• نام و نام خانوادگی
  • خسرو مبهوتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • kh.mabhouti@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • خسرو مبهوتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-خسرو مبهوتی, "Effect of the External Mirror Feedback Strength in the Dynamics and Spectrum of the Injected Semiconductor Lasers", Brazilian Journal of Physics, 2014.

2-خسرو مبهوتی, "Theoretical comparison analysis of long and short external cavity semiconductor laser", International Journal of Optics and Photonics (IJOP), 2014.

3-خسرو مبهوتی, "A novel method for controlling chaos in external cavity semiconductor laser", Optik, 2013.

4-خسرو مبهوتی, "Control of instability in a semiconductor laser using a functional pump current generatorwithadynamicalparameter", Optics and LaserTechnology, 2012.

5-خسرو مبهوتی, "Observations on the dynamics of external cavity semiconductor lasers", Optik, 2012.

6-خسرو مبهوتی, "Slave–master dynamics of semiconductor laser with short external cavity", Optics Communications, 2011.

7-خسرو مبهوتی, "Tunneling conductance in gapped graphene-based normal metal–insulator–superconductor junctions: Case of massive Dirac electrons", Physica C, 2010.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "Analytical Solutions of Oscillation Modes in a Semiconductor Laser with Vertical Cavity in the stationary state", کنفرانس فیزیک ایران 1390, 1390, ارومیه,ایران.

2- "Calculation of dynamical phase equation from Lang- Kobayashi rate equations for vertical cavity semiconductor laser", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران-1392, 1392, شیراز,ایران.

3- "Calculation of phase equation of a semiconductor laser with regard of the noise in the Laser out put field", کنفرانس فیزیک ایران 1394‏, 1394, مشهد,ایران.

4- "Control of instability in a the semiconductor laser by using a PID controllerbased on Genetic Algorithm", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1393, 1393, تهران,ایران.

5- "Effect of left hand nonlinear materials in the external cavity on the dynamics of semiconductor lasers", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1393, 1393, تهران,ایران.

6- "Effect of optical phase conjugate mirrors in the external cavity of a semiconductor laser", کنفرانس فیزیک ایران 1394‏, 1394, مشهد,ایران.

7- "Effect of polarization variations in the external cavity on the output intensity dynamics of a semiconductor laser", بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1394, 1394, یزد,ایران.

8- "Effect of the pumping rate on a semiconductor laser output with a short external cavity", کنفرانس فیزیک ایران 1389, 1389, همدان,ایران.

9- "Study of Complete and Lag Synchronization of oscillation modes in the unstable state of coupled semiconductor lasers with two short external cavities", هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1390, 1390, تبریز,ایران.

10- "Study of time variation of optically injected multi longitudinal mode semiconductor laser by considering slow dynamics approximation", کنفرانس فیزیک ایران 1392, 1392, بیرجند,ایران.

11- "Study on effect of noise in Operation of optical filtered in vertical cavity semiconductor laser", کنفرانس فیزیک ایران 1392‏, 1392, بیرجند,ایران.

12- "Study on effects of self and cross saturation coefficients on time variation of modes of the two modes vertical cavity semiconductor laser", بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1392, 1392, شیراز,ایران.

13- "Synchronization of oscillation modes of coupled semiconductor lasers with external cavity by means of external mirrors", کنفرانس فیزیک ایران 1390, 1390, ارومیه,ایران.

14- "The study of dynamics of the semiconductor lasers with external cavity feedback phase variation", شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1388, 1388, یزد,ایران.

15- "The study of output intensity stability of the semiconductor laser with short external cavity with respect to injection rate by using lyapunov exponent and bifurcation diagrams", هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران-1390, 1390, تبریز,ایران.
پایان نامه ها (2)

1-اكرم بسطامي رزم, "تاثير آينه هاي مزدوج فازي در كاواك خارجي ليزر نيمه رسانا بر ناپايداري خروجي آنها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاوره.

2-هيرو محمد نژاد, "محاسبه معادله فازي ليزر نيمه رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالي در ميدان خروجي ليزر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.