• نام و نام خانوادگی
  • احمد علیجانپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (24)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احمد علیجانپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (22)

1-حسین رضایی علی اصغر جعفر زاده احمد علیجانپور فرزین شهبازی خلیل ولیزلده کامران, 2015, Effect of Slope Position on Soil Properties and Types Along an Elevation Gradient of Arasbaran Forest, Iran,international journal advanced science engineering information technology.

2-احمد علیجانپور. عباس بانج شفیعی . ریحانه لطیفی, 2014, Effect of planting interval and soil type on qualitative and quantitative characteristics of poplar (Populus nigra) plantations in Diwandareh (Kurdistan province, western Iran,JOURNAL OF FOREST SCIENCE.

3-مرتضی مفیدی- محمد جعفری- علی طویلی - مهدی رشتبری- احمد علیجانپور, 2013, Grazing Exclusion Effect on Soil and vegetation properties in Imam Kandi renglands, iran,Arid Land Research and Management.

4-احمد علیجانپور, 2013, Effect of physiographic factorrs on qualitative and qualititative characteristics of Cornus mas L natural stands in Aasbaran forests, Iran,Jornal of Forestry Reseach.

5-احمد علیجانپور, 2012, Human-induced impacts of land use management on soil properties(case study: high-altitude area of Sahand mountain,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

6-احمد علیجانپور, 2012, Effect of Pit Seeding on Soil and Vegetation Properties in Imam Kandi,International journal of Agronomy and Plant Production.

7-اسماعیل شیدایی- جواد معتمدی- احمد علیجانپور- مرتضی مفیدی, 2012, EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIAL AND PLANNING LAND MANAGMENT OF CHEHEL CHAY WATERSHED IN GOLESTAN ,IRAN,International Journal of Agriculture: Research and Review.

8- 2007, Studying the Results of Two Methods of Harvesting After a Period of Forest Management Plan,Pakistan Journal of Biological Sciences.

9-شهروز مرادی الیاس رمضانی احمد علیجانپور عباس شفیعی، 1394، بررسی ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی منطق? حفاظت شد? ارسباران در طبقات مختلف شیب،پژوهش و توسعه جنگل.

10-احمد علیجانپور محمد رضا زرگران رستگار مطلیی، 1394، بررسی شاخص های تغذیه ای پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) در دو حالت تغذیه انفرادی و گروهی،پژوهش و توسعه جنگل.

11-احمد علیجانپور، 1393، تاثیر جهت، اقلیم و خاک بر پهنای دوایر سالیانه گونه زغال اخته در جنگل های ارسباران،بوم شناسی کاربردی.

12-جواد معتمدی - حسین ارزانی - اسماعیل شیدای کرکج -احمد علیجانپور، 1392، کیفیت علوفه 25 گونه مرتعی در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نازلوچای ارومیه،فصل نامه علمی - پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

13-احمد علیجانپور، 1392، مقدمه ای بر روش های رگرسیونی چند متغیره OLS، GWR در مدلسازی مکانی اثرات کاربری اراضی بر کیفیت آب،مجله علمی ترویجی آبخیزداری.

14-احمد علیجانپور، 1390، تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی ذغال اخته در جنگل های ارسباران،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

15-احمد علیجانپور، 1389، تاثیر آفت پروانه جوانه خوار tortrix viridana بر پینای دوایر سالیانه دارمازو (مطالعه موردی :جنگل های پیرانشهر و سردشت،اکوسیستم های طبیعی ایران.

16-شاهرخ حکیم خانی - احمد علیجانپور، 1389، تشخیص داده های پرت در منشاء یابی رسوب،پژوهش های حفاظت آب و خاک.

17- 1389، بررسی وضعیت تجدیدحیات طبیعی جنگلهای بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی،مجله جنگل ایران، 2،3.

18- 1388، تاثیر آتش سوزی جنگل بر رویش قطر گونه های راش و ممرز و مطالعه موردی : جنگل خیرود،فصلنامه علمی پژوهشی جنگل وصنوبر.

19- 1388، بررسی و مقایسه تنوع گونه ای تجدید حیات توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران،مجله جنگل ایران.

20- 1386، مقایسه مشخصات کیفی توده های جنگلی در دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران،مجله منابع طبیعی ایران.

21- 1383، مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده وغیر حفاظتی ارسباران،مجله منابع طبیعی ایران.

22- 1382، بررسی و تعیین روش آماربرداری بهینه در جنگل های ارسباران،مجله منابع طبیعی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (24)

1- 2011, Effect of the Oak Leafroller Moth, Tortrix Viridana L. on Tree Ring Width of Oak Species, a Case Study: Iran,s Northwest Forest,World Dendro and The 8 International Conference on Dendrochronology, rovaniemi,finland.

2- 2010, Variation of Diameter Growth of Beech (Fagus Orientalis L.) and Hornbeam (Carpinus Betulus L.) After Forest Fire in Capsian Forests (Iran),World Dendro and The 8 International Conference on Dendrochronology, rovaniemi,finland.

3- 2008, Variations of Woody Specues Diversity after Single Selection Method Performance,The 8th IUFRO International Beech Symposium.

4- 1387، استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیای اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

5- 1388، بررسی برخی خصوصیات رویشی گونه سماق در دو منطقه کچله و دره خان شهرستان ارومیه،دومین همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1391، بررسی تاثیر متغیر های اقلیمی( بارندگی و درجه حرارت) بر رویش گونه ذغال اخته در جنگل های ارسباران،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

7- 1392، بررسی تأثیر کاربری اراضی بر پارامتر کیفیت آب توسط مدل های رگرسیونی OLSو GWR،دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، همدان،ایران.

8- 1391، بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه سماق به عنوان یک گونه چند منظوره در سیستم های آگروفارستری،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

9- 1393، بررسی کمی و کیفی میزان خطر آفرینی درختان چنار خیابان شهید بهشتی شهر ارومیه،دومین همایش ملی دانشجویان علوم جنگل، کرج،ایران.

10- 1391، بررسی مشکلات منابع آب در ایران و راه کارهای مقابله با آن،همایش بین المللی دریاچه اومیه، ارومیه،ایران.

11- 1384، بررسی وضعیت احیای طبیعی و ساختار تجدید حیات توده های جنگلی ارسباران(مطالعه موردی در حوزه کلیبر چای و ایلگنه چای)،همایش ملی آینده جنگل های ایران.

12- 1391، تاثیر جهت دامنه بر رویش گونه ذغال اخته cornus mas در جنگل های ارسباران،نخستین همایش علمی - تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

13- 1394، تاثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر تراکم تجدید حیات در رویشگاههای ممرز جنگلهای ارسباران،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

14- 1389، تاثیر سوپر جاذب و ابیاری بر رشد طولی نهال های بنه pistacia atlantica،اولین کنفرانس ملی تحقیقات منابع طبیعی، سنندج،ایران.

15- 1393، تاثیر عامل اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های چوبی د رزاگرس شمالی،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

16- 1393، تاثیر عوام اکولوژیک شیب و جهت بر تنوع گونه های چوبی در زاگرس شمالی،سومین همایش تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1391، تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر ارتفاع کل و قطر برابر سینه توده های دست کاشت صنوبر در شهرستان دیوان دره،نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

18- 1394، تاثیر مشخصات رویشی پایه های سماق Rhus coriaria بر میزان تولید میوه در شهرستان هوراند،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

19- 1393، تخمین هوشمند ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های جنگلی،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1393، تسهیل مطالعات خاک های جنگلی از طریق روابط بین هدایت الکتریکی با سایر خواص خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1391، تنوع زیستی تجدید حیات در جنگل های زاگرس شمالی،جنگل های زاگرس (چالشها ،فرصت ها و تهدید ها، شیراز،ایران.

22- 1391، کاربرد گونه اها و کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارت افات کلیدی در استان اذربایجان غربی،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

23- 1385، معرفی فلور و عناصر رویشی حوضه آبخیز خانقای سرخ در شهرستان ارومیه،چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

24- 1393، مکان یابی تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی با به کار گیری روش تحلیل سلسله مراتبی،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-احمد علیجانپور، - 2.جواد اسحاقی راد 30% - 3.عباس بانج شفیعی 30%، 1390، بررسی پراکنش و خص.صیات کمی و کیفی توده های طبیعی ذغال اخته Cornus mas L در جنگلهای ارسباران،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1385، بررسی و مقایسه تجدید حیات طبیعی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران،دانشگاه ارومیه.

3- 1387، بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی در جنگل های پیرانشهر(مطالعه موردی در منطقه پردانان)،دانشگاه ارومیه.

4- 1391، بررسی خصوصیات کمّی و کیفی توده های طبیعی سماق (Rhus coriaria L.) در منطقه ارسباران (شهرستان هوراند)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (8)

1-عاطفه مطلب پور، 1393، تاثير عوامل فيزيوگرافي بر تنوع گونه هاي چوبي و اجتماع گونه هاي بلوط در جنگل هاي زاگرس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رستگار مطلبي تپه رشت، 1393، بررسي شاخصهاي تغذيه اي لارو پروانه جوانه خوار بلوط دارمازو ويول در جنگل هاي بلوط پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سالار تارم، 1393، خصوصيات كمي و ويژگي هاي رويشگاهي توده هاي طبيعي زالزالك زرد در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-بهزاد ملكي قزلقبر، 1393، مكان يابي تغذيه مصنوعي آبهاي زير زميني با مقايسه نگرش آبخيزداري، آبياري و زمين شناسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مريم حسين خواه، 1392، مدل سازي اثرات كاربري اراضي روي پارامتر هاي كيفيت آب با استفاده از روش هاي رگرسيوني چند متغيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-صابر قاسمپور، 1392، بررسي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي طبيعي سماق در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-عتيقه اصغري، 1392، تاثير جهت بر رويش قطري درختان زغال اخته در جنگل هاي ارسباران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ريحان لطيفي، 1391، تاثير فاصله كاشت و نوع خاك بر مشخصات كمي و كيفي توده هاي دست كاشت صنوبر در شهرستان ديوان دره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.