• نام و نام خانوادگی
  • میرحسن میریعقوب زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

نام: ميرحسن

نام خانوادگي: ميريعقوب زاده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

تحصيلات: دكتري تخصصی علوم و مهندسي آبخيزداري، گرايش هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه مازندران

تخصص: شبیه سازی و مدلسازی، سنجش از دور در هیدرولوژی

حائز رتبه اول در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه مازندران

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: شبيه سازي جريان رودخانه بر اساس مدل هيدرولوژيکي رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخيز سد کرج

عنوان رساله دکتری: توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL)

 

تحت راهنمایی

پروفسور کریم سلیمانی (تخصص: سنجش از دور از دانشگاه گلاسگو، انگلستان)

پروفسور محمود حبیب نژاد روشن (تخصص: هیدرولوژی از دانشگاه ایکس مارسی، فرانسه)

پروفسور Karim  C. Abbaspour (تخصص: مدلسازی و تحلیل عدم قطعیت، مرکز پژوهشی EAWAG دانشگاه ETH زوریخ، سويیس)

Supervisors

Ann Van Griensven - Vrije Universiteit Brussel - Belgium

Jose Antonio Sobrino - Universität de València - Spain

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (43)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میرحسن میریعقوب زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
        بیوگرافی کوتاه

نام: ميرحسن

نام خانوادگي: ميريعقوب زاده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

تحصيلات: دكتري تخصصی علوم و مهندسي آبخيزداري، گرايش هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه مازندران

تخصص: شبیه سازی و مدلسازی، سنجش از دور در هیدرولوژی

حائز رتبه اول در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه مازندران

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: شبيه سازي جريان رودخانه بر اساس مدل هيدرولوژيکي رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخيز سد کرج

عنوان رساله دکتری: توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL)

 

تحت راهنمایی

پروفسور کریم سلیمانی (تخصص: سنجش از دور از دانشگاه گلاسگو، انگلستان)

پروفسور محمود حبیب نژاد روشن (تخصص: هیدرولوژی از دانشگاه ایکس مارسی، فرانسه)

پروفسور Karim  C. Abbaspour (تخصص: مدلسازی و تحلیل عدم قطعیت، مرکز پژوهشی EAWAG دانشگاه ETH زوریخ، سويیس)

Supervisors

Ann Van Griensven - Vrije Universiteit Brussel - Belgium

Jose Antonio Sobrino - Universität de València - Spain

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- دكتري تخصصی علوم و مهندسي آبخيزداري، گرايش هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه مازندران.

2- حائز رتبه اول در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه مازندران.

3- عنوان رساله دکتری: توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL) (با امتیاز: 19.36 و با درجه عالی).

4- عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: شبيه سازي جريان رودخانه بر اساس مدل هيدرولوژيکي رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخيز سد کرج (با امتیاز: 19.38 و با درجه: عالی).
مقالات ژورنال (43)

1-Karimi M., Vicente-Serrano S., Reig F., Shahedi K., Raziei T., Miryaghoubzadeh M. H., 2020, Recent trends in atmospheric evaporative demand in Southwest Iran: implications for change in drought severity,Theoretical and Applied Climatology, 142, 945–958, doi.org/10.1007/s00704-020-03349-3.

2-Eishooei E., Nazarnejad H., Miryaghoubzadeh M., 2019, Temporal Soil Salinity Modeling Using Saltmod Model in The West Side of Urmia Hyper Saline Lake Iran,CATENA, 176, 306-314, doi.org/10.1016/j.catena.2019.01.017.

3-Karimi H., Zeinivand H., Tahmasebipour N., Haghizadeh A., Miryaghoubzadeh M., 2016, Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation,Environmental Earth Sciences, 75:664, DOI: 10.1007/s12665-016-5490-z.

4-Darabi H., Shahedi K., Solaimani K., Miryaghoubzadeh M., 2013, Prioritization of Sub-watersheds based on Flooding Conditions using Hydrological model, multivariate analysis and RS Technique,Water and Environment Journal (Wiley publication), Volume28, Issue3, DOI: 10.1111/wej.12047.

5-Amiri M., Solaimani K., Miryaghoobzadeh M., 2013, Fuzzy Classification for Mapping Invasive Species from Multispectral imagery,Journal of Indian Society of Remote Sensing, volume 41, pages749–755, DOI 10.1007/s12524-013-0261-8.

6-Amiri M., Solaimani K., Tamartash R., Miryaghoubzadeh M., 2012, Identification of Invasive Species Using Remote Sensing and Vegetation Indices, (Case Study: Vazroud Rangelands, Iran),Journal of Rangeland Science (ISC), Vol. 3, No. 1, 59-70.

7-Amiri M., Solaimani K., Miryaghoobzadeh M., Tamartash R., 2012, Remote Sensing and GIS Applications for Mapping of Invasive Species in Vazroud Rangelands of Iran,Rangeland Journal, Vol. 3, No. 1, 59-70.

8-Solaimani, K., M. Arekhi, R. Tamartash, M. Miryaghoobzadeh, 2010, Land Use/Cover Change Detection Based on Remote Sensing Data (case study: Neka basin),Agriculture and Biology Journal of North America (ABJNA), 1(6): 1148-1157, DOI: 10.5251/abjna.2010.1.6.1148.1157.

9-Smailpour, S., J. Oladi, M. R. Pormajidian, M. Miryaghoobzadeh, 2009, Forest Change Detection in the North of Iran Using TM/ETM+ Imagery,Asian Journal of Applied Sciences, 2, 464-474.

10-Solaimani K., M. Miryaghoobzadeh, S. Lotfi, 2009, Investigation of the Lar Lake Fluctuation Using Remote Sensing Data,Research Journal of Environmental Science, 574-580, DOI: 10.3923/rjes.2009.574.580.

11-خسروی س. الف.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۹، شبیه‌سازی جریان رودخانه بر پایه مدل فیزیکی SWAT در حوزه آبخیز باراندوزچای دریاچه ارومیه، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز،مدیریت حوزه آبخیز.

12-معتمدی ج.، آزاد موسوی الف.، میریعقوب‌زاده م. ح.، سوری م.، ۱۳۹۸، مطلوبیت گونه‌ جاشیر (Prangus ferulacea) در مراتع کوهستانی ارومیه،مرتع، سال سیزدهم، شماره ۳، ۴۰۸-۴۲۲.

13-کریمی م.، شاهدی ک.، رضیئی ط.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۸، بررسی کارآیی شاخص‌های پوشش گیاهی در تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک سنجش از دور در حوزه آبخیز کرخه،سنجش از دور و GIS ایران، سال یازدهم، شماره ۴، ۲۹-۴۶.

14-همتی ز.، سلیمانی ک.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۸، کاربرد مدل SRM و داده‌های ماهواره‌ای MODIS در برآورد رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تکاب)،سنجش از دور و GIS ایران، سال یازدهم، شماره ۲، ۷۹-۹۲.

15-میریعقوب‎زاده م.ح.، خسروی س.ا.، ذبیحی م.، ۱۳۹۸، مروری بر شاخص‌های خشکسالی و بررسی عملکرد آن‎ها،نشریه آب و توسعه پایدار، سال ششم، شماره ۱، ۱۰۳-۱۱۲.

16-میریعقوب‎زاده م.ح.، خسروی س.ا.، ابراهیمی ش.، ذبیحی م.، ۱۳۹۸، رویکرد آب مجازی در مدیریت منابع آب،توسعه و ترویج آبخیزداری، سال هفتم، شماره ۲۴، ۱۱-۲۰.

17-نظرنژاد ح.، ایرانی ط.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۸، بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب حوزه آبخیز زرینه‌رود، آذربایجان غربی،مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد ۱۱، شمار ه ۱، ۷۶-۸۷.

18-مومنیان پ.، نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م. ح.، مصطفی‌زاده ر.، ۱۳۹۷، ارزیابی و اولویت‌بندی زیرحوزه‌های آبخیز قطورچای بر اساس درجه سلامت آبخیز (مطالعه موردی: قطورچای، خوی، آذربایجان‌غربی)،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، سال نهم، شماره ۱۷، ۱-۱۳.

19-صابری ع.، سلطانی گردفرامرزی س.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۷، مطالعه خشکسالی با استفاده از شاخص‌های هواشناسی و داده‌های سنجش از دور (استان آذربایجان غربی)،فیزیک زمین و فضا، دوره ۴۴، شماره ۲، ۴۳۹-۴۶۱.

20-عبدالهی ش.، نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م. ح.، نجفی س.، ۱۳۹۶، برآورد میزان فرسایش ابکندی و توسعه آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ،محله مهندسی اکوسیستم بیابان، سال ششم، شماره ۱۷، ۶۹-۷۹.

21-کریمی ح.، زینی‌وند ح.، طهماسبی‌پور ن.، حقی‌زاده ع.، میریعقوب‌زاده م.، ۱۳۹۶، شبیه‌سازی سطح تحت پوشش برف و رواناب ناشی از ذوب آن در حوزه آبخیز هرو – دهنو در استان لرستان ،مدیریت حوزه آبخیز، سال هشتم، شماره ۱۶، ۷۷-۸۹.

22-قهرمان‌نژاد الف.، نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۶، تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای،حفاظت منابع آب و خاک، سال هفتم، شماره ۲، ۹۱-۱۰۴.

23-رحمانی ن.، شاهدی ک.، سلیمانی ک.، میریعقوب‏زاده م.، ۱۳۹۵، ارزيابي تاثير تغيير کاربري اراضي بر روی ويژگيهاي هيدرولوژيک حوضه آبخيز کسيليان، ،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، سال هفتم، شماره ۱۳، ۲۳-۳۲.

24-نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، عیشویی الف.، ۱۳۹۵، بررسی تغییرات شوری خاک در حاشیه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SaltMod،پژوهش در اکوسیستم‌های زراعی، جلد ۳، شماره ۱، ۳۳-۴۱.

25-کرمی الف.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏زاده م.، ۱۳۹۴، تعیین کاربری های مناسب با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود)،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، شماره ۱۱، ۱۷۱-۱۸۱.

26-کریمی ح.، زینی‌وند ح.، طهماسبی‌پور ن.، حقی‌زاده ع.، میریعقوب‌زاده م.، ارزیابی نتایج فرمول‌های تجربی ذوب برف با مدل WetSpa، مطالعه موردی حوزه آبخیز هرو – دهنو در استان لرستان،فصلنامه بین‌المللی آب و توسعه.

27-رنجبر الف.، حکیم‌پور ف.، میریعقوب‌زاده م.، شریف‌نژاد ج.، پیری ع.، بابایی الف.، ۱۳۹۳، پهنه بندي و مكان يابي دفن پسماندهاي شهري (مطالعه موردي: شهرستان تبريز)،جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره ۴۷، ۱۴۸-۱۳۳.

28-کرمی الف.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۳، ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه بابلرود برای کاربری کشاورزی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)،فصلنامه اکوسیستم‌های طبیعی ایران، دوره پنجم، شماره ۱، ۳۷ - ۴۸.

29-میریعقوب‌زاده م.، سلیمانی ک.، حبیب‌نژاد روشن م.، شاهدی ک.، عباسپور ک.، اخوان س.،، ۱۳۹۳، تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مطالعه موردی: حوضه آبخیز تمر استان گلستان،مهندسی آبیاری و آب ایران، سال چهارم، شماره پانزدهم، ۸۹- ۱۰۲.

30-صفری‏‌شاد م.، حبیب‏‌نژاد روشن م.، ایلدرمی ع.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۴، نظارت بر پوشش برف با استفاده از تصاوير ماهواره‏ای MODIS (مطالعه موردي حوزه آبخيز قره چاي)،پژوهش آب ایران، دوره ۹، شماره ۴، ۱۷۵.

31-دوستی م.، حبیب نژاد روشن م.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۲، مطالعه شاخص‏های اقلیمی حوضه آبخیز تمر استان گلستان در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدل LARS-WG ،فیزیک زمین و فضا، جلد ۳۹، شماره ۴، ۱۷۷-۱۸۹.

32-دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۳، استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی حوضه آبخیز تمر)،پژوهش‏های حفاظت آب و خاک، جلد ۲۱، شماره ۲، ۲۷۷-۲۹۲.

33-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‏‌زاده م.، ۱۳۹۲، بررسی کارآیی تصاویر ماهواره‌ای در پهنه‌بندی گونه‌های مهاجم (مطالعه موردی: مراتع وازرود)،سنجش از دور و GIS ایران، سال پنجم، شماره چهارم، ۳۷-۵۰.

34-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۱، اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوضه های آبخیز بر اساس پارامترهای موفومتریک با استفاده از تکنیک GIS،محیط زیست و توسعه، سال 3، شماره 5، صفحات 15-8.

35-کرمی الف.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۱، ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل رود برای جنگل داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)،فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، شماره 1، صفحات 1-22.

36-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۱، طبقه‌بندی زیرحوضه‌‏ها بر اساس پارامترهای مورفومتریک با استفاده از تحلیل خوشه‏ای در حوضه آبخیز پل-دوآب شازند،دانش آب و خاک دانشگاه تبریز، جلد 22، شماره 4، 211-199.

37-کرمی الف.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏‌زاده م.، ۱۳۹۱، مكانيابي مناطق مستعد توسعه كاربري مسكوني با استفاده از GIS و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بابلرود، مازندران)،فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي، سال سوم، شماره دوم، 99-110.

38-رحمانی ن.، شاهدی ک.، سلیمانی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۱، بررسي تغييرات كاربري اراضي حوضه آبخيز كسيليان با استفاده از تصاوير چند زمانه،مرتع و آبخیزداری، سال شصت و پنجم، شماره اول، صفحات 35-48.

39-کرمی الف.، حسینی‌نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۰، مطالعه و ارزیابی قابلیت‏های مکانی و اکولوژیک حوضه آبخیز بابلرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)،دو فصلنامه آمایش سرزمین، سال سوم، شماره پنجم، صفحات 51-70.

40-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبيب نژادروشن م.، ۱۳۹۰، مدلسازي جريان ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل هيدرولوژيکي SRM (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سد کرج)،تحقيقات منابع آب ايران، شماره 21، صفحات 52-40.

41-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، ۱۳۸۹، بررسي کاربرد نقشه هاي پوشش برفي حاصل از تصاوير ماهواره‏اي MODIS در مدلسازي رواناب ذوب برف (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سد کرج)،علوم زمين، سال نوزدهم، شماره 76، صفحات 148-140.

42-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، ۱۳۸۸، بکارگيري داده هاي سنجش از دور در برآورد دماي سطح اراضی،پژوهشنامه مرتع، سال سوم، شماره چهارم، صفحات 723-734.

43-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، ۱۳۸۸، بررسي دقت تفکيک رقومي پارامترهاي ابر، برف و زمين در تصاوير ماهواره‏اي MODIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز هراز)،علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، سال سوم، شماره نهم، صفحات 54-51.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (74)

1-Eishoeei E., M. Miryaghoubzadeh, K. Shahedi, 2020, Capability assessment of two water indexes in remote sensing data in order to water bodies classification (case study: Gorganroud River – Northeast of Iran),European Geosciences Union (EGU), Vienna Austria.

2-Eishoeei E., M. Miryaghoubzadeh, 2019, Investigation of temporal soil salinity changes in the west side basins of the Urmia hypersaline lake in Iran using remotely sensed data,Living planet symposium, European Space Agency (ESA) Milan, Italy.

3-Eishoeei E., M. Miryaghoubzadeh, 2018, Investigation of temporal soil salinity on the west side of the Urmia hypersaline lake in Iran using remotely sensed data,Geomaplica International Conference, Greece.

4-عیشویی الف.، میریعقوب‌زاده م. ح.، شاهدی ک.، ۱۳۹۹، بررسی وضعیت و ارزیابی میزان کمبود و تنش آبی منابع آب حوضه آبخیز گرگان‏رود با استفاده از شاخص فالکن‏‌مارک،پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ساری.

5-وزیری ش.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۹، بررسی و تعیین کیفیت آب زیرزمینی برخی مناطق دشت میاندوآب (جنوب دریاچه ارومیه)بر اساس تحلیل دیاگرام پایپر،پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ساری.

6-فقه رحیمی الف.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۸، شبیه‏‌سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس الگوریتم بیلان انرژی SNOW-17 در حوضه آبخیز سیمینه‌رود،سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، تبریز.

7-میریعقوب‌زاده م. ح.، خداوردیلو ح.، ۱۳۹۸، تعیین تبخیر و تعرق واقعی حوضه‌های آبخیز غرب دریاچه ارومیه بر اساس الگوریتم توازن انرژی SEBAL،سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، تبریز.

8-میریعقوب‌زاده م.ح.، خسروی س. الف.، خداوردیلو ح.، ۱۳۹۸، پایش ماهواره‌ای توسعه اراضی حوزه آبخیز باراندوزچای با استفاده از تصاویر Sentinel و Landsat،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ارومیه.

9-خسروی س. الف.، جعفرزاده م.س.، میریعقوب‌زاده م.ح.، ۱۳۹۸، تعیین وقایع خشکسالی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی SPI و DI (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

10-علائی ص.، محمودزاده الف.، میریعقوب زاده م.ح.، احمدی بیرگانی ح.، ۱۳۹۸، ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز نازلوچای برای کاربری سکونت شهری روستایی با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

11-علائی ص.، محمودزاده الف.، میریعقوب زاده م.ح.، احمدی بیرگانی ح.، ۱۳۹۸، ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز نازلوچای برای کاربری کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

12-علیزاده م.، حصاری ب.، میریعقوب‌زاده م.ح.، محمدپور م.، ۱۳۹۸، تحلیل روند تغییرات برف در حوضه آبریز دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

13-همتی ز.، سلیمانی ک.، میریعقوب‌زاده م.ح.، ۱۳۹۸، بررسی کارآیی مدل رواناب ذوب برف در پیش‌بینی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تکاب)،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

14-همتی ز.، سلیمانی ک.، میریعقوب‌زاده م.ح.، ۱۳۹۸، برآورد سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده‌ی MODIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تکاب)،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

15-همتی ل.، میریعقوب‌زاده م. ح.، ۱۳۹۸، پیش بینی تغییرات بارش در دوره‌های آتی در حوضه آبخیز آق چای،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

16-میریعقوب‌زاده م. ح.، اسفندیاری ل.، ۱۳۹۸، پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در حوضه آبخیز صوفی‌چای با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

17-میریعقوب‌زاده م. ح.، اسفندیاری ل.، ۱۳۹۸، پتانسیل‌یابی عرصه‌های مستعد پخش سیلاب در شهرستان بناب با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

18-عیشویی الف.، میریعقوب‌زاده م. ح.، شاهدی ک.، ۱۳۹۸، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین بمنظور ارزیابی سلامت و پایداری حوزه آبخیز گرگان‌رود،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

19-حمزه‌نژاد تقلید‌اباد س.، میریعقوب‌زاده م.ح.، عرفانیان م.، معرفی مدل QUAL2K و معادلات حاکم و مقایسه آن با مدل QUAL2E،دهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.

20-حمزه‌نژاد تقلید‌اباد س.، میریعقوب‌زاده م.ح.، عرفانیان م.، ۱۳۹۸، معرفی مدلهای ریاضی کیفیت آب و تشریح مدل WASP و بررسی معادلات حاکم بر آن،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ارومیه.

21-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باراندوزچای استان آذربایجان غربی) ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی.

22-میریعقوب‎زاده، م. ح.، ذبیحی، م.، خسروی س. الف.، مهتدی، م، 1397، اقدامات سازه ای و غیرسازه ای در کنترل سیلاب،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی.

23-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م، 1397، بررسی کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم جنگل،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

24-میریعقوب‎زاده، م. ح.، عرفانیان، م.، ذبیحی، م.، خسروی س. الف.، ابراهیمی، ش، 1397، معرفی ماهواره های پرکاربرد در علوم جنگل،اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه.

25-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، تعیین توان اکولوژیک بر اساس نگرش مبتنی بر آمایش سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قولنجی استان آذربایجان غربی) ،سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری ، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.

26-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از زمین و اثرات آن بر کیفیت آب با استفاده از مدل SWAT ،اولین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، دانشگاه صنعتي اصفهان.

27-میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، یافتن سادگی در پیچیدگی سیستم‌های طبیعی،اولین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، دانشگاه صنعتي اصفهان.

28-میریعقوب‎زاده، م. ح.، همتی، ل، 1397، کاربرد مدل SWAT در شبیه سازی جریان رودخانه در حوزه آبخیز آق‎چای آذربایجان‌غربی،اولین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، دانشگاه صنعتي اصفهان.

29-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م.، میکایئلی، و، 1397، پایش خشکسالی در حوزه آبخیز زرینه رود با استفاده از شاخص های خشکسالی SPI و PNPI،دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

30-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ابراهیمی، ش.، ذبیحی، م، 1397، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آب مجازی در ایران،اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

31-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م.، ابراهیمی، ش، 1397، بررسی نقاط ضعف و قوت شاخص‌های خشکسالی،اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

32-طالبی، الف. ع.، میریعقوب‎زاده، م. ح.، عرفانیان، م، 1397، مدل‌سازی و تخصیص منابع آب سطحی دشت سلماس با استفاده از مدل WEAP،اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‎های زیست محیطی، ساری.

33-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م، 1396، بررسی مسیر گرد و غبار در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل لاگرانژی HYSPLIT،دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، دانشگاه ایلام.

34-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1396، اولویت بندی و تعیین مناطق سیل‌خیز و سیل‌گیر بر پایه GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قولنجی استان آذربایجان غربی) ،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، دانشگاه ملایر.

35-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1396، تعیین کاربری‌های غیرمجاز زمین بر اساس نگرش مبتنی بر آمایش سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قولنجی، آذربایجان غربی)،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی ، دانشگاه ملایر.

36-Eishoeei E., M. Miryaghoubzadeh, 2017, Land Use Land Cover (LULC) change detection assessment using OLI/ETM+ imagery in Nazlu river basin,World Cover 2017 Conference, ESA-ESRIN, Frascaty, Italy.

37-M. Miryaghoubzadeh, K. Shahedi, 2016, Impacts of land use on Water Quality Using Soil and Water Assessment Tool (SWAT),16th Biennial International Conference ERB ,Bucharest Romania.

38-Gholamnejad K., Souri M., Miryaghoubzadeh M., Motamedi J., 2016, Vegetation impacts on aerosols in north side of the Urmia lake,Secretariat of the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, 2016, Tehran, Iran .

39-Eishooei E., Nazarnejad H., Miryaghoubzadeh M., 2016, Change detection of saline lands in west side of Urmia lake using remote sensing data,Secretariat of the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, 2016, Tehran, Iran.

40-H. Darabi, K. Shahedi, K. Solaimani, M. Miryaghoubzadeh, 2012, Flooding prioritization of Pol-Doab Shazand sub-catchments using hydrologic and statistical models,The 8th International Symposium Agro Environ 2012, Wageningen, The Netherland.

41-Miryaghoubzadeh M., shahedi K., 2012, Land Use Planning Using Geographical Information System (GIS) Techniques,The 8th International Symposium Agro Environ 2012, Wageningen, The Netherland.

42-M. Arekhi, K. Solaimani, M. Miryaghoobzadeh, S. Arekhi, 2009, Comparison of Different Classification Methods for Land Use Mapping,The 30th Asian Conference on Remote Sensing, Singapore.

43-Miryaghoubzadeh M., K. Solaimani, 2007, Detection of water volume changes in Lar dam using ETM+ imagery,The 28th Asian Conference on Remote Sensing, Malaysia.

44-Miryaghoubzadeh M., M. Ghanbarpour, 2007, Investigation of snow and cloud albedo changes in MODIS imagery,The 28th Asian Conference on Remote Sensing, Malaysia.

45-مومنیان، پ.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب‌زاده، م.، و مصطفی زاده، ر. ، 1395، ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب بر اساس دیاگرام شولر (مطالعه موردی قطورچای، خوی)،دومین کنفرانس بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز .

46-حمزه قوشچی، سالار، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، 1394، برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز زره شوران با استفاده از مدل MPSIAC،سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران، همدان.

47-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح.، 1394، اعتبارسنجی و ارزیابی روش‌های برون یابی برآورد رسوب معلق (مورد مطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای)،اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار محیط زیست، تهران.

48-تردست ز.، نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، 1394، بررسی اثرات تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی حوضه نازلوچای ارومیه،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی، اردبیل.

49-عبدالهی ش.، نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، نجفی س.، 1394، بررسی توزیع فرسایش آبکندی در حوضه آبخیز ایده‌لو زنجان با استفاده از پارامترهای فیزیوگرافی،هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان.

50-نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، مهدیزاده م.، 1394، نرمال‌سازی داده‌های بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک ارومیه،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی، اردبیل.

51-آزاد موسوی الف.، معتمدی ج.، میریعقوب زاده م.، 1394، تعیین نقشه مطلوبیت رویشگاه گونه Prangos Ferulaceae با استفاده از تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک،نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران.

52-صفری شاد م.، حبیب نژاد روشن م.، ایلدرمی ع.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1391، بررسی رابطه تغییر اقلیم با دبی حاصل از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره چای)،سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری.

53-دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1391، پیش بینی تغییرات اقلیمی با کاربرد مدلهای اقلیمی، سناریو ها و روشهای کاهش مقیاس،سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری.

54-دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، قابلیت مدل IHACRES در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه آبخیز سد شهید رجایی (مطالعه موردی: زیر حوضه سلیمان تنگه)،سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری.

55-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‏زاده م.، 1390، استفاده چند منظوره از پوشش گياهی در جهت مديريت پايدار (مطالعه موردی: حوزه آبخيز وازرود)،همایش دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

56-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‌‏زاده م.، 1390، مطالعه فلوریستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع اکوسیستمهای خزری مطالعه موردی: مراتع وازرود،اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار.

57-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، 1390، اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز بر اساس پارامترهای موفومتریک با استفاده از تکنیک GIS،نهمین همایش ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی، تهران.

58-رحمانی ن.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، 1390، ارزیابی شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاده در سنجش از دور (مطالعه موردی حوضه آبخیز هریسک)،هجدهمین همایش ملی ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری، تهران.

59-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1389، برنامه ریزی تفرجی بر اساس پتانسیل سرزمین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران)،چهارمین همایش تخصصی محیط زیست، تهران.

60-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‌‏زاده م.، 1389، پهنه بندی حوضه آبخیز بابلکنار برای کاربری کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

61-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1389، ارزیابی قابلیت حوضه آبخیز بابلک برای کاربری کشاورزی با استفاده از تلفیق روش AHP و GIS،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

62-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‌‏زاده م.، 1389، ارزيابي توان تفرجي زير حوزه اسکليم‌‏رود با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايی،دومين کنفرانس بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم هاي خزري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

63-رحماني ن.، شاهدي ک.، سليماني ک.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1389، بررسي تئوري مدلهاي تغيير کاربري اراضي،ششمين کنفرانس ملي آبخيزداري ايران، دانشگاه تربيت مدرس.

64-آبکار ع.، حبيب نژاد روشن م.، کريمي و.، ميريعقوب‌زاده م.، حسيني صفا س.، 1388، پتانسيل ها و چالش هاي استفاده از مدلهاي ذوب برف در حوزه هاي آبخيز ايران،چهارمين کنفرانس آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

65-رنجبر ا.، ميريعقوب‌‏زاده م.، 1388، بررسي سايتهاي مناسب دفن پسماندهاي شهري در شهرستان تبريز،ششمين کنفرانس سامانه هاي اطلاعات مکاني GIS، سازمان نقشه برداري کشور.

66-سيدي علم آباد م.، مرادي ح.، قنبرپور م. ر.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1387، بررسي کارکرد مدل SRM در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه هاي کوهستاني ايران و مقايسه آن با ساير نقاط جهان،سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز .

67-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبيب نژاد روشن م.، رنجبر ا.، 1387، آشکارسازي تغييرات آلبدوي برف و ابر در تصاوير ماهواره‏اي MODIS به منظور تفکيک ابر و برف،کنفرانس ژئوماتيک 87، سازمان نقشه برداري کشور.

68-ميريعقوب‌‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1386، تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP) رهيافتي براي مديريت جامع حوضه هاي آبخيز،چهارمين کنفرانس ملي آبخيزداري ايران، دانشگاه تهران.

69-ميريعقوب‌‏زاده م.، رنجبر ا.، 1386، بررسي توسعه مکاني شهرستان ساري با استفاده از تصاوير سنجش از دور در محيط GIS،کنفرانس ملي GIS و مديريت شهري.

70-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبيب نژاد روشن م.، 1386، بازتابش طيف الکترومغناطيس برف و کاربرد آن در سنجش از دور،کنفرانس ژئوماتيک و ارتباطات جهاني.

71-ميريعقوب‌‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، رنجبر ا.، 1386، ماهواره هاي با کاربرد در پايش برف و يخ،کنفرانس ژئوماتيک و ارتباطات جهاني.

72-محبي ر.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1385، بررسي اکولوژيک کميت وکيفيت آبهاي وتلند فريدونکنار،کنفرانس توسعه پايدار.

73-ميريعقوب‏‌زاده م.، محبي ر.، 1385، معرفي مدل مثلثي توسعه پايدار، ارتباط عوامل اقتصادي و اجتماعي با عامل اکولوژيک و چالشهاي فراروي آنها،کنفرانس توسعه پايدار.

74-ميريعقوب‌‏زاده م.، کلارستاقي (کاویان) ع.، ، 1384، برآورد ميزان فرسايش و رسوب حوضه آبخيز جمال الدين كلا به روش EPM،اولين کنفرانس علوم زمين.
کتاب های چاپ شده (1)

1-محمود حبیب‌نژاد روشن، میرحسن میریعقوب‌زاده، هیدرولوژی برف،انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (در دست چاپ).
پایان نامه ها (17)

1- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بررسی روند تغییرات شوری اراضی حاشیه غربی دریاچه ارومیه" خانم مهندس ادیت عیشویی، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

2- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه )مطالعه موردی حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه )" خانم مهندس زهرا تردست، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، ، دانشگاه ارومیه.

3- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " نقش اقدامات آبخیزداری در تغییرات مورفولوژیکی آبکندها" خانم مهندس شیلا عبدالهی، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

4- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " مقایسه روش های تخمین فرسایش و رسوب حوزه به منظور تصحیح عامل فرسایش پذیری خاک" خانم مهندس بهناز یوسفی، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

5- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " نرمال‌سازی داده‌های بارندگی روزانه و ماهانه اقلیم‌های مختلف ایران به منظور تعیین مناسب‌ترین تبدیل نرمال‌ساز" خانم مهندس مرضیه مهدی‌زاده، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

6- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری با عنوان " تعیین رویشگاه بالقوه گونه های مهم مرتعی در مراتع کوهستانی ارومیه" خانم مهندس الهام آزاد موسوی، تصویب اردیبهشت ۱۳۹۴ (دفاع شده در مهر ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

7- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری با عنوان " بررسی اثرات پوشش گیاهی بر ذرات معلق جو (مطالعه موردی: حوزه میقاتل استان آذربایجان غربی)" خانم مهندس خدیجه غلام‌نژاد، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

8- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " مقایسه مدل‌های ریاضی و منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه نازلوچای ارومیه " خانم مهندس نسرین عطالو، تصویب بهمن ۱۳۹۲ (دفاع شده در مهر ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

9- استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد مرتعداري با عنوان "مقايسه روشهاي مختلف پايش پوشش گياهي و كاربري اراضي با استفاده از تكنيك هاي RS و "GIS، خانم مهندس ملیحه آرخي، تصويب ديماه 1387 (دفاع شده در آذر 1388)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

10- استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري با عنوان "ارزيابي تاثير تغييرات کاربري اراضي بر روي رژيم هيدرولوژيکي حوضه آبخيز کسيليان"، آقاي مهندس ناصح رحماني، تصويب آبان 1388 (دفاع شده در آبان ماه 1389) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

11- استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد جنگلداري با عنوان "آمايش سرزمين حوزه آبخيز بابلرود به روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)"، آقاي مهندس اميد کرمي، تصويب آبان 1388 (دفاع شده در آبان ماه 1389) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

12- استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري با عنوان "اولویت‏ بندی حوزه‏ های آبخیز بر اساس عوامل مورفومتریک و کاربری اراضی"، آقاي مهندس حمید دارابی، تصويب آذر 1389 (دفاع شده در بهمن ماه 1390) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

13- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری با عنوان "بررسي کارایی داده‏های ماهواره ‏ای در پهنه‏ بندی گونه‏ های مهاجم کنگر و سنبله نقره ‏ای (مطالعه موردی: مراتع وازرود استان مازندران)"، خانم مهندس مریم امیری، تصویب دی ماه 1389(دفاع شده در بهمن ‏ماه 1390) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

14- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بکارگیری مدل SRM در فرایند شبیه ‏سازی رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره چای استان همدان)" خانم مهندس مهتاب صفری ‏شاد، تصویب آذرماه 1390(دفاع شده در مهرماه 1391) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

15- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بررسی اثر تغییر اقلیم بر دبی جریان با کاربرد مدل بارش رواناب" خانم مهندس مریم دوستی، تصویب آذرماه 1390(دفاع شده در بهمن 1391) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

16- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "شبیه¬سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از دو مدل WetSpaو SRM در حوزه آبخیز هرو- دهنو استان لرستان" آقای مهندس حمید کریمی، تصویب آذرماه 1392 (دقاع شده در بهمن ۱۳۹۳)، دانشگاه لرستان.

17- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد نقشه‌برداری با عنوان "شبیه¬سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در استان لرستان" آقای مهندس احسان فولادوند، تصویب آذرماه 139۳ (دفاع شده در شهریور ۱۳۹۴)، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و علوم پیشرفته کرمان.
دروس تدریس شده (11)

1- سنجش از دور (مقطع كارشناسي ارشد مهندسي آبخيزداري و مهندسی مرتعداری، مهر ۸۷ الی تیر ۸۹، دانشگاه مازندران).

2- روش تحقیق، دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری.

3- مدلسازی اکوسیستم های مرتعی، دوره کارشناسی ارشد مرتعداری.

4- سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، دوره کارشناسی ارشد مرتعداری.

5- آمایش سرزمین، دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری.

6- هیدرولیک.

7- هیدرولوژی‌کاربردی.

8- مبانی سیستم‌ها.

9- سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS).

10- مساحی و نقشه‌برداری.

11- منابع و مسائل آب در ایران.