• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکترای، معماری،دانشگاه شهید بهشتی.

2-کارشناسی ارشد پیوسته، معماری،دانشگاه شهید بهشتی.