• نام و نام خانوادگی
  • قادر احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • قادر احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-زهرا رضائی- قادر احمدی-شیوا حیدر زاده, 2015, Planning and Revival of Zardoshtian Neighborhood of Kerman (State of Iran,Journal of Social Issues and Humanities (JournalSIH.

2-زهرا رضائی- هومن مسگریان-قادر احمدی, 2014, Study Of Effective Factors On Security Of Historical Fabric (Case Study: Zardoshtian Neighborhood Of Kerman) Of Iran,Scientific Journal of Review.

3-قادر احمدی-سونیا نادری کروندان، 1392، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری،مطالعات شهری.

4-قادر احمدی،محمد مهدی عزیزی،اسفندیار زبردست، 1389، مطالعه تطبیقی پراکنده روئی در سه شهر میانی ایران: نمونه های موردی شهرهای اردبیل ، سنندج ، کاشان،نامه معماری و شهرسازی، 2،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 1393، ارزیابی پراکنش مساجد در محلات شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)،اولین کنفرانس ملی جغرافیا ?گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

2- 1393، بررسی انواع گسترش شهر و نظریه های ساخت بناهای بلند،کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران،ایران.

3- 1392، بررسی تحلیل شاخصهای امنیت در فضاهای شهری(محله زرتشتیان کرمان)،اولین همایش ملی معماری،فرهنگ و مدیریت شهری، تهران،ایران.

4- 1392، بررسی چالش ها وفرصت های پیشروی اجزای رویکرد شهرخلاق در شهر ارومیه،اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، سنندج،ایران.

5- 1393، بررسی سیر تحول تاریخی ساختمان های بلند در جهان و ایران،کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران،ایران.

6- 1393، بررسی موضوع تراکم و مفاهیم مرتبط با آن،کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران،ایران.

7- 1392، بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها،ارایه مدل تحلیلی،معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،ایران.

8- 1392، برنامه ریزی برای امنیت در بافتهای تاریخی(نمونه موردی محله زرتشتیان کرمان)،همایش ملی معماری ،فرهنگ و مدیریت شهری، کرج،ایران.

9- 1392، برنامه ریزی و احیای محله زرتشتیان کرمان،اولین همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

10- 1392، پیاده مداری گامی در راستای حمل و نقل انسان محور،معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،ایران.

11- 1392، کاربرد پدافند غیر عامل در تاسیسات زیربنایی شهری،معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،ایران.

12- 1393، مکان یابی اراضی مناسب جهت کاربری پارکهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای و تحلیل سلسله مراتبی معکوس،دومین همایش ملی معماری ? عمران و محیط زیست شهری، ایران،ایران.

13- 1393، نظریه های پیرامون تراکم و ساختمانهای بلند در شهرها،کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران،ایران.

14- 1000، نقش فضای سبز و باز در ایجاد حس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی" Fifth International Cultural Landscape Conference"،ایران، تهران،ایران.