• نام و نام خانوادگی
  • حبیب نظرنژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (38)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (36)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب نظرنژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- 1391، دکتری: مهندسی آبخیزداری (فرسایش و رسوب)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2- 1378، کارشناسی ارشد: مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3- 1375، کارشناسی: مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مقالات ژورنال (38)

1-شاه‌حسین، ت.، نظرنژاد ح.، و اسدزاده، ف.، 1400، تهیه نقشه فرسایندگی باران در استان آذربایجان غربی. ،تحقیقات کاربردی خاک، ، جلد 9، شماره 4، صفحات 61-49..

2-خیری سلطان احمدی، ر.، نظرنژاد ح.، و اسدزاده، ف.، 1400، ارزیابی تحلیلی کیفیت آب در طول رودخانه مهابادچای با شاخص کیفیت آب های سطحی ایران. ،سلامت و محیط زیست ، دوره 14، شماره 4، صفحات 642-629..

3-مفیدی چلان، م.، نظرنژاد، ح.، و محرم‌پور. ا.، 1400، مکان‌یابی عملیات اصلاحی ذخیره نزولات آسمانی در عرصه‌های طبیعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نازلوچای، ارومیه). ،مدیریت اراضی)، جلد 9، شماره 2، صفحات 261-247..

4-دادآفرید، نظرنژاد، ح.، و خسروی. ا. ، 1400، تعیین توان منبع‌های آب زیرزمینی دشت ارومیه با سنجه‌ها و شاخص‌های ریخت‌سنجی زمین. ،پژوهش‌های آبخیزداری، دوره 34، شماره 4، صفحات 33-16..

5-محمودی، م.، و نظرنژاد، ح.، 1400، اولویت‌بندی زیرحوضه‌ها به‌منظور اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از آنالیز مورفومتری و تحلیل عاملی در حوزه آبخیز قصرفیروزه، استان تهران. ،علوم و فنون آبخاکی.

6-احمدی ر.، نظرنژاد ح.، و نجفی س. ، 1400 ، پهنه‌بندی حساسیت به فرسایش آبی با استفاده از عوامل ژئومورفولوژیکی در حوزه آبخیز عمرآباد ارومیه. ،تحقیقات کاربردی خاک، جلد 9، شماره 3. صفحه: 56-43..

7-سعید نجفی، س.، نظرنژاد، ح.، و محمدنژاد، ه، 1401، تحلیل نتایج حاصل از مطالعات فرسایش و رسوب طی سه دهه گذشته در حوزه‌های آبخیز استان آذربایجان غربی،مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 14، شماره 1، صفحات 25-17..

8-حاجی، خ.، اسمعیلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد، ح. ، 1401، ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره‌ای (۲۰۱۵-۱۹۸۵) در حوزه آبخیز روضه‌چای ارومیه،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 22، شماره 66، صفحات 171-189..

9-حنیفی‌نیا، ع.ع.، نظرنژاد، ح.، نجفی، س.، و کرنژادی، آ. ، 1399، اولویت‌بندی عامل‌های مؤثر بر وقوع زمین‌لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن در آبخیز چریک آباد ارومیه با استفاده از مدل آنتروپی شانون. پژوهش‌های آبخیزداری، دوره 33، شماره 4، شماره پیاپی 129، صفحات 32-48. ،ژوهش‌های آبخیزداری.

10-Nazarnejad، H.، Mohtadi، M.، and Komaki، Ch.B، 2019، Assessing and mapping desertification hazard using desertification indicator system for Mediterranean Europe (Case study: Miandoab Plain of West Azerbaijan Province، Iran).،Desert Ecosystem Engineering Journal.

11-علیزاده، ظ.، محمودزاده، ا.، و نظرنژاد، ح.، ، 1398، ارزیابی توان رسوب¬زایی سازندهای آبخیز خانقاه¬ سرخ ارومیه با شبیه¬ساز باران. ،پژوهش‌های آبخیزداری .

12-نظرنژاد، ح.، حسینی، م.، و مصطفی زاده، ر. ، 1398، ارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولا‌چای، سلماس. ،آمایش جغرافیایی فضا.

13-حاجی، خ.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1397، برآورد میزان فرسایش خاک در کاربریهای مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه،حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، دوره 7، شماره 1، صفحات 189-173..

14-اسلامی، ح.، معتمدی، ج.، نظرنژاد، ح.، و شیدای کرکج، ا. ، 1398، بررسی ارتباط وضعیت مرتع با تنوع گونه‌ای موجود در هر وضعیت ،تحقیقات مرتع و بیابان ایران .

15-نظرنژاد،ح.؛ ایرانی، ط.؛ میریعقوب زاده، م.ح.، 1398، بررسی تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب حوزه آبخیز زرینه رود، آذربایجان غربی،مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 11 شماره 1.

16-Eishoeei, E., Nazarnejad, H., and Miryaghoubzadeh, MH, 2019, Temporal soil salinity modeling using SaltMod model in the west side of Urmia hyper saline Lake, Iran. ,Catena, 176:306-314.

17-نظرنژاد، ح.، حسینی، م.، و مصطفی زاده، ر. ، 1398، تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج‌چای با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین،جغرافیا و توسعه، شماره 54، صفحات 90-75.

18-پیکی، ف.، نظرنژاد، ح.، و همدمی. ق. ، 1397، اثر کاربری اراضی بر رواناب و رسوب تولیدی در شیب و شدت‌های مختلف باران با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران درحوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه. ،پژوهش‌های آبخیزداری. (پژوهش و سازندگی)، شماره 120، صفحات 90-78.

19-نظرنژاد، ح.، حسینی، م.، و ایرانی، ط. ، 1397، استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی تغییرات ساختار چشم انداز حوزه آبخیز قره سو کرمانشاه،جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال 7 شماره 22 صفحات 36-23.

20-محرم‌پور، ا.، نظرنژاد، ح.، و بابایی، س.، 1397، برآورد شماره منحنی و ارتفاع رواناب در محیط Arc GIS با ابزار CN-Runoff در حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه. ،پژوهش‌های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، شماره 119، صفحات 49-41..

21-مومنیان، پ.، نظرنژاد، ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و مصطفی‌زاده. ر. ، 1397، ارزیابی و اولویت‌بندی زیرحوزه‎های آبخیز قطورچای بر اساس درجه سلامت آبخیز (مطالعه موردی: قطورچای، خوی، آذربایجان‌غربی). ،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز ، شماره 17. صفحات 13-1..

22-نظرنژاد، ح.، شاه‌حسین، ت.، و اسدزاده، ف. ، 1397، تغییرات مکانی و زمانی فرسایندگی باران در استان آذربایجان‌غربی،جغرافیا و پایداری محیط، شماره 27. صفحات 99-89.

23-نظرنژاد، ح.، حسینی، مرتضی.، . حمزه، سالار ، 1397، تحلیل تغییرات زمانی مکانی اراضی پردانان پیرانشهر با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین،پژوهش و توسعه جنگل.

24-قهرمان نژاد، ا.، نظرنژاد، ح.، و میریعقوب‌زاده، م.ح. ، 1396، تأثیرسناریوهاي مختلف مدیریت کاربري اراضی بر میزان فرسایش خاك با مدل USLE در حوضه کلیبرچای. ،حفاظت منابع آب و خاک، سال هفتم، شماره دوم. صفحات 104-91..

25-عبداللهی، ش.، نظرنژاد، ح.، میریعقوب‌زاده، م.ح.، و نجفی، س. ، 1396، برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعۀ آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور. ،مهندسی اکوسیستم بیابان.

26-حاجی، خ.، میرزایی، ش.، مصطفی‌زاده ، ر.، و نظرنژاد. ح. ، 1396، تغییرات ماهانه شدت و تمرکز رواناب سطحی در رودخانه‌های حوضه ی گرگانرود استان گلستان،هیدروژئومورفولوژی.

27-مصطفی زاده، ر.، حاجی، خ.، اسمعیلی عوری، ا.، و نظرنژاد، ح. ، 1396، اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه‌چای، استان آذربایجان‌غربی). ،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز.، سال هشتم. شماره 16. صفحات 156-142. .

28-Narimani, R., Erfanian, M., Nazarnejad, H., and Mahmodzadeh, A, 2017, Evaluating the impact of management scenarios and land use changes on annual surface runoff and sediment yield using the GeoWEPP: a case study from the Lighvanchai watershed, Iran,Environ Earth Sci , 76.

29-حاجی، خ.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد،ح.، برآورد میزان فرسایش خاک در کاربریهای مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه،حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی.

30-میرزایی، س.، اسدزاده، ف.، و نظرنژاد،ح. ، برآورد ضرایب زبری مانینگ و مارسی- ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش‌های متفاوت سنگریزه سطحی.،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز.

31-نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.ح، و عیشویی ا.، ، 1395، بررسی تغییرات شوری خاک در حاشیه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SaltMod، ،پژوهش در اکوسیستم‌های زراعی، جلد 3 شماره 1 و 2.

32-Nazarnejad. H., Solaimani, k., Shahedi, K., and Sheikh. VB. , 2013, Application of AGWA-KINEROS2 model for estimation of runoff in Northeast of Iran,International journal of Agronomy and Plant Production, 4(2): 329-335.

33-Nazarnejad. H., Solaimani, k., Shahedi, K., and Sheikh. VB. , 2012, Evaluating hydrological response to land use change using the AGWA-GIS based hydrologic modeling tools,International journal of agriculture: research and review, 2(S): 942-948.

34-Gholipouri, A. Gh., and Nazarnejad. H. , 2007, The effect of pruning and nitrogen levels on some physico- chemical characteristic of pumpkin seed (Cucurbita pepo L.),Pakistan Journal of biological science, 10 (20):3726-3729.

35-حکیم خانی، ش.، احمدی، ح.، قیومیان، ج.، و نظرنژاد،ح. ، 1386، تعیین سهم کاربرهای مختلف اراضی در تولید رسوب با استفاده از روش منشایابی (مطالعه موردی:حوضه پلدشت ماکو)،علوم خاک و آب، (2)21: 315-303..

36-ترکان، ج.، علیجانپور، ا.، برنوسی، ا.، فجری، ا.ح.، و نظرنژاد،ح. ، 1386، بررسی اثر سال برداشت نمونه و مرحله رویشی بر کیفیت علوفه گونه های مرتعی در استان آذربایجان غربی،مجله منابع طبیعی ایران، ، شماره (3)60، صفحات 1071-1059.

37-ترکان، ج.، علیجانپور، ا.، و نظرنژاد،ح. ، 1381، حفاظت از تنوع بیولوژیک، ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار، مجله جهاد، شماره 61-60، صفحات 75-72..

38-نظرنژاد،ح. ، 1380، استحصال آب در مناطق خشک،مجله مزرعه، شماره 48، صفحات 15-13.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)

1-محمودی، م.، و نظرنژاد، ح، 1400، اولویت‌بندی زیرحوزه‌های آبخیز قصر فیروزه با استفاده از آنالیز مورفومتری. ،شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. شیراز، 18-17 اسفند..

2-حسامی، س.د.، و نظرنژاد، ح.، 1399، بررسی کارایی مدلهای ناش و روسو در تعیین شکل و ابعاد هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه قبقبلو، شهرستان سقز) ،دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

3-بابایی، س.، ایرانی، ط.، و نظرنژاد، ح.، عبقری. ه. ، 1398، ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از و (مطالعه موردی حوضه آبخیز قره‌سو). ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه.

4-حسامی، س.د.، و نظرنژاد، ح. ، 1398، مقایسه مدل‌های هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوزیک و مورفوکلیماتیک در تعیین شکل و ابعاد هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوزه قبقبلو، شهرستان سقز). ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه.

5-محمودی، ز.، نظرنژاد، ح.، معتمدی، ج.، شیدای کرکج، ا.، و مفیدی چلان، م. ، 1398، اثر جهت دامنه بر صفات رویشی گونه گون (Astragalus Sp.) در منطقه راژان ارومیه. ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه، .

6-نبی‌پور، ی.، نظرنژاد، ح.، محمودی، ن.، و بابایی، س. ، 1398، ارزیابی فعالیت تکتونیکی حوزه گوگرد خوی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفومتری. ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه، .

7-خضرلو، س.، نظرنژاد، ح.، و خیری سلطان احمدی، ر. ، 1398، بررسی خشکسالی منابع آبهای زیرزمینی دشت سلماس بر اساس شاخص SPI. ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه.

8-ایرانی، ط.، نظرنژاد، ح.، و نجف‌زاده. آ. ، 1398، برآورد بار معلق رسوب به روش منحنی‌سنجه (مطالعه موردی حوزه آبخیز قره‌سو). ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه.

9-خیری سلطان احمدی، ر.، آزاده‌دل، ع.، امید بره کتانلو، ن.، مرادی، پ.، و نظرنژاد، ح. ، 1398، ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر روند خشکسالی طی دوره‌های آتی در اسان آذربایجان‌غربی. ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه.

10-اسماعیل‌نژاد، ر.، زینال‌زاده، ک.، و محمدپور. م. ، 1398، ضرورت آشکارسازی توسعه اراضی دیم بعنوان چالش مهم مدیریتی (مطالعه موردی: زیرحوزه باراندوزچای). ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه.

11-همدمی، ن.، نظرنژاد، ح.، و نجفی، س. ، 1398، اولویت‌بندی زیرحوزه‌های آبخیز روضه‌چای ارومیه بر اساس آنالیز مورفومتری. ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه.

12-حنیفی‌نیا، ع.ع.، نظرنژاد، ح.، نجفی، س.، و کرنژادی، آ. ، 1398، پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل فرآیند سلسله مراتبی در حوزه آبحیز چریک‌آباد ارومیه. ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه، .

13-نظرنژاد، ح.، کمکی، چ.ب.؛ و مهتدی، م. ، 1398، بررسی تاثیر عوامل انسانی و طبیعی بر تخریب اراضی با استفاده از فناوری سنجش از دور. ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ارومیه، .

14-نظرنژاد، ح.، و اسفندیاری، ل.، 1398 ، پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز صوفی‌چای با استفاده از مدل هم‌پوشانی فازی ،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران،ارومیه.

15-پیکی، ف.، و نظرنژاد، ح.، 1395، اثر تفکیک زمانی داده‌های دبی و رسوب معلق بر روی منحنی سنجه بار معلق در ایستگاه هیدرومتری بابارود، شهرستان ارومیه. ،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه. تبریز.

16-خرمی، ک.، نظرنژاد، ح.، و گلشن، م. ، 1397، تهیه نقشه پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با روش‌های وزن‌دهی عکس فاصله و کریجینگ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌سو). ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

17-مهتدی، م.، نظرنژاد، ح.، خسروی، س.ا.، و ذبیحی، م. ، 1397، تاثیر اقلیم بر بیابان‌زایی در دو مدل MICD و DIS4ME. ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل، .

18-حمزه‌نژاد، س.، همدمی، ن.، .، نظرنژاد، ح.، و خرمی، ک.، 1397، پهنه‌بندی خشکسالی حوزه آبخیز قره‌سو با استفاده از شاخص SPI و IDW. ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

19-احمدی، ر.، نظرنژاد، ح.، و نجفی، س. 1397، 1397، پراکنش و شدت پدیده‌های فرسایشی در حوزه عمرآباد ارومیه،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل، .

20-خرمی، ک.، نظرنژاد، ح.، و خرمی، م. ، 1397، بررسی کیفیت آبهای سطحی حوزه آبخیز قره‌سو با استفاده از دیاگرام ویل کوکس و شولر. ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل، .

21-ایرانی، ط.، نظرنژاد، ح.، و میریعقوب زاده، م.ح.، ، 1397، برآورد بار معلق رسوب به روش منحنی سنجه ( مطالعه موردی حوزه آبخیز زرینه رود).،سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری.

22-مهتدی، م.، نظرنژاد، ح.، و کمکی، چ.ب. ، 1396، بررسی شاخص‌های‌ خشکسالی و تاثیرات زیست محیطی آن در دشت میاندوآب (آذربایجان‌غربی).،هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری. اصفهان.

23-نظرنژاد، ح.، کمکی، چ.ب.، و مهتدی، م. ، 1396، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و بررسی آثار زیست محیطی آن در دشت میاندوآب.،پنجمین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهید بهشتی.

24-حسینی، م.؛ نظرنژاد، ح.، و مصطفی زاده، ر، 1396، تحلیل تغییرات الگوي مکانی طبقات کاربري اراضی حوزه آبخیز زولاچاي براساس سنجه‌هاي سیماي سرزمین.،اولین کنفرانس ملی اندیشه‌ها و فناوری‌های نوین در علوم جغرافیایی. دانشگاه زنجان.

25-محرم‌پور، ا.، نظرنژاد، ح.، و بابایی، س، 1396، برآورد نیاز خالص آبیاری الگوی کشت گیاهان منطقه نازلوچای ارومیه با استفاده از نرم افزار Cropwat. ،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی. دانشگاه ملایر.

26-علیزاده، ظ.، محمودزاده، ا.، و نظرنژاد، ح. ، 1396، نقش سازندهای محتلف حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه بر رسوبدهی با استفاده از شبیه‌ساز باران،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی. دانشگاه ملایر.

27-پیکی، ف.، نظرنژاد، ح.، و همدمی. ق. ، 1396، بررسی اثر شدت‌های مختلف بارش بر تولید رواناب و رسوب در حوضه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه، با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران.،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران‌های محیطی. دانشگاه ملایر.

28-شاه حسین، ت.، نظرنژاد، ح.، و اسدزاده، ف. ، 1396، بررسی شاخص تمرکز بارش در ایستگاه¬های هواشناسی استان آذربایجان غربی.،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست. تهران..

29-حسینی، م.، مهتدی، م، و نظرنژاد، ح، 1395، پهنه بندی خشکسالی و تاثیر آن بر محیط زیست با استفاده از شاخص SPI در حوضه آبخیز باران دوزچای دریاچه ارومیه ،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه.

30-نظرنژاد،ح.، محرم‌پور، ا.، و شاه‌حسین، ت. ، 1395، ارزیابی کیفیت آب رودخانه نازلوچای ارومیه برای مصارف شرب و کشاورزی،پنجمین همایش علمی پژوهشی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

31-مهتدی، م.، حسینی، م.، و نظرنژاد،ح. ، 1395، تعیین بهترین شاخص خشکسالی در حوزه آبخیز باراندوزچای دریاچه ارومیه،اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل..

32-ایرانی، ط.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح.، ، 1395، . ارزیابی کیفیت آب زرینه رود از نظر مصارف شرب و آبیاری،دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. تهران.

33-مومنیان، پ.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و مصطفی زاده، ر. ، 1395، ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب بر اساس دیاگرام شولر (مطالعه موردی قطورچای، خوی). ،دومین کنفرانس بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز.

34-تردست، ز.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های اقلیمی حوضه نازلوچای ارومیه. ،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

35-نظرنژاد،ح.، مهدی زاده، م.، و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، تعیین مناسب‌ترین تبدیل نرمال‌ساز در ایستگاه سینوپتیک ارومیه جهت تحلیل سري زمانی داده‌هاي بارش. ،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل.

36-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، اعتبارسنجی و ارزیابی روش‌های برون یابی برآورد رسوب معلق (مورد مطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای). ،اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار محیط زیست، تهران.

37-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسی حساسیت سازندها به فرسایش (مطالعه موردی حوزه کهریز ارومیه). ،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه.

38-عابدی، ز.، و نظرنژاد،ح. ، 1392، ارزیابی اثرات پدیده تغییر اقلیم در مقیاس‌هاي زمانی مختلف با شاخص خشکسالی SPI (مطالعه موردی حوزه دریاچه ارومیه). ،اولین همایش ملی اثر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب و خاک. تبریز.

39-قلی پوری، ع.ق.، و نظرنژاد،ح. ، 1389، تاثير آرايش كاشت بر كارايي استفاده از تشعشع و تجمع ماده خشك در ارقام آفتابگردان. ،دومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری.

40-نظرنژاد،ح.، 1389، ارزیابی خشکسالی با شاخص‌های SIAP و PNP . ،دومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری.

41-حنفی، س.، جلیلی مرندی، ر.، حسنی، ع.، و نظرنژاد، ح. ، 1388، اثر برخی ترکیبات بر طول عمر گل بریده. ،اولین همایش ملی تکنولوژی‌های جدید در کشاورزی و منابع طبیعی. رشت.

42-کریمی زاده، ک.، نظرنژاد،ح.، و غلامی، ح. ، 1386، برآورد دبی و ارتفاع رواناب در حوزه کوچک با استفاده از مدل‎های تجربی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه). ،اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری.

43-نظرنژاد، ح.، حکیم خانی، ش.، قلی‌پوری، ع.ق.، و حنفی. س. ، 1386، بررسی روند خشکسالی ارومیه با شاخص آماری SIAP. ،چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با محوریت حوزه آبخیز. کرج.

44-عبقری، ه.، محسنی ساروی، م.، مهدوی، م.، احمدی، ح.، و نظرنژاد، ح. ، 1386، کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت دشت سیلابی. ،هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه. اهواز.

45-نظرنژاد،ح.، 1386، نقش اقدامات آبخیزداری در کنترل سیل،اولین همایش مخاطرات طبیعی. تهران.

46-تركان، ج.، عليجانپور، ا.، و نظرنژاد، ح. ، 1382، حفاظت از تنوع بيولوژيك،همايش منطقه‌اي اردستان توانمندي‌هاي رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامي اردستان..

47-نظرنژاد،ح.، ترکان، ج.، و علیجانپور، ا. ، 1383، استحصال آب باران در مناطق روستائي،اولین كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، کرمان..

48-نریمانی، ر.، عرفانیان، م.، و نظرنژاد،ح، 1394، ارزيابي تاثير تغيير كاربري اراضي روي رواناب و رسوب در حوزه آبخيز ليقوان چاي با كاربرد ابزار GeoWEPP،اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب،تهران.

49-مصطفی زاده، ر.، سعدالدین، ا.، بهره مند، ع.ر.، شیخ، و.ب.، و نظرنژاد، ح. ، 1388، ارزيابي اثرات هيدرولوژيك طرح آبخيزداري جعفر آباد استان گلستان با استفاده از مدلHEC-HMS،پنجمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، گرگان.

50-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، ارزيابي كارايي ضريب اصلاحي B درروشهاي منحني سنجه رسوب،اولين همايش ملي گردشگري، طبيعت گردي و توسعه پايدار محيط زيست، تهران.

51-عیشویی،ا.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، آشكارسازي تغييرات اراضي شور حاشيه غربي درياچه اروميه با تاكير بر داده هاي سنجش از دور،سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،تهران.

52-نظرنژاد،ح.، 1384، برآورد توليد رسوب با پارامترهاي هيدرومورفوكليماتيك در حوزه آبخيز قره سو،كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها، تبریز.

53-حمزه قوشچی، سالار، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. ، 1394، برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز زره شوران با استفاده از مدل MPSIAC،سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران،همدان.

54-نظرنژاد،ح.، 1393، برآورد فرسايش و رسوبدهي حوزه امام كندي با مدل MPSIAC،كنگره ملي خاك و محيط زيست،اروميه.

55-مولایی فر، ع.، شیخ، و.ب.، بهره مند، ع. ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسي اثرات توسعه شهري در افزايش دبي اوج سيلاب (مطالعه موردي حوزه آبخيز زيارت، گرگان)،دوازدهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير،كرمان.

56-نظرنژاد،ح.، 1384، بررسي اثرات طرح هاي عمراني بر روي درياچه اروميه،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان .

57-عبداللهی، ش.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و نجفی، س. ، 1394، بررسي توزيع فرسايش آبكندي در حوزه آبخيز ايده لو با استفاده از پارامترهاي فيزيوگرافي،هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، کرمان.

58-رنجبری کریمیان، ژ.، یاری،ر.، خوانساری،س و نظرنژاد،ح. ، 1388، بررسي روند خشكسالي حوزه آبخيز امام كندي با استفاده از ميانگين متحرك و شاخص هاي DIXوSPI،دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن، اصفهان.

59-خیرخواه، ع.ر.، قاسمی، ع.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسي عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني از منظر ژئومرفولوژي،همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان.

60-نظرنژاد،ح.، 1384، بررسي علل كاهش سطح آب درياچه اروميه،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان.

61-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، بررسي ميزان فرسايش و توليد رسوب با مدل EPM در حوزه آبخيز (مطالعه موردي حوزه آبخيز انبي)،همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان.

62-نظرنژاد،ح. ، 1392، پهنه بندي خشكسالي اروميه با شاخص SPI،سي و دمين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،اروميه.

63-دهقانی جبارلو، نظرنژاد،ح. و محمودزاده، ا. ، 1394، پهنه بندي ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوزه آبخيز نازلوچاي با استفاده از مدل هيدرولوژيكي توزيعي Wetspa،سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران،همدان.

64-نظرنژاد، ح.، و قربانی. م.ع. ، 1384، پيش بيني دبي حداكثر رودخانه نازلوچاي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي،كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها،تبریز.

65-حکیم خانی، ش.، احمدی، ح.، قیومیان، ج.، و نظرنژاد،ح. ، 1386، تعيين سهم منابع رسوب حوضه ها در توليد رسوب(مطاله موردي حوزه مرگن پلدشت-ماكو)،چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري با محوريت مديريت حوزه آبخيز، کرج.

66-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1393، تعيين نسبت تحويل رسوب (SDR) بر اساس مدل هاي مبتني بر مساحت (مطالعه موردي: حوزه گوجار)،همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان.

67-نظرنژاد،ح.، ملکی قزلقبر، ب.، و قادرپور،م. ، 1392، تغذيه مصنوعي سفره آب زيرزميني در سواحل درياچه اروميه، راهكاري براي جلوگيري از كم آبي،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، ارومیه.

68-حاجی، خ.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد،ح. ، 1394، تهيه و ارزيابي نقشه فرسايش پذيري خاك حوزه ي آبخيز روضه چاي اروميه با استفاده از GIS ومدلRUSLE،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، اردبیل.

69-نریمانی، ر.، نظرنژاد،ح. ، 1393، تهيه نقشه خطوط هم فرسا به وسيله شاخص فورنيه در حوزه اروميه،دهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (آبخيزداري سازگار)، بيرجند.

70-نظرنژاد،ح.، قادرپور،م.، و ملکی قزلقبر، ب. ، 1392، روند تغييرات دمايي حوزه آبريز درياچه اروميه با استفاده از آزمون من- كندال،سي و دمين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،اروميه.

71-مهتدی، م.، و نظرنژاد،ح. ، 1391، مديريت سيلاب هاي شهري با استفاده از فناوري هاي نوين و با در نظر گرفتن وضعيت ژئومورفولوژيك منطقه،اولين همايش منطقه اي مديريت سيلاب شهري، ساري،ايران.

72-نظرنژاد، ح.، و قربانی، م.ع. ، 1384، كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني دبي حداكثر رودخانه،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان.
کتاب های چاپ شده (2)

1-نظرنژاد، ح.، 1396، جمع آوری آب برای کشاورزی در مناطق خشک،انتشارات دانشگاه ارومیه.

2-نظرنژاد،ح.، محسنی ساروی،م.، و وفاخواه، م.، 1391، هیدرولوژی و مدیریت آبخیزها،انتشارات دانشگاه تهران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، بررسی شاخص های خشکسالی و پهنه بندی خشکسالی با مناسب ترین شاخص(مطالعه موردی حوزه های نازلوچای، شهرچای و باراندوزچای)،دانشگاه ارومیه.

2- 1384، پیش بینی دبی حداکثر رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی حوزه نازلوچای)،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (36)

1-صبوری، م.، 1400، ارزیابی کارایی پارامترهای ژئومورفومتری در تهیه نقشه‌ پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش چریک‌آباد ارومیه، نظرنژاد، ح.، نجفی، س..

2-امید، ن.، 1400، ارزیابی مدل¬های آماری در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوزه آبخیز گویجه¬بل اهر. ، نظرنژاد، ح.، خسروی، خ..

3-پیام مرادی چونقرالو، 1400، امکان‌سنجی استفاده از رسوبات خروجی از معادن شن و ماسه ارومیه به‌عنوان بهسازخاک با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن.

4-خیری سلطان احمدی، رضا، 1399، "ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه مهابادچای". .

5-همدمی، نرگس، 1398، اولویت‌بندی زیرحوزه‌های روضه‌چای ارومیه بر اساس آنالیز مورفومتری و حساسیت خاک به فرسایش ، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی.

6-حنیفی‌نیا. ع. ، 1398، "پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌‌های داده‌کاوی و آماری چندمتغیره در حوزه چریک آباد ارومیه" ، نظرنژاد،ح.، نجفی، س..

7-اسماعیل نژاد، ر. ، 1398 ، "بررسی تاثیر توسعه اراضی کشاورزی روی شرایط هیدرولوژیک حوضه". ، دکتر کامران زینال زاده،دکتر حبیب نظرنژاد،دکتر مریم محمدپور.

8-محمودی، زهرا، 1397، تغییرپذیری مشخصات موفولوژیکی گونه Astragalus sp. تحت تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی در مراتع کوهستانی راژان، ارومیه، حبیب نظرنژاد، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، مرتضی مفیدی.

9-شیرین سرروت، 1396، ارزیابی عملکرد و آنالیز حساسیت مدل توزیعی WetSpa در شبیه‌سازی جریان رودخانه حوضه آبخیز سیمینه رود.

10-مهتدی، مهسا، 1396، تأثیر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر تخریب اراضی دشت میاندوآب.

11-پیکی، فائزه، 1396، برآورد رواناب و رسوب در شیب و کاربری‌های مختلف حوزه خانقاه سرخ ارومیه با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران.

12-علیزاده، ظاهر، 1396، ارزیابی توان رسوب زایی سازندهای مختلف حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه با استفاده از شبیه ساز باران.

13-اسلامی، حسن، 1396، طبقه بندی مطلوبیت مراتع کوهستانی عنبران اردبیل از نظر تنوع گونه ای.

14-محرم‌پور، الهام. ، 1396، اولویت بندی زیرحوزهها به‌منظور جمعآوری آب باران در حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه.

15-شاه‌حسین، تارا. ، 1396، ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی برخی از شاخص‌های فرسایندگی باران در استان آذربایجان غربی، حبیب نظرنزاد؛ فرخ اسدزاده.

16-حسینی، مرتضی، 1396، استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و سنجش از دور در تعیین تغییرات الگوی پراکنش کاربری اراضی حوزه آبخیز زولاچای، سلماس.

17-حاجی، خدیجه، 1395، "پیش‌بینی اثرات سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر میزان فرسایش و بار رسوب با استفاده از مدل در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه". ،دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، استاد مشاور.

18-محمدنژاد، محمدامین، 1394، "ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: روستای کوران شهرستان مهاباد)".، استاد مشاور.

19-ایرانی، طیبه، 1395، "تاثیرتغییر اراضی بر کیفیت آب و دبی رسوب در حوزه آبخیز زرینه‌رود". ،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، استاد راهنما.

20-مومنیان، پروین، 1395، ارزیابی و اولویت بندی زیرحوضه های شهرستان خوی بر اساس درجه سلامت آبخیز،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، استاد راهنما.

21-قهرمان نژاد، اسلام، 1395، "تأثیر سناریوهاي مختلف مدیریت کاربري اراضی بر میزان فرسایش خاك با استفاده از مدلUSLE در حوضه آبخیز کلیبرچای". ،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، استاد راهنما.

22-مولایی فر، عیسی، 1392، "ارزیابی کارایی مدل برای شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب حوضه آبخیز زیارت". ،دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، استاد مشاور.

23-حنفی، سویلی، 1387، "تأثیر برخی از ترکیبات طبیعی و اسانس های گیاهی بر افزایش عمر گلدانی گل های بریده رز و گلایول". ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. ، استاد مشاور.

24-مصطفی زاده، رئوف. ، 1378، "شبيه‌سازي تاثيرات هيدرولوژيكي سازه‌هاي اصلاحي به منظور ارزيابي سناريوهاي سازه‌اي كنترل سيل در آبخيز جعفرآباد، استان گلستان". ،دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ، استاد مشاور.

25-عليرضا خيرخواه، 1393، ارزيابي مدل هاي برآورد تحويل رسوب (SDR) و تعيين مدل مناسب درحوزه آبخيز روضه چاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-رويا نريماني، 1393، مدل سازي اثرات تغيير كاربري اراضي روي رواناب و توليد رسوب با كاربرد ابزار Geowepp در حوزه ليقوان چاي آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-زهرا تردست، 1394، بررسي تاثير تغيير اقليم بر رواناب حوضه (مطالعه موردي حوزه آبخيز نازلوچاي اروميه )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-شيلا عبداللهي، 1394، نقش اقدامات آبخيزداري در تغييرات مورفولوژيكي آبكندها در حوزه آبخيز ايده‌لو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-مرضيه مهدي زاده، 1394، نرمال¬سازي داده¬هاي بارندگي ماهانه اقليم¬هاي مختلف ايران به منظور تعيين مناسب¬ترين تبديل نرمال¬ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-اديت عيشويي، 1394، بررسي روند تغييرات شوري در اراضي حاشيه غربي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-بهناز يوسفي، 1394، مقايسه روش‏هاي تخمين فرسايش و رسوب به منظور تصحيح عامل فرسايش‏پذيري خاك در حوزه آبخيز نازلوچاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-ميلاد دهقاني جبارلو، 1394، شبيه¬سازي دبي رسوب با مدل WetSpa (مطالعه موردي حوزه آبخيز نازلو¬چاي اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-نسرين عطالو، 1394، مقايسه مدل هاي رياضي و منحني سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه نازلوچاي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-سالار حمزه قوشچي، 1394، بررسي اثر بهره برداري از معدن بر ميزان فرسايش و رسوب حوزه زره شوران (آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-قادر درخشاني، 1394، تصحيح شاخص­هاي خشكسالي SPI و RDI با انتخاب مناسب­ترين توزيع­هاي آماري و كاربرد تابع انتقال هم احتمال (ايستگاه­هاي سينوپتيك حوضه آبريز درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-مرضيه حيدري حيدرآباد، 1393، تعيين مكان سازه‌هاي رسوب‌گير در كانال‌هاي آب شهري با مدل‌هايTOPSIS، AHP،ANP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-مقطع دکتری، 1- هیدرولیک رسوب 1396؛ 2-ارزیابی رسوب زایی سازندها 1396؛ 3-ژئومورفولوژی پیشرفته 1396؛4- رسوب شناسی کاربردی 1396-1395؛5- توان رسوبزایی سازندها 1399-1397؛6- ژئومورفولوژی کمی 1399-1397؛منشایابی رسوب 1398-1397.

2-مقطع کارشناسی ارشد:، 1- سازندهای دوران کواترنر: 1399-1392 2- مدل‎های فرسایش و رسوب: 1399-1392 3- روش تحقیق: 1394-1393 4- ژئومورفولوژی کارست: 1398-1394 5- حرکت‌های توده‌ای: 1399-1394 .

3-مقطع کارشناسی، 1- هوا و اقلیم‌شناسی: 1399-1381 2- هیدرولوژی کاربردی:1387-1383 3- کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی: 1387-1382 4- هیدرولوژی عمومی: 1387-1383 5- مدیریت منابع آب: 1387-1383 6- آبخیزداری: 1389 7- حفاظت آب و خاک: 1396-1390 8- کارتوگرافی: 1385 9- جمع‌آوری آب در مناطق خشک: 1398-1384 10- ژئومورفولوژی بیابان: 1391 11- ژئومورفولوژی کاربردی: 1395-1392 .