• نام و نام خانوادگی
  • حبیب نظرنژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
  • h.nazarnejad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (20)
دروس تدریس شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب نظرنژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "دکتری: مهندسی آبخیزداری (فرسایش و رسوب)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری", 1391.

2- "کارشناسی ارشد: مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان", 1378.

3- "کارشناسی: مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان", 1375.
مقالات ژورنال (10)

1-حاجی، خ.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد،ح., "برآورد میزان فرسایش خاک در کاربریهای مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه", حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی.

2-میرزایی، س.، اسدزاده، ف.، و نظرنژاد،ح. , "برآورد ضرایب زبری مانینگ و مارسی- ویسباخ در سطح یک خاک لسی تحت پوشش‌های متفاوت سنگریزه سطحی.", پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز.

3-نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.ح، و عیشویی ا.، , "بررسی تغییرات شوری خاک در حاشیه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SaltMod، ", پژوهش در اکوسیستم‌های زراعی.

4-Nazarnejad. H., Solaimani, k., Shahedi, K., and Sheikh. VB. , "Application of AGWA-KINEROS2 model for estimation of runoff in Northeast of Iran", International journal of Agronomy and Plant Production, 2013, 4(2): 329-335.

5-Nazarnejad. H., Solaimani, k., Shahedi, K., and Sheikh. VB. , "Evaluating hydrological response to land use change using the AGWA-GIS based hydrologic modeling tools", International journal of agriculture: research and review, 2012, 2(S): 942-948.

6-Gholipouri, A. Gh., and Nazarnejad. H. , "The effect of pruning and nitrogen levels on some physico- chemical characteristic of pumpkin seed (Cucurbita pepo L.)", Pakistan Journal of biological science, 2007, 10 (20):3726-3729.

7-حکیم خانی، ش.، احمدی، ح.، قیومیان، ج.، و نظرنژاد،ح. , "تعیین سهم کاربرهای مختلف اراضی در تولید رسوب با استفاده از روش منشایابی (مطالعه موردی:حوضه پلدشت ماکو)", علوم خاک و آب, 1386, (2)21: 315-303..

8-ترکان، ج.، علیجانپور، ا.، برنوسی، ا.، فجری، ا.ح.، و نظرنژاد،ح. , "بررسی اثر سال برداشت نمونه و مرحله رویشی بر کیفیت علوفه گونه های مرتعی در استان آذربایجان غربی", مجله منابع طبیعی ایران، , 1386, شماره (3)60، صفحات 1071-1059.

9-ترکان، ج.، علیجانپور، ا.، و نظرنژاد،ح. , "حفاظت از تنوع بیولوژیک، ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار", 1381, مجله جهاد، شماره 61-60، صفحات 75-72..

10-نظرنژاد،ح. , "استحصال آب در مناطق خشک", مجله مزرعه, 1380, شماره 48، صفحات 15-13.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1-شاه حسین، ت.، نظرنژاد، ح.، و اسدزاده، ف. , "بررسی شاخص تمرکز بارش در ایستگاه¬های هواشناسی استان آذربایجان غربی.", چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست. تهران., 1396.

2-حسینی، م.، مهتدی، م، و نظرنژاد، ح, "پهنه بندی خشکسالی و تاثیر آن بر محیط زیست با استفاده از شاخص SPI در حوضه آبخیز باران دوزچای دریاچه ارومیه ", کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی دریاچه ارومیه, 1395.

3-نظرنژاد،ح.، محرم‌پور، ا.، و شاه‌حسین، ت. , "ارزیابی کیفیت آب رودخانه نازلوچای ارومیه برای مصارف شرب و کشاورزی", پنجمین همایش علمی پژوهشی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان, 1395.

4-مهتدی، م.، حسینی، م.، و نظرنژاد،ح. , "تعیین بهترین شاخص خشکسالی در حوزه آبخیز باراندوزچای دریاچه ارومیه", اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل., 1395.

5-ایرانی، ط.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح.، , ". ارزیابی کیفیت آب زرینه رود از نظر مصارف شرب و آبیاری", دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. تهران, 1395.

6-مومنیان، پ.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و مصطفی زاده، ر. , "ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب بر اساس دیاگرام شولر (مطالعه موردی قطورچای، خوی). ", دومین کنفرانس بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز, 1395.

7-تردست، ز.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح. , "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های اقلیمی حوضه نازلوچای ارومیه. ", دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل, 1394.

8-نظرنژاد،ح.، مهدی زاده، م.، و میریعقوب زاده، م.ح. , "تعیین مناسب‌ترین تبدیل نرمال‌ساز در ایستگاه سینوپتیک ارومیه جهت تحلیل سري زمانی داده‌هاي بارش. ", دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل, 1394.

9-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. , "اعتبارسنجی و ارزیابی روش‌های برون یابی برآورد رسوب معلق (مورد مطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای). ", اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار محیط زیست، تهران, 1394.

10-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. , "بررسی حساسیت سازندها به فرسایش (مطالعه موردی حوزه کهریز ارومیه). ", کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه, 1393.

11-عابدی، ز.، و نظرنژاد،ح. , "ارزیابی اثرات پدیده تغییر اقلیم در مقیاس‌هاي زمانی مختلف با شاخص خشکسالی SPI (مطالعه موردی حوزه دریاچه ارومیه). ", اولین همایش ملی اثر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع آب و خاک. تبریز, 1392.

12-قلی پوری، ع.ق.، و نظرنژاد،ح. , "تاثير آرايش كاشت بر كارايي استفاده از تشعشع و تجمع ماده خشك در ارقام آفتابگردان. ", دومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری, 1389.

13-نظرنژاد،ح., "ارزیابی خشکسالی با شاخص‌های SIAP و PNP . ", دومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری, 1389.

14-حنفی، س.، جلیلی مرندی، ر.، حسنی، ع.، و نظرنژاد، ح. , "اثر برخی ترکیبات بر طول عمر گل بریده. ", اولین همایش ملی تکنولوژی‌های جدید در کشاورزی و منابع طبیعی. رشت, 1388.

15-کریمی زاده، ک.، نظرنژاد،ح.، و غلامی، ح. , "برآورد دبی و ارتفاع رواناب در حوزه کوچک با استفاده از مدل‎های تجربی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه). ", اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناختی درختی در اکوسیستم‌های خزری. ساری, 1386.

16-نظرنژاد، ح.، حکیم خانی، ش.، قلی‌پوری، ع.ق.، و حنفی. س. , "بررسی روند خشکسالی ارومیه با شاخص آماری SIAP. ", چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری با محوریت حوزه آبخیز. کرج, 1386.

17-عبقری، ه.، محسنی ساروی، م.، مهدوی، م.، احمدی، ح.، و نظرنژاد، ح. , "کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت دشت سیلابی. ", هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه. اهواز, 1386.

18-نظرنژاد،ح., "نقش اقدامات آبخیزداری در کنترل سیل", اولین همایش مخاطرات طبیعی. تهران, 1386.

19-تركان، ج.، عليجانپور، ا.، و نظرنژاد، ح. , "حفاظت از تنوع بيولوژيك", همايش منطقه‌اي اردستان توانمندي‌هاي رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامي اردستان., 1382.

20-نظرنژاد،ح.، ترکان، ج.، و علیجانپور، ا. , "استحصال آب باران در مناطق روستائي", اولین كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، کرمان., 1383.

21-نریمانی، ر.، عرفانیان، م.، و نظرنژاد،ح, "ارزيابي تاثير تغيير كاربري اراضي روي رواناب و رسوب در حوزه آبخيز ليقوان چاي با كاربرد ابزار GeoWEPP", اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب،تهران, 1394.

22-مصطفی زاده، ر.، سعدالدین، ا.، بهره مند، ع.ر.، شیخ، و.ب.، و نظرنژاد، ح. , "ارزيابي اثرات هيدرولوژيك طرح آبخيزداري جعفر آباد استان گلستان با استفاده از مدلHEC-HMS", پنجمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، گرگان, 1388.

23-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. , "ارزيابي كارايي ضريب اصلاحي B درروشهاي منحني سنجه رسوب", اولين همايش ملي گردشگري، طبيعت گردي و توسعه پايدار محيط زيست، تهران, 1394.

24-عیشویی،ا.، نظرنژاد،ح.، و میریعقوب زاده، م.ح. , "آشكارسازي تغييرات اراضي شور حاشيه غربي درياچه اروميه با تاكير بر داده هاي سنجش از دور", سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،تهران, 1394.

25-نظرنژاد،ح., "برآورد توليد رسوب با پارامترهاي هيدرومورفوكليماتيك در حوزه آبخيز قره سو", كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها، تبریز, 1384.

26-حمزه قوشچی، سالار، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح. , "برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز زره شوران با استفاده از مدل MPSIAC", سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران،همدان, 1394.

27-نظرنژاد،ح., "برآورد فرسايش و رسوبدهي حوزه امام كندي با مدل MPSIAC", كنگره ملي خاك و محيط زيست،اروميه, 1393.

28-مولایی فر، ع.، شیخ، و.ب.، بهره مند، ع. ر.، و نظرنژاد،ح. , "بررسي اثرات توسعه شهري در افزايش دبي اوج سيلاب (مطالعه موردي حوزه آبخيز زيارت، گرگان)", دوازدهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير،كرمان, 1393.

29-نظرنژاد،ح., "بررسي اثرات طرح هاي عمراني بر روي درياچه اروميه", دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان , 1384.

30-عبداللهی، ش.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، و نجفی، س. , "بررسي توزيع فرسايش آبكندي در حوزه آبخيز ايده لو با استفاده از پارامترهاي فيزيوگرافي", هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، کرمان, 1394.

31-رنجبری کریمیان، ژ.، یاری،ر.، خوانساری،س و نظرنژاد،ح. , "بررسي روند خشكسالي حوزه آبخيز امام كندي با استفاده از ميانگين متحرك و شاخص هاي DIXوSPI", دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن، اصفهان, 1388.

32-خیرخواه، ع.ر.، قاسمی، ع.، و نظرنژاد،ح. , "بررسي عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني از منظر ژئومرفولوژي", همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان, 1393.

33-نظرنژاد،ح., "بررسي علل كاهش سطح آب درياچه اروميه", دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان, 1384.

34-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. , "بررسي ميزان فرسايش و توليد رسوب با مدل EPM در حوزه آبخيز (مطالعه موردي حوزه آبخيز انبي)", همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان, 1393.

35-نظرنژاد،ح. , "پهنه بندي خشكسالي اروميه با شاخص SPI", سي و دمين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،اروميه, 1392.

36-دهقانی جبارلو، نظرنژاد،ح. و محمودزاده، ا. , "پهنه بندي ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوزه آبخيز نازلوچاي با استفاده از مدل هيدرولوژيكي توزيعي Wetspa", سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران،همدان, 1394.

37-نظرنژاد، ح.، و قربانی. م.ع. , "پيش بيني دبي حداكثر رودخانه نازلوچاي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي", كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها،تبریز, 1384.

38-حکیم خانی، ش.، احمدی، ح.، قیومیان، ج.، و نظرنژاد،ح. , "تعيين سهم منابع رسوب حوضه ها در توليد رسوب(مطاله موردي حوزه مرگن پلدشت-ماكو)", چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري با محوريت مديريت حوزه آبخيز، کرج, 1386.

39-خیرخواه، ع.ر.، و نظرنژاد،ح. , "تعيين نسبت تحويل رسوب (SDR) بر اساس مدل هاي مبتني بر مساحت (مطالعه موردي: حوزه گوجار)", همايش ملي آب انسان زمين،دولت آباد اصفهان, 1393.

40-نظرنژاد،ح.، ملکی قزلقبر، ب.، و قادرپور،م. , "تغذيه مصنوعي سفره آب زيرزميني در سواحل درياچه اروميه، راهكاري براي جلوگيري از كم آبي", سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، ارومیه, 1392.

41-حاجی، خ.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، و نظرنژاد،ح. , "تهيه و ارزيابي نقشه فرسايش پذيري خاك حوزه ي آبخيز روضه چاي اروميه با استفاده از GIS ومدلRUSLE", دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، اردبیل, 1394.

42-نریمانی، ر.، نظرنژاد،ح. , "تهيه نقشه خطوط هم فرسا به وسيله شاخص فورنيه در حوزه اروميه", دهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (آبخيزداري سازگار)، بيرجند, 1393.

43-نظرنژاد،ح.، قادرپور،م.، و ملکی قزلقبر، ب. , "روند تغييرات دمايي حوزه آبريز درياچه اروميه با استفاده از آزمون من- كندال", سي و دمين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين،اروميه, 1392.

44-مهتدی، م.، و نظرنژاد،ح. , "مديريت سيلاب هاي شهري با استفاده از فناوري هاي نوين و با در نظر گرفتن وضعيت ژئومورفولوژيك منطقه", اولين همايش منطقه اي مديريت سيلاب شهري, 1391, ساري,ايران.

45-نظرنژاد، ح.، و قربانی، م.ع. , "كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني دبي حداكثر رودخانه", دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك،کرمان, 1384.
کتاب های چاپ شده (1)

1-نظرنژاد،ح.، محسنی ساروی،م.، و وفاخواه، م., "هیدرولوژی و مدیریت آبخیزها", انتشارات دانشگاه تهران, 1391.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "بررسی شاخص های خشکسالی و پهنه بندی خشکسالی با مناسب ترین شاخص(مطالعه موردی حوزه های نازلوچای، شهرچای و باراندوزچای)", دانشگاه ارومیه, 1392.

2- "پیش بینی دبی حداکثر رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی حوزه نازلوچای)", دانشگاه ارومیه, 1384.
پایان نامه ها (20)

1-حاجی، خدیجه, ""پیش‌بینی اثرات سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر میزان فرسایش و بار رسوب با استفاده از مدل در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه". ", دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی, 1395, استاد مشاور.

2-محمدنژاد، محمدامین, ""ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: روستای کوران شهرستان مهاباد)".", 1394, استاد مشاور.

3-ایرانی، طیبه, ""تاثیرتغییر اراضی بر کیفیت آب و دبی رسوب در حوزه آبخیز زرینه‌رود". ", گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه, 1395, استاد راهنما.

4-مومنیان، پروین, "ارزیابی و اولویت بندی زیرحوضه های شهرستان خوی بر اساس درجه سلامت آبخیز", گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه, 1395, استاد راهنما.

5-قهرمان نژاد، اسلام, ""تأثیر سناریوهاي مختلف مدیریت کاربري اراضی بر میزان فرسایش خاك با استفاده از مدلUSLE در حوضه آبخیز کلیبرچای". ", گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه, 1395, استاد راهنما.

6-مولایی فر، عیسی, ""ارزیابی کارایی مدل برای شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب حوضه آبخیز زیارت". ", دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1392, استاد مشاور.

7-حنفی، سویلی, ""تأثیر برخی از ترکیبات طبیعی و اسانس های گیاهی بر افزایش عمر گلدانی گل های بریده رز و گلایول". ", دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. , 1387, استاد مشاور.

8-مصطفی زاده، رئوف. , ""شبيه‌سازي تاثيرات هيدرولوژيكي سازه‌هاي اصلاحي به منظور ارزيابي سناريوهاي سازه‌اي كنترل سيل در آبخيز جعفرآباد، استان گلستان". ", دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. , 1378, استاد مشاور.

9-عليرضا خيرخواه, "ارزيابي مدل هاي برآورد تحويل رسوب (SDR) و تعيين مدل مناسب درحوزه آبخيز روضه چاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-رويا نريماني, "مدل سازي اثرات تغيير كاربري اراضي روي رواناب و توليد رسوب با كاربرد ابزار Geowepp در حوزه ليقوان چاي آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-زهرا تردست, "بررسي تاثير تغيير اقليم بر رواناب حوضه (مطالعه موردي حوزه آبخيز نازلوچاي اروميه )", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

12-شيلا عبداللهي, "نقش اقدامات آبخيزداري در تغييرات مورفولوژيكي آبكندها در حوزه آبخيز ايده‌لو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-مرضيه مهدي زاده, "نرمال¬سازي داده¬هاي بارندگي ماهانه اقليم¬هاي مختلف ايران به منظور تعيين مناسب¬ترين تبديل نرمال¬ساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

14-اديت عيشويي, "بررسي روند تغييرات شوري در اراضي حاشيه غربي درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

15-بهناز يوسفي, "مقايسه روش‏هاي تخمين فرسايش و رسوب به منظور تصحيح عامل فرسايش‏پذيري خاك در حوزه آبخيز نازلوچاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

16-ميلاد دهقاني جبارلو, "شبيه¬سازي دبي رسوب با مدل WetSpa (مطالعه موردي حوزه آبخيز نازلو¬چاي اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

17-نسرين عطالو, "مقايسه مدل هاي رياضي و منحني سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه نازلوچاي اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

18-سالار حمزه قوشچي, "بررسي اثر بهره برداري از معدن بر ميزان فرسايش و رسوب حوزه زره شوران (آذربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

19-قادر درخشاني, "تصحيح شاخص­هاي خشكسالي SPI و RDI با انتخاب مناسب­ترين توزيع­هاي آماري و كاربرد تابع انتقال هم احتمال (ايستگاه­هاي سينوپتيك حوضه آبريز درياچه اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

20-مرضيه حيدري حيدرآباد, "تعيين مكان سازه‌هاي رسوب‌گير در كانال‌هاي آب شهري با مدل‌هايTOPSIS, AHP,ANP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1-مقطع کارشناسی ارشد:, "1- سازندهای دوران کواترنر: 1395-1392 2- مدل‎های فرسایش و رسوب: 1395-1392 3- روش تحقیق: 1394-1393 4- ژئومورفولوژی کارست: 1394 5- حرکت‌های توده‌ای: 1395-1394 ".

2-مقطع کارشناسی, "1- هوا و اقلیم‌شناسی: 1395-1381 2- هیدرولوژی کاربردی:1387-1383 3- کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی: 1387-1382 4- هیدرولوژی عمومی: 1387-1383 5- مدیریت منابع آب: 1387-1383 6- آبخیزداری: 1389 7- حفاظت آب و خاک: 1395-1390 8- کارتوگرافی: 1385 9- جمع‌آوری آب در مناطق خشک: 1395-1384 10- ژئومورفولوژی بیابان: 1391 11- ژئومورفولوژی کاربردی: 1395-1392 ".