• نام و نام خانوادگی
  • سید رستم موسوی میرکلا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • r.mousavi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید رستم موسوی میرکلا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- 2014, COM PAR I SON OF PRO DUC TIV ITY AND COST OF TIM BER EX TRAC TION BY FARM TRAC TOR, SKID DING VS. FOR WARD ING IN NORTH ERN IRAN,Hortflora research spectrum.

2- 2014, Irrigation effects on the diemtrical growth of the two yearss old pailownia tomentosa sapling,Journal of forestry research.

3- 2013, Assessing the effect of Alnus roots on hillslope stability in order to use in soil bioengineering,Journl of forest science.

4- 2013, Effect of vegetation patches as micro-habitats on changing the soil properties (Case study: Saline rangelands surrounding Urmia Lake),International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE).

5- 2013, Time consumption and produtvity of timber trucking using two diffrent trucks,journal of forest science.

6- 2013, Comparison of timber skidding using two ground-based skidding systems: grapple skidding vs. cable skidding,International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE).

7- 2012, Evaluation of full tree skidding by HSM-904 skidder in patch cutting of aspen plantation in Northern Iran,Journal of forest science.

8- 2012, Effect of log length on productivity and cost of Timber jack 450 c skidder in the hyrcanian forest,Journal of forest science.

9- 2012, Non-wood forest products, the utilization, and harvesting methods in Sardasht, North West Iran Rostam Mousavi (Iran),International Journal of Forest, Soil and Erosion, 3,3.

10- 2011, Time consumption, productivity, and cost analysis of the motor manual tree felling and processing in the Hyrcanian forest In Iran,Journal of Forestry Research.

11- 2011, Time consumption, productivity, and cost analysis of skidding in the Hyrcanian forest in Iran,journal of forestry research, 23,23.

12- 2010, Time consumption, productivity and cost analysis of the manual felling and tree processing in the Hyrcanian Forest in Iran,Journal of Forestry Research, 12,12.

13- 2010, Time consumption, productivity,and cost analysis of motor manual tree fellng and processing in the Hyrcanian forest,Journal of forestry research, 13,4.

14- 1394، اولویت بندی شاخص های موثر بر طراحی جاده های جنگلی (مطالعه موردی جنگل های لاکوبن در شهرستان عباس آباد)،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

15- 1394، بررسی بیولوژی جوانه خوار بلوط،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

16- 1394, AS SESS ING THE EF FECTS OF NA TIVE PLANTS TO SLOPE STA BI LI ZA TION IN ROAD EM BANK MENTS: A CASE STUDY IN SIYAHKAL FOR EST, NORTH ERN IRAN,hortflora spectrum.

17- 1393، مطالعه تولید و هزینه خروج چوب با قاطر در جنگل های حوزه آستارا،پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 2010, A Qualitative and quantitative study of the Cryptomeria japonica plantation in N Iran,First International Conference of Soil and Roots Engineering Relationship, اردبيل,ايران.

2- 1393، اثرات بهرهبرداري تفرجي و توريسم بر تنوع زيستي،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

3- 1391، بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه سنجد در منطقه آذربايجان غربي،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر روي كشاورزي، اروميه،ايران.

4- 1391، بررسي تحليلي نشانه گذاري در طرحهاي جنگلداري،اولين راهكار توسعه پايدار، تهران،ايران.

5- 1393، بررسي توع زيستي در جنگل پيرانشهر،س.مين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

6- 1389، بررسي زمان سنجي تبديل درختان جنگلي در دو روش گرده بينه بلند و كوتاه،اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، سنندج،ايران.

7- 1393، بررسي شاخص تنوع عمودي در دو توده تخريب شده و كمتر دست خورده بلوط،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

8- 1389، بررسي ضريب شكل توده دست كاشت كريپتومرياي ژاپني در اراضي جلگه اي شمال كشور،اولين همايش تحقيقات منابع طبيعي ايران، سنندج،ايران.

9- 1391، بررسي كمي گونه هاي جنگلكاري شده پارك جنگلي اروميه،اولين كنفرانس توسعه پايدار، تهران،ايران.

10- 1393، بررسي مشخصه هاي كمي پارك جنگلي محمديار،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

11- 1392، بررسي مشخصه هاي كمي جنگل كاري هاي انجام شده با گونه كاج سياه،دومين همايش ملي تغيير اقليم، اروميه،ايران.

12- 1393، بررسي مشخصه هاي كمي جنگلكاري با گونه زبان گنجشك،دومين همايش منابع طبيعي با محوريت جنگل، سنندج،ايران.

13- 1394، بررسي ميزان كوبيدگي خاك در چوبكشي به روش سنتي،دومين همايش صيانت از منابع طبيعي، اردبيل،ايران.

14- 1391، بررسي نقش نشانه گذار د هدايت توده ها به سمت جنگلداري پايدار،اولين راهكار توسعه پايدار، تهران،ايران.

15- 1392، بررسي ويژگيهاي زيستي و جمعيتي پروانه جوانه خوار بلوط،سومين همايش ملي مديريت و كنترل افات، كرمان،ايران.

16- 1391، برسي توده دست كاشت كاج تهران در دو سطح 2 و 5 آري،هفدهمين كنفرانس زيست شناسي ايران، كرمان،ايران.

17- 1393، برسي كمي گونه هاي درختي موجود در منطقه پيرانشهر،همايش علمي دانشجويي دانشگاه تهران، تهران،ايران.

18- 1391، تاثير بهره برداري سنتي بر تجديد حيات گونه هاي چوبي در دو منطقه تخريب شده و نشده،اولين راهكار توسعه پايدار، تهران،ايران.

19- 1392، تاثير بهره برداري سنتي بر شاخص هاي غني و تنوع گونه هاي چوبي در جنگلهاي بلوط غرب،دومين همايش ملي تغيير اقليم، اروميه،ايران.

20- 1393، تاثير تخريب انساني بر فاكتورهاي كمي و كيفي،سومين همايش تنوع زيستي، اروميه،ايران.

21- 1392، تاثير شكل و نوع تلعه هاي فرموني بر روي پروانه جوانه خوار بلوط،سومين همايش كنرتل و مديريت افات، كرمان،ايران.

22- 1393، تاثير كاربرد سوپر جاذب بر رشد و زنده ماني نهال صنوبر،كنگره ملي اب و خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

23- 1389، تنوع درختي در جنگلهاي منطقه اسالم و آسيب به درختان بر اثر بهره برداري در اثر اجراي دو روش بهره برداري گرده بينه كوتاه و بلند،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست.

24- 1391، ضرورت اجراي طرحهاي جنگلداري براي رسيدن به مديريت پايدار،اولين كنفرانس راهكارهاي توسعه پايدار، تهران،ايران.

25- 1394، كاربرد روش دلفي و تكنيك تاپسيس در تعيين و اولويت بندي معيارهاي موثر بر جاده سازي،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، اردبيل،ايران.

26- 1394، كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در طراحي شبكه جاده هاي جنگلي،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، اردبيل،ايران.

27- 1391، محصولات حاصل از بنه، نحوه عمل آوري ، و ارزش اقتصادي اين محصولات در منطقه سردشت،جنگلهاي زاگرس ( چالش ها، فرصت ها و تهديد ها)، شيراز،ايران.

28- 1393، مطالعات زماني توليد و هزينه قطع با اره موتوري،دومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي، سنندج،ايران.

29- 1392، مطالعه كمي جنگلهاي بلوط در بخش مياني زاگرس،دومين همايش ملي اقليم و تاثير ان بر كشاورزي، اروميه،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1391، محصولات غیرچوبی جنگل، ارزش اقتصادی و روشهای بهره برداری از آنها در منطقه سردشت،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (5)

1-معثصومه سلمليان، 1394، طراحي شبكه جاده با تاپسيس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-پيمان حامدي، 1393، بررسي توليد و هزينه در جنگل هاي دست كاشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سيما لطفي، 1393، محصولات فرعي جنگل و روشهاي بهر برداري در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مژگان منبري، 1391، بررسي عوامل اكولوزيك موثر بر پراكنش سنجد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سحر مكرم، 1392، تاثير بهره برداري سنتي بر تنوع گونه هاي چوبي در طبقات مختلف ارتفاعي جنگل بلوط سردشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.