین مهربان, "The Final State Interaction in B to J/Psi Rho", Physics of Particles and Nuclei Letters, 2013.

13-بهنام محمدی حسین مهربان, "Final state interaction in B to D(s) D(s)", JOURNAL OF PHYSICS G: NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, 2012.

14-بهنام محمدی حسین مهربان, "Nonresonant three-body decays of B to J/Psi \Pi \Pi", Europhysics Letters, 2012.

15-بهنام محمدی حسین مهربان, "The DSEffects of Final-State Interactions in B to K K Decay", Progress of Theoretical Physics, 2012.

16-بهنام محمدی حسین مهربان, "WEAK ANNIHILATION TOPOLOGIES AND FINAL STATE INTERACTIONS IN B to D Phi DECAY", International Journal of Modern Physics A (IJMPA), 2012.

17-بهنام محمدی حسین مهربان, "Final state interaction in B to D D decay", Journal of High Energyn Physics, 2011.

18-بهنام محمدی حسین مهربان, "QCD factorization and CP asymmetries in hadronic B to KPi decays", Iranian Journal of Physics Research, 2010.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "برهمكنش حالت نهائي براي واپاشي B 0 to J/Psi Rho^0", كنفرانس فيزيك ايران 1390, 1390, اروميه,ايران.

2- "تحليل واپاشي B to J/Psi Rho با اثرات برهمكنش هاي حالت نهائي", دومين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدانها, 1390, سمنان,ايران.