• نام و نام خانوادگی
  • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
  • f.naghibi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "physical spatial development : a gis analysis with empacts-case study nalos city ,iran", iranian journal of envirmental of health sciences, 2008.

2- "Pipeline Routing Using Geospatial Information System Analysis", positionalT, 2007.

3- "توسعه کالبدی شهر نالوس با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی به کمک GIS", مجله هویت شهر ،فصل نامه علمی-پژوهشی هنر معماری, 1386.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "Oil and Gas Pipeline Route Planning Using Geo -Spital Information System Analysis", دومين همايش نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي, 1382.

2- "توسعه الگوريتم ديكسترا براي تعيين كوتاه ترين مسير درGISتاكيد بر داده هاي حجيم", كنفرانس ژئوماتيك سازمان نقشه برداري, 1382.