• نام و نام خانوادگی
  • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • be.mohammadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (18)

1-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Analysis of three-body B decays to heavy vector and light pseudoscalar mesons,Physica Scripta.

2-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Effects of Final State Interactions in B to D(s) K Decay,Physics of Particles and Nuclei Letters.

3-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Final State Interaction Effects on the B to J/Psi \Rho Decay,Advances in High Energy Physics.

4-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Investigation of three-body B to D(2007)K K and B to D(2010) KK decays,Iranian Journal of Physics Research.

5-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Studies of Three-Body Decay of B to J/Psi Eta K and B to Eta Pi K,Advances in High Energy Physics.

6-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Study of the B(s) to J/Psi K K decay,Physical Review D.

7-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Three-body decay of B to D pi pi,Canadian Journal of Physics.

8-بهنام محمدی حسین مهربان, 2014, Three-body decays of B to K \Pi \Pi,The European Physical Journal A.

9-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, Effects of Final-State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) \Pi \Pi -,Physics of Atomic Nuclei.

10-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, Measurement of the Quasi-Two-Body B Decays,Advances in High Energy Physics.

11-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, The Effects of Final State Interactions in Pure Annihilation Decay of B 0(s) to Pi 0 Pi 0,International Journal of Theoretical Physics.

12-بهنام محمدی حسین مهربان, 2013, The Final State Interaction in B to J/Psi Rho,Physics of Particles and Nuclei Letters.

13-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, Final state interaction in B to D(s) D(s),JOURNAL OF PHYSICS G: NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS.

14-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, Nonresonant three-body decays of B to J/Psi \Pi \Pi,Europhysics Letters.

15-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, The DSEffects of Final-State Interactions in B to K K Decay,Progress of Theoretical Physics.

16-بهنام محمدی حسین مهربان, 2012, WEAK ANNIHILATION TOPOLOGIES AND FINAL STATE INTERACTIONS IN B to D Phi DECAY,International Journal of Modern Physics A (IJMPA).

17-بهنام محمدی حسین مهربان, 2011, Final state interaction in B to D D decay,Journal of High Energyn Physics.

18-بهنام محمدی حسین مهربان, 2010, QCD factorization and CP asymmetries in hadronic B to KPi decays,Iranian Journal of Physics Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 1390، برهمكنش حالت نهائي براي واپاشي B 0 to J/Psi Rho^0،كنفرانس فيزيك ايران 1390، اروميه،ايران.

2- 1390، تحليل واپاشي B to J/Psi Rho با اثرات برهمكنش هاي حالت نهائي،دومين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدانها، سمنان،ايران.