• نام و نام خانوادگی
  • علی مصیب زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی مصیب زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-علی مصیب زاده، 1394، نگرشی بر تدوین استراتژی های کارآمد در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله دیگاله شهر ارومیه)،فضای جغرافیایی.

2-علی مصیب زاده- اصغر عابدینی - مهسا شکرانی، 1394، بررسی نحوة گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی،پژوهش های جغرافیای انسانی.

3-علی مصیب زاده -اصغر عابدینی، 1391، تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی بخش مرکزی ارومیه،فضای جغرافیایی.

4-علی مصیب زاده -میرنجف موسوی -علی باقری کشکولی، 1391، مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد،فضای جغرافیایی، 12،1.

5-محمدرضا پورمحمدی -علی مصیب زاده، 1388، آشنایی با محله ومعیارهای محله بندی با تاکید برشهرتبریز،جغرافیا وبرنامه ریزی.

6- 1387، آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امداد رسانی آنها،مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- 1391، ارزيابي عوامل موثر بر توسعه افقي شهر اروميه در دوره شهرسازي معاصر (از سال 1300 ه. ش به بعد)،همايش هم انديشي شهرايراني ،شهر تاريخي ،فرهنگي ،مذهبي ،اروميه، تهران و اروميه،ايران.

2- 1391، ارزيابي عوامل موثر برتوسعه افقي شهراروميه در دوره معاصر(ازسال 1300 ه.ش.به بعد)،همايش هم انديشي شهر ايراني شهر تاريخي فرهنگي مذهبي اروميه، تهران و اروميه،ايران.

3- 1393، باز زنده سازي هويت تاريخي جاده ابريشم درطراحي مركز تجاري گردشگري بيني المللي اروميه،همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران چالشها وچشم اندازها، مشهد،ايران.

4- 1393، بازارتاريخي اروميه ونقش آن در توسعه گردشگري،دومبن همايش ملي گردشگري، جغرافيا ومحيط زيست، همدان،ايران.

5- 1392، بر آورد مسكن شهر اروميه تا افق 1395،معماري پايداروتوسعه شهري، بوكان،ايران.

6- 1000، رنسانس نگرشي جديد بر شهر و شهرسازي با تأكيد بر شكل گيري آرمانشهر" كنفرانس بين المللي عمران معماري وتاسيسات شهري"،ايران، تبريز،ایران.

7- 1383، رويكردهاي شهرسازي و خدمات شهري(با تاكيد بر محله)،سمينار علمي تخصصي شهرها و مردم.

8- 1388، سير تحول محله در شهرسازي ايران،دومين همايش ملي علوم جغرافيا.

9- 1394، طب ايراني – اسلامي و احياي آن با طراحي مجتمع طب سنتي،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

10- 1394، طب سنتي و ضرورت احداث مجتمع طب سنتي،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

11- 1394، طراحي مجتمع طب سنتي و نقش آن در اقتصاد خرد و كلان،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

12- 1388، مشاركت مردمي ونقش آن در شهر الكترونيك براي شهر آينده، اروميه،همايش ملي معماري پايداروتوسعه شهري، بوكان،ايران.

13- 1384، مشاركت و خود امدادي محله اي و نقش آن در كنترل بحران زلزله،كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين بلاياي طبيعي و راه كارهاي مبارزه با آن.

14- 1394، مقايسه طب سنتي با طب مدرن،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

15- 1393، مكان يابي بهينه مناطق اسكان موقت درزلزله با استفاده ازروش تحليل شبكه ANPوسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نمونه موردي اروميه،مديريت بحران وHSE درشريان هاي حياتي ،صنايع ومديريت شهري، تهران،تهران.

16- 1389، ناهنجاري هاي مسكن در سكونتگاه هاي غيررسمي، مانعي در برابر با توسعه پايدار شهري مطالعه موردي شهرك قائم شهر قم،سومين همايش ملي جغرافيا و رويكرد علمي به تويعه پايدار، پيرانشهر،ايران.

17- 1393، نقش نشانه هاي راهنما در هدايت ذهني افراد در خانه هاي سنتي دوره قاجار نمونه موردي:خانه انصاري هاي شهرستان اروميه،عمران معماري ومديريت شهري، تهران،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-علی مصیب زاده،کنسرسیوم، 1388، تهیه وتدوین برنامه های راهبردی بلند مدت ومیان مدت شهرداری ارومیه،دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

2-علی مصیب زاده،پایاب طرح، 1391، ساماندهی باغ رضوان،معاون حقوقی رییس جمهور.

3-علی مصیب زاده،سجادمعین فر -علی معین فر، 1394، طرح راهبردی گردشگری روستاهای استان آذربایجان غربی،کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه.

4-علی مصیب زاده،علی مصیب زاده -، 1392، مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در شهر ارومیه با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS،صندوق حمایت از پژوهشگران کشور.
پایان نامه ها (2)

1-فرهاد هاشمي، 1393، تحليل رشد پيچيدگي شهريبه كمك مدل سازي عامل بنيان نمونه موردي شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-محمدرضا نوروزي، 1393، ارايه مدلي جهت ارزيابي ظرفيت حمل (برد) شهري در بافت هاي فرسود ه شهري نمونه موردي منطقه 9 تهرانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.