مهرداد قدرت دیزجی
 • نام و نام خانوادگی
  • مهرداد قدرت دیزجی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
  • m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهرداد قدرت دیزجی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1- مهرداد قدرت دیزجی، "جامعۀ ساسانی"، نامه ایران باستان، مجله بین المللی مطالعات ایرانی، س 1، ش 2، خرداد 1381، ص 69-81.

2- مهرداد قدرت دیزجی، "تیسفون"، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 2، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386، ص 457-459.

3-Mehrdad Ghodrat Dizaji, "Disintegration of Sasanian Hegemony over Northern Iran (A. D. 623 - 643)", Iranica Antiqua, volume 46 , 2011, pp. 315 - 329.

4-Mehrdad Ghodrat Dizaji, "Remarks on the Location of the Province of Parthia in the Sasanian Period", The Parthian and Early Sasanian Empires, eds. V.S. Curtis et al., Oxford, 2016, pp. 42-47.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-Mehrdad Ghodrat Dizaji, "The Concept of North in Sasanian Administrative Geography”, XXV International Conference on Source Studies and Historiography of Asia and Africa (St. Petersburg University, Faculty of Asian and African Studies, April 22-24, 2009)".

2-Mehrdad Ghodrat Dizaji, "The Effect of the Sasanian - Byzantine Wars on the Fall of Sasanian Empire" , XII Conference of the European Society for Central Asian Studies (University of Cambridge, Churchill College , September 20-22 , 2011)".
کتاب های چاپ شده (2)

1- مهرداد قدرت دیزجی، تاریخ و فرهنگ ساسانی (ترجمه از انگلیسی)، تهران، انتشارات ققنوس ، 1387 ؛ چاپ چهارم ، 1392.

2- مهرداد قدرت دیزجی، جامعه ساسانی: ارتشتاران، دبیران، دهقانان (ترجمه از انگلیسی)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1387.
پایان نامه ها (2)

1- راهنماییِ پایان نامۀ ارشد: پژوهشی درباره راههای هخامنشی و کارکردهای آنها، جواد اسدی، دانشگاه ارومیه، 14/11/1394.

2- مشاوره پایان نامۀ ارشد: دستگاه خبر گیری و خبر رسانی ایران در عهد اشکانیان ، رضا اردو ، دانشگاه تهران ، 30/4/1395.
جوایز و افتخارات (2)

1- فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد، 1374.

2- رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تهران، 1378.