• نام و نام خانوادگی
  • حبیب نظرنژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (58)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (29)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب نظرنژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- 1391، دکتری: مهندسی آبخیزداری (فرسایش و رسوب)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2- 1378، کارشناسی ارشد: مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3- 1375، کارشناسی: مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مقالات ژورنال (24)

1-نظرنژاد،ح.؛ ایرانی، ط.؛ میریعقوب زاده، م.ح.، 1398، بررسی تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب حوزه آبخیز زرینه رود، آذربایجان غربی،مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 11 شماره 1.

2-Eishoeei, E., Nazarnejad, H., and Miryaghoubzadeh, MH, 2019, Temporal soil salinity modeling using SaltMod model in the west side of Urmia hyper saline Lake, Iran. ,Catena, 176:306-314.

3-نظرنژاد، ح.، حسینی، م.، و مصطفی زاده، ر. ، 1398، تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج‌چای با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین،جغرافیا و توسعه، شماره 54، صفحات 90-75.

4-پیکی، ف.، نظرنژاد، ح.، و همدمی. ق. ، 1397، اثر کاربری اراضی بر رواناب و رسوب تولیدی در شیب و شدت‌های مختلف باران با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران درحوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه. ،پژوهش‌های آبخیزداری. (پژوهش و سازندگی)، شماره 120، صفحات 90-78.

5-نظرنژاد، ح.، حسینی، م.، و ایرانی، ط. ، 1397، استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی تغییرات ساختار چشم انداز حوزه آبخیز قره سو کرمانشاه،جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال 7 شماره 22 صفحات 36-23.

6-محرم‌پور، ا.، نظرنژاد، ح.، و بابایی، س.، 1397، برآورد شماره منحنی و ارتفاع رواناب در محیط Arc GIS با ابزار CN-Runoff در حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه. ،پژوهش‌های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، شماره 119، صفحات 49-41..

7-مومنیان، پ.، نظرنژاد، ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و مصطفی‌زاده. ر. ، 1397، ارزیابی و اولویت‌بندی زیرحوزه‎های آبخیز قطورچای بر اساس درجه سلامت آبخیز (مطالعه موردی: قطورچای، خوی، آذربایجان‌غربی). ،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز ، شماره 17. صفحات 13-1..

8-نظرنژاد، ح.، شاه‌حسین، ت.، و اسدزاده، ف. ، 1397، تغییرات مکانی و زمانی فرسایندگی باران در استان آذربایجان‌غربی،جغرافیا و پایداری محیط، شماره 27. صفحات 99-89.

9-نظرنژاد، ح.، حسینی، مرتضی.، . حمزه، سالار ، 1397، تحلیل تغییرات زمانی مکانی اراضی پردانان پیرانشهر با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین،پژوهش و توسعه جنگل.

10-قهرمان نژاد، ا.، نظرنژاد، ح.، و میریعقوب‌زاده، م.ح. ، 1396، تأثیرسناریوهاي مختلف مدیریت کاربري اراضی بر میزان فرسایش خاك با مدل USLE در حوضه کلیبرچای. ،حفاظت منابع آب و خاک، سال هفتم، شماره دوم. صفحات 104-91..

11-عبداللهی، ش.، نظرنژاد، ح.، میریعقوب‌زاده، م.ح.، و نجفی، س. ، 1396، برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعۀ آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور. ،مهندسی اکوسیستم بیابان.

12-حاجی، خ.، میرزایی، ش.، مصطفی‌زاده ، ر.، و نظرنژاد. ح. ، 1396، تغییرات ماهانه شدت و تمرکز رواناب سطحی در رودخانه‌های حوضه ی گرگانرود استان گلستان،هیدروژئومورفولوژی.

13-مصطفی زاده، ر.، حاجی، خ.، اسمعیلی عوری، ا.، و نظرنژاد، ح. ، 1396، اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه‌چای، استان آذربایجان‌غربی). ،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز.، سال هشتم. شماره 16. صفحات 156-142. .

14-Narimani, R., Erfanian, M., Nazarnejad, H., and Mahmodzadeh, A, 2017, Evaluating the impact of management scenarios and land use changes on annual surface runoff and sediment yield using the GeoWEPP: a case study from the Lighvanchai watershed, Iran,Environ Earth Sci , 76.

15-حاجی، خ.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد،ح.، برآورد میزان فرسایش خاک در کاربریهای مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه،حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی.

16-میرزایی، س.، اسدزاده، ف.، و نظرنژاد،ح. ، برآورد ضرایب زبری مانینگ و مارسی- ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش‌های متفاوت سنگریزه سطحی.،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز.

17-نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.ح، و عیشویی ا.، ، 1395، بررسی تغییرات شوری خاک در حاشیه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SaltMod، ،پژوهش در اکوسیستم‌های زراعی، جلد 3 شماره 1 و 2.

18-Nazarnejad. H., Solaimani, k., Shahedi, K., and Sheikh. VB. , 2013, Application of AGWA-KINEROS2 model for estimation of runoff in Northeast of Iran,International journal of Agronomy and Plant Production, 4(2): 329-335.

19-Nazarnejad. H., Solaimani, k., Shahedi, K., and Sheikh. VB. , 2012, Evaluating hydrological response to land use change using the AGWA-GIS based hydrologic modeling tools,International journal of agriculture: research and review, 2(S): 942-948.

20-Gholipouri, A. Gh., and Nazarnejad. H. , 2007, The effect of pruning and nitrogen levels on some physico- chemical characteristic of pumpkin seed (Cucurbita pepo L.),Pakistan Journal of biological science, 10 (20):3726-3729.

21-حکیم خانی، ش.، احمدی، ح.، قیومیان، ج.، و نظرنژاد،ح. ، 1386، تعیین سهم کاربرهای مختلف اراضی در تولید رسوب با استفاده از روش منشایابی (مطالعه موردی:حوضه پلدشت ماکو)،علوم خاک و آب، (2)21: 315-303..

22-ترکان، ج.، علیجانپور، ا.، برنوسی، ا.، فجری، ا.ح.، و نظرنژاد،ح. ، 1386، بررسی اثر سال برداشت نمونه و مرحله رویشی بر کیفیت علوفه گونه های مرتعی در استان آذربایجان غربی،مجله منابع طبیعی ایران، ، شماره (3)60، صفحات 1071-1059.

23-ترکان، ج.، علیجانپور، ا.، و نظرنژاد،ح. ، 1381، حفاظت از تنوع بیولوژیک، ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار، مجله جهاد، شماره 61-60، صفحات 75-72..

24-نظرنژاد،ح. ، 1380، استحصال آب در مناطق خشک،مجله مزرعه، شماره 48، صفحات 15-13.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (58)

1-پیکی، ف.، و نظرنژاد، ح.، 1395، اثر تفکیک زمانی داده‌های دبی و رسوب معلق بر روی منحنی سنجه بار معلق در ایستگاه هیدرومتری بابارود، شهرستان ارومیه. ،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه. تبریز.

2-خرمی، ک.، نظرنژاد، ح.، و گلشن، م. ، 1397، تهیه نقشه پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با روش‌های وزن‌دهی عکس فاصله و کریجینگ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌سو). ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

3-مهتدی، م.، نظرنژاد، ح.، خسروی، س.ا.، و ذبیحی، م. ، 1397، تاثیر اقلیم بر بیابان‌زایی در دو مدل MICD و DIS4ME. ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل، .

4-حمزه‌نژاد، س.، همدمی، ن.، .، نظرنژاد، ح.، و خرمی، ک.، 1397، پهنه‌بندی خشکسالی حوزه آبخیز قره‌سو با استفاده از شاخص SPI و IDW. ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

5-احمدی، ر.، نظرنژاد، ح.، و نجفی، س. 1397، 1397، پراکنش و شدت پدیده‌های فرسایشی در حوزه عمرآباد ارومیه،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل، .

6-خرمی، ک.، نظرنژاد، ح.، و خرمی، م. ، 1397، بررسی کیفیت آبهای سطحی حوزه آبخیز قره‌سو با استفاده از دیاگرام ویل کوکس و شولر. ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل، .

7-ایرانی، ط.، نظرنژاد، ح.، و میریعقوب زاده، م.ح.، ، 1397، برآورد بار معلق رسوب به روش منحنی سنجه ( مطالعه موردی حوزه آبخیز زرینه رود).،سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری.

8-مهتدی، م.، نظرنژاد، ح.، و کمکی، چ.ب. ، 1396، بررسی شاخص‌های‌ خشکسالی و تاثیرات زیست محیطی آن در دشت میاندوآب (آذربایجان‌غربی).،هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری. اصفهان.

9-نظرنژاد، ح.، کمکی، چ.ب.، و مهتدی، م. ، 1396، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و بررسی آثار زیست محیطی آن در دشت میاندوآب.،پنجمین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهید بهشتی.

10-حسینی، م.؛ نظرنژاد، ح.، و مصطفی زاده، ر، 1396، تحلیل تغییرات الگوي مکانی طبقات کاربري اراضی حوزه آبخیز زولاچاي براساس سنجه‌هاي سیماي سرزمین.،اولین کنفرانس ملی اندیشه‌ها و فناوری‌های نوین در علوم جغرافیایی. دانشگاه زنجان.

11-محرم‌پور، ا.، نظرنژاد، ح.، و بابایی، س، 1396، برآورد نیاز خالص آبیاری الگوی کشت گیاهان منطقه نازلوچای ارومیه با استفاده از نرم افزار Cropwat. ،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی. دانشگاه ملایر.

12-علیزاده، ظ.، محمودزاده، ا.، و نظرنژاد، ح. ، 1396، نقش سازندهای محتلف حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه بر رسوبدهی با استفاده از شبیه‌ساز باران،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی. دانشگاه ملایر.

13-پیکی، ف.، نظرنژاد، ح.، و همدمی. ق. ، 1396، بررسی اثر شدت‌های مختلف بارش بر تولید رواناب و رسوب در حوضه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه، با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران.،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی. دانشگاه ملایر.

14-شاه حسین، ت.، نظرنژاد، ح.، و اسدزاده، ف. ، 1396، بررسی شاخص تمرکز بارش در ایستگاه¬های هواشناسی استان آذربایجان غربی.،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست. تهران..

15-حسینی، م.، مهتدی، م، و نظرنژاد، ح، 1395، پهنه بندی خشکسالی و تاثیر آن بر محیط زیست با استفاده از شاخص SPI در حوضه آبخیز باران دوزچای دریاچه ارومیه ،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه.

16-نظرنژاد،ح.، محرم‌پور، ا.، و شاه‌حسین، ت. ، 1395، ارزیابی کیفیت آب رودخانه نازلوچای ارومیه برای مصارف شرب و کشاورزی،پنجمین همایش علمی پژوهشی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

17-مهتدی، م.، حسینی، م.، و نظرنژاد،ح. ، 1395، تعیین بهترین شاخص خشکسالی در حوزه آبخیز باراندوزچای دریاچه ارومیه،اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل..

18-ایرانی، ط.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح.، ، 1395، . ارزیابی کیفیت آب زرینه رود از نظر مصارف شرب و آبیاری،دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. تهران.

19-مومنیان، پ.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و مصطفی زاده، ر. ، 1395، ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب بر اساس دیاگرام شولر (مطالعه موردی قطورچای، خوی). ،دومین کنفرانس بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز.

20-تردست، ز.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های اقلیمی حوضه نازلوچای ارومیه. ،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

21-نظرنژاد،ح.، مهدی زاده، م.، و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، تعیین مناسب‌ترین تبدیل نرمال‌ساز در ایستگاه سینوپتیک ارومیه جهت تحلیل سري زمانی داده‌هاي بارش. ،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

22-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، اعتبارسنجی و ارزیابی روش‌های برون یابی برآورد رسوب معلق (مورد مطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای). ،اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار محیط زیست، تهران.

23-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسی حساسیت سازندها به فرسایش (مطالعه موردی حوزه کهریز ارومیه). ،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه.

24-عابدی، ز.، و نظرنژاد،ح. ، 1392، ارزیابی اثرات پدیده تغییر اقلیم در مقیاس‌هاي زمانی مختلف با شاخص خشکسالی SPI (مطالعه موردی حوزه دریاچه ارومیه). ،اولین همایش ملی اثر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب و خاک. تبریز.

25-قلی پوری، ع.ق.، و نظرنژاد،ح. ، 1389، تاثير آرايش كاشت بر كارايي استفاده از تشعشع و تجمع ماده خشك در ارقام آفتابگردان. ،دومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری.

26-نظرنژاد،ح.، 1389، ارزیابی خشکسالی با شاخص‌های SIAP و PNP . ،دومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری.

27-حنفی، س.، جلیلی مرندی، ر.، حسنی، ع.، و نظرنژاد، ح. ، 1388، اثر برخی ترکیبات بر طول عمر گل بریده. ،اولین همایش ملی تکنولوژی‌های جدید در کشاورزی و منابع طبیعی. رشت.

28-کریمی زاده، ک.، نظرنژاد،ح.، و غلامی، ح. ، 1386، برآورد دبی و ارتفاع رواناب در حوزه کوچک با استفاده از مدل‎های تجربی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه). ،اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری.

29-نظرنژاد، ح.، حکیم خانی، ش.، قلی‌پوری، ع.ق.، و حنفی. س. ، 1386، بررسی روند خشکسالی ارومیه با شاخص آماری SIAP. ،چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با محوریت حوزه آبخیز. کرج.

30-عبقری، ه.، محسنی ساروی، م.، مهدوی، م.، احمدی، ح.، و نظرنژاد، ح. ، 1386، کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت دشت سیلابی. ،هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه. اهواز.

31-نظرنژاد،ح.، 1386، نقش اقدامات آبخیزداری در کنترل سیل،اولین همایش مخاطرات طبیعی. تهران.

32-تركان، ج.، عليجانپور، ا.، و نظرنژاد، ح. ، 1382، حفاظت از تنوع بيولوژيك،همايش منطقه‌اي اردستان توانمندي‌هاي رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامي اردستان..

33-نظرنژاد،ح.، ترکان، ج.، و علیجانپور، ا. ، 1383، استحصال آب باران در مناطق روستائي،اولین كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، کرمان..

34-نریمانی، ر.، عرفانیان، م.، و نظرنژاد،ح، 1394، ارزيابي تاثير تغيير كاربري اراضي روي رواناب و رسوب در حوزه آبخيز ليقوان چاي با كاربرد ابزار GeoWEPP،اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب،تهران.

35-مصطفی زاده، ر.، سعدالدین، ا.، بهره مند، ع.ر.، شیخ، و.ب.، و نظرنژاد، ح. ، 1388، ارزيابي اثرات هيدرولوژيك طرح آبخيزداري جعفر آباد استان گلستان با استفاده از مدلHEC-HMS،پنجمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، گرگان.

36-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، ارزيابي كارايي ضريب اصلاحي B درروشهاي منحني سنجه رسوب،اولين همايش ملي گردشگري، طبيعت گردي و توسعه پايدار محيط زيست، تهران.

37-عیشویی،ا.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، آشكارسازي تغييرات اراضي شور حاشيه غربي درياچه اروميه با تاكير بر داده هاي سنجش از دور،سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،تهران.

38-نظرنژاد،ح.، 1384، برآورد توليد رسوب با پارامترهاي هيدرومورفوكليماتيك در حوزه آبخيز قره سو،كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها، تبریز.

39-حمزه قوشچی، سالار، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز زره شوران با استفاده از مدل MPSIAC،سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران،همدان.

40-نظرنژاد،ح.، 1393، برآورد فرسايش و رسوبدهي حوزه امام كندي با مدل MPSIAC،كنگره ملي خاك و محيط زيست،اروميه.

41-مولایی فر، ع.، شیخ، و.ب.، بهره مند، ع. ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسي اثرات توسعه شهري در افزايش دبي اوج سيلاب (مطالعه موردي حوزه آبخيز زيارت، گرگان)،دوازدهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير،كرمان.

42-نظرنژاد،ح.، 1384، بررسي اثرات طرح هاي عمراني بر روي درياچه اروميه،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان .

43-عبداللهی، ش.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و نجفی، س. ، 1394، بررسي توزيع فرسايش آبكندي در حوزه آبخيز ايده لو با استفاده از پارامترهاي فيزيوگرافي،هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، کرمان.

44-رنجبری کریمیان، ژ.، یاری،ر.، خوانساری،س و نظرنژاد،ح. ، 1388، بررسي روند خشكسالي حوزه آبخيز امام كندي با استفاده از ميانگين متحرك و شاخص هاي DIXوSPI،دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن، اصفهان.

45-خیرخواه، ع.ر.، قاسمی، ع.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسي عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني از منظر ژئومرفولوژي،همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان.

46-نظرنژاد،ح.، 1384، بررسي علل كاهش سطح آب درياچه اروميه،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان.

47-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسي ميزان فرسايش و توليد رسوب با مدل EPM در حوزه آبخيز (مطالعه موردي حوزه آبخيز انبي)،همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان.

48-نظرنژاد،ح. ، 1392، پهنه بندي خشكسالي اروميه با شاخص SPI،سي و دمين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،اروميه.

49-دهقانی جبارلو، نظرنژاد،ح. و محمودزاده، ا. ، 1394، پهنه بندي ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوزه آبخيز نازلوچاي با استفاده از مدل هيدرولوژيكي توزيعي Wetspa،سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران،همدان.

50-نظرنژاد، ح.، و قربانی. م.ع. ، 1384، پيش بيني دبي حداكثر رودخانه نازلوچاي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي،كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها،تبریز.

51-حکیم خانی، ش.، احمدی، ح.، قیومیان، ج.، و نظرنژاد،ح. ، 1386، تعيين سهم منابع رسوب حوضه ها در توليد رسوب(مطاله موردي حوزه مرگن پلدشت-ماكو)،چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري با محوريت مديريت حوزه آبخيز، کرج.

52-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، تعيين نسبت تحويل رسوب (SDR) بر اساس مدل هاي مبتني بر مساحت (مطالعه موردي: حوزه گوجار)،همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان.

53-نظرنژاد،ح.، ملکی قزلقبر، ب.، و قادرپور،م. ، 1392، تغذيه مصنوعي سفره آب زيرزميني در سواحل درياچه اروميه، راهكاري براي جلوگيري از كم آبي،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، ارومیه.

54-حاجی، خ.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1394، تهيه و ارزيابي نقشه فرسايش پذيري خاك حوزه ي آبخيز روضه چاي اروميه با استفاده از GIS ومدلRUSLE،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، اردبیل.

55-نریمانی، ر.، نظرنژاد،ح. ، 1393، تهيه نقشه خطوط هم فرسا به وسيله شاخص فورنيه در حوزه اروميه،دهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (آبخيزداري سازگار)، بيرجند.

56-نظرنژاد،ح.، قادرپور،م.، و ملکی قزلقبر، ب. ، 1392، روند تغييرات دمايي حوزه آبريز درياچه اروميه با استفاده از آزمون من- كندال،سي و دمين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،اروميه.

57-مهتدی، م.، و نظرنژاد،ح. ، 1391، مديريت سيلاب هاي شهري با استفاده از فناوري هاي نوين و با در نظر گرفتن وضعيت ژئومورفولوژيك منطقه،اولين همايش منطقه اي مديريت سيلاب شهري، ساري،ايران.

58-نظرنژاد، ح.، و قربانی، م.ع. ، 1384، كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني دبي حداكثر رودخانه،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان.
کتاب های چاپ شده (2)

1-نظرنژاد، ح.، 1396، جمع آوری آب برای کشاورزی در مناطق خشک،انتشارات دانشگاه ارومیه.

2-نظرنژاد،ح.، محسنی ساروی،م.، و وفاخواه، م.، 1391، هیدرولوژی و مدیریت آبخیزها،انتشارات دانشگاه تهران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، بررسی شاخص های خشکسالی و پهنه بندی خشکسالی با مناسب ترین شاخص(مطالعه موردی حوزه های نازلوچای، شهرچای و باراندوزچای)،دانشگاه ارومیه.

2- 1384، پیش بینی دبی حداکثر رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی حوزه نازلوچای)،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (29)

1-محمودی، زهرا، 1397، تغییرپذیری مشخصات موفولوژیکی گونه Astragalus sp. تحت تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی در مراتع کوهستانی راژان، ارومیه، حبیب نظرنژاد، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، مرتضی مفیدی.

2-شیرین سرروت، 1396، ارزیابی عملکرد و آنالیز حساسیت مدل توزیعی WetSpa در شبیه‌سازی جریان رودخانه حوضه آبخیز سیمینه رود.

3-مهتدی، مهسا، 1396، تأثیر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر تخریب اراضی دشت میاندوآب.

4-پیکی، فائزه، 1396، برآورد رواناب و رسوب در شیب و کاربری‌های مختلف حوزه خانقاه سرخ ارومیه با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران.

5-علیزاده، ظاهر، 1396، ارزیابی توان رسوب زایی سازندهای مختلف حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه با استفاده از شبیه ساز باران.

6-اسلامی، حسن، 1396، طبقه بندی مطلوبیت مراتع کوهستانی عنبران اردبیل از نظر تنوع گونه ای.

7-محرم‌پور، الهام. ، 1396، اولویت بندی زیرحوزهها به‌منظور جمعآوری آب باران در حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه.

8-شاه‌حسین، تارا. ، 1396، ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی برخی از شاخص‌های فرسایندگی باران در استان آذربایجان غربی، حبیب نظرنزاد؛ فرخ اسدزاده.

9-حسینی، مرتضی، 1396، استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و سنجش از دور در تعیین تغییرات الگوی پراکنش کاربری اراضی حوزه آبخیز زولاچای، سلماس.

10-حاجی، خدیجه، 1395، "پیش‌بینی اثرات سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر میزان فرسایش و بار رسوب با استفاده از مدل در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه". ،دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، استاد مشاور.

11-محمدنژاد، محمدامین، 1394، "ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: روستای کوران شهرستان مهاباد)".، استاد مشاور.

12-ایرانی، طیبه، 1395، "تاثیرتغییر اراضی بر کیفیت آب و دبی رسوب در حوزه آبخیز زرینه‌رود". ،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، استاد راهنما.

13-مومنیان، پروین، 1395، ارزیابی و اولویت بندی زیرحوضه های شهرستان خوی بر اساس درجه سلامت آبخیز،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، استاد راهنما.

14-قهرمان نژاد، اسلام، 1395، "تأثیر سناریوهاي مختلف مدیریت کاربري اراضی بر میزان فرسایش خاك با استفاده از مدلUSLE در حوضه آبخیز کلیبرچای". ،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، استاد راهنما.

15-مولایی فر، عیسی، 1392، "ارزیابی کارایی مدل برای شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب حوضه آبخیز زیارت". ،دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، استاد مشاور.

16-حنفی، سویلی، 1387، "تأثیر برخی از ترکیبات طبیعی و اسانس های گیاهی بر افزایش عمر گلدانی گل های بریده رز و گلایول". ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. ، استاد مشاور.

17-مصطفی زاده، رئوف. ، 1378، "شبيه‌سازي تاثيرات هيدرولوژيكي سازه‌هاي اصلاحي به منظور ارزيابي سناريوهاي سازه‌اي كنترل سيل در آبخيز جعفرآباد، استان گلستان". ،دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ، استاد مشاور.

18-عليرضا خيرخواه، 1393، ارزيابي مدل هاي برآورد تحويل رسوب (SDR) و تعيين مدل مناسب درحوزه آبخيز روضه چاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رويا نريماني، 1393، مدل سازي اثرات تغيير كاربري اراضي روي رواناب و توليد رسوب با كاربرد ابزار Geowepp در حوزه ليقوان چاي آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زهرا تردست، 1394، بررسي تاثير تغيير اقليم بر رواناب حوضه (مطالعه موردي حوزه آبخيز نازلوچاي اروميه )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-شيلا عبداللهي، 1394، نقش اقدامات آبخيزداري در تغييرات مورفولوژيكي آبكندها در حوزه آبخيز ايده‌لو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مرضيه مهدي زاده، 1394، نرمال¬سازي داده¬هاي بارندگي ماهانه اقليم¬هاي مختلف ايران به منظور تعيين مناسب¬ترين تبديل نرمال¬ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-اديت عيشويي، 1394، بررسي روند تغييرات شوري در اراضي حاشيه غربي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-بهناز يوسفي، 1394، مقايسه روش‏هاي تخمين فرسايش و رسوب به منظور تصحيح عامل فرسايش‏پذيري خاك در حوزه آبخيز نازلوچاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-ميلاد دهقاني جبارلو، 1394، شبيه¬سازي دبي رسوب با مدل WetSpa (مطالعه موردي حوزه آبخيز نازلو¬چاي اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نسرين عطالو، 1394، مقايسه مدل هاي رياضي و منحني سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه نازلوچاي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سالار حمزه قوشچي، 1394، بررسي اثر بهره برداري از معدن بر ميزان فرسايش و رسوب حوزه زره شوران (آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-قادر درخشاني، 1394، تصحيح شاخص­هاي خشكسالي SPI و RDI با انتخاب مناسب­ترين توزيع­هاي آماري و كاربرد تابع انتقال هم احتمال (ايستگاه­هاي سينوپتيك حوضه آبريز درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-مرضيه حيدري حيدرآباد، 1393، تعيين مكان سازه‌هاي رسوب‌گير در كانال‌هاي آب شهري با مدل‌هايTOPSIS، AHP،ANP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-مقطع دکتری، 1- هیدرولیک رسوب 1396؛ 2-ارزیابی رسوب زایی سازندها 1396؛ 3-ژئومورفولوژی پیشرفته 1396؛4- رسوب شناسی کاربردی 1396-1395؛5- توان رسوبزایی سازندها 1397؛6- ژئومورفولوژی کمی 1397؛.

2-مقطع کارشناسی ارشد:، 1- سازندهای دوران کواترنر: 1397-1392 2- مدل‎های فرسایش و رسوب: 1397-1392 3- روش تحقیق: 1394-1393 4- ژئومورفولوژی کارست: 1394 5- حرکت‌های توده‌ای: 1397-1394 .

3-مقطع کارشناسی، 1- هوا و اقلیم‌شناسی: 1396-1381 2- هیدرولوژی کاربردی:1387-1383 3- کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی: 1387-1382 4- هیدرولوژی عمومی: 1387-1383 5- مدیریت منابع آب: 1387-1383 6- آبخیزداری: 1389 7- حفاظت آب و خاک: 1396-1390 8- کارتوگرافی: 1385 9- جمع‌آوری آب در مناطق خشک: 1396-1384 10- ژئومورفولوژی بیابان: 1391 11- ژئومورفولوژی کاربردی: 1395-1392 .