• نام و نام خانوادگی
  • میرحسن میریعقوب زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

نام: ميرحسن

نام خانوادگي: ميريعقوب زاده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

تحصيلات: دكتري تخصصی علوم و مهندسي آبخيزداري، گرايش هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه مازندران

تخصص: شبیه سازی و مدلسازی، سنجش از دور در هیدرولوژی

حائز رتبه اول در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه مازندران

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: شبيه سازي جريان رودخانه بر اساس مدل هيدرولوژيکي رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخيز سد کرج

عنوان رساله دکتری: توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL)

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (32)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (55)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میرحسن میریعقوب زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
        بیوگرافی کوتاه

نام: ميرحسن

نام خانوادگي: ميريعقوب زاده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

تحصيلات: دكتري تخصصی علوم و مهندسي آبخيزداري، گرايش هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه مازندران

تخصص: شبیه سازی و مدلسازی، سنجش از دور در هیدرولوژی

حائز رتبه اول در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه مازندران

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: شبيه سازي جريان رودخانه بر اساس مدل هيدرولوژيکي رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخيز سد کرج

عنوان رساله دکتری: توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- دكتري تخصصی علوم و مهندسي آبخيزداري، گرايش هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه مازندران.

2- حائز رتبه اول در دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه مازندران.

3- عنوان رساله دکتری: توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL) (با امتیاز: 19.36 و با درجه عالی).

4- عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: شبيه سازي جريان رودخانه بر اساس مدل هيدرولوژيکي رواناب حاصل از ذوب برف (SRM) در حوضه آبخيز سد کرج (با امتیاز: 19.38 و با درجه: عالی).
مقالات ژورنال (32)

1-Eishooei E., Nazarnejad H., Miryaghoubzadeh M.,, 2019, Temporal Soil Salinity Modeling Using Saltmod Model in The West Side of Urmia Hyper Saline Lake Iran,CATENA, 176, 306-314, .

2-میریعقوب‎زاده م.ح.، خسروی س.ا.، ذبیحی م.، ، 1398، مروری بر شاخص‌های خشکسالی و بررسی عملکرد آن‎ها،نشریه آب و توسعه پایدار.

3-میریعقوب‎زاده م.ح.، خسروی س.ا.، ابراهیمی ش.، ذبیحی م.، ، 1398، رویکرد آب مجازی در مدیریت منابع آب،توسعه و ترویج آبخیزداری.

4-نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، عیشویی الف.، بررسی تغییرات شوری خاک در حاشیه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SaltMod،پژوهش در اکوسیستم‌های زراعی.

5-ميريعقوب‌‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبيب نژاد روشن م.، 1390، مدلسازي جريان ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل هيدرولوژيکي SRM (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سد کرج)،تحقيقات منابع آب ايران.

6-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1389، بررسي کاربرد نقشه هاي پوشش برفي حاصل از تصاوير ماهواره‏اي MODIS در مدلسازي رواناب ذوب برف (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سد کرج)،علوم زمين.

7-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1388، بکارگيري داده هاي سنجش از دور در برآورد دماي سطح اراضي،مرتع، سال سوم، شماره چهارم، صفحات 723-734.

8-رحمانی ن.، شاهدی ک.، سلیمانی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، سال شصت و پنجم، شماره اول، صفحات 35-48، بررسي تغييرات كاربري اراضي حوضه آبخيز كسيليان با استفاده از تصاوير چند زمانه،مرتع و آبخیزداری.

9-رحمانی ن.، شاهدی ک.، سلیمانی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، ارزيابي تاثير تغيير کاربري اراضي بر روی ويژگيهاي هيدرولوژيک حوضه آبخيز کسيليان،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز .

10-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1390، مطالعه و ارزیابی قابلیت‏های مکانی و اکولوژیک حوضه آبخیز بابلرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)،دو فصل نامه آمایش سرزمین.

11-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1391، ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل رود برای جنگل داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)،فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل.

12-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1391، مكانيابي مناطق مستعد توسعه كاربري مسكوني با استفاده از GIS و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بابلرود، مازندران)،فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي.

13-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، 1391، طبقه بندی زیرحوضه‏ها بر اساس پارامترهای مورفومتریک با استفاده از تحلیل خوشه‏ای در حوضه آبخیز پل-دوآب شازند،دانش آب و خاک .

14-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1391، اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز بر اساس پارامترهای موفومتریک با استفاده از تکنیک GIS،محیط زیست و توسعه.

15-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۲، بررسی کارآیی تصاویر ماهواره ای در پهنه بندی گونه های مهاجم (مطالعه موردی: مراتع وازرود)،سنجش از دور و GIS ایران.

16-دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏‌زاده م.، ۱۳۹۳، استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی حوضه آبخیز تمر)،پژوهش‏های حفاظت آب و خاک.

17-دوستی م.، حبیب نژاد روشن م.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، ۱۳۹۲، مطالعه شاخص‏های اقلیمی حوضه آبخیز تمر استان گلستان در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدل LARS-WG،فیزیک زمین و فضا.

18-صفری‏ شاد م.، حبیب‏ نژاد روشن م.، ایلدرمی ع.، میریعقوب‌زاده م.، نظارت بر پوشش برف با استفاده از تصاوير ماهواره‏ای MODIS (مطالعه موردي حوزه آبخيز قره چاي)،پژوهش آب ایران.

19-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏‌زاده م.، ۱۳۹۴، تعیین کاربری های مناسب با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود)،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز.

20-کرمی ا.، حسینی نصر س. م.، جلیلوند ح.، میریعقوب‏‌زاده م.، ۱۳۹۳، ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه بابلرود برای کاربری کشاورزی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)،فصلنامه اکوسیستم‌های طبیعی ایران.

21-رنجبر ا.، حکیم‌پور ف.، میریعقوب‌زاده م.، شریف‌نژاد ج.، پیری ع.، بابایی ا.، شماره ۴۷، ۱۴۸-۱۳۳، پهنه بندي و مكان يابي دفن پسماندهاي شهري (مطالعه موردي: شهرستان تبريز)،جغرافیا و برنامه‌ریزی.

22-میریعقوب‌زاده م.، سلیمانی ک.، حبیب‌نژاد روشن م.، شاهدی ک.، عباسپور ک.، اخوان س.، ۱۳۹۳، تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‌های سنجش از دور مطالعه موردی: حوضه آبخیز تمر استان گلستان،مهندسی آبیاری و آب ایران.

23-کریمی ح.، زینی‌وند ح.، طهماسبی‌پور ن.، حقی‌زاده ع.، میریعقوب‌زاده م.، ارزیابی نتایج فرمول‌های تجربی ذوب برف با مدل WetSpa، مطالعه موردی حوزه آبخیز هرو – دهنو در استان لرستان،فصلنامه بین‌المللی آب و توسعه.

24-کریمی ح.، زینی‌وند ح.، طهماسبی‌پور ن.، حقی‌زاده ع.، میریعقوب‌زاده م.، شبیه‌سازی سطح تحت پوشش برف و رواناب ناشی از ذوب آن در حوزه آبخیز هرو – دهنو در استان لرستان،مدیریت حوزه آبخیز.

25-Solaimani K., M. Miryaghoobzadeh, S. Lotfi, 2009, Investigation of the Lar Lake Fluctuation Using Remote Sensing Data,Research Journal of Environmental Science.

26-Smailpour, S., J. Oladi, M. R. Pormajidian, M. Miryaghoobzadeh, 2009, Forest Change Detection in the North of Iran Using TM/ETM+ Imagery,Asian Journal of Applied Sciences.

27-Solaimani, K., M. Arekhi, R. Tamartash, M. Miryaghoobzadeh, 2010, Land Use/Cover Change Detection Based on Remote Sensing Data (case study: Neka basin),Agriculture and Biology Journal of North America .

28-Amiri M., Solaimani K., Tamartash R., Miryaghoubzadeh M., 2012, Identification of Invasive Species Using Remote Sensing and Vegetation Indices, (Case Study: Vazroud Rangelands, Iran),Journal of Rangeland Science .

29-Amiri M., Solaimani K., Miryaghoobzadeh M., 2013, Fuzzy Classification for Mapping Invasive Species from Multispectral imagery,Journal of Indian Society of Remote Sensing.

30-Darabi H., Shahedi K., Solaimani K., Miryaghoubzadeh M., 2013, Prioritization of Sub-watersheds based on Flooding Conditions using Hydrological model, multivariate analysis and RS Technique,Water and Environment Journal (Wiley publication).

31-Karimi H., Zeinivand H., Tahmasebipour N., Haghizadeh A., Miryaghoubzadeh M., 2016, Comparison of SRM and WetSpa models efficiency for snowmelt runoff simulation,Environmental Earth Sciences, 75:664.

32- 1394، تعیین توان حوزه آبخیز بابلرود برای کاربری های مختلف با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (55)

1-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باراندوزچای استان آذربایجان غربی) ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی.

2-میریعقوب‎زاده، م. ح.، ذبیحی، م.، خسروی س. الف.، مهتدی، م، 1397، اقدامات سازه ای و غیرسازه ای در کنترل سیلاب،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی.

3-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م، 1397، بررسی کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم جنگل،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

4-میریعقوب‎زاده، م. ح.، عرفانیان، م.، ذبیحی، م.، خسروی س. الف.، ابراهیمی، ش، 1397، معرفی ماهواره های پرکاربرد در علوم جنگل،اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه.

5-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، تعیین توان اکولوژیک بر اساس نگرش مبتنی بر آمایش سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قولنجی استان آذربایجان غربی) ،سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری ، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.

6-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از زمین و اثرات آن بر کیفیت آب با استفاده از مدل SWAT ،اولین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، دانشگاه صنعتي اصفهان.

7-میریعقوب‎زاده، م. ح، 1397، یافتن سادگی در پیچیدگی سیستم‌های طبیعی،اولین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، دانشگاه صنعتي اصفهان.

8-47- Eishoeei E., M. Miryaghoubzadeh, 2018, Investigation of temporal soil salinity in the west side of the Urmia hyper saline lake in Iran using remotely sensed data,Geomalica International Conference, Greece.

9-میریعقوب‎زاده، م. ح.، همتی، ل، 1397، کاربرد مدل SWAT در شبیه سازی جریان رودخانه در حوزه آبخیز آق‎چای آذربایجان‌غربی،اولین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، دانشگاه صنعتي اصفهان.

10-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م.، میکایئلی، و، 1397، پایش خشکسالی در حوزه آبخیز زرینه رود با استفاده از شاخص های خشکسالی SPI و PNPI،دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

11-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ابراهیمی، ش.، ذبیحی، م، 1397، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آب مجازی در ایران،اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

12-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م.، ابراهیمی، ش، 1397، بررسی نقاط ضعف و قوت شاخص‌های خشکسالی،اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

13-طالبی، الف. ع.، میریعقوب‎زاده، م. ح.، عرفانیان، م، 1397، مدل‌سازی و تخصیص منابع آب سطحی دشت سلماس با استفاده از مدل WEAP،اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‎های زیست محیطی، ساری.

14-میریعقوب‎زاده، م. ح.، خسروی، س. الف.، ذبیحی، م، 1396، بررسی مسیر گرد و غبار در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل لاگرانژی HYSPLIT،دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، دانشگاه ایلام.

15-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1396، اولویت بندی و تعیین مناطق سیل‌خیز و سیل‌گیر بر پایه GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قولنجی استان آذربایجان غربی) ،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، دانشگاه ملایر.

16-خسروی س. الف.، میریعقوب‎زاده، م. ح، 1396، تعیین کاربری‌های غیرمجاز زمین بر اساس نگرش مبتنی بر آمایش سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قولنجی، آذربایجان غربی)،دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی ، دانشگاه ملایر.

17-Eishoeei E., M. Miryaghoubzadeh, 2017, Land Use Land Cover (LULC) change detection assessment using OLI/ETM+ imagery in Nazlu river basin,World Cover 2017 Conference, ESA-ESRIN, Frascaty, Italy.

18-M. Miryaghoubzadeh, K. Shahedi, 2016, Impacts of land use on Water Quality Using Soil and Water Assessment Tool (SWAT),16th Biennial International Conference ERB ,Bucharest Romania.

19-Gholamnejad K., Souri M., Miryaghoubzadeh M., Motamedi J., 2016, Vegetation impacts on aerosols in north side of the Urmia lake,Secretariat of the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, 2016, Tehran, Iran .

20-Eishooei E., Nazarnejad H., Miryaghoubzadeh M., 2016, Change detection of saline lands in west side of Urmia lake using remote sensing data,Secretariat of the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, 2016, Tehran, Iran.

21-H. Darabi, K. Shahedi, K. Solaimani, M. Miryaghoubzadeh, 2012, Flooding prioritization of Pol-Doab Shazand sub-catchments using hydrologic and statistical models,The 8th International Symposium Agro Environ 2012, Wageningen, The Netherland.

22-Miryaghoubzadeh M., shahedi K., 2012, Land Use Planning Using Geographical Information System (GIS) Techniques,The 8th International Symposium Agro Environ 2012, Wageningen, The Netherland.

23-M. Arekhi, K. Solaimani, M. Miryaghoobzadeh, S. Arekhi, 2009, Comparison of Different Classification Methods for Land Use Mapping,The 30th Asian Conference on Remote Sensing, Singapore.

24-Miryaghoubzadeh M., K. Solaimani, 2007, Detection of water volume changes in Lar dam using ETM+ imagery,The 28th Asian Conference on Remote Sensing, Malaysia.

25-Miryaghoubzadeh M., M. Ghanbarpour, 2007, Investigation of snow and cloud albedo changes in MODIS imagery,The 28th Asian Conference on Remote Sensing, Malaysia.

26-مومنیان، پ.، نظرنژاد،ح.، میریعقوب‌زاده، م.، و مصطفی زاده، ر. ، 1395، ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب بر اساس دیاگرام شولر (مطالعه موردی قطورچای، خوی)،دومین کنفرانس بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز .

27-حمزه قوشچی، سالار، نظرنژاد،ح.، میریعقوب زاده، م.ح.، 1394، برآورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز زره شوران با استفاده از مدل MPSIAC،سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران، همدان.

28-عطالو، ن.، نظرنژاد،ح. و میریعقوب زاده، م.ح.، 1394، اعتبارسنجی و ارزیابی روش‌های برون یابی برآورد رسوب معلق (مورد مطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای)،اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار محیط زیست، تهران.

29-تردست ز.، نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، 1394، بررسی اثرات تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی حوضه نازلوچای ارومیه،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی، اردبیل.

30-عبدالهی ش.، نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، نجفی س.، 1394، بررسی توزیع فرسایش آبکندی در حوضه آبخیز ایده‌لو زنجان با استفاده از پارامترهای فیزیوگرافی،هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان.

31-نظرنژاد ح.، میریعقوب‌زاده م.، مهدیزاده م.، 1394، نرمال‌سازی داده‌های بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک ارومیه،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی، اردبیل.

32-آزاد موسوی الف.، معتمدی ج.، میریعقوب زاده م.، 1394، تعیین نقشه مطلوبیت رویشگاه گونه Prangos Ferulaceae با استفاده از تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک،نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران.

33-صفری شاد م.، حبیب نژاد روشن م.، ایلدرمی ع.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1391، بررسی رابطه تغییر اقلیم با دبی حاصل از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره چای)،سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری.

34-دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏‌زاده م.، 1391، پیش بینی تغییرات اقلیمی با کاربرد مدلهای اقلیمی، سناریو ها و روشهای کاهش مقیاس،سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری.

35-دوستی م.، شاهدی ک.، حبیب نژاد روشن م.، میریعقوب‏زاده م.، 1391، قابلیت مدل IHACRES در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه آبخیز سد شهید رجایی (مطالعه موردی: زیر حوضه سلیمان تنگه)،سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری.

36-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‏زاده م.، 1390، استفاده چند منظوره از پوشش گياهی در جهت مديريت پايدار (مطالعه موردی: حوزه آبخيز وازرود)،همایش دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

37-امیری م.، سلیمانی ک.، تمرتاش ر.، میریعقوب‌‏زاده م.، 1390، مطالعه فلوریستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع اکوسیستمهای خزری مطالعه موردی: مراتع وازرود،اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار.

38-دارابی ح.، سلیمانی ک.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، 1390، اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز بر اساس پارامترهای موفومتریک با استفاده از تکنیک GIS،نهمین همایش ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی، تهران.

39-رحمانی ن.، شاهدی ک.، میریعقوب‌‏زاده م.، 1390، ارزیابی شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاده در سنجش از دور (مطالعه موردی حوضه آبخیز هریسک)،هجدهمین همایش ملی ژئوماتیک، سازمان نقشه برداری، تهران.

40-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1389، برنامه ریزی تفرجی بر اساس پتانسیل سرزمین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود، مازندران)،چهارمین همایش تخصصی محیط زیست، تهران.

41-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‌‏زاده م.، 1389، پهنه بندی حوضه آبخیز بابلکنار برای کاربری کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

42-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1389، ارزیابی قابلیت حوضه آبخیز بابلک برای کاربری کشاورزی با استفاده از تلفیق روش AHP و GIS،اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

43-کرمي ا.، حسيني نصر س. م.، جليلوند ح.، ميريعقوب‌‏زاده م.، 1389، ارزيابي توان تفرجي زير حوزه اسکليم‌‏رود با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايی،دومين کنفرانس بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم هاي خزري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.

44-رحماني ن.، شاهدي ک.، سليماني ک.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1389، بررسي تئوري مدلهاي تغيير کاربري اراضي،ششمين کنفرانس ملي آبخيزداري ايران، دانشگاه تربيت مدرس.

45-آبکار ع.، حبيب نژاد روشن م.، کريمي و.، ميريعقوب‌زاده م.، حسيني صفا س.، 1388، پتانسيل ها و چالش هاي استفاده از مدلهاي ذوب برف در حوزه هاي آبخيز ايران،چهارمين کنفرانس آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

46-رنجبر ا.، ميريعقوب‌‏زاده م.، 1388، بررسي سايتهاي مناسب دفن پسماندهاي شهري در شهرستان تبريز،ششمين کنفرانس سامانه هاي اطلاعات مکاني GIS، سازمان نقشه برداري کشور.

47-سيدي علم آباد م.، مرادي ح.، قنبرپور م. ر.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1387، بررسي کارکرد مدل SRM در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه هاي کوهستاني ايران و مقايسه آن با ساير نقاط جهان،سومين کنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه تبريز .

48-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبيب نژاد روشن م.، رنجبر ا.، 1387، آشکارسازي تغييرات آلبدوي برف و ابر در تصاوير ماهواره‏اي MODIS به منظور تفکيک ابر و برف،کنفرانس ژئوماتيک 87، سازمان نقشه برداري کشور.

49-ميريعقوب‌‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، 1386، تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP) رهيافتي براي مديريت جامع حوضه هاي آبخيز،چهارمين کنفرانس ملي آبخيزداري ايران، دانشگاه تهران.

50-ميريعقوب‌‏زاده م.، رنجبر ا.، 1386، بررسي توسعه مکاني شهرستان ساري با استفاده از تصاوير سنجش از دور در محيط GIS،کنفرانس ملي GIS و مديريت شهري.

51-ميريعقوب‏‌زاده م.، قنبرپور م. ر.، حبيب نژاد روشن م.، 1386، بازتابش طيف الکترومغناطيس برف و کاربرد آن در سنجش از دور،کنفرانس ژئوماتيک و ارتباطات جهاني.

52-ميريعقوب‌‏زاده م.، قنبرپور م. ر.، رنجبر ا.، 1386، ماهواره هاي با کاربرد در پايش برف و يخ،کنفرانس ژئوماتيک و ارتباطات جهاني.

53-محبي ر.، ميريعقوب‏‌زاده م.، 1385، بررسي اکولوژيک کميت وکيفيت آبهاي وتلند فريدونکنار،کنفرانس توسعه پايدار.

54-ميريعقوب‏‌زاده م.، محبي ر.، 1385، معرفي مدل مثلثي توسعه پايدار، ارتباط عوامل اقتصادي و اجتماعي با عامل اکولوژيک و چالشهاي فراروي آنها،کنفرانس توسعه پايدار.

55-ميريعقوب‌‏زاده م.، کلارستاقي (کاویان) ع.، ، 1384، برآورد ميزان فرسايش و رسوب حوضه آبخيز جمال الدين كلا به روش EPM،اولين کنفرانس علوم زمين.
کتاب های چاپ شده (1)

1-محمود حبیب‌نژاد روشن، میرحسن میریعقوب‌زاده، هیدرولوژی برف،انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (در دست چاپ).
پایان نامه ها (17)

1- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بررسی روند تغییرات شوری اراضی حاشیه غربی دریاچه ارومیه" خانم مهندس ادیت عیشویی، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

2- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه )مطالعه موردی حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه )" خانم مهندس زهرا تردست، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، ، دانشگاه ارومیه.

3- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " نقش اقدامات آبخیزداری در تغییرات مورفولوژیکی آبکندها" خانم مهندس شیلا عبدالهی، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

4- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " مقایسه روش های تخمین فرسایش و رسوب حوزه به منظور تصحیح عامل فرسایش پذیری خاک" خانم مهندس بهناز یوسفی، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

5- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " نرمال‌سازی داده‌های بارندگی روزانه و ماهانه اقلیم‌های مختلف ایران به منظور تعیین مناسب‌ترین تبدیل نرمال‌ساز" خانم مهندس مرضیه مهدی‌زاده، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

6- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری با عنوان " تعیین رویشگاه بالقوه گونه های مهم مرتعی در مراتع کوهستانی ارومیه" خانم مهندس الهام آزاد موسوی، تصویب اردیبهشت ۱۳۹۴ (دفاع شده در مهر ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

7- استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری با عنوان " بررسی اثرات پوشش گیاهی بر ذرات معلق جو (مطالعه موردی: حوزه میقاتل استان آذربایجان غربی)" خانم مهندس خدیجه غلام‌نژاد، تصویب بهمن ۱۳۹۳ (دفاع شده در اسفند ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

8- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان " مقایسه مدل‌های ریاضی و منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه نازلوچای ارومیه " خانم مهندس نسرین عطالو، تصویب بهمن ۱۳۹۲ (دفاع شده در مهر ۱۳۹۴)، دانشگاه ارومیه.

9- استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد مرتعداري با عنوان "مقايسه روشهاي مختلف پايش پوشش گياهي و كاربري اراضي با استفاده از تكنيك هاي RS و "GIS، خانم مهندس ملیحه آرخي، تصويب ديماه 1387 (دفاع شده در آذر 1388)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

10- استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري با عنوان "ارزيابي تاثير تغييرات کاربري اراضي بر روي رژيم هيدرولوژيکي حوضه آبخيز کسيليان"، آقاي مهندس ناصح رحماني، تصويب آبان 1388 (دفاع شده در آبان ماه 1389) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

11- استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد جنگلداري با عنوان "آمايش سرزمين حوزه آبخيز بابلرود به روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)"، آقاي مهندس اميد کرمي، تصويب آبان 1388 (دفاع شده در آبان ماه 1389) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

12- استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري با عنوان "اولویت‏ بندی حوزه‏ های آبخیز بر اساس عوامل مورفومتریک و کاربری اراضی"، آقاي مهندس حمید دارابی، تصويب آذر 1389 (دفاع شده در بهمن ماه 1390) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

13- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری با عنوان "بررسي کارایی داده‏های ماهواره ‏ای در پهنه‏ بندی گونه‏ های مهاجم کنگر و سنبله نقره ‏ای (مطالعه موردی: مراتع وازرود استان مازندران)"، خانم مهندس مریم امیری، تصویب دی ماه 1389(دفاع شده در بهمن ‏ماه 1390) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

14- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بکارگیری مدل SRM در فرایند شبیه ‏سازی رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره چای استان همدان)" خانم مهندس مهتاب صفری ‏شاد، تصویب آذرماه 1390(دفاع شده در مهرماه 1391) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

15- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "بررسی اثر تغییر اقلیم بر دبی جریان با کاربرد مدل بارش رواناب" خانم مهندس مریم دوستی، تصویب آذرماه 1390(دفاع شده در بهمن 1391) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

16- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری با عنوان "شبیه¬سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از دو مدل WetSpaو SRM در حوزه آبخیز هرو- دهنو استان لرستان" آقای مهندس حمید کریمی، تصویب آذرماه 1392 (دقاع شده در بهمن ۱۳۹۳)، دانشگاه لرستان.

17- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد نقشه‌برداری با عنوان "شبیه¬سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در استان لرستان" آقای مهندس احسان فولادوند، تصویب آذرماه 139۳ (دفاع شده در شهریور ۱۳۹۴)، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و علوم پیشرفته کرمان.
دروس تدریس شده (11)

1- سنجش از دور (مقطع كارشناسي ارشد مهندسي آبخيزداري و مهندسی مرتعداری، مهر ۸۷ الی تیر ۸۹، دانشگاه مازندران).

2- روش تحقیق، دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری.

3- مدلسازی اکوسیستم های مرتعی، دوره کارشناسی ارشد مرتعداری.

4- سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، دوره کارشناسی ارشد مرتعداری.

5- آمایش سرزمین، دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری.

6- هیدرولیک.

7- هیدرولوژی‌کاربردی.

8- مبانی سیستم‌ها.

9- سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS).

10- مساحی و نقشه‌برداری.

11- منابع و مسائل آب در ایران.