• نام و نام خانوادگی
  • علی مصیب زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
  • a.mosayyebzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی مصیب زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-علی مصیب زاده, "نگرشی بر تدوین استراتژی های کارآمد در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله دیگاله شهر ارومیه)", فضای جغرافیایی, 1394.

2-علی مصیب زاده- اصغر عابدینی - مهسا شکرانی, "بررسی نحوة گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی", پژوهش های جغرافیای انسانی, 1394.

3-علی مصیب زاده -اصغر عابدینی, "تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی بخش مرکزی ارومیه", فضای جغرافیایی, 1391.

4-علی مصیب زاده -میرنجف موسوی -علی باقری کشکولی, "مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد", فضای جغرافیایی, 1391, 12,1.

5-محمدرضا پورمحمدی -علی مصیب زاده, "آشنایی با محله ومعیارهای محله بندی با تاکید برشهرتبریز", جغرافیا وبرنامه ریزی, 1388.

6- "آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امداد رسانی آنها", مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه, 1387.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- "ارزيابي عوامل موثر بر توسعه افقي شهر اروميه در دوره شهرسازي معاصر (از سال 1300 ه. ش به بعد)", همايش هم انديشي شهرايراني ،شهر تاريخي ،فرهنگي ،مذهبي ،اروميه, 1391, تهران و اروميه,ايران.

2- "ارزيابي عوامل موثر برتوسعه افقي شهراروميه در دوره معاصر(ازسال 1300 ه.ش.به بعد)", همايش هم انديشي شهر ايراني شهر تاريخي فرهنگي مذهبي اروميه, 1391, تهران و اروميه,ايران.

3- "باز زنده سازي هويت تاريخي جاده ابريشم درطراحي مركز تجاري گردشگري بيني المللي اروميه", همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران چالشها وچشم اندازها, 1393, مشهد,ايران.

4- "بازارتاريخي اروميه ونقش آن در توسعه گردشگري", دومبن همايش ملي گردشگري، جغرافيا ومحيط زيست, 1393, همدان,ايران.

5- "بر آورد مسكن شهر اروميه تا افق 1395", معماري پايداروتوسعه شهري, 1392, بوكان,ايران.

6- "رنسانس نگرشي جديد بر شهر و شهرسازي با تأكيد بر شكل گيري آرمانشهر" كنفرانس بين المللي عمران معماري وتاسيسات شهري"", ايران, 1000, تبريز,ایران.

7- "رويكردهاي شهرسازي و خدمات شهري(با تاكيد بر محله)", سمينار علمي تخصصي شهرها و مردم, 1383.

8- "سير تحول محله در شهرسازي ايران", دومين همايش ملي علوم جغرافيا, 1388.

9- "طب ايراني – اسلامي و احياي آن با طراحي مجتمع طب سنتي", كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران, 1394, تهران,ايران.

10- "طب سنتي و ضرورت احداث مجتمع طب سنتي", كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران, 1394, تهران,ايران.

11- "طراحي مجتمع طب سنتي و نقش آن در اقتصاد خرد و كلان", كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران, 1394, تهران,ايران.

12- "مشاركت مردمي ونقش آن در شهر الكترونيك براي شهر آينده، اروميه", همايش ملي معماري پايداروتوسعه شهري, 1388, بوكان,ايران.

13- "مشاركت و خود امدادي محله اي و نقش آن در كنترل بحران زلزله", كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين بلاياي طبيعي و راه كارهاي مبارزه با آن, 1384.

14- "مقايسه طب سنتي با طب مدرن", كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران, 1394, تهران,ايران.

15- "مكان يابي بهينه مناطق اسكان موقت درزلزله با استفاده ازروش تحليل شبكه ANPوسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نمونه موردي اروميه", مديريت بحران وHSE درشريان هاي حياتي ،صنايع ومديريت شهري, 1393, تهران,تهران.

16- "ناهنجاري هاي مسكن در سكونتگاه هاي غيررسمي، مانعي در برابر با توسعه پايدار شهري مطالعه موردي شهرك قائم شهر قم", سومين همايش ملي جغرافيا و رويكرد علمي به تويعه پايدار, 1389, پيرانشهر,ايران.

17- "نقش نشانه هاي راهنما در هدايت ذهني افراد در خانه هاي سنتي دوره قاجار نمونه موردي:خانه انصاري هاي شهرستان اروميه", عمران معماري ومديريت شهري, 1393, تهران,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-علی مصیب زاده,کنسرسیوم, "تهیه وتدوین برنامه های راهبردی بلند مدت ومیان مدت شهرداری ارومیه", دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, 1388.

2-علی مصیب زاده,پایاب طرح, "ساماندهی باغ رضوان", معاون حقوقی رییس جمهور, 1391.

3-علی مصیب زاده,سجادمعین فر -علی معین فر, "طرح راهبردی گردشگری روستاهای استان آذربایجان غربی", کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه, 1394.

4-علی مصیب زاده,علی مصیب زاده -, "مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در شهر ارومیه با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS", صندوق حمایت از پژوهشگران کشور, 1392.
پایان نامه ها (2)

1-فرهاد هاشمي, "تحليل رشد پيچيدگي شهريبه كمك مدل سازي عامل بنيان نمونه موردي شهر تبريز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-محمدرضا نوروزي, "ارايه مدلي جهت ارزيابي ظرفيت حمل (برد) شهري در بافت هاي فرسود ه شهري نمونه موردي منطقه 9 تهرانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.