• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
  • m.khosronia@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- 1393، اهمیت آب در اساطیر ایرانیان و نقش آن در معماری،اولین کنفراس ملی شهرسازی؛مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران،ایران.

2- 1393، اهمیت آب در اساطیر ایرانیان و نقش آن در معماری.،اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران،ایران.

3- 1393، بازار تاریخی ارومیه در بطن شهر امروزی،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،معاری و شهرسازی، تهران،ایران.

4- 1393، بررسی نقش مصالح تجدید پذیر در معماری پایدار،همایش ملی معماری،عمران و توسعه نوین شهری، تبریز،ایران.

5- 1393، محیط زیست و توسعه پایدار در طراحی فضاهای سبز شهری،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران،ایران.

6- 1393، محیط زیست و توسعه پایدار در طراحی فضای سبز،کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ،معماری، تهران،ایران.

7- 1393، محیط زیست و توسعه پایدار در طراحی فضای سبز شهری،اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم جغرافیا و برنامه ریزی ،معماری و شهرسازی، تهران،ایران.

8- 1393، معماری ماسونی یا ماسون در معماری،کنفراس مهندسی معماری ، عمران و توسعه کالبدی، کوهدشت،ایران.