• نام و نام خانوادگی
  • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • آستادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • آستادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 2008, physical spatial development : a gis analysis with empacts-case study nalos city ,iran,iranian journal of envirmental of health sciences.

2- 2007, Pipeline Routing Using Geospatial Information System Analysis,positionalT.

3- 1386، توسعه کالبدی شهر نالوس با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی به کمک GIS،مجله هویت شهر ،فصل نامه علمی-پژوهشی هنر معماری.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 1382, Oil and Gas Pipeline Route Planning Using Geo -Spital Information System Analysis,دومين همايش نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي.

2- 1382، توسعه الگوريتم ديكسترا براي تعيين كوتاه ترين مسير درGISتاكيد بر داده هاي حجيم،كنفرانس ژئوماتيك سازمان نقشه برداري.