• نام و نام خانوادگی
  • خسرو مبهوتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • kh.mabhouti@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • خسرو مبهوتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-خسرو مبهوتی, 2014, Effect of the External Mirror Feedback Strength in the Dynamics and Spectrum of the Injected Semiconductor Lasers,Brazilian Journal of Physics.

2-خسرو مبهوتی, 2014, Theoretical comparison analysis of long and short external cavity semiconductor laser,International Journal of Optics and Photonics (IJOP).

3-خسرو مبهوتی, 2013, A novel method for controlling chaos in external cavity semiconductor laser,Optik.

4-خسرو مبهوتی, 2012, Control of instability in a semiconductor laser using a functional pump current generatorwithadynamicalparameter,Optics and LaserTechnology.

5-خسرو مبهوتی, 2012, Observations on the dynamics of external cavity semiconductor lasers,Optik.

6-خسرو مبهوتی, 2011, Slave–master dynamics of semiconductor laser with short external cavity,Optics Communications.

7-خسرو مبهوتی, 2010, Tunneling conductance in gapped graphene-based normal metal–insulator–superconductor junctions: Case of massive Dirac electrons,Physica C.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1390, Analytical Solutions of Oscillation Modes in a Semiconductor Laser with Vertical Cavity in the stationary state,کنفرانس فیزیک ایران 1390, ارومیه,ایران.

2- 1392, Calculation of dynamical phase equation from Lang- Kobayashi rate equations for vertical cavity semiconductor laser,بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران-1392, شیراز,ایران.

3- 1394, Calculation of phase equation of a semiconductor laser with regard of the noise in the Laser out put field,کنفرانس فیزیک ایران 1394‏, مشهد,ایران.

4- 1393, Control of instability in a the semiconductor laser by using a PID controllerbased on Genetic Algorithm,بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1393, تهران,ایران.

5- 1393, Effect of left hand nonlinear materials in the external cavity on the dynamics of semiconductor lasers,بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1393, تهران,ایران.

6- 1394, Effect of optical phase conjugate mirrors in the external cavity of a semiconductor laser,کنفرانس فیزیک ایران 1394‏, مشهد,ایران.

7- 1394, Effect of polarization variations in the external cavity on the output intensity dynamics of a semiconductor laser,بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1394, یزد,ایران.

8- 1389, Effect of the pumping rate on a semiconductor laser output with a short external cavity,کنفرانس فیزیک ایران 1389, همدان,ایران.

9- 1390, Study of Complete and Lag Synchronization of oscillation modes in the unstable state of coupled semiconductor lasers with two short external cavities,هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1390, تبریز,ایران.

10- 1392, Study of time variation of optically injected multi longitudinal mode semiconductor laser by considering slow dynamics approximation,کنفرانس فیزیک ایران 1392, بیرجند,ایران.

11- 1392, Study on effect of noise in Operation of optical filtered in vertical cavity semiconductor laser,کنفرانس فیزیک ایران 1392‏, بیرجند,ایران.

12- 1392, Study on effects of self and cross saturation coefficients on time variation of modes of the two modes vertical cavity semiconductor laser,بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1392, شیراز,ایران.

13- 1390, Synchronization of oscillation modes of coupled semiconductor lasers with external cavity by means of external mirrors,کنفرانس فیزیک ایران 1390, ارومیه,ایران.

14- 1388, The study of dynamics of the semiconductor lasers with external cavity feedback phase variation,شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران- 1388, یزد,ایران.

15- 1390, The study of output intensity stability of the semiconductor laser with short external cavity with respect to injection rate by using lyapunov exponent and bifurcation diagrams,هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران-1390, تبریز,ایران.
پایان نامه ها (2)

1-اكرم بسطامي رزم، 1394، تاثير آينه هاي مزدوج فازي در كاواك خارجي ليزر نيمه رسانا بر ناپايداري خروجي آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-هيرو محمد نژاد، 1394، محاسبه معادله فازي ليزر نيمه رسانا با در نظر گرفتن نوفه جمله اختلالي در ميدان خروجي ليزر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.