• نام و نام خانوادگی
  • ساحل دژپسند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ساحل دژپسند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1396، معماری،دانشگاه علم و صنعت ایران.

2-کارشناسی ارشد پیوسته، 1385، معماری،دانشگاه تهران.

3-دیپلم، 1377، ریاضی فیزیک،سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) ارومیه.
مقالات ژورنال (2)

1-عبدالحمید نقره¬کار ، ساحل دژپسند، 1397، ارزیابی نظریه یادگیری کُلب در آموزش معماری از منظر اسلامی،نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی ایران، http://isau.ir/article_68587.html.

2-محسن فیضی ، ساحل دژپسند، 1397، واکاوی سبکهای یادگیری دانشجویان جهت ارتقاء آموزش معماری (مطالعه موردی: دانشجویان معماری دانشگاه ارومیه)،دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران ، http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-1165-fa.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-ساحل دژپسند، 1389، آرمانشهر اسلامی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

2-ساحل دژپسند، 1392، نقش آموزه¬های دینی در طراحی مسکن،همایش ملی شهر مطلوب، جهاد دانشگاهی قم.

3-ساحل دژپسند، 1392، هویت معماری در آرمانشهر اسلامی،همایش ملی شهر مطلوب، جهاد دانشگاهی قم.

4-ساحل دژپسند ، امیر افسری، 1392، تحقق¬پذیری معماری ایرانی- اسلامی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای اسلامی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

5-ساحل دژپسند ، پوریا نجاتی، 1392، مقایسه تطبیقی مدینه فاضله اسلامی با سایر آرمانشهرها،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

6-شبنم زارع مرادی ، ساحل دژپسند، 1396، تأثیر معماری منظر بر ارتقاء سرزندگی در سرای سالمندان (با محوریت باغ ایرانی)،پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، دانشگاه شهید بهشتی.

7-شبنم زارع مرادی ، ساحل دژپسند، 1396، واکاوی پارادایم¬های ادراک محیط بر نشاط و سرزندگی خانه های سالمندان،پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، دانشگاه شهید بهشتی.

8-Mahsa Allahverdi Tasmaloonejad ، Sahel Dezhpasand، 2016، Survey analysis of factors hindering the development of sustainable tourism city in the iran (according to the swot)،International Conference on Civil Engineering، Architeture & Cityscape ، Istanbul university ، Turkey .

9-Mahsa Allahverdi Tasmaloonejad ، Sahel Dezhpasand، 2016، Commercial Complex multi-functional design approach to sustainable tourism development (Case Study: Northwest Iran)،International Conference on Civil Engineering، Architeture & Cityscape ، Istanbul university ، Turkey .

10- 1000، راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زیست محیطی(از منظر معماری و شهرسازی)،همایش ملی معماری در بستر فرهنگ"، سقز،ایران.

11- 1391، معماری کلیساها در ارومیه و تاثیر فرهنگ اسلامی-ایرانی بر تحولات آنها،همایش هم اندیشی شهر ایرانی.
کتاب های چاپ شده (1)

1-آمنه هاشمی ، ساحل دژپسند، 1395، روند اجرای ساختمان (فرایند مصورسازی)،تألیف، انتشارات طحان.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-ساحل دژپسند، 1392، ارزیابی طرحهای معماری اجرا شده در مدارس استان و ارائه یک طرح نمونه مناسب با اقلیم آب و هوائی استان (در مقطع ابتدائی)،اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی.

2-علی مصیب زاده ، ساحل دژپسند، 1392، مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در شهر ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)،اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی.

3-ساحل دژپسند، 1392، امکان سنجی و طراحی سیستم گرمایش خورشیدی برای یک مدرسه سه کلاسه،اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی.