• نام و نام خانوادگی
  • رضا بایرام زاده
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا بایرام زاده
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رضا بایرام زاده،رضا بایرام زاده، 1392، تعامل نقاشی دیواری بارشته های دانشگاهی،معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه ارومیه.