• نام و نام خانوادگی
  • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پایان نامه ها (7)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1- 1396، سنجش پتانسیل ترافیکی در شهرها با استفاده از مدل IHWP (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،پژوهشنامه حمل و نقل، پذیرش شده..

2- 1396، سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه ،نشریه مطالعات شهری.

3- 1396، تحلیل شاخص های مسکن در شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس روش VIKOR ،نشریه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای زاهدان.

4- 1396، بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1396.،پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری.

5- 2016، Prediction of Future Urban Growth Scenarios Using SLEUTH Model، (Case Study: Urmia City، Iran)،International Journal of Architecture & Urban Planning.

6- 1395، ظرفیت سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.

7- 1395، ارزیابی و سنجش شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق کلانشهر تبریز،فضای جغرافیایی، پذیرش شده.

8- 1395، سنجش زیست پذیری در شهرها بر اساس روش FANP، (مطالعه موردی: نواحی 15 گانه شهر ارومیه)،محیط شناسی.

9- 1396، تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخصهای فقر شهری،نشریه آمایش محیط.

10- 1394، بررسی و رتبه بندی مناطق چهارگانه شهر ارومیه بر اساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.

11- 1394، ارزیابی سیاستهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مدلANP )،جغرافیا و برنامه ریزی.

12- 1394، بررسی نحوه گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی،پژوهش های جغرافیای انسانی.

13- 1394، تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، مورد مطالعه: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه،مسکن و محیط روستا.

14- 1394، تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- واکاوی شاخص¬های پایداری اجتماعی از منظر شهرسازی ایرانی – اسلامی در بافت¬های قدیم و جدید شهری با استفاده از تكنيك IHWP،دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

2- مدرنیسم و شهر (با تأکید بر شهرهای ایران)،دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

3- سنجش و بررسی پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های چند زمانه ای سنجش از دور،چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395، تهران، ایران..

4- تاب آوری شهری: زنده ماندن در جهان در حال تغییر، همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری،به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، 1395، سنندج، ایران..

5- بررسی تغییر کاربری¬های انتفاعی با توجه به مصوبات کمیسیون ماده 5 (مطالعه موردی: شهر مرند)،سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

6- تحلیل تأثیر تحولات تغییر کاربری اراضی شهری بر سرانه خدمات ناشی از عوامل اقتصادی در طرح¬های تفصیلی (مطالعه موردی: شهر میانه اندام مرند)، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران.،سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

7- 1394، بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه،هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، تهران،ایران.

8- 1392، تحلیل نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار و چالش های آن در ایران، مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی،همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان،ایران.

9- 1392، تحلیل نقش مدیریت شهری در ساماندهی اسکان غیررسمی، مطالعه موردی: شهر ارومیه،همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج،ایران.

10- 1392، راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، مورد: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه،همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

11- 1392، کاربست ضوابط و مقررات تفکیک در شهرسازی ایران،همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران،ایران.
پایان نامه ها (7)

1-امین خلیلی، ارائه الگوی بهینه جهت رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه میان افزا، مطالعه موردی: شهر ارومیه، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

2-یونس رحمانی نژاد، ارتقای کیفیت زندگی شهری (QOUL) در بافت کهن با تاکید بر برنامه ریزی محله – مبنا (نمونه موردی: محله آغداش)، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

3-پرویز عزیزی، سناریوهای رشد شهری با استفاده از مدل رشد شهری سلول خودکار مبنا (sluth ugm)، مطالعه موردی: شهر ارومیه ، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

4-مینا گلشنی، تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی ناحیه تاریخی با روش Space Syntax و GIS ) موردمطالعه: ناحیه تاریخی شهر ارومیه) ، پایان نامه كارشناسي ارشد، 1395، استاد راهنما..

5-هادي عليزاده خلفلو، 1394، بررسي تاثير پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي، نمونه موردي: شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رضا كريمي، 1394، ظرفيت سنجي بارگذاري تراكم ساختماني، مطالعه موردي: شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-الهام ميرزايي، 1393، كاربرد رويكرد تاب آوري در برنامه ريزي شهري جهت كاهش اثرسوانح طبيعي، مورد مطالعه: شهر سنندج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (11)

1-برنامه ریزی منطقه ای، کارشناسی.

2-تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی، کارشناسی.

3-مدیریت شهری، کارشناسی.

4-روش تحقیق در شهرسازی، کارشناسی.

5-کارگاه شهرسازی3، کارشناسی.

6-کارگاه شهرسازی2، کارشناسی.

7-حقوق و قوانین شهری، کارشناسی.

8-اقتصاد شهری، کارشناسی.

9-سیر اندیشه ها در شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی، کارشناسی ارشد.

10-کارگاه برنامه ریزی شهری 1، کارشناسی ارشد.

11-نظریه های برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد.