• نام و نام خانوادگی
  • جواد معتمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (56)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (98)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (11)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد معتمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (56)

1-حسین ارزانی، مهدخت اله مرادی، جواد معتمدی، مجید آخشی، 1394، ایجاد مدل کالیبراسیون طیف سنج مادون قرمز نزدیک انعکاسی (NIRS) به منظور برآورد کیفیت علوفه گونه های علفی (فورب)،نشریه علمی پژوهشی مرتع.

2-حسین ارزانی، اسماعیل صبری، جواد معتمدی، سید اکبر جوادی، 1394، نقشه نیاز روزانه دام چرا کننده از مراتع استان آذبایجان غربی،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

3-جواد معتمدی، آرزو علیزاده، آزاده عالم زاده گرجی، 1394، تاثیر پوشش لکه ای به منزله زیستگاه خرد بر تغییر خصوصیات خاک (مطالعه موردی: رویشگاه های شور تز خراب در ارومیه)،نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران.

4-بهنام بهرامی، رضا عرفانزاده، جواد معتمدی، 1394، تاثیر شدت های چرای دام بر برخی ویژگی های مهم خاک در مراتع خانقاء سرخ ارومیه،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

5-حسین ارزانی، جواد معتمدی، محمود حمیدیان، زهرا ارزانی، مجید آخشی، 1393، مقادیر عناصر معدنی هشت گونه مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان،نشریه مرتع و آبخیزداری.

6-حسین ارزانی، فرج اله ترنیان، جواد معتمدی، مرتضی خداقلی، 1393، بررسی کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی میمه اصفهان،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

7-حسین ارزانی، جواد معتمدی، نسیم حاجی زاده، احمد احمدی، 1393، کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع نیمه استپی قره باغ ارومیه،نشریه پزوهش های آبخیزداری.

8-حسین ارزانی، جواد معتمدی، حسن یگانه، حمزه علی شیرمردی، 1393، کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع نیمه استپی کرسنک چهارمحال و بختیاری،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

9-مهشید سوری، جواد معتمدی، 1393، تاثیر کاربرد پلی اکریل امید و کود دامی بر عملکرد گونه Festuca ovina در شرایط آزمایشگاهی،نشریه علمی پژوهشی مرتع.

10-جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، 1393، مدل مناسب توزیع فراوانی تنوع گونه‌ای در سه شدت چرایی متفاوت در مراتع دیزج بطچی آذربایجان غربی،نشریه مرتع و آبخیزداری.

11-رقیه قریشی، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، 1393، براورد ارزش اقتصادی خدمات ترسیب کربن در مراتع با روش هزینه جایگزین (مطالعه موردی: مراتع منطقه دیزج بطچی خوی)،فصلنامه علوم محیطی.

12-آرزو علیزاده، جواد معتمدی و رضاعرفانزاده، 1393، قابلیت 4 گونه از هالوفیت های دریاچه ارومیه در پالایش نمک خاک های شور،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

13-حسین ارزانی، جواد معتمدی، سید رضا حسینی، 1393، مطلوبیت کیفیت علوفه گونه های مهم مرتعی در مراتع ییلاقی سرعلی آباد استان گلستان،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

14-بهنام بهرامی، قاسمعلی دیانتی تیلکی، سعید خسرو بیگی، سعید جانی زاد ه و جواد معتمدی، 1392، ارزیابی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی تطبیقی فازی و رگرسیون در پیش بینی کربن آلی ذره ای در مراتع خرابه سنجی ارومیه،تحقیقات کاربردی خاک.

15-جواد معتمدی، فاطمه علیلو، اسماعیل شیدای کرکج، فرشاد کیوان بهجو، رقیه قریشی، 1392، بررسی ارتباط عوامل محیطی و شدت چرای دام با پوشش گیاهی در اکوسیستم‌های مرتعی خوی،نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان.

16-حسین ارزانی، یاسر قاسمی آریان، جواد معتمدی، اسماعیل فیله کش و مهدی معمری، 1392، بررسی شاخص های کیفیت علوفه چند گونه مرتعی و مقایسه با حد بحرانی آنها برای نیاز نگهداری واحد دامی چرا کننده در مراتع استپی سبزوار،خشکبوم.

17-حسین ارزانی، جوادمعتمدی، رضا یاری، یاسر قاسمی آریان و جمشید خطیر نامنی، 1392، تعیین کیفیت علوفه گونه های مرتعی در زیست بوم های مرتعی پاشایلق مراوه تپه استان گلستان،حفاظت زیست بومی گیاهی.

18-حسین ارزانی، جواد معتمدی ، محمد جعفری، مهدی فرح پو و محمد علی زارع چاهوکی معتمدی، 1392، طبقه بندی مقادیر شاخص های کیفیت علوفه مراتع ییلاقی طالقان،فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

19-حسین ارزانی، جواد معتمدی، علی نیکخواه، حسین آذرنیوند و مهدی قربانی، 1392، معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد ترکی قشقایی در مراتع استان فارس،فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

20-حسین ارزانی، جواد معتمدی، مرتضی مفیدی چلان، اسماعیل اکبر زاده آلنی، 1392، اثر توسعه رشد گیاه بر مقادیر شاخص‌های کیفیت علوفه در مراتع کوهستانی سبلان،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

21-فرج اله ترنیان، حسین ارزانی، محمد علی زارع چاهوکی، جواد معتمدی، 1392، بررسی ارزش غذایی نه گونه مرتعی در اقلیم‌های مختلف رویشی کشور،نشریه پژوهش‌های آبخیزداری.

22-اسماعیل شیدای کرکج، مرتضی مفیدی چلان، موسی اکبرلو، جواد معتمدی، 1392، بررسی تغییرات ماده آلی و عناصر غذایی خاک در شدت‌های مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی چهار باغ استان گلستان)،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

23-حسین ارزانی، فرزانه خجسته، جواد معتمدی، ناصر باغستانی میبدی، 1392، بررسی کیفیت علوفه و نیاز روزانه معادل واحد دامی چرا کننده در مراتع ندوشن،خشکبوم.

24-رقیه قریشی، اسماعیل گلی کلانپا، جواد معتمدی، فرشاد کیوان بهجو، 1392، ظرفیت ترسیب کربن در اکوسیستم مرتع و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع خوی،تحقیقات کاربردی خاک وابسته به دانشگاه ارومیه.

25-جواد معتمدی، حسین ارزانی، اسماعیل شیدای کرکج، احمد علیجانپور، 1392، کیفیت علوفه 25 گونه مهم مرتعی در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

26-جواد معتمدی، سعیده توپچی زادگان، 1392، ارزیابی قابلیت دستورالعمل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مراتع کوهستانی هندوان آذربایجان غربی،نشریه علمی پژوهشی.

27-جواد معتمدی، بهنام بهرامی و رضا عرفانزاده, 1392, اثر شیب و نوع پوشش گیاهی بر میزان ترسیب کربن خاک در مراتع خشک و نیمه خشک شمال غرب ایران (مطالعه موردی: مراتع خانقاء سرخ ارومیه),نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

28-جواد معتمدی، بهنام بهرامی و رضا عرفانزاده، 1392، ارزیابی تاثیر پایه های گونه Ptreopyron aucheri بر مواد آلی ذره ای و پراکنش خاکدانه ها در مراتع خانقاء سرخ،تحقیقات کاربردی خاک.

29-بهنام بهرامی، رضا عرفانزاده، جواد معتمدی، 1392، تنوع گونه‌ای واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک و شکل زمین در اکوسیستم‌های مرتعی کوهستانی (مطالعه موردی: مراتع خانقاء سرخ ارومیه)،تحقیقات کاربردی خاک وابسته به دانشگاه ارومیه.

30-جواد معتمدی، حسین ارزانی، محمد جعفری، 1392، مطلوبیت رویشگاه های مرتعی طالقان از نظر تامین نیاز روزانه واحد دامی،پژوهش های آبخیزداری.

31-حسین ارزانی، حسین پوزش، جواد معتمدی، رسول میرآخورلی و سید علی نیک نژاد، 1391، تاثیر مراحل فنولوژیکی بر کیفیت علوفه 5 گونه مرتعی در مراتع نیمه استپی جاشلوبار سمنان،فصلنامه علمی پژوهشی مرتع و بیابان ایران.

32-حسین ارزانی، جواد معتمدی، علی نیکخواه، حسین آذرنیوند و مهدی قربانی، 1391، معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد کبوده در مراتع ییلاقی و قشلاقی استان فارس،فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

33-اسماعیل شیدای کرکج، حسین اکبری مجد، احمد علیجانپور و جواد معتمدی، 1391، بررسی توان توسعه اکولوژیکی و آمایش حوضه آبخیز قوری چای استان گلستان با روش کیفی قیاسی،نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی.

34-حسین ارزانی، مهدی معمری، جواد معتمدی و ماشااله محمد پور، 1391، کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مراتع استپی چنگوله استان ایلام،نشریه مرتع و آبخیزداری- مجله منابع طبیعی ایران.

35-حسین ارزانی، جواد معتمدی، حسین پیری صحراگرد و کاظم ساعدی، 1391، نیاز انرژی متابویسمی روزانه گوسفند نژاد کردی کردستان در مراتع سارال،نشریه علوم دامی - مجله پژوهش و سازندگی.

36-جواد معتمدی و سحر بابایی، 1391، ارزیابی توان کاربری مرتع و ارائه برنامه مکانی برای مدیریت مراتع حوضه آبخیز شملکان ارومیه،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای.

37-اسماعیل شیدای کرکج، جوادمعتمدی، کیوان کریمی زاده، 1391، ارزیابی توان کاربری مرتع به روش سیستمی در حوزه آبخیز خانقاء سرخ ارومیه،فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

38-اسماعیل صبری، حسین ارزانی، سید اکبر جوادی، جواد معتمدی، 1390، تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد هرکی در مراتع استان آذربایجان غربی،فصلنامه تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده.

39-حسین ارزانی، فرج اله ترنیان، جواد معتمدی، مصطفی سعیدفر، 1390، تعیین و مقایسه ویژگی های کیفی چهار گونه مرتعی در مراتع نیمه استپی گوراب فریدونشهر اصفهان،نشریه مرتع و آبخیزداری.

40-حسین ارزانی، جواد معتمدی، مرتضی مفیدی چلان، جابر شریفی، 1390، مطلوبیت کیفیت علوفه گونه های مهم مرتعی در مراتع نیمه استپی ارشق اردبیل،پژوهش و سازندگی (نشریه علوم دامی).

41-حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ سیده خدیجه مهدوی؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی؛ محمد علی زارع چاهوکی، 1389، معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد کردی خراسان،مجله علمی پژوهشی مرتع.

42-حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی، 1389، تعین اندازه واحد دامی نژاد قزل،مجله علمی پژوهشی مرتع.

43-حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی، 1389، تعیین اندازه واحد دامی و براورد نیاز روزانه گوسفند نژاد ماکویی در مراتع استان آذربایجان غربی،فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

44-حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی، 1389، معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد قره گل در مراتع قشلاقی استان خراسان رضوی،مجله منابع طبیعی ایران - نشریه مرتع و آبخیزداری.

45-حسین ارزانی؛ سعید برخوری؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ حسین آذرنیوند، 1389، معادل واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی چرا کننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبخیز هلیل رود)،مجله علوم دامی ایران.

46-حسین ارزانی؛ حسین پیری صحراگرد؛ جواد ترکان؛ کاظم ساعدی، 1389، مقایسه کیفیت علوفه برخی گونه های گیاهی مراتع سارال کردستان در مراحل مختلف رشد،مجله علمی پژوهشی مرتع.

47-حسین ارزانی؛ علی اسفندیاری؛ حسین نوروزیان؛ مهدی قربانی؛ جواد ترکان، 1388، تعیین معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد سنجابی،مجله منابع طبیعی ایران - نشریه مرتع و آبخیزداری.

48-جواد ترکان؛ احمد علیجانپور؛ ایرج برنوسی؛ ابولحسن فجری؛ حبیب نظر نژاد، 1386، بررسی اثر سال برداشت نمونه و مرحله رویشی بر کیفیت علوفه گونه های مرتعی در استان آذربایجان غربی،مجله منابع طبیعی ایران.

49-حمید رضا میرداوودی؛ حجت اله زاهدی پور؛ مسعود شکوهی؛ جواد ترکان، 1385، شناخت عوامل اکولوژیکی موثر بر پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره (مطالعه موردی جنوب استان مرکزی)،فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

50-جواد ترکان؛ حسین ارزانی، 1384، بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه های مهم مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی،مجله منابع طبیعی ایران.

51-محمد رضا ایروانی؛ جواد ترکان، 1384، سنجش نگرش خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود: بررسی موردی عشایر عرب جرقویه،فصلنامه روستا و توسعه.

52-جواد ترکان، 1384، ضرورت تدوین برنامه ترویج مرتعداری به منظور بهره برداری اصولی عشایر از مراتع،جهاد (ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی؛ معاونت ترویج و نظام بهره برداری).

53-جواد ترکان؛ حسین ارزانی، 1382، بررسی تغییرات کیفی علوفه 5 گونه مرتعی در مراحل مختلف فنولوژیکی،مجله پژوهش در علوم کشاورزی.

54-جواد ترکان؛ احمد علیجانپور؛ حبیب نظر نژاد، 1382، حفاظت از تنوع بیولوژیک، ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار منطقه ای،جهاد (ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی؛ معاونت ترویج و نظام بهره برداری).

55-حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ علی نیکخواه، 1380، تاثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه چند گونه مرتعی،مجله علوم کشاورزی ایران.

56-جواد ترکان؛ حسین ارزانی، 1380، بررسی رابطه دام و مرتع با کیفیت علوفه (مطالعه موردی در استانهای سمنان، مرکزی و لرستان)،فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (98)

1- 2011, A conceptual framework for determining short-term grazing capacity in Taleghan highland rangelands of Iran,IX كنگره بين المللي مرتع, روزاريو,آرژانتين.

2- 2008, Chemical Composition and Seasonal Yield of Koeleria Cristata in West Azarbaijan Grasslands of Iran,Multifunctional Grasslands in a Changing Word.

3- 2011, Daily dry matter requirement of Kabodeh breed sheep based on forage quality,IX كنگره بين المللي مرتع, روزاريو,آرژانتين.

4- 2005, Factor affecting forage quality of native species in Iranian rangelands,كنگره بين المللي گراسلند, ايرلند,ايرلند.

5- 2008, Ordination of Plant Communities at Nazlochai Basin in West Azarbijan Rangelands of Iran,XXI International Grassland Congress VIII International Rangeland Congress.

6- 2008, Phenological stage and harvest year on forage quality in West Azarbaijan rangelands of Iran,XXI كنگره بين المللي مرتع و VIII كنگره بين المللي گراسلند, چين,چين.

7- 2011, Range suitability assessment for sheep grazing,IX كنگره بين المللي مرتع, روزاريو,آرژانتين.

8- 2008, Relation between vegetation and soil in West Azarbaijan rangeland of Iran,XXI كنگره بين المللي گراسلند و VIII كنگره بين المللي مرتع, چين,چين.

9- 1384, Relationships between markazi province rangeland vegetative and most important ecological factors multivariate data analysis methods (Acase study in south of Markazi provinceion),سيزدهمين كنفرانس سراسري و اولين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران, رشت,ايران.

10- 1394، اثر تبديل داده هاي پوشش گياهي بر محاسبه شاخص هاي عددي تنوع،ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، ساري،ايران.

11- 1394، اثرات تراكم پوشش گياهي بر ذرات معلق جو در حاشيه شمالي درياچه اروميه،دومين كنگره بين الملي تخصصي علوم زمين، تهران،ايران.

12- 1391، ارزيابي پتانسيل اسپكتروسكوپي بازتابش مادون قرمز نزديك (NIR) براي برآورد شاخص هاي كيفيت علوفه گونه هاي مرتعي،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، بروجرد،ايران.

13- 1392، ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه آبخيز ميرداوود اروميه براي كاربري مرتعداري،اولين كنفرانس ملي دانشجويي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

14- 1391، ارزيابي توان كاربري مرتع و ارائه برنامه مكاني براي مديريت مراتع حوزه آبخيز امام كندي اروميه،كنفرانس ملي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز و توليد ملي، ملاير،ايران.

15- 1391، ارزيابي رابطه بين قطر متوسط تاج پوشش، قطر يقه و ارتفاع با توليد علوفه گياهان مرتعي در استان آذربايجان غربي،ششمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

16- 1393، ارزيابي شاخص هاي تنوع گونه¬اي در مراتع كوهستاني اروميه،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

17- 1393، ارزيابي شايستگي چراي مراتع خانقاء سرخ اروميه به منظور استفاده چند منظوره از مراتع منطقه،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

18- 1392، ارزيابي شايستگي مراتع هندوان خوي براي چراي گوسفند بر مبناي روش فائو (1990) و استفاده از دستورالعمل پيشنهادي،اولين كنفرانس ملي دانشجويي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

19- 1391، ارزيابي مدل هاي رگرسيون خطي چند متغيره، شبكه عصبي مصنوعي و شبكه عصبي تطبيقي- فازي در پيش بيني كربن آلي ذره اي با استفاده از ويژگي هاي زوديافت خاك در مراتع خرابه سنجي اروميه،كنفرانس ملي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز و توليد ملي، ملاير،ايران.

20- 1383، استحصال آب باران در مناطق روستايي،اولين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان،ايران.

21- 1394، انتخاب مناطق تخريب يافته به روش نرم افزار Electre?،هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان،ايران.

22- 1392، اندازه گيري مقادير نيتروژن و پتاسيم در خاك و بيوماس هوايي سه گونه هالوفيت Salsola spp. در اطراف درياچه اروميه ر،اولين همايش ملي تاثير پسروي درياچه اروميه بر منابع خاك و آب، تبريز،ايران.

23- 1388، اندازه واحد دامي در مراتع ايران،چهارمين همايش مرتع و مرتعداري ايران، كرج،ايران.

24- 1393، اولويت‌هاي مناسب عمليات بذرپاشي در خاك مراتع تخريب يافته با استفاده از سيستم پشتيبان تصميم‌گيري،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

25- 1394، براورد ارزش اقتصادي كاركرد تنظيم گاز در چمنزار با روش بازاري،سومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

26- 1391، برآورد توليد گونه مرتعي درمنه كوهي از طريق قطر تاج، قطر يقه و ارتفاع در استان آذربايجان غربي،اولين همايش ملي بيابان، تهران،ايران.

27- 1390، برآورد نياز روزانه دام چرا كننده از مراتع استان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت پايدار منابع طبيعي، تهران 1،ايران.

28- 1385، بررسي اثر پخش سيلاب بر پوشش گياهي،همايش ملي اولين جشنواره ملي مرتع و مرتعداري، مشهد،ايران.

29- 1385، بررسي اثر تنش خشكي بر روي چند شاخص فيزيولوژيكي دو گونه مرتعي،چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، تهران،ايران.

30- 1388، بررسي اثر خاك بر كيفيت علوفه در مناطق مختلف آب و هوايي،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، كرج،ايران.

31- 1391، بررسي اثر سال برداشت نمونه و مرحله رويشي بر كيفيت علوفه گونه هاي مرتعي در مراتع سارال كردستان،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، بروجرد،ايران.

32- 1385، بررسي اثر كارايي روش هاي مكانيكي اصلاح مراتع بر پوشش گياهي،همايش علمي اولين جشنواره ملي مرتع و مرتعداري، مشهد،ايران.

33- 1388، بررسي اثر مرحله فنولوژيكي بر كيفيت علوفه چند گونه مرتعي،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

34- 1388، بررسي ارزش غذايي گونه Eryngium noeanum در مراحل مختلف فنولوژيكي در مراتع منطقه كردستان،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

35- 1391، بررسي بيولوژي آفت مخرب جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در شرايط آزمايشگاهي و صحرايي و پراكنش آن در جنگل هاي بلوط استان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، تهران،ايران.

36- 1385، بررسي تاثير خصوصيات فيزيكي مرتع (شيب، جهت، ارتفاع) بر پوشش گياهي،همايش علمي اولين جشنواره ملي مرتع و مرتعداري، مشهد،ايران.

37- 1391، بررسي تاثير كاربرد سوپر جاذب و كود دامي بر اسيديته و هدايت الكتريكي خاك در شرايط تنش خشكي،كنفرانس ملي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز و توليد ملي، ملاير،ايران.

38- 1392، بررسي تركيب گونه اي و گروه هاي عملكردي زيست بوم هاي مرتعي منطقه راژان اروميه،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

39- 1391، بررسي تغييرات اجزاء ماده آلي و توزيع خاكدانه¬هاي خاك در واكنش به پايه¬هاي Astragalus microcephalus در حوزه آبخيز خانقاه سرخ اروميه،كنفرانس ملي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز و توليد ملي، ملاير،ايران.

40- 1380، بررسي تغييرات شاخص هاي كيفي علوفه راهكاري مناسب جهت تعيين ظرفيت چراي كوتاه مدت و بلند مدت مراتع در امر مديريت دام و مرتع،هشتمين همايش علمي مراكز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استانهاي منطقه مركزي كشور، اراك،ايران.

41- 1388، بررسي تغييرات كيفيت علوفه گونه Halothamnus glaucus در مراحل مختلف فنولوژي،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

42- 1384، بررسي تكنيك هاي رفتاري ومديريتي بر پوشش گياهي،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك ْ، كرمان،ايران.

43- 1380، بررسي رابطه تعادل دام و مرتع با كيفيت علوفه: مطالعه موردي سمنان، مركزي و لرستان،اولين همايش ملي تحقيقات مديريت دام و مرتع كشور، سمنان،ايران.

44- 1383، بررسي سنجش تمايلات و گرايشات و مشكلات خانوارهاي عشاير عرب جرقويه در زمينه كوچ و اسكان،همايش ملي ساماندهي جامعه عشاير ايران، تهران،ايران.

45- 1391، بررسي كاربرد هاي چند منظوره پوشش گياهي حوزه آبخيز ورزقان چاي،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، بروجرد،ايران.

46- 1392، بررسي مقادير پروتئين خام موجود در 4 گونه از گياهان شورپسند درياچه اروميه،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

47- 1392، بررسي مقادير كلر و سديم در اندام هاي 4 گونه شورپسند به منظور سنجش پتانسيل نمك زدايي از خاك (مطالعه موردي: چراگاه هاي شور تز خراب در اطراف درياچه اروميه)،اولين همايش ملي تاثير پسروي درياچه اروميه بر منابع آب و خاك، تبريز،ايران.

48- 1392، بررسي ميزان توليد علوفه بر اساس شاخص هاي پوشش گياهي با استفاده از RS،اولين كنفرانس ملي دانشجويي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

49- 1391، بررسي و مقايسه مقدار ترسيب كربن در خاك درمنه زار و گون زار (مطالعه موردي: مراتع صوفي چاي مراغه)،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، بروجرد،ايران.

50- 1391، بررسي و مقايسه ميزان ترسيب كربن گونه درمنه در دو مرتع با گرايش هاي مختلف مديريتي (مطالعه موردي : مراتع استان آذربايجان غربي)،ششمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

51- 1391، بررسي وضعيت، گرايش، توليد و ظرفيت مرتع در منطقه جلفا (مطالعه موردي: حوزه آبخيز گلفرج )،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، بروجرد،ايران.

52- 1392، تاثير تغييرات بلند مدت آب و هوايي بر ظرفيت چراي زيست بوم هاي مرتعي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

53- 1393، تاثير عمليات اصلاحي كپه‌كاري بر ترسيب كربن عمق دوم خاك در دو جهت شمالي و جنوبي در منطقه خليفان مهاباد،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

54- 1392، تاثير عوامل اقليمي بر توليد علوفه گونه هاي مرتعي زيست بوم هاي مرتعي خوي،دومين همايش ملي تعيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

55- 1391، تاثير كپه كاري بر برخي ويژگي هاي خاك و پوشش گياهي در مراتع حوزه امام كندي اروميه،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، بروجرد،ايران.

56- 1390، تاثير گونه هاي Astragalus gossypinus و Agropyron trichoforum بر خصوصيات خاك محيط ريشه: مطالعه موردي (حوضه بلوك آباد چاي شهرستان مراغه)،همايش ملي كشاورزي پايدار، ورامين،ايران.

57- 1392، تحليل منطقه اي كربن آلي خاك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به منظور تعيين سهم عوامل مديريتي از تغييرات اقليمي در مديريت زيست بوم هاي مرتعي،دومين همايش ملي تعيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

58- 1391، تخمين پارامترهاي كيفي دو گونه Bromus tomentellus و Agropyron trichophorum با استفاده از روش هاي شيميايي و NIRS در مراتع بادامستان زنجان،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، بروجرد،ايران.

59- 1388، تعيين اندازه واحد دامي گوسفند نژاد كردي كردستان،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، كرج،ايران.

60- 1394، تعيين اولويت مكان هاي مناسب براي چراي مشترك گوسفند و بز با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)،ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، ساري،ايران.

61- 1391، تعيين برنامه مكاني مديريت اراضي حوزه آبخيز امام كندي اروميه براي كاربري مرتع با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي،همشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري، خرم آباد،ايران.

62- 1392، تعيين حد بهره برداري مجاز تيپ هاي گياهي در مراتع كوهستاني هندوان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس ملي دانشجويي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

63- 1394، تعيين شايستگي منابع آب براي چراي مشترك گوسفند و بز (مطالعه موردي: مراتع هندوان شهرستان خوي)،ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، ساري،ايران.

64- 1394، تعيين طبقات شايستگي مراتع هندوان خوي براي چراي گوسفند،ششمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، ساري،ايران.

65- 1391، تعيين ظرفيت كربن گيري دو گونه مرتعي با تمركز بر مديريت پايدار مراتع،دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران،ايران.

66- 1388، تعيين كاربري مرتع با استفاده از روش سيستمي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز امام كندي شهرستان اروميه)،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، كرج،ايران.

67- 1386، تعيين ماربري مرتع در حوزه آبخيز خانقاء‌سرخ شهرستان اروميه با استفاده از روش سيستمي ْ،چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران - مديريت حوزه هاي آبخيز، كرج،ايران.

68- 1391، تعيين مناطق مناسب كشت انگور با استفاده از منطق بولين در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي،همايش ملي انگور و كشمش، ملاير،ايران.

69- 1394، تعيين نقشه مطلوبيت رويشگاه گونه Prangus ferulaceae (جاشير) با استفاده از تحليل عاملي آشيان اكولوژيك،نهمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

70- 1388، تعيين و مقايسه كيفيت علوفه 5 گونه مرتعي در منطقه گوراب فريدونشهر،چهارمين هماش ملي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

71- 1388، تعيين و مقايسه كيفيت علوفه دو گونه مرتعي Salsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع پشته عباس سبزوار،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

72- 1391، تغييرات ذخاير مواد آلي خاك در اجزاء اندازه اي ذرات در واكنش به تغييرات تنوع گونه اي گياهي در مراتع كوهستاني اروميه،اولين همايش ملي بيابان، تهران،ايران.

73- 1392، توليد گونه Festuca ovina تحت تاثير كاربرد پلي اكريل آميد و كود دامي در شرايط تنش خشكي،اولين همايش ملي تاثير پسروي درياچه اروميه بر منابع آب و خاك، تبريز،ايران.

74- 1382، حفاظت از تنوع بيولوژيك، ضرورتي براي دستيابي به توسعه پايدار،همايش منطقه اي اردستان، توانمنديهاي رشد و توسعه، اردستان،ايران.

75- 1385، رسته بندي (Ordination) جوامع گياهي حوزه آبخيز نازلو چاي،چهاردهمين كنفزانس سراسري ودومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران - دانشكاه تربيت مدرس.

76- 1392، شناسايي محصولات فرعي و روش‌هاي بهره‌برداري از آنها در شهرستان خدآفرين،اولين كنفرانس ملي دانشجوي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

77- 1394، شناسايي مناطق با پتانسيل بالا جهت كاهش فرسايش آبي مراتع با استفاده از شاخص هاي سنجش از دوري،هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان،ايران.

78- 1388، ضرورت پايش و برنامه ريزي براي مديريت پايدار اكوسيستم هاي مرتعي كشور،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، كرج،ايران.

79- 1383، ضرورت تدوين برنامه ترويج مرتعداري به منظور بهره برداري اصولي عشاير از مراتع،همايش ملي ساماندهي جامعه عشاير ايران، تهران،ايران.

80- 1384، ضرورت تدوين برنامه ترويج مرتعداري در بهره برداري از حوضه هاي آبخيز،دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان،ايران.

81- 1391، ضوابط و معيارهاي تصميم گيري در خصوص ارائه مدل براورد ظرفيت چراي كوتاه مدت و بلند مدت مرتع،پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، بروجرد،ايران.

82- 1391، قابليت خاك اكوسيستم هاي مرتعي در ترسيب كربن اتمسفري و تعديل بحران اقليم،سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي، ساري،ايران.

83- 1392، كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP و GIS در اولويت بندي مكانيابي مناسب عمليات ميانكاري در مراتع گردنه قوشچي اروميه،اولين همايش ملي مهندسي و مديريت كشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار، همدان،ايران.

84- 1391، كاربرد گونه ها و كلن هاي مقاوم صنوبر به منظور دستيابي به توسعه پايدار و كاهش خسارت آفات كليدي در استان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، تهران،ايران.

85- 1393، كاهش دي اكسيد كربن از طريق ترسيب كربن خاك تحت زيتوده گياه جاشير منطقه خليفان مهاباد،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

86- 1391، كيفيت علوفه گونه هاي مهم مرتعي در مراتع نيمه استپي سبلان استان اردبيل،پنجمين همايشي ملي مرتع و مرتعداري ايران، بروجرد،ايران.

87- 1388، محاسبه علوفه مورد نياز روزانه گوسفند نژاد كردي كردستان در مراتع سارال،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، كرج،ايران.

88- 1391، مدل سازي رگرسيوني به منظور براورد توليد در گونه مرتعي Agropyron trichophorum در استان آذربايجان غربي،دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران،ايران.

89- 1391، مدل مناسب توزيع فراواني تنوع گونه اي در سه مكان مرتعي استان آذربايجان غربي،هفدهمين كنفرانس سراسري و پنجمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، كرمان،ايران.

90- 1393، مدل مناسب توزيع فراواني تنوع گونه‌اي در مراتع خانقاء سرخ اروميه،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

91- 1391، مطالعه رابطه بين بيوماس هوايي و زميني با ميزان ترسي كربن خاك (مطالعه موردي: مراتع استان آذربايجان غربي)،ششمين كفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

92- 1391، معرفي برخي از گياهان دارويي كوه اورين شهرستان خوي،هفدهمين كنفرانس سراسري و پنجمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، كرمان،ايران.

93- 1391، معرفي برخي پارامترهاي مناسب محيطي به منظور مديريت مراتع در امر ترسيب كربن،دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران،ايران.

94- 1385، معرفي فلور و عناصر رويشي حوضه آبخيز خانقاء سرخ در شهرستان اروميه،چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين الملي زيست شناسي ايران، تهران،ايران.

95- 1388، مقايسه كيفيت علوفه دو گونه Vinca herbacea و Veronica orientalis در دو مرحله رويشي در منطقه كوهستاني الموت قزوين،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

96- 1388، مقايسه كيفيت علوفه دو گونه مرتعي Echinops pungens و Dianthus orientalis در مراحل فنولوژي مختلف در استان كردستان (منطقه سارال)،چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري، كرج،ايران.

97- 1391، مكان يابي مناطق مناسب كشن انگور از نظر ماده آلي خاك با استفاده از زمبن آمار،همايش ملي انگور و كشمش، ملاير،ايران.

98- 1383، نقش كليدي مراتع در زندگي عشاير آذربايجان غربي و بررسي كمي و كيفي آن،همايش ملي ساماندهي جامعه عشاير ايران، تهران،ايران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-جواد معتمدی و آرزو علیزاده، 1394، اکوفیزیولوژی گراسلندها و اکولوژی چرا، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-حسین ارزانی، 1388، کیفیت علوفه و نیاز روزانه دام چرا کننده از مرتع، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

3-جواد معتمدی، 1383، تیپ های گیاهی منطقه خمین - دلیجان، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (11)

1-جواد معتمدی، - 2.ابوالحسن فجری، 1386، تعیین ارزش غذایی (کیفیت علوفه) 25 گونه مهم مرتعی مورد استفاده دام در مناطق مختلف آب و هوایی استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه.

2-جواد معتمدی،سید ابولفضل نصرالهی، 1391، آت اکولوژی گونه های Polygonum luzuloides و Polygonum paronychioides در مراتع استان مرکزی،صندوق حمایت از پژوهشگران کشور.

3-جواد معتمدی،حمید رضا میرداوودی، 1388، ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان مرکزی،خدمات مهندسی علوم زمین پارس.

4-جواد معتمدی،حسین ارزانی، 1393، بررسی اثر مراحل مختلف فنولوژیکی و عوامل محیطی (خاک و اقلیم) بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

5-جواد معتمدی،حسین ارزانی، 1392، بهره برداری پایدار از مراتع طالقان بر پایه ظرفیت چرایی،صندوق حمایت از پژوهشگران کشور.

6-جواد معتمدی،حسین ارزانی، 1390، تبیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه دام چرا کننده در مراتع کشور،اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی.

7-جواد معتمدی،حسین ارزانی، 1391، سطح تامین مواد معدنی مورد نیاز دام چرا کننده در مراتع کوهستانی سهند و ارزیابی قابلیت دستگاه NIR،شهرداری ارومیه.

8-جواد معتمدی،حمید رضا میرداوودی، 1390، شناخت مناطق اکولوژیک کشور - منطقه استان مرکزی،شرکت گاز استان آذربایجان غربی.

9-جواد معتمدی،حسین ارزانی، 1388، کیفیت علوفه مراتع مناطق مختلف آب و هوایی کشور،جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران.

10-جواد معتمدی،کریم غلامی، 1391، مطالعه بوم شناسی فردی Camphorosma monspeliacum در زیستگاه های شور و قلیایی استان مرکزی،شرکت داروسازی کیمیافام.

11-جواد معتمدی،حسین ارزانی، 1391، معرفی و تبیین نقش عوامل موثر بر ظرفیت چرا،شرکت آب منطقه ای آ غربی.
پایان نامه ها (7)

1-سعيده توپچي زادگان، 1393، ارزيابي شايستگي مراتع هندوان خوي براي چراي دام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ساوان شاهرخ، 1393، ارزيابي توان ترسيب كربن عمليات اصلاحي و گونه دارويي-صنعتي جاشير در مراتع كوهستاني مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سوسن همسايه خواه، 1393، ارزيابي توان اكولوژيك و تعيين اولويت كاربري هاي حوزه آبخيز كوهستاني ميرداوود اروميه جهت استفاده چند منظوره اراضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-حسن سلالي، 1393، بررسي رفتار چرايي و رژيم غذايي گوسفند نژاد ماكويي در مراتع كوهستاني كليد داغي جلفا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيد نبي قائمي ميرآبادي، 1393، تعيين حداقل اندازه واحدهاي مرتعداري متناسب با نياز واحد هاي پايه اجتماعي و توان اكولوژيكي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-بهادر شيخكانلوي ميلان، 1391، بررسي تغييرات فلورستيكي و اكولوژيكي كوه هاي اورين خوي در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-بهنام بهرامي، 1391، نقش تنوع گونه اي گياهي و عوامل محيطي بر ميزان مواد آلي ذره اي خاك در مراتع كوهستاني اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.