• نام و نام خانوادگی
  • رامین مناف فر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • r.manaffar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رامین مناف فر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-Behnam Shekarchi, Ali Nekuiefard, Ramin Manaffar, 2016, The effects of dietary administration with chemical treated Saccharomyces cerevisiae strain YG3-1 on the growth of aquatic invertebrates in Artemia,Journal of Coastal Life Medicine, 4,2.

2-Fereidun Mohebbi, Hossein Riahi, Masoud Sheidaei, Zeinab Shariatmadari and Ramin Manaffar2, 2015, Environmental control of the dominant phytoplankton in Aras Reservoir (Iran): A multivariate approach,Lakes and Reservoirs: Research and Management, 3,20.

3-SepidehShafaie, SamadZare, RaminManaffar and Afagh Falahati, 2012, The First Report for the invasion of Artemia franciscana Kellogg 1906in Tashk and Bakhtegan Lakes, Iran,Life Science Journal.

4-رامین مناف فر, 2011, Sediment cores from Lake Urmia (Iran) suggest the inhabitation by parthenogenetic Artemia around 5,000 years ago. Hydrobiologia 671:65–74,Hydrobiologia.

5- 2011, SNP detection in Na?K ATP-ase gene a1 subunit of bisexual and parthenogenetic Artemia strains by RFLP screening,Molecular ecology resources.

6- 2010, Biometrical Comparison of Artemia urmiana Günther, 1899 (Crustacea: Anostraca) Cysts,International Journal of Biological and Life Sciences.

7-ابراهیم حسین نجدگرامی 1 ،اشکان جعفری ، فریده بخشی ، رامین مناف فر-رضوان الله کاظمی ، محمدعلی یزدانی ساداتی، 1394، تاثیر پلی بتا هیدروکسی بوتیرات بر پارامترهای رشد، بقاء، ترکیب بدن و فعالیت آنزهای گوارشی لارو تاسماهی ایرانی،فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات، 4،2.

8-سمیه شریف زاده، مهدی محمد زاده، رامین مناف فر، مینوایلخانی پور، 1394، اثرات آنتیاکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 3،3.

9-رامین مناف فر، 1394، اثرات سطوح مختلف نیترات بر رشد و محتوای اسید چرب دو گونه از ریز جلبکهای آب شیرین،بهره برداری و پرورش آبزیان، 4،1.

10-رامین مناف فر، بهارک صحت نیا، رضا سبزی، علی احسانی، 1394، اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چن دحلقه ای در منابع آبی با استفاده از زیست حسگر الکتروشیمیایی ) )DNA،مجله سلامت و محیط، فصلنامه ی علمی پژوهشی.

11-رامین مناف فر، مریم تقوی، فرح فرخی، گلچین موسوی، 1394، بررسی مقایسه ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک،مجله علمی شیلات ایران، 24،3.

12-رامین مناف فر-سمیه قربانی، 1394، شکوفایی جلبکی در شمال غرب دریاچه ارومیه (ایستگاه باری)،مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران).

13-مهدی نادری، سعید مشکینی، رامین مناف فر، 1394، بررسی شرایط بهینه رشد و ارزش غذایی دو ریزجلبک بومی، هماتوکوکوس و دسمودسموس کوناتئوس در محیط های کشت مختلف،فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیس مها، 4،2.

14-گودرز جعفری، رامین مناف فر، صمد زارع، 1393، تاثیر تغذیه با مخمر تحریک شده حاوی پزوتئینهای شوک حرارتی HSP بر میزان رشد، بقاء و مقبولت در برابر استرسهای محیطی در دو گونه Artemia urmiana و Artemia franciscana،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 6،4.

15-گلچین موسوی، رامین مناف فر، صمد زارع، 1393، کاربرد تکنیک DGGE جهت بررسی تنوع ژنتیکی ژن Na /K+ ATPase در بین جمعیت های مختلف آرتمیا،ژنتیک نوین، 9،1.

16-راضیه عبدیلزاده 1، رامین مناففر 2، صمد زارع 3سهیلا ابراهیمی 4 ، آرمین اسکندری 5، یاسمین سایقی، 1392، بررسی مقایسه ای رشد و بقاء جمعیت های آرتمیای ترکیه و ایران در شرایط آزمایشگاهی،مجله علمی پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی، 2،1.

17-کاضمی، زلرع، مناف فر، آتشبار، صعودی، غریبی، 1392، بررسی میزان رشد، بقاء و ارزش غذایی آنوستراکا در تعذیه با جلبکهای تک سلولی،مجله محیط زیست جانوری، 5،1.

18-خامه چین، مناف فر، توکمه چی، حجتی، ملکی بالاجو، 1392، تأثیر ال کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب - parthenogenetic Artemia در،مجله علوم و فنون دریایی، 12،2.

19-قربانی، منا ف فر، طاعی، ملک زاده، 1392، بررسی تنوع مولکولی گونه های جلبک Dunaliella در تعدادی از ایستگاه های دریاچه ارومیه،زیست شناسی گیاهی ایران، 7،7.

20-فرهاد طالبی، ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی، جواد عبدی، رامین مناف فر، 1392، تأثیرات جانشینی مخمر نانوایی صنعتی دست کاری شده به جای مخمر Lansy PZ در شاخصه های رشد و بازماندگی دو گونة Artemia urmiana و Artemia franciscana،نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران.

21-امیر توکمه چی، رامین مناف فر، فرزانه نوری، 1392، تعیین شرایط بهینه غنی سازی آرتمیا اورمیانا با دو پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و باسیلوس سابتیلیس،نشریه علوم آبزی پروری، 1،1.

22-شفائی، زارع، منا ففر، فلاحتی، 1392، شناسایی مولکولی Artemia franciscana در دریاچه بختگان استان فارس،ویژهنامه نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 23،4.

23-رامین مناف فر، 1392، مقایسه تاثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان،مجله دامپزشکی ایران، 9،1.

24-نکوئی فرد، منا ف فر، مطلبی، شریفیان، 1391، توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در،مجله علمی شیلات ایران.

25-سپیده شفائی، صمد زارع، رامین مناف فر، آفاق فلاحتی، 1391، گزارش وجود Artemia francisvana kellogg 1960 در دریاچه طشک، ایران،نشریه محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران.

26-زهرا عسل پیشه، رضا حیدری و رامین مناف فر، 1391، شناسایی و بررسی ارزش غذایی دو گونه جلبک تک سلولی Desmodesmus cuneatus و Scenedesmus obliquus تولید کننده اسیدهای چرب جد اسازی شده از دریاچه سد مهاباد، آذربایجان غربی،زیست شناسی گیاهی.

27-رامین مناف فر، 1390، بررسی تاثیر ال-کارنیتن بر میزان رشد، درصد بقاء و بلوغ زودرس Artemia franciscana در شرایط آزمایشگاهی،فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری.

28- 1389، بررسی مقایسه ای اثرات تغذیه ای سیست دکپسوله، ناپلی آرتمیا و غذای کنسانتره در لارو قزل آلای رنگین کمان،نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران،، 63،2.

29-بهروز آتشبار ، ، رامین مناففر، ناصر آق ، آفاق فلاحتی ، مجید مشتالیان، 1387، اولین گزارش مشاهذه Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران ) Crustaceae; Anostraca )،مجله علوم و فنون دریایی، 7،1.

30- 1387، تاثیر تغذیه با ناپلی آرتمیا، سیست دکپسوله و غذای کنسانتره بر میزان پروتئین، چربی و اسیدهای چرب در لارو نو رس،پژوهش و سازندگی ، امور دام و آبزیان.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

1- 1393، نقش سويه هاي مختلف جلبك دوناليلاي درياچه اروميه در توليد بتاكاروتن،سومين همايش تنوع زيستي تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

2- 1390، نوع ژنتيكي تعدادي از جمعيتهاي آرتمياي پارتنوژنز ايران و منطقه با استفاده از تعيين توالي ناحيه ITS1.،اولين همايش جايگاه DNA Barcoding در آرايه شناسي، مشهد،ايران.

3- 2006, An Investigation on Effect of Initial Feeding Upon the Secondary Growth Rate of Trout Oncorhynchus mykiss Larvae Stage,AQUA.

4- 2009, Effect of Salinity on the Biometric Measures of Artemia Urmiana Cysts from Different Regions of the Lake Urmia,Artemia 2009.

5- 2008, Effect of Two Different Salinities on Survival and Growth Rates of 5 Artemia Urmina Population from Urmia Lake Region,15th National&3th International Conference of Biology.

6- 2012, Effects of different concentration of nitrogen on growth and chlorophyll content of microalgae Haematoccus sp.,world aquaculture society, پراگ,چك.

7- 1394, Evaluation of electrochemical DNA biosensor in detection of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in Urmia water resources,سيزدهمين همايش بين المللي سم شناسي ايران -, اروميه,ايران.

8- 2012, Growth and survival rates of different Artemia populations from Turkey and Iran under identical culture conditions,first international larviculture conference in Iran, Tehran, تهران,ايران.

9- 2008, Study on Survival and Growth Rate Artemia Populations in Feeding with Dunaliella Tertiolecta, Tetraselmis Suecica and Nannochloropsis Oculata,15th National&International Conference of Biology.

10- 2009, Survival Growth Rate and Genetic Diversity of Na/K ATPase Gene Amang Three Artemia Populations from Iran,Artemia 2009.

11- 2012, THE EFFECT OF DIETARY L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON THE GROWTH PERFORMANCE, SURVIVAL RATE AND PRECOCIOUS OF Artemia franciscana,world aquaculture society, rhodes,يونان.

12- 2008, Total Lipid, Protein and Fatty Acids Content of Rainbow Trout fry (Oncorhynchus Mykiss) in Feeding with Artemia Nauplii, Decapsulated Cyst and Formulated Food,European Aquaculture Society.

13- 1393، اپتيمايز نمودن پروتكل حذف لايه Mannoprotein در مخمرهاي تك سلولي Saccharomyces cerevisiae،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

14- 1394، بررسي اثر استرس شوري بر ميزان رشد و بقاء 2 جمعيت مختلف آرتميا (Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia)،سومي همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آب كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

15- 1383، بررسي تاثير اشعه ليزر هليوم نئون بر تخم گشايي سيست ، رشد، بازماندگي ، ويژگيهاي توليد مثلي و طول عمر Artemia Urmiana،دوازدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران.

16- 1383، بررسي تاثير اشعه ليزر هليوم نئون بر تخم گشايي سيست، رشد، بازماندگي، ويژگيهاي توليد مثلي و طول عمر Artemia Urmiana،دوازدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران.

17- 1390، بررسي تنوع جوامع كلوفيتا در سه تالاب يادگارلو، سد مهاباد و سد حسنلو،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

18- 1389، بررسي تنوع ژنتيكي سويه هاي تجاري ماهيان قزل آلاي استان آذربايجان غربي،شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، مشهد،ايران.

19- 1390، بررسي تنوع ژنتيكي و مورفولوژيكي جمعيت جديد آرتماي دو جنسي درياچه طشك، استان فارس.،اولين كنگره ملي ارزابي ذخاير ژنتيكي و زيستي، مشهد،ايران.

20- 1391، بررسي ميزان رشد و بقاء چند جمعيت آرتميا در شرايط آزمايشگاهي،دومين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر، گرگان،ايران.

21- 1390، تاثير دو شوري متفاوت بر پروفايل پروتئيني و RNA كل در دو تيپ آرتمياي دو جنسي و پارتنوژنز،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

22- 1391، تاثير رژيم غذايي بر روي رشد و بقاء Branchinecta orientalis.،هفدهمين كنفرانس سراسري و پنجمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، كرمان،ايران.

23- 1393، تقويت حافظه موش‌هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين در اثر تغذيه با مخمر تك سلولي غني شده با كروم زيستي،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

24- 1393، تنوع ژنتيكي خرچنگ دراز آب شيرين سد مخزني سد ارس با استفاده از ماركر ITS،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

25- 1393، تنوع مورفولوژيكي شاه ميگوي درياچه رودخانه ارس،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

26- 1390، شناسايي گونه هاي مهاجم بر اساس DNA Barcoding: مطالعه موردي از حذف گونه بومي آرتميا Artemia franciscana در درياچه طشك از، استان فارس،اولين همايش جايگاه DNA Barcoding در آرايه شناسي، مشهد،ايران.

27- 1390، عصاره آبي سير (َAllium sativum): بررسي اثر آلودگي محيط ناشي از هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي بر روي رشد دو گونه جلبك Dunaliella tertiolecta و Dunaliella salina،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

28- 1390، عصاره آبي سير (َAllium sativum): مهار كننده رشد جلبكهاي تك سلولي،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

29- 1393، مرورري بر كاربردهاي بيوتكنولوژيك مخمرهاي تك سلولي در پرورش آبزيان،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

30- 1394، مطالعه سازش مولكولي در ژن Na/KATPase در دو جمعيت مختلف آرتميا (Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia) در مواجهه با شوريهاي مختلف توسط تكنيك RT-PCR-DGGE،سومين همايش ملي تغيير اقليم وتاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، ارائه یک روش نو و سریع در استخراج DNA از آرتمیا (سخت پوستان)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-رامین مناف فر، - 2.رضا ملک زاده ویایه 40%، 1392، بررسی تنوع گونه ای و فراوانی طبیعی جلبکهای تک سلولی دریاچه ارومیه،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (9)

1-ثريا عسگري، 1394، تاثير نانو ذره بيولژيك اكسيد مس بر روي رشد وبقاء و اسيدهاي چرب و آنزيمهاي Artemia urmiana و Artemia franciscana، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-فروغ صالح حقگو، 1394، ساخت و بررسي خواص فيزيكو شيميايي بيوفيلم غشائي مركب از كيتوسان، سلولز ونانو ذره نقره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الهام ذولفقار پور، 1394، اپتيمم سازي توليد نانوذرات بيولوژيك اكسيد تيتانيوم واكسيد روي توسط مخمرهاي بومي جدا شده از فلور روده آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شبنم رهسپار، 1394، تاثير نانو ذره بيولژيك اكسيد تيتانيوم بر روي رشد وبقاء و بيان ژنهاي HSP در Artemia urmiana و Artemia franciscana، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-آرزو زارعي، 1394، بررسي ويژگيهاي فيزيولوژيك و بيان ژنهاي HSP در مخمر تك سلولي بومي جدا شده از روده آبزيان تحت تاثير نانوذرات اكسيد روي و تيتانيوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-راضيه عبديل زاده، 1391، تنوع جمعيتي آرتمياي پارتنوژنز در منطقه خاورميانه به روش موفواوژك و مولكولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-شكري حمزه، 1392، مطالعه ساختار بافت پانكراس در موشهاي ديابتي تيمار شده با ريشه ريواس و گلي بن كلاميد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

8-افسانه طاعي، 1393، بررسي تنوع گونه اي ريز جلبك دوناليلا در مناطق مختلف درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-معصومه بهاري، 1391، بررسي تنوع ژنتيكي ناحيه IGS و ارتباط اين ناحيه با سرعت رشد گونه ها و جمعتيهاي مختلف آرتميا در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.