• نام و نام خانوادگی
  • مهدی نیکو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • پاتوبیولوژی و کنترل کیفی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (27)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (4)
دروس تدریس شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی نیکو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • پاتوبیولوژی و کنترل کیفی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-PhD, 2014, Aquatic Products Processing and Preserving Engineering,Jiangnan University (P.R. China).

2-کارشناسی ارشد، 1382، مهندسی منابع طبیعی-شیلات،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1380، مهندسی منابع طبیعی-شیلات،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مقالات ژورنال (27)

1-مهران یاسمی، بهروز محمد زاده، مهدی نیکو، علیرضا نظری بجگان، سهیل علی نژاد، سید سهیل قائم مقامی، محمد رضا تورجی، 1398، تغییرات فصلی ترکیب اسیدهای چرب، ترکیبات شیمیایی و راندمان فیله ماهی هامور (Epinephelus coidoides) در سواحل استان هرمزگان،مجله علوم آبزی پروری.

2-میثم ملکیان، مهدی نیکو، کاوه رحمانی فرح، فرزانه نوری، 1398، نقش عصاره آنتی اکسیدانی ادویه میکس چینی بر حفظ کیفیت خمیر میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) پرورشی در دمای 4 درجه سانتی گراد ،شیلات، مجله منابع طبیعی ایران.

3-ثنا ربیعی، مسعود رضایی، مهدی نیکو، محمود رفیعیان کوپایه، 1398، ارزیابی اثرات ضداکسایشی و سیتوتوکسیک پپتیدهای به دست آمده از هیدرولیز آنزیمی و میکروبی عضله ماهی مید (Liza klunzingeri) ،فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان.

4-مهدی نیکو، حسن احمدی گاولیقی، رامین مناف فر، مهدی ایمانی، 1397، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و جداسازی اولیه فرکشن های پپتیدی فرآورده تخمیری سس سوراغ،مجله علوم و صنایع غذایی ایران.

5-اعظم اولاد ربیعی، مهدی نیکو، کاوه رحمانی فرح، 1397، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﺠﻤﺎدي ژﻻﺗﯿﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ دراﮐﺘﻮﻣﯿﻮزﯾﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد و اﻧﺠﻤﺎد زداﯾﯽ ،مجله علوم و صنایع غذایی ایران.

6-مسعود پرویز، کاوه رحمانی فرح، مهدی نیکو، 1396، ﺑﺮرﺳﯽ وزن آﺑﮑﺶ، درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻨﺴﺮو ﻣﯿﮕﻮي سرتیز (Metapenaeus affinis)،بهره برداری و پرورش آبزیان.

7-شعله حیدری، ابراهیم حسین نجد گرامی، مهدی نیکو، 1396، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ، اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي در ﻣﻮش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ وﻳﺴﺘﺎر ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ،مجله پژوهش های جانوری.

8-Rabiei, S., Rezaie, M., Abasian, Z., Khezri, M., Nikoo, M., Rafieian-kopaei, M., Anjomshoaa, M., 2019, The protective effect of Liza klunzingeri protein hydrolysate on carbon tetrachloride induced oxidative stress and toxicity,Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

9-Nikoo, M., Benjakul, S., Ahmadi Gavlighi, H., Xu, X., Regensteine, J.M., 2019, Hydrolysates from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) processing by-products: Properties when added to fish mince with different freeze-thaw cycles ,Food Bioscience.

10-Nikoo, M., Benjakul, S., Yasemi, M., Ahmadi Gavlighi, H., & Xueming, X. , 2019, Hydrolysates from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) processing by-product with different pretreatments: antioxidant activity and their effect on lipid and proteins oxidation of raw fish emulsion,LWT - Food Science and Technology.

11-Rabiei, S., Rezaie, M., Asgharzadeh, S., Nikoo, M., & Rafieia-kopai, M. , 2019, Antioxidant and cytotoxic properties of protein hydrolysates obtained from enzymatic hydrolysis of Klunzingers mullet (Liza klunzingeri) muscle,Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences.

12-Amini Sarteshnizi, R., Sahari, M.A., Ahmadi Gavlighi, H., Regenstein, J.M., & Nikoo, M., 2019, Antioxidant activity of Sind sardine hydrolysates with pistachio green hull (PGH) extracts,Food Bioscience.

13-Abbasi, E., Sarteshnizi, R. A., Gavlighi, H. A., Nikoo, M., Azizi, M. H., & Sadeghinejad, N. , 2019, Effect of partial replacement of fat with added water and tragacanth gum (Astragalus gossypinus and Astragalus compactus) on the physicochemical, texture, oxidative stability, and sensory property of reduced fat emulsion type sausage,Meat Science.

14-Nikoo, M., Regenstein, J.M., & Ahmadi Gavlighi, H. , 2018, Antioxidant and antimicrobial activities of (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) and its potential to preserve the quality and safety of foods,Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

15-Rabiei, S., Nikoo, M., Rezaei, M., & Rafieian-Kopaei, M. , 2017, Marine-derived bioactive peptides with pharmacological activities-A review,Journal of Clinical & Diagnostic Research.

16-Nikoo, M., Benjakul, S., Rahmanifarah, K. , 2016, Hydrolysates from marine sources as cryoprotective substances in seafoods and seafood products,Trends in Food Science and Technology.

17-Nikoo, M., Benjakul, S. , 2015, Potential application of seafood-derived peptides as bifunctional ingredients, antioxidant-cryoprotectant: A review,Journal of Functional Foods.

18-Nikoo, M., Benjakul, S., Xu, X., 2015, Antioxidant and cryoprotective effects of Amur sturgeon skin gelatin hydrolysate in unwashed fish mince,Food Chemistry.

19-Liu, D.S., Nikoo, M., Boran, G., Zhou, P., Regenstein, J.M. , 2015, Collagen and gelatin,Annual Review of Food Science and Technology.

20-Nikoo, M., Regenstein, J.M., Ghomi, M.R., Benjakul, S., Yang, N., Xu, X. , 2015, Study of the combined effects of a gelatin-derived cryoprotective peptide and a non-peptide antioxidant in a fish mince model system,LWT - Food Science and Technology.

21-Wang, P., Xu, L., Nikoo, M., Ocen, D., Wu, F.F., Yang, N., Jin, Z., Xu, X. , 2014, Effect of frozen storage on the conformational, thermal and microscopic properties of gluten: Comparative studies on gluten-, glutenin- and gliadin-rich fractions,Food Hydrocolloids.

22-Nikoo, M., Benjakul, S., Ehsani, A., Jing, L., Wu, F.F., Yang, N., Xu, B., Jin, Z., Xu, X., 2014, Antioxidant and cryoprotective effects of a tetrapeptide isolated from Amur sturgeon skin gelatin,Journal of Functional Foods.

23-Duan, X., Mei, L., Wu, F.F., Yang, N., Nikoo, M., Jin, Z., Xu, X. , 2013, Postfertilization changes in nutritional composition and protein conformation of hen egg,Journal of Agricultural and Food Chemistry.

24-Nikoo, M., Falahatkar, B., & Rahmani, H. , 2012, Blood parameters of Southern Caspian kutum,Journal of Applied Ichthyology.

25-Ghomi, M.R., Shahriari, R., Faghani Langroudi, H., Nikoo, M., & von Elert, E. , 2012, Effects of exogenous dietary enzyme on growth, body composition, and fatty acid profiles of cultured great sturgeon Huso huso fingerlings,Aquaculture International.

26-Nikoo, M., & Falahatkar, B. , 2012, Physiological responses in wild broodstocks of the Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) subjected to transportation stress,Journal of Applied Animal Welfare Science.

27-Nikoo, M., Zakipour Rahimabadi, E., & Salehifar, E. , 2010, Effects of frying-chilling-reheating on the lipid content and fatty acid composition of cultured great sturgeon (Huso huso) fillets,Journal of Aquatic Food Product Technology.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Nikoo, M., Xu, X., & Ahmadi Gavlighi, H. , 2016, Protein Byproducts: Transformation from Environmental Burden into Value-Added Products,Elsevier.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-مهدی نیکو، در دست انجام، تولید پروتئین هیدرولیز با درصد بالای پپتید های کوچک اندازه از ضایعات عمل آوری میگو: ترکیب اسید آمینه، دامنه وزن مولکولی پپتید ها و فعالیت آنتی اکسیدانی،درون دانشگاهی.

2-مهدی نیکو، در درست انجام، اثر درجه حرارت اتولیز ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فعالیت آنزیمی کل، اکسیداسیون، ساختار ثانویه و فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید ها،درون دانشگاهی.

3-مهدی نیکو، رامین مناف فر، 1397، بررسي خصوصيات آنتي اكسيداني و ضد ديابت فرآورده غذايي ماهي ساردين تخمير شده،حوزه معاونت پژوهشي.

4-مهدی نیکو، 1398، تولید پپتید های زیست فعال از ضایعات ماهی و استفاده در تولید محصولات فراسودمند،برون دانشگاهی (صندوق حمایت از پژوهشگران، شماره 94013374).
دروس تدریس شده (4)

1-مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی، کارشناسی ارشد.

2-نگهداری محصولات شیلاتی، کارشناسی ارشد.

3-کنترل کیفی تکمیلی محصولات شیلاتی، کارشناسی ارشد.

4- بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی،دانشگاه ارومیه.