• نام و نام خانوادگی
  • سید رستم موسوی میرکلا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • r.mousavi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید رستم موسوی میرکلا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- "COM PAR I SON OF PRO DUC TIV ITY AND COST OF TIM BER EX TRAC TION BY FARM TRAC TOR, SKID DING VS. FOR WARD ING IN NORTH ERN IRAN", Hortflora research spectrum, 2014.

2- "Irrigation effects on the diemtrical growth of the two yearss old pailownia tomentosa sapling", Journal of forestry research, 2014.

3- "Assessing the effect of Alnus roots on hillslope stability in order to use in soil bioengineering", Journl of forest science, 2013.

4- "Effect of vegetation patches as micro-habitats on changing the soil properties (Case study: Saline rangelands surrounding Urmia Lake)", International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE), 2013.

5- "Time consumption and produtvity of timber trucking using two diffrent trucks", journal of forest science, 2013.

6- "Comparison of timber skidding using two ground-based skidding systems: grapple skidding vs. cable skidding", International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE), 2013.

7- "Evaluation of full tree skidding by HSM-904 skidder in patch cutting of aspen plantation in Northern Iran", Journal of forest science, 2012.

8- "Effect of log length on productivity and cost of Timber jack 450 c skidder in the hyrcanian forest", Journal of forest science, 2012.

9- "Non-wood forest products, the utilization, and harvesting methods in Sardasht, North West Iran Rostam Mousavi (Iran)", International Journal of Forest, Soil and Erosion, 2012, 3,3.

10- "Time consumption, productivity, and cost analysis of the motor manual tree felling and processing in the Hyrcanian forest In Iran", Journal of Forestry Research, 2011.

11- "Time consumption, productivity, and cost analysis of skidding in the Hyrcanian forest in Iran", journal of forestry research, 2011, 23,23.

12- "Time consumption, productivity and cost analysis of the manual felling and tree processing in the Hyrcanian Forest in Iran", Journal of Forestry Research, 2010, 12,12.

13- "Time consumption, productivity,and cost analysis of motor manual tree fellng and processing in the Hyrcanian forest", Journal of forestry research, 2010, 13,4.

14- "اولویت بندی شاخص های موثر بر طراحی جاده های جنگلی (مطالعه موردی جنگل های لاکوبن در شهرستان عباس آباد)", مجله پژوهش و توسعه جنگل, 1394.

15- "بررسی بیولوژی جوانه خوار بلوط", مجله پژوهش و توسعه جنگل, 1394.

16- "AS SESS ING THE EF FECTS OF NA TIVE PLANTS TO SLOPE STA BI LI ZA TION IN ROAD EM BANK MENTS: A CASE STUDY IN SIYAHKAL FOR EST, NORTH ERN IRAN", hortflora spectrum, 1394.

17- "مطالعه تولید و هزینه خروج چوب با قاطر در جنگل های حوزه آستارا", پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1393.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- "A Qualitative and quantitative study of the Cryptomeria japonica plantation in N Iran", First International Conference of Soil and Roots Engineering Relationship, 2010, اردبيل,ايران.

2- "اثرات بهرهبرداري تفرجي و توريسم بر تنوع زيستي", سومين همايش تنوع زيستي, 1393, اروميه,ايران.

3- "بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه سنجد در منطقه آذربايجان غربي", همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر روي كشاورزي, 1391, اروميه,ايران.

4- "بررسي تحليلي نشانه گذاري در طرحهاي جنگلداري", اولين راهكار توسعه پايدار, 1391, تهران,ايران.

5- "بررسي توع زيستي در جنگل پيرانشهر", س.مين همايش تنوع زيستي, 1393, اروميه,ايران.

6- "بررسي زمان سنجي تبديل درختان جنگلي در دو روش گرده بينه بلند و كوتاه", اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران, 1389, سنندج,ايران.

7- "بررسي شاخص تنوع عمودي در دو توده تخريب شده و كمتر دست خورده بلوط", سومين همايش تنوع زيستي, 1393, اروميه,ايران.

8- "بررسي ضريب شكل توده دست كاشت كريپتومرياي ژاپني در اراضي جلگه اي شمال كشور", اولين همايش تحقيقات منابع طبيعي ايران, 1389, سنندج,ايران.

9- "بررسي كمي گونه هاي جنگلكاري شده پارك جنگلي اروميه", اولين كنفرانس توسعه پايدار, 1391, تهران,ايران.

10- "بررسي مشخصه هاي كمي پارك جنگلي محمديار", سومين همايش تنوع زيستي, 1393, اروميه,ايران.

11- "بررسي مشخصه هاي كمي جنگل كاري هاي انجام شده با گونه كاج سياه", دومين همايش ملي تغيير اقليم, 1392, اروميه,ايران.

12- "بررسي مشخصه هاي كمي جنگلكاري با گونه زبان گنجشك", دومين همايش منابع طبيعي با محوريت جنگل, 1393, سنندج,ايران.

13- "بررسي ميزان كوبيدگي خاك در چوبكشي به روش سنتي", دومين همايش صيانت از منابع طبيعي, 1394, اردبيل,ايران.

14- "بررسي نقش نشانه گذار د هدايت توده ها به سمت جنگلداري پايدار", اولين راهكار توسعه پايدار, 1391, تهران,ايران.

15- "بررسي ويژگيهاي زيستي و جمعيتي پروانه جوانه خوار بلوط", سومين همايش ملي مديريت و كنترل افات, 1392, كرمان,ايران.

16- "برسي توده دست كاشت كاج تهران در دو سطح 2 و 5 آري", هفدهمين كنفرانس زيست شناسي ايران, 1391, كرمان,ايران.

17- "برسي كمي گونه هاي درختي موجود در منطقه پيرانشهر", همايش علمي دانشجويي دانشگاه تهران, 1393, تهران,ايران.

18- "تاثير بهره برداري سنتي بر تجديد حيات گونه هاي چوبي در دو منطقه تخريب شده و نشده", اولين راهكار توسعه پايدار, 1391, تهران,ايران.

19- "تاثير بهره برداري سنتي بر شاخص هاي غني و تنوع گونه هاي چوبي در جنگلهاي بلوط غرب", دومين همايش ملي تغيير اقليم, 1392, اروميه,ايران.

20- "تاثير تخريب انساني بر فاكتورهاي كمي و كيفي", سومين همايش تنوع زيستي, 1393, اروميه,ايران.

21- "تاثير شكل و نوع تلعه هاي فرموني بر روي پروانه جوانه خوار بلوط", سومين همايش كنرتل و مديريت افات, 1392, كرمان,ايران.

22- "تاثير كاربرد سوپر جاذب بر رشد و زنده ماني نهال صنوبر", كنگره ملي اب و خاك و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

23- "تنوع درختي در جنگلهاي منطقه اسالم و آسيب به درختان بر اثر بهره برداري در اثر اجراي دو روش بهره برداري گرده بينه كوتاه و بلند", همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1389.

24- "ضرورت اجراي طرحهاي جنگلداري براي رسيدن به مديريت پايدار", اولين كنفرانس راهكارهاي توسعه پايدار, 1391, تهران,ايران.

25- "كاربرد روش دلفي و تكنيك تاپسيس در تعيين و اولويت بندي معيارهاي موثر بر جاده سازي", دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست, 1394, اردبيل,ايران.

26- "كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در طراحي شبكه جاده هاي جنگلي", دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست, 1394, اردبيل,ايران.

27- "محصولات حاصل از بنه، نحوه عمل آوري ، و ارزش اقتصادي اين محصولات در منطقه سردشت", جنگلهاي زاگرس ( چالش ها، فرصت ها و تهديد ها), 1391, شيراز,ايران.

28- "مطالعات زماني توليد و هزينه قطع با اره موتوري", دومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي, 1393, سنندج,ايران.

29- "مطالعه كمي جنگلهاي بلوط در بخش مياني زاگرس", دومين همايش ملي اقليم و تاثير ان بر كشاورزي, 1392, اروميه,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "محصولات غیرچوبی جنگل، ارزش اقتصادی و روشهای بهره برداری از آنها در منطقه سردشت", دانشگاه ارومیه, 1391, بنیادی.
پایان نامه ها (5)

1-معثصومه سلمليان, "طراحي شبكه جاده با تاپسيس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-پيمان حامدي, "بررسي توليد و هزينه در جنگل هاي دست كاشت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-سيما لطفي, "محصولات فرعي جنگل و روشهاي بهر برداري در منطقه پيرانشهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-مژگان منبري, "بررسي عوامل اكولوزيك موثر بر پراكنش سنجد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-سحر مكرم, "تاثير بهره برداري سنتي بر تنوع گونه هاي چوبي در طبقات مختلف ارتفاعي جنگل بلوط سردشت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.