• نام و نام خانوادگی
  • علی مصیب زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (34)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (23)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی مصیب زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-علی مصیب زاده، 1382، تئوریهای برنامه ریزی ،مسکن وانقلاب، 104.

2-علی مصیب زاده، بهار1386 ، عوامل موثر بر بحران زلزله و راهکارهای مقابله با آن (نمونه موردی چایپاره)،فصلنامه مسکن و محیط روستا، ، پیاپی ۱۱۷.

3-علی مصیب زاده، (پاییز ۱۳۸۲)، آیا در قرن ۲۱ روستا به حیات پر اهیمت خود ادامه خواهد داد؟،فصلنامه مسکن و محیط روستا، ، پیاپی ۱۰۳ .

4-ميرنجف موسوي-علي مصيب زاده -رحيم جافري،، 1398، روش تلفيقي براي تدوين و انتخاب راهبردهاي توسعه مسكن گروههاي كمدرآمد (مطالعه موردي: مسكن مهر شهرضا)،مطالعات برنامه ريزي سكونتگاههاي انساني.

5-سيروس شمس نيا،-علي مصيب زاده ،-جواد شريف نژاد، 1399، تعيين راهكارهاي توسعه بافتهاي ناكارآمد شهري در شهرهاي ميانه اندامنمونه موردي شهر خوي،فصلنامه علمي پژوهشي نگرش هاي نو درجغرافياي انساني.

6--علي مصيب زاده ،-محمدحسين پورحسن زاده،-حميدغفاري،، 1398، امكان‌سنجي اجراي طرح تجميع قطعات زمين در بافت‌هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر اروميه)،فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي شهري.

7-رحیم جافری -میرنجف موسوی -علی مصیب زاده، 1398، سنجش عوامل موثر بر رضایتمندی از مساکن گروههای کم درآمد شهری: مطالعه موردی مسکن مهر شهررضا،مجله جغرافیای اجتماعی شهری.

8-علی مصیب زاده - حامد حسنی بخشکندی- میلاد محمودی، 1396، تحلیل مکان گزینی استقرارانسانی در شرایط بحرانی نمونه موردی شهرارومیه،مجله پژوهش های جغرافیای انسانی ، https://jhgr.ut.ac.ir/.

9-علی مصیب زاده، 1394، نگرشی بر تدوین استراتژی های کارآمد در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله دیگاله شهر ارومیه)،فضای جغرافیایی.

10-علی مصیب زاده- اصغر عابدینی - مهسا شکرانی، 1394، بررسی نحوة گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی،پژوهش های جغرافیای انسانی.

11-علی مصیب زاده -میرنجف موسوی -علی باقری کشکولی، 1391، مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد،فضای جغرافیایی، 12،1.

12- 1387، آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امداد رسانی آنها،مجله علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه.

13-علی مصیب زاده -اصغر عابدینی، 1391، تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی بخش مرکزی ارومیه،فضای جغرافیایی.

14-محمدرضا پورمحمدی -علی مصیب زاده، 1388، آشنایی با محله ومعیارهای محله بندی با تاکید برشهرتبریز،جغرافیا وبرنامه ریزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (34)

1-علی مصیب زاده - آرش حق طلب -نرجس عسگری، 1397، بررسی نقش عوامل کالبدی در تکوین حس مکان شهری،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

2- 1397، از معماری بیونیک تا معماری پایدار،علی مصیب زاده-غزاله پوراميراصلان -عذرا رنجبري.

3-محمدعلي پوراحمديان كورانه -علی مصیب زاده، 1397، روانشناسی محیط و ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدی،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

4-سحرقربان نژاد-علی مصیب زاده -اعظم شجاع فر، 1396، آشنایی با اصول و معیارهاي معماري هوشمند در طراحی ساختمان ،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران -معماری -مدیریت شهری-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

5-علی مصیب زاده - سید فایزه موسوی کانی-فروغ مهمان نواز، 1396، نقش اصول و معیارهاي گرافیک محیطی در طراحی خانه کودکان بی سرپرست،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران -معماری -مدیریت شهری-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

6-علی مصیب زاده -سهیل طلوعی آذر، 1397، نقش و اهمیت شرایط محیطی از دیدگاه مکاتب مختلف روان شناسی،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

7-سایه اسم خانی -علی مصیب زاده، 1397، تاثیر رنگ و نور در معماری اسلامی (نمونه های موردی: مسجد سردار ارومیه و مسجد جامع ارومیه)،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

8-- علی مصیب زاده - اصغر عابدینی-راضیه رحیمی، 1397، ررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کالبدی شهری (موردمطالعه: شهر ارومیه)،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

9-شبنم فرهمندی مهربانی-علی مصیب زاده، 1397، بررسی نقش زیباسازی بصری شهر در شادی شهروندان ( نمونه موردی: شهر ارومیه)،سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری .

10-علی صمدی - علی مصیب زاده، 1397، ساماندهی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت اجتماعی (نمونه موردی: محله شیشه گرخانه ارومیه)،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران .

11-میترا همتیان -اصغر عابدینی -علی مصیب زاده، 1395، ارزیابی حمل و نقل و دسترسی پایدار شهری مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند نمونه موردی: مناطق 15 گانه کلانشهر اصفهان،هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک .

12-هادی حاجوند- علی مصیب زاده، 1395، کاربست پدافند غیرعامل در بافت شهری با تاکید بر برنامه ریزی مسکن،کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری.

13-علی مصیب زاده - ندا زاهدی، 1394، تدوین راهبردهای مدیریت محیط زیست شهری (تأکید بر مدیریت پسماند شهری)مطالعه موردی : شهر ساری،اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران.

14-علی مصیب زاده -امین صدیق فر، 1393، ررسی و شبیه سازی رشد فیزیکی شهر با مدلCA-SLEUTH مورد مطالعه : شهر ارومیه،اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی.

15-علی مصیب زاده - اسماء مظفری نیا، 1397، بررسی مشکلات سکونتگاه های غیررسمی و تدوین استراتژی های کارآمد (مطالعه موردی: سکونتگاه غیررسمی حاجی پیرلو در شهر ارومیه)،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

16-علی مصیب زاده - علی کریم خانی -سودا زارعی، 1397، آشنایی با تزیینات معماری مساجد دوره صفوی، نمونه موردی مسجد شیخ لطف االله اصفهان،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام .

17-علی مصیب زاده -سپیده زارع قره باغ، 1397، بازمروری بر حاشیه نشینی،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

18- 1391، ارزيابي عوامل موثر بر توسعه افقي شهر اروميه در دوره شهرسازي معاصر (از سال 1300 ه. ش به بعد)،همايش هم انديشي شهرايراني ،شهر تاريخي ،فرهنگي ،مذهبي ،اروميه، تهران و اروميه،ايران.

19- 1391، ارزيابي عوامل موثر برتوسعه افقي شهراروميه در دوره معاصر(ازسال 1300 ه.ش.به بعد)،همايش هم انديشي شهر ايراني شهر تاريخي فرهنگي مذهبي اروميه، تهران و اروميه،ايران.

20- 1393، باز زنده سازي هويت تاريخي جاده ابريشم درطراحي مركز تجاري گردشگري بيني المللي اروميه،همايش بين المللي علمي راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران چالشها وچشم اندازها، مشهد،ايران.

21- 1393، بازارتاريخي اروميه ونقش آن در توسعه گردشگري،دومبن همايش ملي گردشگري، جغرافيا ومحيط زيست، همدان،ايران.

22- 1392، بر آورد مسكن شهر اروميه تا افق 1395،معماري پايداروتوسعه شهري، بوكان،ايران.

23- 1000، رنسانس نگرشي جديد بر شهر و شهرسازي با تأكيد بر شكل گيري آرمانشهر" كنفرانس بين المللي عمران معماري وتاسيسات شهري"،ايران، تبريز،ایران.

24- 1383، رويكردهاي شهرسازي و خدمات شهري(با تاكيد بر محله)،سمينار علمي تخصصي شهرها و مردم.

25- 1388، سير تحول محله در شهرسازي ايران،دومين همايش ملي علوم جغرافيا.

26- 1394، طب ايراني – اسلامي و احياي آن با طراحي مجتمع طب سنتي،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

27- 1394، طب سنتي و ضرورت احداث مجتمع طب سنتي،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

28- 1394، طراحي مجتمع طب سنتي و نقش آن در اقتصاد خرد و كلان،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

29- 1388، مشاركت مردمي ونقش آن در شهر الكترونيك براي شهر آينده، اروميه،همايش ملي معماري پايداروتوسعه شهري، بوكان،ايران.

30- 1384، مشاركت و خود امدادي محله اي و نقش آن در كنترل بحران زلزله،كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين بلاياي طبيعي و راه كارهاي مبارزه با آن.

31- 1394، مقايسه طب سنتي با طب مدرن،كنگره بين المللي جامع محيط زيست ايران، تهران،ايران.

32- 1393، مكان يابي بهينه مناطق اسكان موقت درزلزله با استفاده ازروش تحليل شبكه ANPوسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نمونه موردي اروميه،مديريت بحران وHSE درشريان هاي حياتي ،صنايع ومديريت شهري، تهران،تهران.

33- 1389، ناهنجاري هاي مسكن در سكونتگاه هاي غيررسمي، مانعي در برابر با توسعه پايدار شهري مطالعه موردي شهرك قائم شهر قم،سومين همايش ملي جغرافيا و رويكرد علمي به تويعه پايدار، پيرانشهر،ايران.

34- 1393، نقش نشانه هاي راهنما در هدايت ذهني افراد در خانه هاي سنتي دوره قاجار نمونه موردي:خانه انصاري هاي شهرستان اروميه،عمران معماري ومديريت شهري، تهران،ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-علی مصیب زاده-نسیم قاسمی، 1397، اصول وروش های ساماندهی بافت فرسوده،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-علی مصیب زاده، 1397، مطالعه ومکان یابی وظرفیت سنجی مناطق اسکان اضطراری استان آذربایجان غربی،پژوهشی.

2-علی مصیب زاده - ساحل دژپسند، 1392، مکان یابی بهنه فضاهای آموزشی درشهر ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،پژوهشی.

3-علی مصیب زاده -اصغرعابدینی، 1398، ارزیابی کمی وکیفی ابعاد تغییر کالبدی فضاهای عمومی شهرها در مصوبات کمسیون ماده 5 نمونه بافت قدیم شهرخوی،پژوهشی.
پایان نامه ها (23)

1-پریناز سیوانی اصل، 1399، بازآفريني محلات ناکارآمد شهری با رويکرد تولید مسکن (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، علی مصیب زاده -قادر احمدی.

2-مریم بقایی، 1398، بررسی فضاهای سبز شهری در راستای عدالت شهری درشهر ارومیه، علی مصیب زاده.

3-میترا همتیان ، 1396، تحلیل راهبردی رشد هوشمند در توسعه فضایی اصفهان، اصغر عابدینی-علی مصیب زاده.

4-سمیه مولودی، 1397، ارزیابی وتحلیل الگوهای تاب آوری شهری در مهاباد، علی مصیب زاده.

5-فرزانه ملا زاده، 1395، ساماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد رشد هوشمندمطالعه موردی شهرارومیه، علی مصیب زاده -ثبات ثانی.

6-فروزان طالبی، 1394، برنامه ریزی فضای سبزشهری به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان نمونه موردی شهرخرم آباد، علی مصیب زاده.

7-ندا زاهدی، 1394، برنامه ریزی محیطی کاربری اراضی شهری حاشیه رودخانه با رویکرد به زیرساخت سبزنمونه موردب رودخانه تجن ساری، علی مصیب زاده.

8-رویا درباسی بلول آباد، 1396، تبیین فضایی تصادفات درون شهری با استفاده از نرم افزار (GIS-TOPSIS)، علی مصیب زاده -فریدون نقیبی.

9-شراره خیاط سلیقه دار، 1398، هویت بخشی محله از طریق چیدمان فضایی نمونه موردی محله عسگرخان ارومیه، علی مصیب زاده.

10-ابوالفضل غلامی ، 1397، ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از الگوی leed-nd نمونه موردی شهر بجنورد، علی مصیب زاده -قادر احمدی.

11-اسماء مظفری نیا، 1397، تحلیلی برعلل شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی ونحوه برخورد با آنها نمونه موردی شهر ارومیه، علی مصیب زاده.

12-حمیدغفاری، 1397، تبیین رابطه جرم خیزی باشاخص های کیفیت زندگی شهری نمونه مورد مطالعه شهر ارومیه، علی مصیب زاده.

13-شبنم فرهمندی مهربان، 1397، ارزیابی میزان تحقق شاخص های شهرشاد نمونه موردی شهر ارومیه، علی مصیب زاده -.

14-سحرزینالی، 1397، امکان سنجی دفاتر تسهیل گری محله دربافت فرسوده شهری نمونه موردی شهر ارومیه، علی مصیب زاده - مظفر عباس زاده.

15-مهدی ورمزیار، 1395، ساماندهی ورودی شهر با رویکرد کالبدی فرهنگی نمونه موردی ورودی خوی- قطور شهر خوی، علی مصیب زاده - مرتضی خسرونیا.

16-نسیم شمس الدیتی، 1396، مکان یابی اسکان موقت در مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی منطقه 4شهر ارومیه، علی مصیب زاده -.

17-اعظم میراحمدی، 1396، بررسی نقش مساجد واماکن مذهبی درجهت ارتقای امنیت محلات شهری نمونه موردی شهر کرمان، علی مصیب زاده - سجاد اکبری.

18-راضیه رحیمی ، 1396، بررسی وشناسایی عوامل تاثیر گذار برتوسعه کالبدی شهر نمونه موردی شهر ارومیه، علی مصیب زاده - اصغرعابدینی.

19-مجتبی کردی پور، 1395، محله های مسکونی الگویی کمناسب برای تولید سرمایه های اجتماعی نمونه موردی محله عسگرخان ارومیه، علی مصیب زاده - ناصر ثبات ثانی.

20-زبیده کریمی، 1395، مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی شهری در محلات کهن و جدید ارومیه ( نمونه موردی: محله مهدی‌القدم و محله‌ی شیخ تپه)، علی مصیب زاده.

21-حیدر طالب زاده، 1395، تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهرهای منطقه آزاد ماکو با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعه موردی: شهر ماکو)، علی مصیب زاده.

22-فرهاد هاشمي، 1393، تحليل رشد پيچيدگي شهري به كمك مدل سازي عامل بنيان نمونه موردي شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، علی مصیب زاده -قادر احمدی.

23-محمدرضا نوروزي، 1393، ارايه مدلي جهت ارزيابي ظرفيت حمل (برد) شهري در بافت هاي فرسود ه شهري نمونه موردي منطقه 9 تهرانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، قادراحمدی - علی مصیب زاده.
دروس تدریس شده (12)

1-زبان تخصصی (برنامه ریزی شهری)، ارشد،ازسال 1392.

2-زبان تخصصی شهرسازی، کارشناسی،ازسال 1388.

3-نجارب برنامه ریزی شهری درایران، ارشد،از سال 1394.

4-برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، ارشد،ازسال 1392.

5-برنامه ریزی مسکن، ارشد،ازسال 1392.

6-کارگاه برنامه ریزی شهری1، ارشد،ازسال 1393.

7-مسکن، کارشناسی،ازسال 1388.

8-طرح 2 شهرسازی، کارشناسی،ازسال 1397.

9-طرح 3شهرسازی، کارشناسی،سال 1390 وازسال 1397.

10-روانشناسی محیطی، کارشناسی،ازسال 1395.

11-درک وبیان محیط شهری، کارشناسی،از سال1390.

12-تحلیل وطراحی روستا(معماری)، کارشناسی،1399.
جوایز و افتخارات (2)

1-علی مصیب زاده، 1398، تقدیرنامه ریاست دانشگاه ارومیه،ارومیه.

2-علی مصیب زاده، 1392، تقدیرنامه از ریس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران،تهران.