• نام و نام خانوادگی
  • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • آستادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • آستادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1395، مهندسی نقشه برداری- سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)،دانشکده فنی دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1382، مهندسی نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی (GIS)،دانشکده فنی دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، 1379، مهندسی عمران- نقشه برداری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (7)

1-Naghibi، F.، Delavar، M. R.، & Pijanowski، B، 2016، "Urban Growth Modeling Using Cellular Automata with Multi-Temporal Remote Sensing Images Calibrated by the Artificial Bee Colony Optimization Algorithm"، .،Sensors journal ، 16(12)، 2122.

2-Naghibi، F.، & Delavar، M. R. ، 2016، Discovery of Transition Rules for Cellular Automata Using Artificial Bee Colony and Particle Swarm Optimization Algorithms in Urban Growth Modeling"،،ISPRS International Journal of Geo-Information، 5(12)، 241 .

3-Khaki، A. M.، Mojaradi، B.، Ghobadipour، B.، Maghsoudy، S.، & Naghibi، F، 2015، "Integration of GIS and analytical hierarchy process method for locating road emergency medical services station.، 18(2)، 92-103،Geosystem Engineering journal ، 18(2)، 92-103.

4-فریدون نقیبی، میثم ساکت حسنلویی، علی اظهری، 1399، واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب¬پذیری بافت های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه ،مطالعات برنامه ریزی سکونگاههای انسانی.

5-فریدون نقیبی، فائزه خرم، شیوا قربانی، 1399، ارزیابی و مقایسه ی جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیر رسمی با مناطق رسمی و برنامه ریزی شده شهر اروميه،پژوھشھای جغرافیای انسانی.

6-صادق رمضانی، فریدون نقیبی، 1399، مقاله واکاوي تغییرات شاخص پوشش گیاهی در شکل گیري جزایر حرارتی شهري (مطالعه موردي: شهر ارومیه)،فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری.

7-انعام پور، نقیبی، شیرمحمدی، 1386، توسعه کالبدی شهر نالوس با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی به کمک GIS،مجله هویت شهر ،فصل نامه علمی-پژوهشی هنر معماری، هویت شهر، دوره: 1، شماره: 1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-فریدون نقیبی، علی پوراسد، نسیم شمس الدینی ، نیلوفر نظری، 1399، تحلیل تأثیرات شاخص های توسعه پایدار محلات بر مشارکت مردمی (نمونه موردی محلات وکیل آباد و کوی کیوان شهر ارومیه)،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری.

2-شراره خیاط سلیقه دار، مریم بقایی، فریدون نقیبی، 1399، ارزیابی سازگاری کاربری های اراضی بافت قدیم ارومیه به کمک سیستم و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (GIS) اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: منطقه 2 شهر ارومیه،دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری.

3-فریدون نقیبی، الهه محمدزاده میشامندانی ، هدیه السادات سیدی نیک، 1399، بررسی تطبیقی تاب آوری کاربری اراضی شهری در برابر سوانح طبیعی با استفاده از GIS نمونه موردی: مناطق 11 و 22 تهران،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.

4-فریدون نقیبی، هومن مظهر ، علی تقی پور، 1399، تحلیل فضایی و مکان یابی کاربری بهداشتی-درمانی(بیمارستان) با استفاده از مدل AHP-FUZZY ، مطالعه موردی:شهر ارومیه،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران.

5-فریدون نقیبی، علی پوراسد، نیلوفر نظری، نسیم شمس الدینی، 1398، ارزیابی تناسب اراضی شهر ارومیه با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی،ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری.

6-فرناز علیپور امتنانی، فریدون نقیبی، 1398، ارتقاء تاب آوری بافت فرسوده ی شهری تبریز با تاکید بر معیارهای ارتباط و هم پیوندی،ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری.

7-فریدون نقیبی، مرتضی خسرونیا، سمیه رسول نازی، 1397،سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری.

8-محمد احمدلو، داود پروین نژاد، فریدون نقیبی، آرش رحمانی زاده، 1397، ارزیابی خطرپذیری سیلاب با استفاده از تلفیق سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی و روش بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی،کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک.

9-فریدون نقیبی، فاطمه سادات قریشی، 1397، بررسی نقش محله محوری در شهر ارومیه در چرخه مدیریت بحران،دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی.

10-اصغر عابدینی، فریدون نقیبی، زهرا فیضی قطلو، 1397، تحلیل و ارزیابی نقش شبکه حمل و نقل در شرایط بحران( باتاکید بر زلزله)،نمونه موردی: محدوده ی مرکزی شهر ارومیه،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران.

11-علی پوراسد، فریدون نقیبی، 1396، اولویت بندی تناسب اراضی در فرایند مکان گزینی فضای سبز شهری در مقیاس محلی با استفاده از منطق فازی(محدوده مطالعه:بافت با ارزش شهر اورمیه)، کنفرانس بین الملی،پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری.

12-Mahmoud Reza Delavar، Fereydoun Naghibi، 2004، "Oil and gas pipeline route planning using geo-spatial information system analysis"، Advances in Spatial Analysis and Decision Making: ، ،Proceedings of the ISPRS ، HongKong.

13-Mahmoud Reza Delavar، Fereydoun Naghibi،، 2003، "Routing Using Geospatial Information System Analysis"، ScanGIS2003 - The 9th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Science،،،June 2003، Espoo، Finland - Proceedings، .

14- 1382, Oil and Gas Pipeline Route Planning Using Geo -Spital Information System Analysis,دومين همايش نام نگاري و يكسان سازي نام هاي جغرافيايي.

15-فریدون نقیبی، محمودرضا دلاور، آرش رحمانی زاده، 1382، توسعه الگوريتم ديكسترا براي تعيين كوتاه ترين مسير درGISتاكيد بر داده هاي حجيم،كنفرانس ژئوماتيك سازمان نقشه برداري.
پایان نامه ها (11)

1-شیوا قربانی، 1398، ارزیابی تطبیقی الگوی پراکنش فقر شهری در ارتباط با جای پای اکولوژیکی در شهر ارومیه.

2-فرناز علیپور امتنانی، 1398، ارتقاء تاب آوری بافت فرسوده ی شهری تبریز با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فضایی- مکانی.

3-هیوا اسدی، 1398، بررسی تاثیر نقش پایداری اجتماعی در دلبستگی مکانی ساکنان بافت فرسوده شهر ارومیه.

4-صادق رمضانی، 1397، ارزيابي تأثیر پديده جزاير حرارتي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردی: شهر ارومیه).

5-هانیه نوری، 1397، تعیین الگوی کاربری زمین با سیسستم پشتیبان Communityviz در GIS نمونه موردی شهر ارومیه.

6-سمیه رسول نازی، 1397، بازآفريني بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل عامل مبنا(نمونه موردی: ارومیه).

7-فاطمه سادات قريشي، 1397، بررسي نقش محله محوری در شهر ارومیه در چرخه مديريت بحران.

8-زهرا فیضی قطلو، 1397، تحلیل و ارزیابی شبکه حمل و نقل در شرایط بحران با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی : محدوده مرکزی ارومیه).

9-رویا درباسی، 1396، تبیین فضایی تصادفات درون شهری ارومیه با استفاده از نرم افزار GIS و TOPSIS.

10-المیرا آگاه، 1396، ارزیابي پتانسیلهای شهری در راستای برندسازی و ارائهی الگوی برنامه ریزی، مطالعه موردی: شهر مشهد.

11-ابراهیم امامی، 1396، مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمند (مطالعه موردی شهر کرمانشاه).
دروس تدریس شده (13)

1-فتوگرامتری، کارشناسی،از سال 1394.

2-GIS و RS در مهندسی عمران، کارشناسی ارشد،1396.

3-سیستم اطلاعات مکانی سه بعدی ، کارشناسی ارشد،1398.

4-GIS پیشرفته، کارشناسی ارشد،از سال 1394.

5-طراحی نظام اطلاعات شهری، کارشناسی،از سال 1395.

6-تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای،از سال 1383.

7-کارگاه طرح های اجرایی، کارشناسی،1384 تا 1386.

8-طرح 5 شهرسازی، کارشناسی،1395.

9-سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، کارشناسی،از سال 1383.

10-نقشه برداری، کارشناسی،از 1385 .

11-نقشه برداری معدنی، کارشناسی،1383 تا 1387.

12-کاربرد رایانه در شهرسازی، کارشناسی،از سال 1383.

13-کاربرد نقشه برداری شهرسازی، کارشناسی،از سال 1383.