• نام و نام خانوادگی
  • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)
پایان نامه ها (21)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (26)

1- 2019, Determining the capacity infill development in growing metropolitans: A case study of Urmia city,Journal of Urban Management .

2- 1398، تحليل تطبيقي سطح توسعه يافتگي سكونتگاه هاي شهري با تاكيد بر شاخص بهداشتي و درماني (مطالعه موردي شهرستانهاي استان آذربايجان غربي)،مطالعات محيطي هفت حصار.

3- 1399، توسعۀ گردشگري طبيعي (ساحلي) با رهيافت تقويت پايداري منظر طبيعي ، مطالعه موردي: محدوده ي سد حسنلو نقده،برنامه ريزي و توسعه گردشگري.

4- 1398، بررسي و تحليل تخلفات ساختماني و تبيين عوامل كليدي تأثير گذار بر آن (مطالعه موردي شهر يزد)،مطالعات ساختار و كاركرد شهري.

5- 1397، تأثير استقرار كاربري هاي شهري در توسعه ارزش هاي اسلامي در شهر اروميه (مطالعه موردي: منطقه 1 شهرداري اروميه)،فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان.

6- 1397، ارزیابی و اولویت بندی چالش های مسکن مهر در ارتباط با خانوارهای کم درآمد مطالعه موردی: شهر ارومیه،شهر پایدار.

7- 1397، ارزیابی عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت تراکم ساختمانی محدوده های تاریخی (مطالعة موردی: شهر ارومیه)،پژوهشهای جغرافیای ابرنامه ریزی شهری.

8- 1397، ارزیابی و سنجش شاخصهای رشد هوشمند شهری در مناطق کلانشهر تبریز،فضای جغرافیایی.

9- 1396، تحلیل ساختار فضاهای شهری مطلوب زنان با تأکید بر امنیت در شهر ایرانی اسلامی (مطالعة موردی: محلة مهدی القدم ارومیه)،پژوهشهای جغرافیای ابرنامه ریزی شهری.

10- 1397، ارزیابی خطر پذیری لرزه ای در بافت شهر ارومیه مبتنی بر روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی_ فازی،دانش پیشگیری و مدیریت بحران.

11- 1398، تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدوده تاریخی شهر ارومیه با روش Space Syntax و GIS،پژوهشهای جغرافیای انسانی.

12- 1396، تحلیل فضایی و رتبه بندي شهرهاي استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص هاي فقر شهري،آمایش محیط.

13- 1396، سنجش پتانسیل ترافیکی در شهرها با استفاده از مدل IHWP (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،پژوهشنامه حمل و نقل، پذیرش شده..

14- 1396، سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه ،نشریه مطالعات شهری.

15- 1396، تحلیل شاخص های مسکن در شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس روش VIKOR ،نشریه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای زاهدان.

16- 1396، بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1396.،پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری.

17- 2016، Prediction of Future Urban Growth Scenarios Using SLEUTH Model، (Case Study: Urmia City، Iran)،International Journal of Architecture & Urban Planning.

18- 1395، ظرفیت سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.

19- 1395، ارزیابی و سنجش شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق کلانشهر تبریز،فضای جغرافیایی، پذیرش شده.

20- 1395، سنجش زیست پذیری در شهرها بر اساس روش FANP، (مطالعه موردی: نواحی 15 گانه شهر ارومیه)،محیط شناسی.

21- 1396، تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخصهای فقر شهری،نشریه آمایش محیط.

22- 1394، بررسی و رتبه بندی مناطق چهارگانه شهر ارومیه بر اساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.

23- 1394، ارزیابی سیاستهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مدلANP )،جغرافیا و برنامه ریزی.

24- 1394، بررسی نحوه گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی،پژوهش های جغرافیای انسانی.

25- 1394، تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، مورد مطالعه: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه،مسکن و محیط روستا.

26- 1394، تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

1- 1398، پايداري اقتصادي در مجتمعهاي تجاري گامي در جهت تحقق جهاني شدن اقتصاد،كنفرانس ملي شهرسازي و معماري معاصر ايران.

2- 1398، طراحي مجتمع تجاري با رويكرد جهاني شدن در شهر اروميه،كنفرانس ملي شهرسازي و معماري معاصر ايران.

3- 1398، طراحي در محيطهاي منزوي، محبوس و شديد؛ سيارهي سرخ،اولين همايش بين المللي و 5 همايش ملي معماري و شهر پايدار.

4- 1397، بررسي مولفه هاي شهر سالم در شهرسازي ايراني-اسلامي با تاكيد بر آيات و روايات،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

5- 1397، هوشمندسازي پدافند غيرعامل نمونه موردي (شهراروميه)،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

6- 1397، ساماندهی محلات قدیمی در ایران با رویکرد نو شهرگرایی؛ (نمونه موردی: محله دره چایی ارومیه)،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

7- 1397، بررسی مولفه های شهر سالم در شهرسازی ایرانی-اسلامی با تاکید بر آیات و روایات،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

8- 1397، تحلیل و ارزیابی نقش شبکه حمل و نقل در شرایط بحران (با تاکید بر زلزله)، نمونه موردی: محدوده ی مرکزی شهر ارومیه،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران.

9- 1398، تحلیل نظام شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد پدافند غیر عامل(نمونه موردی منطقه1و 4ارومیه)،چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار.

10- 1397، بررسي تغييرات ساختار فضايي منطقه سه اصفهان با استفاده از تكنيك چيدمان فضا و ويكور،سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری.

11- 1397، تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی شهر ارومیه با استفاده از مدل Meta-SOWT،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

12- 1397، بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کالبدی شهری (موردمطالعه: شهر ارومیه)،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

13- 1397، ارزیابی و تحلیل مؤلفه های رشد هوشمند در شهرهای اسلامی (نمونه موردی بافت فرسوده شهر ارومیه)،کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

14- 1396، ارزیابی تاب آوری شهرهای ایرانی- اسلامی با استفاده از روش AHP و مدل Vikor (مطالعه موردی: مناطق 4گانه شهر ارومیه)،سومین همایش ملی پدافند غیر عامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار.

15- 1396، ارزیابی حمل و نقل و دسترسی پایدار شهری مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند نمونه موردی: مناطق 15 گانه کلانشهر اصفهان،هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.

16- 1396، بررسی تطبیقی عناصر هویت بخش به شهر اسلامی (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ارومیه)،پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

17- 1396، تحلیل راهبردی شاخص¬های رشد هوشمند با تأکید بر شاخص کالبدی – کاربری اراضی با استفاده از Waspas (نمونه مطالعاتی: مناطق 15گانه شهر اصفهان)،پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری.

18- 1396، تحلیل و ارزیابی چالش ها و مزیت های جنسیتی شدن فضاهای شهری در شهر ارومیه با استفاده از مدل Topss ،نمونه موردی: پارک بانوان نرگس و پارک مختلط ائللرباغی،سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم.

19- 1396، تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری درایران، مورد مطالعه : شهرتبریز،کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر.

20- واکاوی شاخص¬های پایداری اجتماعی از منظر شهرسازی ایرانی – اسلامی در بافت¬های قدیم و جدید شهری با استفاده از تكنيك IHWP،دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

21- مدرنیسم و شهر (با تأکید بر شهرهای ایران)،دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

22- سنجش و بررسی پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های چند زمانه ای سنجش از دور،چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395، تهران، ایران..

23- تاب آوری شهری: زنده ماندن در جهان در حال تغییر، همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری،به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، 1395، سنندج، ایران..

24- بررسی تغییر کاربری¬های انتفاعی با توجه به مصوبات کمیسیون ماده 5 (مطالعه موردی: شهر مرند)،سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

25- تحلیل تأثیر تحولات تغییر کاربری اراضی شهری بر سرانه خدمات ناشی از عوامل اقتصادی در طرح¬های تفصیلی (مطالعه موردی: شهر میانه اندام مرند)، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران.،سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

26- 1394، بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه،هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، تهران،ایران.

27- 1392، تحلیل نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار و چالش های آن در ایران، مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی،همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان،ایران.

28- 1392، تحلیل نقش مدیریت شهری در ساماندهی اسکان غیررسمی، مطالعه موردی: شهر ارومیه،همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج،ایران.

29- 1392، راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، مورد: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه،همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

30- 1392، کاربست ضوابط و مقررات تفکیک در شهرسازی ایران،همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران،ایران.
پایان نامه ها (21)

1-فهیمه محرمی، 1398، ارزيابي تاثیرات پیری جمعیت در توسعه کالبدی و اقتصادی شهرها ؛ نمونه موردی بافت تاريخي شهر ارومیه.

2-فائزه خرم، 1398، ارائه مدل مرزی رشد شهری (UGBM) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی روند تغییرات توسعه شهری ارومیه.

3-سارا والی بلوچ، 1398، طراحي مرکز تحقیقاتي و اقامتگاه در محیط های خارج از جو ؛ مريخ.

4-هیوا اسدی، 1398، بررسی تاثیر پایداری اجتماعی در دلبستگی مکانی ساکنان بافت فرسوده شهر ارومیه.

5-سوگند محبوبی، 1397، تحلیل ارتباط رویکرد زمینه گرایی کالبدي با شاخص عدل در شهرسازي ایرانی-اسلامی از دید کولاژ شهري (نمونه موردي:بافت فرسوده شهر ارومیه).

6-معین ابام، 1397، احیای بافت های فرسوده شهری با به‌کارگیری فرم¬های کد مبنا (نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهری ارومیه).

7-ترنج وطن دوست علمداری، 1397، نقش مناطق آزاد تجاری- صنعتی در تحولات اجتماعی و فرهنگی شهر ها؛ نمونه موردی: شهر جلفا.

8-زهرا فیضی، 1397، تحلیل و ارزیابی نقش شبکه حمل و نقل در شرایط بحران (با تاکید بر زلزله)، نمونه موردی: محدوده ی مرکزی شهر ارومیه.

9-سارا صادقی، 1397، تحلیل و ارزیابی تأثیر عناصر تاریخی بر تحولات ساختاري (نمونه موردي منطقه 3 کلانشهر اصفهان).

10-میترا همتیان، 1396، تحلیل راهبردی رشد هوشمند در توسعه فضایی اصفهان.

11-مریم عبادی، 1396، بررسی توسعه فضایی شهر ارومیه با تاکید بر رویکرد اکولوژیک.

12-فردین تیمورپور، 1396، تبیین و ارائه الگوی ارتقاء تاب آوری در برابر زلزله در مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر ارومیه.

13-زهرا نجفی، 1396، تحلیل فضایی ساختار زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری، نمونه موردی شهر بجنورد.

14-المیرا آگاه، 1396، ارزیابی پتانسیل های شهری در راستای برندسازی و ارائه ی الگوی برنامه ریزی، مطالعه موردی: شهر مشهد.

15-امین خلیلی، ارائه الگوی بهینه جهت رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه میان افزا، مطالعه موردی: شهر ارومیه، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

16-یونس رحمانی نژاد، ارتقای کیفیت زندگی شهری (QOUL) در بافت کهن با تاکید بر برنامه ریزی محله – مبنا (نمونه موردی: محله آغداش)، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

17-پرویز عزیزی، سناریوهای رشد شهری با استفاده از مدل رشد شهری سلول خودکار مبنا (sluth ugm)، مطالعه موردی: شهر ارومیه ، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

18-مینا گلشنی، تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی ناحیه تاریخی با روش Space Syntax و GIS ) موردمطالعه: ناحیه تاریخی شهر ارومیه) ، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

19-هادي عليزاده خلفلو، 1394، بررسي تاثير پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي، نمونه موردي: شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رضا كريمي، 1394، ظرفيت سنجي بارگذاري تراكم ساختماني، مطالعه موردي: شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-الهام ميرزايي، 1393، كاربرد رويكرد تاب آوري در برنامه ريزي شهري جهت كاهش اثرسوانح طبيعي، مورد مطالعه: شهر سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (11)

1-برنامه ریزی منطقه ای، کارشناسی.

2-تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی، کارشناسی.

3-مدیریت شهری، کارشناسی.

4-روش تحقیق در شهرسازی، کارشناسی.

5-کارگاه شهرسازی3، کارشناسی.

6-کارگاه شهرسازی2، کارشناسی.

7-حقوق و قوانین شهری، کارشناسی.

8-اقتصاد شهری، کارشناسی.

9-سیر اندیشه ها در شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد.

10-کارگاه برنامه ریزی شهری 1، کارشناسی ارشد.

11-نظریه های برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد.